ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขั้ว

   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขั้ว-, *ขั้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้ว[N] pole, See also: wing, faction, group, cause, party, side, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ข้าง, แบบ, Example: สองคนนี้เหมือนอยู่กันคนละขั้ว ไม่มีวันจะเข้ากันได้เลย, Count unit: ขั้ว, ข้าง, Thai definition: ข้างหรือฝ่ายนั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
ขั้ว[N] stem (of a flower), See also: stalk, Syn. แกน, หัว, Ant. ปลาย, Example: เธอต้องฝานขั้วออกไปก่อน แล้วค่อยเอาไปล้างน้ำ, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ส่วนที่ต่อของก้านดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ และอื่นๆ
ขั้ว[N] pole, See also: side, part, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ข้าง, Example: เขาสองคนนี้เหมือนอยู่กันคนละขั้ว ไม่มีวันจะเข้ากันได้เลย, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ข้างหรือฝ่ายนั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
ขั้วผล[N] calyx, See also: stem of fruit, sepal, Syn. ขั้ว, แกน, Example: แมลงจะชอบไปซ่อนอยู่ตรงขั้วผลเป็นกลุ่มก้อน, Thai definition: ส่วนที่ต่อของก้านดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ และอื่นๆ
ขั้วลบ[N] cathode, See also: negative electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้านิเสธ, ขั้วนิเสธ, Ant. ขั้วบวก, Example: เมื่อมีแสงส่องถูกขั้วลบจะเกิดอิเล็กตรอนและจะวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวก, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
ขั้วบวก[N] anode, See also: positive electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน, Ant. ขั้วลบ, Example: ก่อนใช้ถ่ายไฟฉายต้องแกะฉลากที่ขั้วบวกก่อน, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง
ขั้วโลก[N] pole, Example: บริเวณขั้วโลกจะมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นกว่าที่อื่นๆ, Thai definition: บริเวณปลายสุดของแกนโลกเหนือและใต้
ขั้วกระจก[N] focus of glass, Example: เมื่อแสงแดดมากระทบขั้วกระจกอุณหภูมิจะสูงขึ้น, Count unit: ขั้ว, Thai definition: จุดกึ่งกลางของผิวกระจกโค้งทรงกลม
ขั้วโลกใต้[N] South Pole, Ant. ขั้วโลกเหนือ, Example: เมื่อถึงฤดูหนาวนกนางนวลแกลบจะอพยพลงไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้, Thai definition: บริเวณปลายสุดของแกนโลกที่มีละติจูด 90 องศาใต้
ขั้วแม่เหล็ก[N] magnetic pole, Example: ถ้าขั้วแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือ เรียกว่า ขั้วเหนือ ถ้าชี้ไปทางทิศใต้ เรียกว่า ขั้วใต้, Count unit: ขั้ว, Thai definition: บริเวณที่ตัวแท่งแม่เหล็กซึ่งมีแรงแม่เหล็กมากที่สุด โดยปกติบริเวณดังกล่าวจะอยู่ใกล้ปลายทั้ง 2 ของแท่งแม่เหล็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขั้วน. ส่วนที่ต่อของก้านดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ และอื่น ๆ.
ขั้วกระจกน. จุดกึ่งกลางของผิวกระจกโค้งทรงกลม.
ขั้วท้องฟ้า, ขั้วฟ้าน. จุดปลายสุดของแกนท้องฟ้า ปลายที่อยู่ทางซีกโลกเหนือเรียกว่า ขั้วฟ้าเหนือ และปลายที่อยู่ทางซีกโลกใต้เรียกว่า ขั้วฟ้าใต้.
ขั้วบวกน. ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง.
ขั้วลบน. ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าตํ่ากว่าอีกขั้วหนึ่ง.
ขั้วแม่เหล็กน. บริเวณที่ตัวแท่งแม่เหล็กซึ่งมีแรงแม่เหล็กมากที่สุด โดยปรกติบริเวณดังกล่าวจะอยู่ใกล้ปลายทั้ง ๒ ของแท่งแม่เหล็ก, ถ้าชี้ไปทางทิศเหนือ เรียกว่า ขั้วเหนือ ถ้าชี้ไปทางทิศใต้ เรียกว่า ขั้วใต้.
ขั้วแม่เหล็กโลกน. เรียกบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กโลกมากที่สุดทางซีกโลกเหนือและใต้ ว่า ขั้วแม่เหล็กโลกเหนือ ขั้วแม่เหล็กโลกใต้.
ขั้วโลกน. เรียกบริเวณปลายสุดของแกนโลกเหนือและใต้ที่มีละติจูด ๙๐ องศาเหนือ ว่า ขั้วโลกเหนือ และที่มีละติจูด ๙๐ องศาใต้ ว่า ขั้วโลกใต้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pedicleขั้ว, ก้าน, ส่วนต่อเชื่อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
poleขั้ว, โพล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dipoleขั้วคู่, ไดโพล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
earth electrodeขั้วดิน, เขี้ยวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field terminalขั้วต่อขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive pole; positive terminalขั้วบวก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anodeขั้วบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cathodeขั้วลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negative pole; negative terminalขั้วลบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
negative earth; negative groundขั้วลบลงดิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrodesขั้วไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrodes, Carbonขั้วไฟฟ้าคาร์บอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrodesขั้วไฟฟ้า [TU Subject Heading]
South Poleขั้วโลกใต้ [TU Subject Heading]
Cold Poles ขั้วหนาว
บริเวณของโลกในแต่ละซีกโลกซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ ที่สุดตั้งแต่มีการตรวจวัด มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Chest Lead, Unipolarขั้วต่อทรวงอก [การแพทย์]
Conidiophoreขั้วรองรับโคนิเดีย [การแพทย์]
Dipole, Permanentขั้วแบบถาวร,ขั้วคู่ถาวร [การแพทย์]
Dipole, Temporaryขั้วคู่ชั่วคราว [การแพทย์]
Electrodesขั้วไฟฟ้า,อีเลคโทรด,อิเลกโตรด,อิเล็กโตรด,สายดินส่วนที่ฝังดิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's your electricity bill like?มันเรียงลำดับของขั้วยาว Help! (1965)
A terminal crazy.ของพวกคุณรู้หรือไม่? ขั้วบ้า Mad Max (1979)
The radiator's damaged at the core.- เรดิเอเตอร์ทำให้ขั้วหัก The Road Warrior (1981)
But don't touch both the electrodes at the same time.แต่อย่าจับ 2 ขั้วพร้อมกัน Schindler's List (1993)
Partially polarized moving pulses, amplitude modulated. We're locked.บางส่วนพัเคลื่อนไหว ขั้วกว้างมอดูเลต Contact (1997)
Then this is another great difference between our civilization and yours.นี่แหละความแตกต่างอย่างสุดขั้ว ระหว่างชนชาติของเรากับของคุณ Seven Years in Tibet (1997)
I stayed up all night in your tent so you could play North Pole.แล้วที่ฉันอูย่กับนายในเต๊นท์ทั้งคืน เพราะนายจะเล่นลุยขั้วโลก The Truman Show (1998)
I wholeheartedly hate your kind.ฉันเกลียดความอ่อนโยนของนายสุดขั้วหัวใจเลย Platonic Sex (2001)
And I put my hand under there and they put into my hand their pay stubs.ผมก็ยื่นมือเข้าไปใต้โต๊ะบ้าง แล้วพวกเธอก็ยัดต้นขั้วใบค่าจ้างใส่มือผม The Corporation (2003)
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี The Corporation (2003)
But global warming is melting the polar ice caps and disrupting this flow.แต่สภาวะความร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ลดกระแสความร้อนให้ซะงัก The Day After Tomorrow (2004)
You recall what you said in New Delhi about how polar melting...จำได้มั้ยที่คุณบอกว่า ขั้วโลกละลาย... The Day After Tomorrow (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; side ; part   FR: pôle [m]
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: joint ; connecting point   
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; wing ; faction ; group ; cause ; party ; side   FR: pôle [m]
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: stem ; stalk ; calyx   
ขั้วกระจก[n. exp.] (khūa krajok) EN: focus of glass   
ขั้วบวก[n.] (khūa būak) EN: anode ; positive pole   FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วลบ[n.] (khūa lop) EN: cathode ; negative pole ; negative electrode   FR: cathode [f] ; pôle négatif [m] ; électrode négative [f]
ขั้วโลก[n.] (khualōk) EN: pole   FR: pôle terrestre [m]
ขั้วโลกเหนือ[n. prop.] (Khūalōk Neūa) EN: North Pole   FR: pôle Nord [m]
ขั้วโลกใต้[n. prop.] (Khūalōk Tāi) EN: South Pole   FR: pôle Sud [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anode[N] ขั้วบวก, See also: ขั้วบวกในแบตเตอรี่
cathode[N] ขั้วลบ
charge[N] ประจุไฟฟ้า, See also: ขั้วไฟฟ้า
electrode[N] ขั้วไฟฟ้า, See also: อิเล็กโทรด
magnetic pole[N] ขั้วแม่เหล็ก
North Pole[N] ขั้วโลกเหนือ
pole[N] ขั้วโลก
pole[N] ขั้วแม่เหล็ก
pole[N] ขั้วไฟฟ้า
South Pole[N] ขั้วโลกใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
anode(แอน' โนด) n. ขั้วบวก -anodic adj.
anodic(แอนนอด' ดิค) adj. เกี่ยวกับขั้วบวก
anodise(แอน' นะไดซ) vt. ทำให้เป็นขั้วบวกต่อ
anolyte(แอน' นะไลท) n. ส่วนของ electrolyte ที่ใกล้ขั้วบวกระหว่างขบวนการ electrolysis (ano (de) + (electro) lyte)
antarctic(แอนทาร์ค' ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือใกล้ขั้วโลกใต้ (...South Pole)
antarctica(แอนทาร์ค' ทิคะ) n. ทวีปที่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ (Antarctic Continent)
antipode(แอน' ทิโพด) n. สิ่งหรือส่วนที่ตรงกันข้ามพอดี, ขั้วตรงข้าม (old-fashioned)
antipole(แอน' ทิโพล) n. ขั้วตรงข้าม
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส

English-Thai: Nontri Dictionary
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก
antarctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกใต้
Arctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือ
calix(n) ขั้วดอกไม้,กระเปาะ
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
POLAR polar bear(n) หมีขั้วโลก
polar(adj) แถบขั้วโลก,เกี่ยวกับขั้วโลก
stub(n) ต้นขั้ว,ตอไม้,ก้นบุหรี่,โคนฟัน
terminal(n) บั้นปลายชีวิต,สถานีปลายทาง,ขั้วปลายสายไฟ,ปัจจัย,คำท้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
極地[きょくち, kyokuchi] (n) ขั้วโลก
磁極[じきょく, jikyoku] (n) ขั้วแม่เหล็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
北極[ほっきょく, hokkyoku] (n ) ขั้วโลกเหนือ , See also: R. north pole
南極[なんきょく, nankyoku] (n ) ขั้วโลกใต้ , See also: R. south pole

German-Thai: Longdo Dictionary
Südpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกใต้ (ธรณีวิทยา), See also: A. der Nordpol,
Nordpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกเหนือ, See also: A. der Südpol,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top