Search result for

antiseptic

(34 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiseptic-, *antiseptic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antiseptic[ADJ] ซึ่งฆ่าเชื้อโรค, See also: ซึ่งควบคุมการติดต่อของโรค
antiseptic[ADJ] ที่ปราศจากเชื้อโรค, Syn. sterile, germ-free, clean
antiseptic[N] ยาฆ่าเชื้อโรค, Syn. sterilizer, disinfectant, germicide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiseptic(แอนทีเซพ' ทิค) adj.,n. ซึ่งป้องกันหรือทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, สารหรือ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว, Syn. aseptic, disinfectant)

English-Thai: Nontri Dictionary
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antisepticสารระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antiseptic plasterยาแผ่นปิดระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antiseptic Solutionsสารละลายระงับเชื้อ, น้ำยาฆ่าเชื้อ, สารละลายฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Antiseptic Techniquesวิธีทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Antisepticsยาที่ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์, ยาฆ่าเชื้อ, ยาระงับเชื้อ, แอนติเซพติคส์, มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค, ยาฆ่าเชื้อโรค, ยาทำลายเชื้อ, สารฆ่าเชื้อโรค, สารฆ่าเชื้อ, ฤทธิ์ฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Antiseptics, Mildยาทำลายเชื้ออย่างอ่อน [การแพทย์]
Antiseptics, Urinaryยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The woman works with household and personal antiseptics.ผู้หญิงทำงานกับเครื่องใช้ในบ้าน กับยาปฎิชีวนะส่วนตัว WarGames: The Dead Code (2008)
Now, I'm gonna throw you this bottle of antiseptic,ตอนนี้ ฉันจะโยนขวดยาฆ่าเชื้อให้นาย Resistance (2010)
He said his burning flesh smelled like licorice, and the E.R. antiseptics like blueberry muffins.เขาบอกว่าเนื้อส่วนที่ไหม้มีกลิ่นคล้ายชะเอม และกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องฉุกเฉิน เหมือนกับมัฟฟินบลูเบอรี่ Fall from Grace (2011)
Very antiseptic.สะอาดเอี่ยม The Ghost in the Machine (2012)
You don't find it too antiseptic?คุณไม่รู้สึกว่ามันอนามัยเกินไปเหรอ? Lonesome Jim (2005)
But I had best prescribe a bit of antiseptic.ชั้นจะให้ยาฆ่าเชื้อที่ดีที่สุด Memoirs of a Geisha (2005)
It's povidone, it's an iodine-based antiseptic used to treat burns.โพวิโดนยาฆ่าเชื้อที่มีไอโอดีนเป็นส่วนผสม ใช้ทาแผลไฟไหม้ แล้วใครกันที่เรารู้ว่า Bang, Bang, Your Debt (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาฆ่าเชื้อโรค[n.] (yā khā cheūarōk) EN: antiseptic   FR: antiseptique [m] ; désinfectant [m]
ยาอมกลั้วคอ[n. exp.] (yā om klūa khø) EN: antiseptic mouthwash   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTISEPTIC    AE2 N T AH0 S EH1 P T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antiseptic    (n) (a2 n t i s e1 p t i k)
antiseptics    (n) (a2 n t i s e1 p t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antiseptikum {n}; keimtötendes Mittel [med.] | Antiseptika {pl}antiseptic | antiseptics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆性石鹸[ぎゃくせいせっけん, gyakuseisekken] (n) positive or antiseptic soap [Add to Longdo]
消毒液[しょうどくえき, shoudokueki] (n) antiseptic solution [Add to Longdo]
消毒剤[しょうどくざい, shoudokuzai] (n) antiseptic; disinfectant [Add to Longdo]
腐敗防止[ふはいぼうし, fuhaiboushi] (n) (1) corruption prevention; (2) antisepsis; antiseptic [Add to Longdo]
防腐剤[ぼうふざい, boufuzai] (n) (1) antiseptic; (2) preservative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antiseptic \An`ti*sep"tic\, n.
   a substance which kills or retards the growth of
   microorganisms, especially when used for protection against
   infection; a substance which prevents or retards
   putrefaction, or destroys, or protects from, putrefactive
   organisms; as, carbolic acid, alcohol, cinchona, and many
   other agents sold commercially.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antiseptic \An`ti*sep"tic\, Antiseptical \An`ti*sep"tic*al\, a.
   Counteracting or preventing putrefaction, or a putrescent
   tendency in the system; antiputrefactive.
   [1913 Webster]
 
   {Antiseptic surgery}, that system of surgical practice which
    insists upon a systematic use of antiseptics in the
    performance of operations and the dressing of wounds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antiseptic
   adj 1: thoroughly clean and free of or destructive to disease-
       causing organisms; "doctors in antiseptic green coats";
       "the antiseptic effect of alcohol"; "it is said that
       marjoram has antiseptic qualities" [ant: {infected},
       {septic}]
   2: clean and honest; "antiseptic financial practices"
   3: freeing from error or corruption; "the antiseptic effect of
     sturdy criticism"
   4: devoid of objectionable language; "lyrics as antiseptic as
     Sunday School"
   n 1: a substance that destroys micro-organisms that carry
      disease without harming body tissues

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top