ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abiogenesis

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abiogenesis-, *abiogenesis*, abiogenesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abiogenesis[N] สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abiogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自然発生[しぜんはっせい, shizenhassei] (n,adj-no) (1) spontaneous generation; abiogenesis (biology); (2) natural (spontaneous) occurrence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abiogenesis \Ab`i*o*gen"e*sis\, n. [Gr. 'a priv. + bi`os life +
   ge`nesis, origin, birth.] (Biol.)
   The supposed origination of living organisms from lifeless
   matter; such genesis as does not involve the action of living
   parents; spontaneous generation; -- called also {abiogeny},
   and opposed to {biogenesis}.
   [1913 Webster]
 
      I shall call the . . . doctrine that living matter may
      be produced by not living matter, the hypothesis of
      abiogenesis.               --Huxley,
                          1870.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abiogenesis
   n 1: a hypothetical organic phenomenon by which living organisms
      are created from nonliving matter [syn: {abiogenesis},
      {autogenesis}, {autogeny}, {spontaneous generation}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 abiogenesis /ɑbijoɤ°ənezəs/
  abiogenesis

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top