Search result for

*is*

(1203 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: is, -is-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
:fish: (n ) ปลา

Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
Metastasis (เม็ดแทส) (n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย มะเร็ง ไปยังอวัยวะอื่นๆ

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
cheilitis (n ) Ulcerration and redness at the corners of the lips.
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
desnisines[dez-mə-ˌsōm] (n adj ) a specialized structure of the cell membrane especially of an epithelial cell that serves as a zone of adhesion to anchor contiguous cells together
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n ) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.
English (n vi vt modal ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า
Narcissus (n ) The son of the Athenian river-god Cephisus, fabled to have fallen in love with his reflection.
plagiarismBevan and Truong (2003) studied the effectiveness of vetiver grass in erosion and sediment control at a bentonite mine. Field trials were conducted at Queensland, Australia. The soil was highly sodic with exchangeable sodium percentage as high as 48%. Vetiver was planted across the drains for erosion control and to trap sediment in runoff water. Results showed that vetiver hedges established easily on extremely sodic soils when adequately supplied with fertilizers and water. Although, not 10-months-old of not fully established vetiver hedges are very effective in trapping both coarse and fine sediment and have reduced visible signs of erosion.
young sister (n ) younger sister

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว
Thai wisdomวัฒนธรรมไทย

Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Anis-sak (vi ) ซวยโคตรๆ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
arthritis (n ) โรคปวดข้อ
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)
epiphysisส่วนหัวของกระดูกยาว ต่อมไพเนียล
hematemesis (n ) การอาเจียนเป็นเลือด มักเกิดจากภาวะการมีเลือดออกในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร
hemathrosis (n ) เลือดออกในข้อ พบบ่อยในโรคฮีโมฟิเลีย
hematologist (n ) นักโลหิตวิทยา
hemoptysis (n ) การไอเป็นเลือด สาเหตุที่พบบ่อยคือ การติดเชื้อวัณโรค และมะเร็งปอด
histology (n ) มิญชวิทยา, วิทยาเนื้อเยื่อ
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป
ptosis (n ) เปลือกตาหย่อน, drooping of upper eyelids, also called blephaloptosis สามารถเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้าง
See also: S. blephaloptosis,
rhuematoid arthritis (n ) โรคปวดข้อรูมาตอยด์
tendinitisเอ็นอักเสบ
See also: S. tendonitis,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม
Ellis Benson Hello Candidate Ellis Financial Investment Limited offers the right solution for your financial needs. We are different from other creditors because we believe in customer service and we will stay with you until you get the results. In general, we provide mortgage loans, loans to investors, loans, loans, loans, loans, business loans, personal loans, international loans, etc., with interest rates below 2%. Contact us by email: ellisfinancialinvestment@yahoo.com ellisfinancialinvestment@gmail.com Apply online: http://ellisfinancialinvestment.mw.lt/ Below is the detailed information: Your full name: ________________________ Country; _________________________ Condition: ________________________ Home address: _______________________ career: _________________________ Age: _________________________________ Purpose of loan: ___________________________ Amount required: __________________________ Loan term: _________________________ Gender: __________________________ Yours sincerely Ellis Benson
English (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ภาษาไทย-อังกฤษ
multisesion (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) PoPKaYaBaZa
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้
psychokinesis[ไซ-โค-คิ-เน-ซิส] (n ) การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยอำนาจจิต
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n ) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS Church,
waitlist[เวทลีสต์] (n ) บัญชีรอเรียก

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
de EHBO-kist (n ) ยาประจำบ้าน

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.
Isometry {f} [math.] (n ) is a transformation that preserves the shape and size of the object (a mean in maths)
Reiseführerin (n ) tour guide

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
ISF (n ) Solidarity wealth tax

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
jamais plusnever ever, never again, nevermore

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation (phrase ) ภาวะแห่งตัวตน

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Proptosis (n ) bulging eyes, protruding eyes
See also: S. exophthalmos,

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
ISP(n jargon abbrev) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ย่อมาจาก Internet Service Provider), Internet Service Provider
catfish(n) ปลาดุก
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
biologist(n) นักชีววิทยา
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
noiseจุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ
crispy(adj) กรอบ
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,
spiritualist(n) คนทรง
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Time is up.หมดเวลาแล้ว
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
english(n., adj.) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
hedonistic(adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, R. hedonist
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
ticklish(adj) จั๊กจี้, บ้าจี้ เช่น The people in the study also reported that they were much more , R. tickle

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
is[AUX] เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)
bis[PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ, Syn. bi-
dis[PRF] จาก, See also: แตกไป, ไม่, ใช้แสดงความหมายในแง่ลบ
his[PRON] ของเขา(ผู้ชาย)
ise[SUF] กระทำ, See also: ทำให้เป็น
ish[SUF] ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ
ism[N] ลัทธิ
ism[SUF] ภาวะ, See also: ระบบ, ลัทธิ
ist[SUF] ผู้ซึ่ง
mis[PRF] ผิด, See also: ไม่ดี, เลว
mis[PRF] ไม่สบาย, See also: โชคไม่ดี
sis[N] คำเรียกไม่เป็นทางการของ sister
axis[N] แกน, See also: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว, Syn. axle, pole, shaft
cist[N] กล่อง (ในสมัยโบราณ)
dais[N] เวที, See also: ปะรำ, ยกพื้น, Syn. platform
dis-[PRF] แยกจากกัน, See also: ไม่เหมือนกัน, ตรงกันข้าม
disc[N] แผ่นดิสค์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: แผ่นบันทึกข้อมูล, Syn. disk
disc[N] แผ่นเสียง (คำเก่า)
disc[N] สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน
dish[N] จาน, See also: ชาม, Syn. plate, salver, bowl
dish[N] อาหาร, Syn. food, fare, recipe
disk[N] แผ่นกลม, See also: สิ่งที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมและแบน, Syn. disc
disk[N] แผ่นดิสก์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ดิสก์, จานบันทึกแม่เหล็ก, Syn. disc
disk[N] แผ่นเสียง (คำเก่า), Syn. disc
disk[VT] พรวนดิน
fish[N] ปลา, See also: เนื้อปลา, มัจฉา
fish[VI] จับปลา (ด้วยอุปกรณ์), See also: หาปลา, ตกปลา, ตีอวน
fish[VT] จับปลา, See also: หาปลา, ตกปลา
fish[VI] ค้นหา, See also: ล้วง, ค้น, Syn. search
fish[SL] ผู้หญิง
fist[N] กำปั้น, See also: หมัด
fist[VT] กำหมัด, See also: กำมือ
gist[N] ใจความสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, แก่น, Syn. essence, significance
hiss[VI] ทำเสียงฟ่อ, See also: ฟ่อ, ดังแฉ่, Syn. fizz, fizzle, sibilate
hiss[VI] เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss[VT] เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss[N] เสียงฟ่อ, See also: เสียงแฉ่
hist[INT] คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ
iris[N] ดอกไอริซ
iris[N] ม่านตา
isle[N] เกาะ, See also: เกาะเล็กๆ, Syn. island, islet
kiss[N] การจูบ, See also: การจุมพิต, การหอม, Syn. buss
kiss[N] การสัมผัส, See also: การแตะต้อง, การชนกัน, Syn. touching
kiss[N] ขนมหวานชิ้นเล็กๆ
kiss[VT] จูบ, See also: จุมพิต, หอม, Syn. buss
kris[N] กริช, See also: มีดสั้นที่มีสองคม, Syn. creese, crease
lisp[VI] พูดไม่ชัด (เหมือนเด็ก)
list[N] รายการ, See also: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ, Syn. record, roll
list[VT] ลงรายการ, See also: ลงรายชื่อ, ลงบัญชี
list[N] ขอบผ้า, See also: ริม, แถบ, ขอบ, Syn. border, bordering strip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
acataposisความยากในการกลืน
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
acclimatise(อะไคล' มะ
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
acropolis(อะครอพ' โพลิส) adj. เมืองบริวาร
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
acyesisการเป็นหมันของหญิง
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
adenohypophysisพูหน้าหรือส่วนที่เป็นต่อมของ hypothesis cere-briadenohypophyseal
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)

English-Thai: Nontri Dictionary
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
alienist(n) จิตแพทย์,นิติจิตแพทย์
altruist(n) คนที่เห็นแก่ผู้อื่น
altruistic(adj) ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
anarchist(n) ผู้นิยมอนาธิปไตย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar axisแกนเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
private nuisanceเหตุรำคาญส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudolithiasisอาการเสมือนเป็นนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparalysisอัมพาตเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pisolithเม็ดแบบถั่ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pistilเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillateมีเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillate flower; carpellated flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillodeเกสรเพศเมียเป็นหมัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
particeps criminis (L.)ผู้มีส่วนทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary meristemเนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericholangitis; periangiocholitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericholecystitisการอักเสบรอบถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericolpitis; perivaginitisเนื้อเยื่อรอบช่องคลอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericoronitisฝาเหงือกอักเสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pericoxitisการอักเสบรอบข้อสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peroxisomeเพอร์ออกซิโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perquisitesผลประโยชน์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosthodontistทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodontistทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
phototaxisการเคลื่อนเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism; heliotropismการเบนตามแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phototropism, negativeการเคลื่อนหนีแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism, positiveการเคลื่อนสู่แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripancreatitisเนื้อเยื่อรอบตับอ่อนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphacitis; periphakitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphakitis; periphacitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracusia; paracusisการฟังพิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracusis; paracusiaการฟังพิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracystitisเนื้อเยื่อรอบกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhea; pseudogonorrhoea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhoea; pseudogonorrhea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohaemoptysis; pseudohemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohemoptysis; pseudohaemoptysisอาการไอเป็นเลือดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Germanismอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Iberianismอุดมการณ์รวมกลุ่มไอบีเรีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesisวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Phonodiscแผ่นเสียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acquisitionการจัดหา

การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง

1. การจัดซื้อ เป็นวิธีที่ห้องสมุดใช้ในการจัดหามากที่สุด วิธีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั่วไปที่ห้องสมุดนิยมใช้ ได้แก่ การสั่งซื้อแบบรายย่อย การสั่งซื้อแบบรวม การสั่งซื้อแบบประจำ การสั่งซื้อแบบเสนอให้เลือก และการสั่งซื้อแบบให้ตัวแทนเลือกให้

2. การขอและรับบริจาค เป็นอีกวิธีหนึ่งของการจัดหาที่ประหยัดงบประมาณของห้องสมุด วิธีการขอหรือรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศนั้น ห้องสมุดอาจทำเป็นครั้งคราวหรือขอสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับทรัพยากรสารสนเทศนั้นเป็นประจำ แหล่งที่บริจาค ได้แก่ หน่วยงานของรัฐบาล ห้องสมุด องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรการกุศล องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น

3. การแลกเปลี่ยน วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันระหว่างห้องสมุด คือ การจัดหาทรัพยากรที่ไม่มีจำหน่ายโดยทั่วไป เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดหรือหน่วยงานที่สังกัด รายงานการประชุมหรือสัมมนา รายงานประจำปี เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่จะแลกเปลี่ยนดังกล่าวห้องสมุดมีซ้ำ จำนวนมากเกินความจำเป็น หรือไม่ตรงกับความต้องการของห้องสมุด

4. การบอกรับ เป็นวิธีจัดหาวิธีหนึ่ง นิยมใช้กับทรัพยากรสารสนเทศที่มีการปรับปรุงสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ วารสาร และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ / ออนไลน์ เช่น บทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น การบอกรับกระทำโดยการเป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์ / ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่าย / บริษัทผู้ให้บริการ

5. การผลิตหรือจัดทำขึ้นเอง ห้องสมุดจำเป็นต้องมีการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดผลิตหรือจัดทำขึ้น เช่น กฤตภาค รูปภาพ ดัชนี บรรณานุกรม จุลสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของห้องสมุด รวมทั้งการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / ออนไลน์ เพื่อประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น หนังสือหายาก ต้นฉบับตัวเขียน เป็นต้น ห้องสมุดจะให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในรูปแบบของแผ่นซีดีรอม แผ่นดีวิดี หรือฐานข้อมูลออนไลน์

ด้วยวิธีการจัดหาทั้งหมดดังกล่าว ก่อให้เกิดความสำคัญในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ

1. ทำให้ห้องสมุดได้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า

2. ทำให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้

3. ทำให้ห้องสมุดประหยัดงบประมาณในการจัดหา และประหยัดเวลาในการทำงาน

4. ทำให้ห้องสมุดสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Archivistนักจดหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Back issueฉบับล่วงเวลา

คำว่าฉบับล่วงเวลา (Back issue) หมายถึง วารสารฉบับพิมพ์ในรูปแบบตัวเล่มที่เป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือผลิตออกมา

วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในการเป็นช่องทางเสนอ เผยแพร่ และติดตาม ข้อมูลผลงานวิจัยและวิชาการที่ทันสมัยและรวดเร็ว

การให้บริการวารสารในรูปแบบฉบับพิมพ์ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ วารสารฉบับใหม่ และ วารสารฉบับล่วงเวลา (ฉบับเก่า)

วารสารฉบับใหม่ ให้บริการในระบบชั้นเปิด จัดวางไว้ที่ชั้นวารสารใหม่ จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ

วารสารฉบับล่วงเวลา ขึ้นอยู่ว่าเป็นวารสารฉบับเก่าแค่ไหน หากย้อนหลังไม่มาก ให้บริการที่ชั้นวารสารล่วงเวลา จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกัน หากฉบับเก่ามาก มักให้บริการในระบบชั้นปิด ผู้ใช้บริการที่ต้องการ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหยิบให้บริการ

วารสารฉบับล่วงเวลา อาจมีทั้งฉบับปลีก และเย็บเล่ม

ทั้งนี้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีระเบียบกำหนดไว้ ไม่ให้บริการยืมวารสารออกนอกห้องสมุด โดยเฉพาะวารสารฉบับปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อให้หมุนเวียนกันใช้อย่างทั่วถึง แต่บางแห่งก็ให้บริการยืมออกได้ แต่ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันห้องสมุดส่วนใหญ่ได้บอกรับวารสารในรูปแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูล นอกเหนือจากวารสารฉบับพิมพ์มากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูล ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังลดภาระห้องสมุดในการบริหารจัดการตัวเล่ม และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาเหล่านั้นด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Fishery libraryห้องสมุดประมง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acquisition departmentแผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book displayการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book listรายชื่อหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Concise dictionaryพจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content analysisการวิเคราะห์เนื้อหา , การวิเคราะห์เนื้อหา
Content analysis หมายถึง การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นวิธีการในทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาเนื้อหาของการสื่อสาร โดยการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่ปรากฏในตำรา หนังสือ เอกสาร ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ บทสนทนา หรือรูปภาพ วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เนื้อหาเพื่อผลิตสื่อการสอน โดยผู้สอนมักมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเนื้อหาทำให้ทราบโครงสร้าง ลำดับของเนื้อหา และขอบเขตเนื้อหาอย่างละเอียด รวมทั้งทำให้ผู้สอนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในแต่ละช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์ด้วย และผลจากการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาช่วยให้สามารถแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหัวเรื่อง หัวเรื่องย่อยและหัวข้อย่อย สำหรับหน่วยในการวิเคราะห์ เพื่อใช้แสดงปริมาณของการวิเคราะห์ จึงมักวิเคราะห์ออกมาเป็น หัวเรื่อง หัวเรื่องย่อยหัวข้อย่อย รวมทั้งปริมาณ เช่น จำนวนแนวคิด จำนวนหน้า เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Discardการจำหน่ายหนังสือออก
หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ

ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก

การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้

ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก

1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ

3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่

4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง

5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ

เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก

1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว

2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด

3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น

4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี

5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า

6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้

หลังจากการคัดหนังสือออก

หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้

หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล

บรรณานุกรม:

Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [Online] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012.

Book Weeding. 2012. [Online]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dissertationsวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Frontispieceหน้ารูปภาพพิเศษ
อยู่ก่อนหน้าปกใน เป็นหน้าที่มีภาพสำคัญในเล่ม
ตัวอย่างหน้ารูปภาพพิเศษ
หน้ารูปภาพพิเศษ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information scientistนักเอกสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administrationการบริหารงานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administratorผู้บริหารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Oral historyประวัติจากคำบอกเล่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตร ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๖ หมวด ๘๘ มาตรา รายละเอียดในภาพรวมมีสาระสำคัญดังนี้

หมวด ๑ บททั่วไป ให้คำนิยาม ความหมายของคำ ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ กรรมวิธี แบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร คณะกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อธิบดี รัฐมนตรี

ตัวอย่าง นิยาม ความหมายของคำ "สิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ (หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)

หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์

-ส่วนที่ ๑ การขอรับสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๒ การออกสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๓ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๔ การชำระค่าธรรมเนียมรายปี

-ส่วนที่ ๕ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๖ การคืนสิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร

หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

หมวด ๔ คณะกรรมการสิทธิบัตร

หมวด ๕ เบ็ดเตล็ด

หมวด ๖ ความผิดและกำหนดโทษ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Phonodiscแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisherสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์ (Publisher) คือ ผู้ที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะตีพิมพ์ กำหนดแนวทางหนังสือที่จะพิมพ์ วางมาตรฐานการพิมพ์ของหนังสือ การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตรวจอ่านต้นฉบับ กำหนดรูปเล่ม ราคา จำนวนพิมพ์ และอาจได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย

ประเภทของสำนักพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สำนักพิมพ์ของเอกชน และ สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

1. สำนักพิมพ์ของเอกชน หมายถึง สำนักพิมพ์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของจัดดำเนินกิจการเพื่อธุรกิจการค้า สำนักพิมพ์บางแห่งอาจมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เป็นต้น สำนักพิมพ์ของเอกชน แบ่งออกเป็น

1.1 สำนักพิมพ์ทั่วไป หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือหลายประเภท หลายสาขาวิชา ส่วนมากเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ตัวอย่างสำนักพิมพ์ทั่วไปในต่างประเทศ เช่น Doubleday, Harper and Row, Macmillan เป็นต้น ในประเทศไทย เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง บริษัทนานมีบุ๊คส์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น เป็นต้น

1.2 สำนักพิมพ์เฉพาะ หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเฉพาะบางประเภท หรือเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตำรา แบบเรียน หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์ และแผนที่ เป็นต้น ตัวอย่างสำนักพิมพ์เฉพาะสาขาวิชาหรือประเภทของหนังสือที่จัดพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น Elsevier B.V. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน แถลงนโยบาย และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สิ่งพิมพ์เหล่านี้มีทั้งจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือแจกจ่ายให้แก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

2.1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 สำนักพิมพ์ของหน่วยราชการ หน่วยราชการในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น เช่น สถาบัน องค์การ และสมาคม

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publishingการพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Revised editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thesisวิทยานิพนธ์
บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดหัวข้อเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยานิพนธ์มีรูปแบบและมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนประกอบตอนต้น ( Preliminary Section)

2. ส่วนเนื้อความ (Text Section or Body of Text)

3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย (References Section)

1. ส่วนประกอบดอนต้น (Preliminary Section) ส่วนนี้รวมตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงหน้าท้ายสุดก่อนส่วนเนื้อความ มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1.1 ปก มีข้อมูลประกอบเฉพาะของวิทยานิพนธ์ คือ ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ข้อมูลที่แจ้งว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาใด ระดับการศึกษาใด ชื่อปริญญา ภาควิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จ และการอนุมัติปริญญา

1.2 ปกใน มีข้อมูลเช่นเดียวกับปก จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.3 หน้าอนุมัติ หรือหน้าตรวจรับรอง (Approval page)จะมีข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผู้เขียน ภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อความอนุมัติและลายเซ็นต์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1.4 บทคัดย่อ หรือสาระสังเขป (Abstract) ประกอบด้วยข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่สั้นกระทัดรัด ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็ว มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.5กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) คือ ข้อความแสดงความขอบคุณบุุคคล สถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบ ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่อนุญานให้ใช้ข้อเขียนหรือเครื่องมือในการวิจัย

1.6 สารบัญ (Contents) เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์

1.7 สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ พิมพ๋เรียงลำดับต่อจากส่วนสารบัญ

1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (List of Figures or List of Illustrations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์

1.9 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (List of Abbreviations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่างๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

2. ส่วนเนื้อความหรือเนื้อเรื่อง (Body of Text) ประกอบด้วย บทนำ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

3. ส่วนอ้างอิง (Refereces Section) เป็นส่วนท้ายเล่ม ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

รายการอ้างอิง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร

รวมรายชื่อวารสาร หรือ สหรายการวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Union list of serials) รวบรวมรายชื่อวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นประเภทหนังสืออ้างอิง (Reference) สำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับบรรณารักษ์แผนกวารสาร แบ่งออกเป็นสหรายการวารสารวารสารภาษาไทย และสหรายการวารสารวารสารภาษาอังกฤษ

สหรายการวารสารวารสารภาษาไทย ชื่อว่า รวมรายชื่อวารสารในประเทศไทย (Union List of Periodicals in Thailand) จัดทำโดย คณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร จัดพิมพ์ครั้งที่ 2/2539 แบ่งออกเป็น 2 เล่ม เล่ม 1 (ก-ย) เล่ม 2 (ร-ฮ) เนื้อหาเป็นการรวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทย ที่มีให้บริการอยู่ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติ ให้รายละเอียดข้อมูลของวารสารแต่ละรายการตั้งแต่ฉบับย้อนหลังที่มีมาจนถึงปี พ.ศ.2537 และรายละเอียดเกี่ยวกับอักษรย่อรายชื่อของสถาบัน หน่วยงาน ห้องสมุด และรายการวารสาร (Holding) ฉบับที่มีให้บริการในห้องสมุดนั้น

สหรายการวารสารภาษาอังกฤษ โครงการรวมรายชื่อวารสารในประเทศไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4/1993 (Union list of serials in Thailand) จัดทำโดยทบวงมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รวม 1 เล่ม จัดเรียงตามตัวอักษรวารสาร A-Z ข้อมูลประกอบด้วย ISIS No. ISSN ชื่อวารสาร อักษรย่อรายชื่อของสถาบัน หน่วยงานห้องสมุด และรายการวารสาร (Holding) ฉบับที่มีให้บริการในห้องสมุดนั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Hard disk managementการจัดการฮาร์ดดิสก์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acquisition (Libraries)การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acquisition of serial publicationการจัดหาวารสาร

วารสาร (Journals, Serials, Periodicals) คือ ทรัพยากรสารสนเทศ ความรู้ ประเภทหนึ่งในห้องสมุดที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีใหม่และงานวิจัย วิชาการในสาขาหนึ่ง ๆ วารสารโดยเฉพาะวารสารวิชาการนับว่ามีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในการเผยแพร่บทความ ความรู้ และเพื่อประโยชน์ในการต่อยอดผลงานวิจัย วิชาการ และการเป็นเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการบางชื่อได้รับการเชื่อถือและยอมรับว่าเป็นทฤษฎีที่ค้นพบใหม่จริง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม

ความสำคัญและคุณค่าของวารสารวิชาการเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผลักดันให้ห้องสมุดต้องจัดหามาให้บริการ นอกเหนือจากเอกสาร หนังสือ และตำรา ต่าง ๆ และด้วยศักยภาพเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้กระบวนการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยจากเดิมที่ตีพิมพ์บทความในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์หรือรูปเล่ม ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) หรือออนไลน์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลาในโลก พร้อมทั้งช่วยให้การรวบรวมและจัดการข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นับเป็นแนวโน้มสำคัญของห้องสมุดในปัจจุบัน ในการเรียนรู้วิธีและการบริหารจัดการในการบอกรับรูปแบบใหม่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามห้องสมุดหลายแห่งโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนามักประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการจัดหาวารสารวิชาการที่มีราคาสูง รวมทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี สวนทางกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดจึงได้ดำเนินการทุกวิถีทางในการหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสำรวจการใช้วารสารวิชาการ เพื่อพิจารณายกเลิกชื่อที่มีการใช้น้อย จัดเรียงลำดับความต้องการจากมากที่สุดไปสู่ระดับรองลงไป เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งวิธีการติดต่อขอยืม ถ่ายสำเนา จากห้องสมุดแหล่งอื่น ๆ กล่าวคือไม่มีห้องสมุดแห่งใดในโลกที่จัดหาวารสาร ได้ครบทุกรายชื่อที่ผลิตหรือเผยแพร่ และอีกหนึ่งบริการที่สำคัญ และกล่าวถึงกันมากในขณะนี้ คือบริการจัดหาเฉพาะบทความที่ต้องการอ่าน (Pay per view / Pay per article) นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริการรูปแบบนี้มีมานานแล้ว ให้บริการผ่านบริษัทนายหน้า ผู้แทนจำหน่าย นอกเหนือจากธรรมเนียม วัฒนธรรมเดิมของการจัดหา คือ จัดหาล่วงหน้าทั้งปีเพื่อรอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้หรืออ่าน

หลายทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มราคาวารสารวิชาการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล สูงกว่าภาวะอัตราเงินเฟ้อในสัดส่วนที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ (STM) ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ควรกำหนดนโยบาย และมาตรการ วิธีการรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว สถานภาพห้องสมุดปัจจุบันเสมือนตกอยู่ในสถานะจำยอม และยอมรับทุกเงื่อนไขที่สำนักพิมพ์เป็นผู้กำหนดทิศทางในเรื่องราคาแต่เพียงฝ่ายเดียวมาตลอด เป็นหัวข้อที่ท้าทายความสามารถของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศในฐานะผู้จัดการความรู้ ในการที่จะหาแนวทาง วิธีการดำเนินการเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยยึดผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญที่จะต้องเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ได้อย่างเท่าทัน และประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้ฟรี (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของ วารสารวิชาการนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การจัดหาวารสารเป็นงานที่มีความต่อเนื่องยาวนาน เพราะวารสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกเป็นลำดับตามช่วงเวลาที่แน่นอน สม่ำเสมอโดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด ดังนั้นเมื่อเริ่มกระบวนการจัดหา ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานจัดหาวารสารใน 1 ปี และ ปีต่อ ๆไปด้วย กระบวนการจัดหาวารสารเป็นงานที่มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นลำดับ และต่อเนื่องเชื่อมโยง ตั้งแต่การบอกรับ การจ่ายเงินค่าบอกรับเป็นสมาชิก ตลอดจนการทวงถามวารสาร เพื่อให้ได้วารสารครบตามจำนวนตามเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก หลังจากนั้นวารสารจะถูกนำไปสู่กระบวนการทางเทคนิค และงานบริการต่อไป การจัดหาวารสาร มี 4 วิธีการ คือ การจัดซื้อ (จากผู้ผลิตวารสารโดยตรง การจัดซื้อโดยสมัครเป็นสมาชิกหน่วยงานหรือสมาคม หรือ การจัดซื้อผ่านตัวแทนบอกรับวารสาร) การขอรับบริจาคหรือการได้รับอภินันทนาการ การแลกเปลี่ยนวารสาร และการผลิตขึ้นเอง

ปัญหาที่พบในการจัดหาวารสารที่ห้องสมุดมักประสบ คือ

1. ได้รับวารสารล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด

2. ได้รับวารสารไม่ครบถ้วนตามจำนวน

3. อัตราค่าสมาชิกสูงมาก โดยเฉพาะวารสารต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กรณีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีปัญหาในการเข้าถึง (Access) ว่าไม่สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็มได้

โดยทั่ว ๆ ไป ขั้นตอนการจัดหาวารสาร มีดังนี้

1. สำรวจความต้องการใช้วารสาร ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้

2. ตัดสินใจว่าวารสารรายชื่อใด ควรบอกรับโดยตรงจากสำนักพิมพ์ หรือบอกรับผ่านตัวแทน

3. ตรวจสอบรายละเอียดของวารสารที่ต้องการจัดหาอย่างละเอียด ให้มีความถูกต้องมากที่สุด ข้อมูลพื้นฐานที่ควรมีคือ ชื่อวารสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) สำนักพิมพ์ ราคา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในการจัดหาวารสาร

4. ติดต่อสำนักพิมพ์ หรือบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร เพื่อให้นำเสนอราคาบอกรับวารสาร ซึ่งควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ และให้ได้รับวารสารครบถ้วนในปีนั้น

5. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order : PO) และดำเนินการชำระเงินแก่สำนักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร ซึ่งขั้นตอนนี้ห้องสมุดควรเก็บสำเนาเอกสารต่าง ๆ และทำการบันทึกการจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Electronic publishingการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library fund raisingการระดมเงินทุนของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hubristic (n ) คนโอหัง
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*igantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; * (adj) extremely large
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
acidosis (n ) ภาวะเลือดเป็นกรด
acute poisoningพิษเฉียบพลัน
administration [administration ] administration
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:
aerialistนักเหินหาว, นักกายกรรมเหินหาว
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto] (n ) ถุงลมนิรภัย
All that glitters is not gold (Idioms ) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
Alveolitis {f} [med.][แอล-วี-โอ-ลิ-ธีส] (n) การอักเสบของถุงลมปอด
anachronistic (adj ) ซึ่งไม่เข้ากับยุคสมัย
anglerfish (n ) ปลาตกเบ็ด
Aniseเทียนสัตตบุษย์ (เครื่องเทศคล้ายโป๊ยกั๊ก-star anise) บางครั้งเรียก fennel seeds
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n ) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
antispyware (n) การป้องกันสปายแวร์, การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์
antitheism (n) ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
antitheist (n) ผู้ต่อต้านลัทธิเทวนิยม
antitheistic (adj) ที่เป็นการเปรียบเทียบ, ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้าน/ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงข้าม
apoptosis[อะพอบโตสิส] (n vi vt) กระบวนการตายของเซลล์
appraising (n ) การประเมิน
archaeologist (n ) นักโบราณคดี
artisanal fishery (n) ประมงพื้นบ้าน
Assistant Sub-district Headmanกำนัน
astigmatismสายตาเอียง สาเหตุใหญ่เกิดจากกระจกตาที่มีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแกน
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล
atlanticist (n) ผู้นิยมแนวคิดที่สนับสนุนการให้ความร่วมมือกันในทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และการทหาร ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ
See also: R. Atlanticism
audio visual experienceโสตสัมผัส
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
ballistic (adj ) แบบทิ้งตัว, ทิ้งตัว
Ballistic missileขีปนาวุธทิ้งตัว
Barrister (n ) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล
See also: S. Advocate,
basispoint[เบ'สิส พ้อยท์] หลังจุด ทศนิยม
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
breast tissue (n phrase ) เนื้อเยื่อเต้านม
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
brisket (n ) เนื้ออก
British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
Buddhism Thoughtวิถีพุทธ
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n ) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In my prison, to get along, you gotta go along.อยู่คุกนี้ ฉันสั่งหันซ้าย นายก็ต้องหัน The Longest Yard (2005)
Three years is before you assaulted Captain Knauer.3ปีนั่นมันก่อนที่นาย จะซ้อมผู้คุมเคนาเวอร์ The Longest Yard (2005)
Gotta promise me to keep Captain Knauer off my back.สัญญาซิว่าท่านจะ กันผู้กองเคนาเวอร์ไปห่างๆผม The Longest Yard (2005)
What's this? "Football 'tree-outs."'อะไรนี่ "แคะ-ตัว-นักฟุตบอล" The Longest Yard (2005)
What the hell is a "tree-out"?แคะตัวนี่มันอะไร The Longest Yard (2005)
- What's this football thing about, man?- ฟุตบอลอะไรกันเหรอ The Longest Yard (2005)
This is bullshit. Just another chance for the guards to beat on us.ไม่จริงอ่ะ เราจะเปิดช่อง ให้ผู้คุมซ้อมสิไม่ว่า The Longest Yard (2005)
This is our turn. We could beat up on them.นี่ล่ะโอกาสของเรา กระทืบพวกแม่งเลย The Longest Yard (2005)
You know MVP sold his own teammates out.เพื่อนร่วมทีมมัน ไอ้นักฟุตบอลนี่มันยังหักหลัง The Longest Yard (2005)
Oh, no. I never played no football, mister.เปล่า ผมไม่เคยเล่นฟุตบอลครับ The Longest Yard (2005)
Kansas State Prison.คุกแคนซัสน่ะ The Longest Yard (2005)
- Let's finish this conversation later.- เอาเรื่องฟูกไปคุยกันทีหลังนะ The Longest Yard (2005)
- Aren't we missing somebody?- ขาดใครยังไม่วิ่งมาอีก The Longest Yard (2005)
You assholes better not cut me! I'm still on this team!พวกแกห้ามคัดฉันออกนะ ฉันยังอยู่ในทีม The Longest Yard (2005)
- Let's do this!- พยายามกันหน่อย The Longest Yard (2005)
Okay, half speed on this one, guys. Slow and easy.โอเค ใช้สปีดครึ่งเดียวนะ ช้าๆสบายๆ The Longest Yard (2005)
The blood of the guards is gonna flow like the rivers of ancient Babylon.เลือดของผู้คุมจะพัดกระหน่ำ ดุจสายน้ำบาบิโลนเก่าแก่ The Longest Yard (2005)
The Heisman Trophy winner from Oklahoma?นักฟุตบอลยอดเยี่ยมรางวัล ไฮส์แมน ม.โอกลาโฮมา The Longest Yard (2005)
Waiting for a chance to get back at those sadistic guards.รอโอกาสที่จะเอาคืนไอ้พวกผู้คุมซาดิสต์ The Longest Yard (2005)
Waiting. For this.เฝ้ารอโอกาสนี้ The Longest Yard (2005)
Well, now, Lindsay, this isn't about credit or congratulations.ลินด์เซย์ นี่ไม่ได้เกี่ยวกับ ชื่อเสียงหรือแสดงความยินดี The Longest Yard (2005)
This is about giving men who've made mistakes in their lives an opportunity to rise above themselves.นี่เป็นการให้โอกาส คนที่ทำผิดพลาดในชีวิต... ได้ผุดขึ้นเป็นบัวเหนือน้ำ The Longest Yard (2005)
He's been here so long, he knows where everything is.แก่เพราะอยู่นาน รู้หมดอะไรอยู่ตรงไหน The Longest Yard (2005)
That ain't necessarily a good thing, is it?รู้มากก็ใช่จะดี หรือไง The Longest Yard (2005)
"Oh, shit" is right.ใช่ซวย มันนั่นแหละ The Longest Yard (2005)
The more prone to violence that the inmate is, the more stars he gets.นักโทษที่มีแนวโน้ม รุนแรงสูง จำนวนดาวก็ยิ่งสูง The Longest Yard (2005)
Five stars is the max.ดาวสูงสุด The Longest Yard (2005)
Half a star? That's gotta be a mistake. Check it again.ครึ่งดวง คอมพ์รวนแหงๆ เช็คใหม่ซิ The Longest Yard (2005)
How about this guy?หมอนี่น่าสนมั้ย The Longest Yard (2005)
Damn, this fool got the chair three times, ain't died yet.ไอ้นี่โดนนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า 3 รอบยังไม่ตายเลย The Longest Yard (2005)
What is it?อะไรเหรอ? Episode #1.41 (2006)
I'm gonna take a piss.ฉันขอตัวไปเยี่ยวก่อนนะ The Longest Yard (2005)
The good news is she can breast-feed standing up. That's it.นมยานก็ดีสิ ยืนให้นมลูกได้ด้วย The Longest Yard (2005)
Where does she come up with this shit?หล่อนคิดมุขนี้ได้ไงวะ The Longest Yard (2005)
Yes, he is.ไม่พลาดอยู่แล้ว The Longest Yard (2005)
I got a bird. His name is Ronnie.ผมมีนกตัวนึงฮะ มันชื่อรอนนี่ The Longest Yard (2005)
Captain Knauer is their quarterback?ผู้กองเคนาเวอร์เป็นควอเตอร์แบ็ค The Longest Yard (2005)
That's a lonely nigga. This ain't hockey.นิโกรคนเดียวเอง นี่ไม่ใช่ฮ็อกกี้นะ The Longest Yard (2005)
Hey, yo, check out this fake Slim Shady, man.เฮ้ย โย่ ดูไอ้แร็พเผือกซิวะเพื่อน The Longest Yard (2005)
I knew you couldn't resist my shit.ฉันรู้ว่าแกทนของๆฉันไม่ได้หรอก The Longest Yard (2005)
The only game we'd play with you isเกมเดียวที่เราจะเล่นกับแก... The Longest Yard (2005)
This guy must be quite the athlete, huh?แกคงเป็นนักกีฬาเก่งมากซินะ The Longest Yard (2005)
You risk bringing your ass in the jungle because you know I am.แกยอมเสี่ยงเข้ามาที่นี่ ก็เพราะแกรู้ว่าฉันเก่ง The Longest Yard (2005)
How's this, though? One game.เอางี้มั้ยละ แข่งกันเกมนึง The Longest Yard (2005)
This fool ain't nothing but a thing, baby.ไอ้โง่นี่ไม่เท่าไหร่หรอก The Longest Yard (2005)
So is Greg Louganis, but I bet you he'd get his ass whupped out here.เกร็ก ลูกานิสก็เป็น ผมว่า เขาโดนยัดคาห่วงแหงมๆ The Longest Yard (2005)
He'll be all right. Call his mama.ใครโทรไปฟ้องแม่มันทีซิ The Longest Yard (2005)
Take this f- - Take this foul.นี่ไง เรียกฟาวล์ซี่ The Longest Yard (2005)
No disrespect, Deac but any man that can take that kind of beating out here,ไม่ใช่ไม่เคารพนายนะ ดีค แต่คนที่ทนให้แกอัดขนาดนี้ The Longest Yard (2005)
Let's do this.เราไปกันเถอะ The Longest Yard (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
is1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
is2001 is the year when the 21st century begins.
is2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
is2. Cut the radishes into long sticks.
is3 multiplied by 5 is 15.
is400 million people speak English as their first language.
is4-speed automatic transmission is available as an option.
is5 is less than 8.
is5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
is80% of all English words come from other languages.
is80% of all information in the world's computers is in English.
is82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
isA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
isA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
isA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
isA 6% yield is guaranteed on the investment.
is... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
isA baby deer can stand as soon as it is born.
isA baby is incapable of taking care of itself.
isA baby is sleeping in the cradle.
isA bad carpenter quarrels with his tools.
isA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
isA bad cold caused the singer to lose his voice.
isA bad cold has kept me from studying this week.
isA bad cold is going about now.
isA bad habit is easily acquired.
isA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
isA bad wife is the shipwreck of her husband.
isA bad workman always blames his tools.
isA bad workman blames his tools.
isA bad workman complains of his tools.
isA bad workman quarrels with his tools.
isA ballet theater is a place in which I can study motion well.
isA ball is floating down the river.
isA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
isA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
isA bare word of criticism makes her nervous.
isA basketball team consists of five players.
isA bat is no more a bird than a rat.
isA bat is no more a bird than a rat is.
isA bat is not a bird any more than a fish is.
isA bat is not a bird, but a mammal.
isA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
isA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
isA beautiful rainbow is spanning the sky.
isA bee is buzzing.
isAbide by your promise.
isA big dog is always beside him.
isA big man is not always robust.
isA big red fish is swimming about in the pond.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[N] automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
หลักพระพุทธศาสนา[N] Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความสำคัญ[N] importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ภิกขุ[N] Buddhist monk, Syn. ภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, ภิกษุณี, Example: ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดภิกขุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ, Count unit: รูป, Thai definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกขุนี[N] female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count unit: รูป, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษุสงฆ์[N] Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count unit: รูป, Thai definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
คำสบประมาท[N] contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
จากนี้[ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
ซื่อบื้อ[V] be stupid, See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull, Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่, Example: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ดูโทรทัศน์[V] watch television, See also: watch TV, Syn. ดูทีวี, Example: เด็กๆ ยังทำการบ้านกันไม่เสร็จจึงอดดูโทรทัศน์
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน[V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
ตีค่า[V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ตึกสูง[N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ถอนหงอก[V] disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
ทะเบียนการค้า[N] business registration, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานในการประกอบการธุรกิจ
ทะเบียนคนไข้[N] patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ทำนองเดียวกับ[CONJ] likewise, See also: in the same way as, in the same manner as, Syn. เช่นเดียวกับ, Example: แม่บอกว่าตัวฉันขาวขึ้นทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านบางคนที่ทักทายฉันในทำนองนี้
นักจัดรายการ[N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าหนักใจ[ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ
น่าหลงใหล[ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
บางประเด็น[N] some issues, See also: some main points/ideas, Ant. ทุกประเด็น, Example: ผู้เข้าร่วมการประชุมจากฝ่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบางประเด็น
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประพฤติมิชอบ[V] misbehave, See also: behave badly, Ant. ประพฤติชอบ, Example: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง, Thai definition: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี
ปูพื้น[V] lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
ฝึกสมอง[V] exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
พระบรมราชานุญาต[N] royal permission, Example: พระองค์มีพระบรมราชานุญาตให้พระสารประเสริฐ คิดชื่อบุตรธิดาหรือนามสกุลถวาย เพื่อพระราชทานแก่เจ้านาย, Thai definition: การอนุญาตของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้ค้นพบ[N] discoverer, Example: คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก
ผู้คัดค้าน[N] opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้ตัดสินใจ[N] decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
ผู้บริหารงาน[N] executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้บริหารประเทศ[N] government administrator, See also: government official, Example: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
ผู้ผิด[N] mistaken person, See also: a person in error, Syn. คนผิด, Ant. คนถูก, ผู้ถูก, Example: ปัจจุบันนี้ตำรวจจับตัวผู้ผิดได้ยากขึ้น เพราะมีการใช้แผนการที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมาก, Count unit: คน, Thai definition: คนที่กระทำไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้
ผู้ภักดี[N] loyalist, See also: one who is faithful, Syn. ผู้จงรักภักดี, Ant. ผู้ทรยศ, Example: ชาวมุสลิมเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ผู้ยากไร้[N] pauper, See also: impoverished person, Syn. คนยากไร้, ผู้ยากจน, คนยากจน, Ant. ผู้มั่งคั่ง, ผู้ร่ำรวย, ผู้มีอันจะกิน, Example: รัฐบาลผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ในลักษณะต่างๆ กัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีจะกินและไม่มีที่พึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: meat dish   
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
ไอเอสโอ[X] (Ai.Ēs.Ō.) EN: ISO   FR: ISO
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
อาการคอบิด[n. exp.] (ākān khø bit) EN: torticollis   FR: torticolis [m]
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อากาศไม่ดี[n. exp.] (ākāt mai dī) FR: il fait mauvais
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core   FR: axe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IS    AH0 Z
IS    IH1 Z
VIS    V IH1 S
ISE    AY1 Z
HIS    HH AH0 Z
SIS    S IH1 S
ISH    IH1 SH
MIS    M IH1 S
EIS    AY1 Z
FIS    F IH1 S
KIS    K IH1 S
ISU    IH1 S UW2
ISA    IY1 S AH0
TIS    T IH1 Z
ISM    IH1 Z AH0 M
ISU    AY1 EH1 S Y UW1
AIS    AY1 Z
LIS    L IH1 S
WIS    W IH1 S
BIS    B IH1 S
DIS    D IH1 S
HIS    HH IH1 Z
FISH    F IH1 SH
FISK    F IH1 S K
DISE    D AY1 Z
DISE    D AY1 S
DISS    D IH1 S
DISH    D IH1 SH
GISH    JH IH1 SH
ENIS    EH1 N IH2 S
DUIS    D IY1 Y UW1 AY1 Z
FIST    F IH1 S T
IBIS    AY1 B AH0 S
FLIS    F L IH1 S
GISH    G IH1 SH
GISI    JH IY1 S IY0
DISK    D IH1 S K
ARIS    ER0 IY1 S
GIST    JH IH1 S T
DUIS    D UW1 AH0 Z
BISH    B IH1 SH
FEIS    F AY1 S
HISS    HH IH1 S
GEIS    G AY1 Z
AMIS    AE1 M IH2 S
FISS    F IH1 S
HISE    HH AY1 Z
IRIS    AY1 R AH0 S
BISS    B IH1 S
EISA    EY1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
is    (v) (i z)
GIs    (n) (jh ii2 ai1 z)
his    (j) (h i z)
ism    (n) (i1 z @ m)
pis    (n) (p ai1 z)
Avis    (n) (ei1 v i s)
Iris    (n) (ai1 r i s)
Lisa    (n) (l ii1 s @)
Lois    (n) (l ou1 i s)
Miss    (n) (m i1 s)
Pisa    (n) (p ii1 z @)
axis    (n) (a1 k s i s)
dais    (n) (d ei1 i s)
disc    (n) (d i1 s k)
dish    (v) (d i1 sh)
disk    (n) (d i1 s k)
fish    (v) (f i1 sh)
fist    (n) (f i1 s t)
gist    (n) (jh i1 s t)
hiss    (v) (h i1 s)
ibis    (n) (ai1 b i s)
iris    (n) (ai1 @ r i s)
isle    (n) (ai1 l)
isms    (n) (i1 z @ m z)
kiss    (v) (k i1 s)
leis    (n) (l ei1 ii z)
lisp    (v) (l i1 s p)
list    (v) (l i1 s t)
misc    (n) (m i1 s k)
miss    (v) (m i1 s)
mist    (v) (m i1 s t)
nisi    (j) (n ai1 s ai)
obis    (n) (ou1 b i z)
piss    (v) (p i1 s)
rise    (v) (r ai1 z)
risk    (v) (r i1 s k)
skis    (v) (s k ii1 z)
this    (j) (dh i s)
visa    (v) (v ii1 z @)
wise    (n) (w ai1 z)
wish    (v) (w i1 sh)
wisp    (n) (w i1 s p)
Davis    (n) (d ei1 v i s)
Weiss    (n) (w ai1 s)
Ellis    (n) (e1 l i s)
Fujis    (n) (f uu1 jh ii z)
Boise    (n) (b oi1 s ii)
Raisa    (n) (r ai1 s @)
nisei    (n) (n ii1 s ei)
Allis    (n) (a1 l @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
開始[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม
記者[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
次世代[じせだい, jisedai] (n) รุ่นถัดไป
二足[にそく, nisoku] (n) สองเท้า
実際[じっさい, jissai] (adv) ในความเป็นจริง
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
イスラム教[いすらむきょう, isuramukyou] (n) ศาสนาอิสลาม
来春[らいしゅん, raishun] (n) ปีหน้า
基礎[きそ, kiso] (n) พื้นฐาน
対策[たいさく, taisaku] (vt) รับมือ(กับปัญหา)
秘書[ひしょ, hisho] (vt) เลขานุการ
スイス[すいす, suisu] (n) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
小さい[ちいさい, chiisai] (adj) เล็ก
[いし, ishi] (n) หิน
リストラ[りすとら, risutora] (n) ปรับเปลี่ยนโครงลร้าง (restructuring) ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายของการถูกเลิกจ้างงานเนื่องจากการปรับโครงสร้าง, See also: リストラクチャリング
富士山[ふじさん, fujisan] (name) ภูเขาฟูจิ
赤外線[せきがいせん, sekigaisen] (n) รังสีอินฟราเรด
紫外線[しがいせん, shigaisen] (n) รังสีอัลตราไวโอเลต
お願いします[おねがいします, onegaishimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)
外相[がいしょう, gaishou] (n) รัฐมนตรีต่างประเทศ
時速[じそく, jisoku] (n) ความเร็วต่อชั่วโมง
不起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
皇太子[こうたいし, koutaishi] (n) มกุฏราชกุมาร
同性愛者[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
医者[いしゃ, isha] (n) แพทย์, หมอ
対象[たいしょう, taishou] (n) หัวข้อ,เป้าหมาย
記者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (vt) แถลงข่าว
来春[らいしゅん, raishun] (n) ฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า
大使館[たいしかん, taishikan] (n) สถานทูต
株式会社[かぶしきかいしゃ, kabushikikaisha] (n) บริษัทมหาชน
味噌汁[みそしる, misoshiru] (n) ซุปมิโซ ของญี่ปุ่น
規則[きそく, kisoku] (n) กฎ,ข้อบังคับ
汽車[きしゃ, kisha] (n) รถไฟพลังไอ้น้ำ, รถจักรไอน้ำ
地震[じしん, jishin] (n) แผ่นดินไหว
警察[けいさつ, keisatsu] (n) ตำรวจ
大切[たいせつ, taisetsu] (adj) สำคัญ
大好き[だいすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: Related: 好き
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน
会社[かいしゃ, kaisha] (n) บริษัท, บรรษัท
忙しい[いそがしい, isogashii] (adj) ยุ่ง, งานยุ่ง
美味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
労働政策[ろうどうせいさく, roudouseisaku] (n) นโยบายแรงงาน
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] (n) ฐานความรู้ (Knowledge base)
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] (n adj phrase) หลังจากที่เวลาผ่านไปนาน, ใช้ทักกันเวลาไม่ได้เจอกันนานๆ แล้วมาพบกัน เช่น 久しぶりですね ไม่ได้เจอกันเสียนานเลยนะ
来週[らいしゅう, raishuu] (n) สัปดาห์หน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ilene Casey[Bernardo Allison, Bernardo Allison] (n vi vt modal ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証 , See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
医者[いしゃ, isha, isha , isha] (n ) หมอ, แพทย์
名詞[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร
うす[いす, isu, isu , isu] (n ) เก้าอี้
いす[いす, isu, isu , isu] (n ) เก้าอี้
事身所[じみしょ, jimisho, jimisho , jimisho] (n ) สำนักงาน
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม
会社[かいしゃ, kaisha, kaisha , kaisha] (n ) บริษัท
来週[らいしゅう, raishuu, raishuu , raishuu] (n adv ) สัปดาห์หน้า
[みせ, mise, mise , mise] (n ) ร้าน, ร้านค้า
テニス[てにす, tenisu, tenisu , tenisu] (n ) เทนนิส
いっしょに[いっしょに, isshoni, isshoni , isshoni] (adv ) ด้วยกัน
世界遺産[sekai isan, sekai isan] (n ) มรดกโลก
カシス[kashisu, kashisu] (n ) ลูกเกตุดำ, เหล้าที่ทำจากลูกเกตุดำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อย่างดี English: cherish
聞く[きく, kiku] Thai: ตั้งใจฟัง English: to listen
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy
[みせ, mise] Thai: ร้านค้า English: store
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
遣い[つかい, tsukai] Thai: ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทำ English: mission (vs)
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
最新[さいしん, saishin] Thai: แบบใหม่
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
今回[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Thai: กระทรวงการคลัง English: finance ministry
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
自社[じしゃ, jisha] Thai: บริษัทของตนเอง
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: ให้ฟรีไม่คิดค่าบริการ English: no charge
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอยขึ้นมา English: to rise to surface
今朝[けさ, kesa] Thai: เช้าวันนี้ English: this morning
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose
成す[なす, nasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to accomplish
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ประกอบด้วย English: to consist of
急ぐ[いそぐ, isogu] Thai: รีบ English: to hurry
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
今月[こんげつ, kongetsu] Thai: เดือนนี้ English: this month
消える[きえる, kieru] Thai: หายลับ English: to vanish
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
訪れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
居る[おる, oru] Thai: มี English: to exist
生ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้นมา English: to arise
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองพลาด English: to miss
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning
最初[さいしょ, saisho] Thai: ระยะเริ่มต้น English: outset
最初[さいしょ, saisho] Thai: อันแรก สิ่งแรก English: first (a-no)
最初[さいしょ, saisho] Thai: จุดเริ่มต้น English: onset

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Ergebnis(n) |das, pl. Ergebnisse| ผลลัพธ์, See also: das Resultat
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Saison(n) |die, pl. Saisonen| ฤดูกาล
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
bisจนถึง
bisherจนถึงขณะนี้
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
heißen(vi) |hieß, hat geheißen| มีชื่อว่า, เรียกว่า เช่น Wie heißen Sie? คุณชื่ออะไร
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง , See also: S. in der Zwischenzeit, währenddessen
istเป็น อยู่ คือ (คล้าย is ในภาษาอังกฤษ), See also: sein
meistโดยมาก, ส่วนใหญ่
meisten, See also: meist
politischเกี่ยวกับการเมือง
politische, See also: politisch
politischen, See also: politisch
russischเกี่ยวกับรัสเซีย, ภาษารัสเซีย
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
weißสีขาว
wissenรู้ |wusste, gewusst|
zum Beispielตัวอย่างเช่น
zwischenระหว่าง
Scheiss(n) อุจจาระ
eiskalt(adj) เย็นเหมือนนํ้าแข็ง
Kenntnis(n) |die, pl. Kenntnisse| ความรู้
Kochnische(n) |die, pl. Kochnischen| มุมทำครัวเล็กๆ ภายในแฟลตหรือห้องเช่า, See also: Küche
Zeugnis(n) |das, pl. Zeugnisse| ประกาศนียบัตร
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
heiß(adj) ร้อน, See also: die Hitze
Reis(n) |der| ข้าว
Fleisch(n) |das| เนื้อ
Schweinefleisch(n) |das| เนื้อหมู
Rindfleisch(n) |das| เนื้อวัว
wischen(vt) |wischte, hat gewischt| เช็ด ถู

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
BMW : Bayerische Motorenwerke (n ) รถสุดจ๊าบ
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Dispersion (n) (n) การกระจาย,การแพร่กระจาย
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
Geisel {f} | Geiseln {pl} (n) ตัวประกัน
Isuzu (uniq ) อีซูซุ
kopftkissen (n ) หมอน
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,
r,Kopfbiss (n ) การที่ฟันบนล่างกระทบกัน
refurbishment (n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่
Reichskreis (n ) เครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Strafregister {n} (n) บันทึกอาชญากรรม
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}ในทางกลับกัน
See also: S. opposite,
wegschmeißen [ugs.] (vt) ทิ้ง ขว้างทิ้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hüpftfrisks [Add to Longdo]
ägyptisch {adj}Egyptian [Add to Longdo]
Geleise {pl}track [Add to Longdo]
Reis {m}rice [Add to Longdo]
Saison...seasonal [Add to Longdo]
Tischspruch {m}toast [Add to Longdo]
leistendrending [Add to Longdo]
missgönntgrudged [Add to Longdo]
schmissthrew [Add to Longdo]
versoffensottish [Add to Longdo]
Ameise {f} [zool.]ant [Add to Longdo]
KussK : kiss [Add to Longdo]
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major [Add to Longdo]
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Abbau {m} [chem.] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation [Add to Longdo]
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
Abbruch {m}; Zerstörung {f}; Abriss {m}demolition [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Abdichtungsleiste {f}sealing fillet [Add to Longdo]
Abdreheisen {n}turning tool [Add to Longdo]
Abfall {m}; Hausabfall {m}; Kehricht {m}rubbish [Br.] [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abenteurergeist {m}adventurous spirit [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfallgrube {f}rubbish pit [Add to Longdo]
Abfallentsorgung {f}waste disposal; garbage collection [Add to Longdo]
Abfertigungsstelle {f}dispatch office [Add to Longdo]
Abfindung {f}forisfamiliation [Add to Longdo]
Abfischung {f}fishing dry [Add to Longdo]
Abfluss {m}; Ablauf {m} | beschleunigter Abflussflowing off; discharge; drain; flow | accelerated flow [Add to Longdo]
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device [Add to Longdo]
Abflussmessung {f}discharge measurement [Add to Longdo]
Abflussverhalten {n}runoff characteristics [Add to Longdo]
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity [Add to Longdo]
Abforstung {f}; Abholzung {f} | Abforstungen {pl}deforestation; disforestation | deforestations [Add to Longdo]
Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgabetermin {n}closing date; submission date [Add to Longdo]
Abgang {m}; Absendung {f} (Warenversand)dispatch; despatch [Add to Longdo]
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]
Abgangsdatum {n}date of dispatch [Add to Longdo]
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abgasanalyse {f}flue analysis; analysis of exhaust gases [Add to Longdo]
Abgasemission {f}exhaust gas emission [Add to Longdo]
Abgelegenheit {f}; Einsamkeit {f}isolation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
à la maison(phrase) ที่บ้าน
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
mais(conj.) แต่
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต
trois(numéro) สาม, 3
choisir(vt) |je choisis, tu choisis, il choisit, nous choissisons, vous choisissez, ils choisissent| เลือก
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
gris(adj) |f. -e| ที่มีสีเทา
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน
poisson(n) n.m. ปลา
Image:
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée
frais(adj) |f. fraîche| สด เช่น légumes fraise ผักสด
frais(adj) |f. fraîche| สดชื่น เช่น air frais อากาศที่สดชื่น
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts
ciseaux(n) |pl.| กรรไกร มักเรียกเป็น une paire de ciseaux
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
voisin(n) |m| เพื่อนบ้าน
fraise(n) |f| สตรอเบอร์รี
raison(n) |f| เหตุผล, ความมีเหตุผล

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
dissolutionยุบสภา
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
je suis bien avec toiJe suis bien avec toi [ Ajouter une catégorie à Mes cartes ] Je suis bien avec toi
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l'on ne peut identifier
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, ] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, ] to disperse in confusion (成语 saw) [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一席话[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] what is said during a conversation; an utterance [Add to Longdo]
一带[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, / ] region; district [Add to Longdo]
一厢情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] one's own wishful thinking [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, / ] all-inclusive; undiscriminating [Add to Longdo]
一方面[yī fāng miàn, ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] one aspect is [Add to Longdo]
一次性[yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ, ] one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods) [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一无所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, / ] to have nothing; "The Dispossessed" [Add to Longdo]
一无是处[yī wú shì chù, ㄧ ˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong [Add to Longdo]
一相情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] one's own wishful thinking [Add to Longdo]
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] monotheism (belief in a single God) [Add to Longdo]
一神论[yī shén lùn, ㄧ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monotheism; unitarianism (denying the Trinity) [Add to Longdo]
一致字[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] consistent phonogram(s) [Add to Longdo]
一致性[yī zhì xìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ, ] consistency [Add to Longdo]
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] consistency effect [Add to Longdo]
一般规定[yī bān guī dìng, ㄧ ㄅㄢ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] ordinary provision (legal) [Add to Longdo]
一视同仁[yī shì tóng rén, ㄧ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to treat everyone equally favourably (成语 saw); not to discriminate between people [Add to Longdo]
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, / ] be plainly visible [Add to Longdo]
一言既出,驷马难追[yī yán jì chū, ㄧ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ, si4 ma3 nan2 zhui1, / ] lit. once said, a team of horses cannot unsay it (成语 saw); a promise must be kept [Add to Longdo]
一诺千金[yī nuò qiān jīn, ㄧ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] a promise worth one thousand in gold (成语 saw); a promise that must be kept [Add to Longdo]
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent [Add to Longdo]
一跃而起[yī yuè ér qǐ, ㄧ ㄩㄝˋ ㄦˊ ㄑㄧˇ, / ] to jump up suddenly; to bound up; to rise up in one bound [Add to Longdo]
一较高下[yī jiào gāo xià, ㄧ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to compete against; to measure oneself against; to go head to head (see who is best) [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl [Add to Longdo]
丁型肝炎[dīng xíng gān yán, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis D [Add to Longdo]
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution [Add to Longdo]
丁玲[Dīng Líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] Ding Ling (1904-1986), female novelist, author of novel The Sun Shines over the Sanggan River 太陽照在桑乾河上|太阳照在桑干河上, attacked during the 1950s as anti-Party [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica) [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
七嘴八舌[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once [Add to Longdo]
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, ] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines [Add to Longdo]
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
イニシエータ[いにしえーた, inishie-ta] initiator [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一升[いっしょう, isshou] 1_Sho [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
一昨年[いっさくねん, issakunen] vorletztes_Jahr [Add to Longdo]
一昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] das_ganze_Leben [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
一生涯[いっしょうがい, isshougai] das_ganze_Leben_hindurch, das_ganze_Leben_lang [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
一瞬[いっしゅん, isshun] ein_Augenblick, ein_Moment [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
一種[いっしゅ, isshu] eine_Art [Add to Longdo]
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
下宿[げしゅく, geshuku] Pension, Logis [Add to Longdo]
下水[げすい, gesui] Abwasser, Kanalisation [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] Abflussrohr, Kanalisation [Add to Longdo]
下界[げかい, gekai] die_irdische_Welt [Add to Longdo]
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
下駄[げた, geta] (japanische) Holzsandale [Add to Longdo]
不便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
不倫[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]
不偏[ふへん, fuhen] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
不偏不党[ふへんふとう, fuhenfutou] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
不安の種[ふあんのたね, fuannotane] Grund_der_Besorgnis [Add to Longdo]
不思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
不朽の名作[ふきゅうのめいさく, fukyuunomeisaku] unvergaengliches_Meisterwerk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Is- \Is-\
   See {Iso-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Is \Is\, v. i. [AS. is; akin to G. & Goth. ist, L. est, Gr. ?,
   Skr. asti. [root]9. Cf. {Am}, {Entity}, {Essence}, {Absent}.]
   The third person singular of the substantive verb be, in the
   indicative mood, present tense; as, he is; he is a man. See
   {Be}.
   [1913 Webster]
 
   Note: In some varieties of the Northern dialect of Old
      English, is was used for all persons of the singular.
      [1913 Webster]
 
         For thy is I come, and eke Alain. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Aye is thou merry.         --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   Note: The idiom of using the present for future events sure
      to happen is a relic of Old English in which the
      present and future had the same form; as, this year
      Christmas is on Friday.
      [1913 Webster]
 
         To-morrow is the new moon.     --1 Sam. xx.
                          5.
      Isabel

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iso- \I"so-\, Is- \Is-\ [Gr. 'i`sos equal.]
   A prefix or combining form, indicating identity, or equality;
   the same numerical value; as in isopod, isomorphous,
   isochromatic. Specif.:
   (a) (Chem.) Applied to certain compounds having the same
     composition but different properties; as in isocyanic.
   (b) (Organic Chem.) Applied to compounds of certain isomeric
     series in whose structure one carbon atom, at least, is
     connected with three other carbon atoms; -- contrasted
     with neo- and normal; as in isoparaffine; isopentane.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IS
     Intermediate System (ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IS
     International Supplement (ODT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IS
     International Standard (ISO)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 is
   ice; icecream
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 is
   ice
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 smut
 
 1. (ted, ting) kurum, is
 2. yakası açılmadık söz, pis laf, müstehcen söz
 3. (bot.) buğday başaklarına arız olan mantar nevinden bir hastalık
 4. is veya kurum ile lekelemek veya kirletmek
 5. kirlenmek
 6. lekelemek, iftira etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 soot
 
 1. is, kurum
 2. ise bulaştırmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top