Search result for

แอร์

(39 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอร์-, *แอร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอร์[N] air-conditioner, Syn. เครื่องปรับอากาศ, Example: ห้องนี้แอร์มันเย็นจนผมรู้สึกหนาว, Count unit: เครื่อง, Notes: (ปาก)
แอร์คอนดิชัน[N] air conditioner, Syn. เครื่องปรับอากาศ, แอร์, Count unit: เครื่อง, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airbrushแอร์บรัช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air damแอร์แดม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aeromonas hydrophilaแอร์โรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า [TU Subject Heading]
Airbus A 380 (Jet transport)แอร์บัส เอ 380 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง) [TU Subject Heading]
Airtemp (Trademark)แอร์เทมป์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know about your new air conditioner.ฉันรู้เรื่องแอร์ใหม่ของคุณ Heartbreak Library (2008)
You mean that Air Force fiasco in '47.คุณหมายถึง แอร์ฟอร์ซ เฟียสโก ปี 47 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Alright, that's it, we need to get the President to Air Force One, right now.ได้เลย,ต้องส่งท่าน ขึ้นแอร์ฟอซวัน เดี๋ยวนี้ Vantage Point (2008)
-Yeah, get Air Force One ready, and send a chopper... -Hey, it's me.-ใช่,เตรียมแอร์ฟอซวัน,และ ส่งกำลังมา... Vantage Point (2008)
Get Air Force One ready and send a chopper so we can get outta here.เตรียมแอร์ฟอร์ซวัน และ ส่งเฮลิคอปเตอร์มา เราจะได้ออกไปจากที่นี่ซะที Vantage Point (2008)
But thanks for choosing Air Penguin.แต่ก็ขอบคุณ ที่เลือกเดินทางกับเพนกวินแอร์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You try unplugging the AirPort base?คุณลองถอดปลั๊กแอร์พอร์ทเบสแล้วยัง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I thought I told you to turn up the air conditioning.ฉันว่า ฉันบอกแกแล้วไงให้เปิดแอร์ 24: Redemption (2008)
Took an airboat ride. Wrote a column about the death of the Everglades.พาไปนั่งแอร์โบ๊ต เขียนคอลัมน์ เกี่ยวกับการตายของเอเวอร์เกลดส์ Marley & Me (2008)
I guess they don't feel too comfortable with an ex-con in the building.ผมเดาว่าพวกเค้าต้องรู้สึกไม่ดีอย่างมาก ด้วยแอร์เก่าๆในตึกนี้ The Echo (2008)
Air France 001 leaves today at 2. First class.สายการบินแอร์ฟรานซ์ 001 เครื่องจะออกเวลา 2 นาฬิกาวันนี้ ชั้นหนึ่ง Taken (2008)
- My dad plays air guitar really badly.- พ่อฉันเล่นแอร์กีต้าได้ห่วยมาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport   FR: aéroport [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air corridor(แอร์คอ' ริดอร์) เฉลียงการบิน, ระเบียงการบิน
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
air post(แอร์' โพสทฺ) = air mail
air shaft(แอร์' ชาฟท) ปล่องที่มีอากาศเข้า
air ship(แอร์' ชิพ) n. เรือบิน (เบากว่าอากาศ)
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
air (n) แอร์

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top