ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertise

AE1 D V ER0 T AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertise-, *advertise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertise(vt) ลงโฆษณา
advertise(vi) ลงโฆษณา, Syn. promote, sell, publicize
advertise(vt) ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว
advertise(vi) ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว, Syn. proclaim, publicize, announce
advertiser(n) นักโฆษณา
advertise for(phrv) ประกาศรับ, See also: โฆษณา เพื่อรับสมัคร
advertisement(n) การโฆษณา, Syn. proclamation, notification, declaration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt., vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา, ประกาศ, แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา, การประกาศ, การแจ้งความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisement; ad๑. ชิ้นงานโฆษณา๒. การโฆษณา [ มีความหมายเหมือนกับ advertising ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]
Advertisersผู้โฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sleep alone these days, too, but I am not about to advertise it.เค้าเองก็นอนโดดเดี่ยวเหมือนกัน แต่เค้าก็ไม่เคยป่าวประกาศเลยนะ Mannequin (1987)
The man who showed up at my doorstep didn't exactly advertise in the Yellow Pages.ชายที่ยืนหน้าประตูบ้านผม ไม่ใช่คนธรรมดา Gattaca (1997)
Corporations don't advertise products particularly;การบริหารภาพพจน์ - บรรษัทไม่ได้โฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) The Corporation (2003)
- We mustn't advertise our whereabouts. - No, of course not.คำขอทัณฑ์บนของเขาผ่านแล้ว Shaun of the Dead (2004)
- What about the lights? - Yes. Don't advertise our whereabouts.ฉันก็ไปนั่งที่สวนสาธารณะ Shaun of the Dead (2004)
The fact of the matter is, Doug, if you advertise on my rocket it's gonna raise your sales.ข้อเท็จจริงที่สำคัญเลย ดั๊ก ถ้าคุณโฆษณาบนจรวดของผม... ...มันจะช่วยเพิ่มยอดขายคุณ The Astronaut Farmer (2006)
I don't wish to advertise myself as a CEO.ผมไม่ได้อยากมีภาพลักษณ์แบบผู้บริหาร Love Now (2007)
I just don't think they should advertise somethingI just don't think they should advertise something A Vision's Just a Vision (2008)
Yes, I helped advertise what companies decided to market.ก็ใช่ ฉันช่วยด้านโฆษณาถึงสิ่งที่ บริษัทตัดสินใจจะเอาออกวางตลาด The Story of Lucy and Jessie (2009)
But he couldn't exactly advertise its location, so he created a coded path.แต่ไม่สามารถระบุที่แน่นอนตำแหน่ง ดังนั้นพระองค์ทรงสร้างความลับเส้นทาง. Angels & Demons (2009)
Now, you put him on your TV show, not only could those animals kill him, but basically, he just advertises to Kane where the chief witness against him sleeps, and then he's a dead man.ตอนนี้คุณทำให้เขาออกรายการโทรทัศน์ของคุณ ไม่เพียง แต่สัตว์สามารถที่จะฆ่าเขา แต่โดยทั่วไปเขาเพียงแค่ลงโฆษณาให้เคน where พยานหัวหน้ากับเขาหลับ Death Race 2 (2010)
When the movie production is complete, I'll advertise it on my blog for you.พอหนังเสร็จแล้ว ฉันจะโฆษณาผ่านบล๊อกของชั้นให้นะคะ Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertiseAdvertisements urge us to buy luxuries.
advertiseAn alluring advertisement of a summer resort.
advertiseCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
advertiseHe advertised his house for sale.
advertiseHe answered an advertisement in the paper and got the job.
advertiseHe cut the advertisement out of the newspaper.
advertiseI advertised my car for sale.
advertiseI advertised my house in the newspaper.
advertiseI am impressed by your recent advertisement in the New York Times.
advertiseI learned about the new book by the advertisement in the magazine.
advertiseI put an advertisement for the new publications in the newspaper.
advertiseI think I will advertise in the paper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายโฆษณาสินค้า(n) advertisement
ผู้โฆษณา(n) advertiser, See also: propogandist, Syn. ผู้เผยแพร่ข่าวสาร, Example: ในตอนท้ายจะมีการถ่ายใบหน้าของผู้โฆษณาใกล้ๆ ทุกครั้งที่จะมีการรับรองคำโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ป่าวประกาศหรือใช้วิธีการอื่นๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
โฆษณา(v) advertise, See also: publicize, announce, broadcast, Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, Example: ห้ามโฆษณาสินค้าขายซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้อย่างไม่ถูกกฎหมาย, Thai Definition: เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน
โฆษณาการ(n) advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ
ประชาสัมพันธ์(v) publicize, See also: advertise, Syn. แพร่ข่าว, กระจาย, ป่าวประกาศ, โฆษณา, เผยแพร่, ป่าวร้อง, แจ้ง, Example: ภาคเอกชนมีการเตรียมพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นักโฆษณา(n) propagandist, See also: advertiser, disseminator, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้งความ[jaēngkhwām] (n) EN: advertisement
แจ้งความ[jaēngkhwām] (v) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report  FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
การโฆษณา[kān khōtsanā = kān khōsanā] (n) EN: publicity ; advertisement ; advertising  FR: publicité [ f ] ; propagande [ f ]
โฆษณา[khōtsanā = khōsanā] (v) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity  FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
โฆษณาการ[khōtsanākān] (n) EN: advertisement ; announcement ; public notice  FR: annonce publicitaire [ f ]
ผู้โฆษณา[phū khōtsanā = phū khōsanā] (n) EN: advertiser  FR: annonceur ]m ]
ผู้ลงโฆษณา[phū long khōtsanā] (n, exp) EN: advertiser  FR: publicitaire [ m ]
ประกาศ[prakāt] (v) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise  FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศโฆษณา[prakāt khōtsanā = prakāt khōsanā] (n, exp) EN: advertising poster ; advertisement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVERTISE AE1 D V ER0 T AY2 Z
ADVERTISER AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0
ADVERTISES AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 Z
ADVERTISED AE2 D V ER0 T AY1 Z D
ADVERTISED AE1 D V ER0 T AY2 Z D
ADVERTISERS AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISER'S AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISERS' AE1 D V ER2 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISEMENT AE0 D V ER1 T AH0 Z M AH0 N T
ADVERTISEMENT AE2 D V ER0 T AY1 Z M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertise (v) ˈædvətaɪz (a1 d v @ t ai z)
advertised (v) ˈædvətaɪzd (a1 d v @ t ai z d)
advertiser (n) ˈædvətaɪzər (a1 d v @ t ai z @ r)
advertises (v) ˈædvətaɪzɪz (a1 d v @ t ai z i z)
advertisers (n) ˈædvətaɪzəz (a1 d v @ t ai z @ z)
advertisement (n) ˈədvˈɜːʳtɪsmənt (@1 d v @@1 t i s m @ n t)
advertisements (n) ˈədvˈɜːʳtɪsmənts (@1 d v @@1 t i s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广 / ] advertisement; hoarding; signboard, #15,838 [Add to Longdo]
登广告[dēng guǎng gào, ㄉㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] advertise, #76,379 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
アド[ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドゥバタイズメント[adoubataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバタイズメント[adobataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
コンセプトアド[konseputoado] (n) concept advertisement [Add to Longdo]
サブリミナルアド[saburiminaruado] (n) subliminal advertisement [Add to Longdo]
スポット[supotto] (n, adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) [Add to Longdo]
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad [Add to Longdo]
フリーペーパー[furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advertise \Ad`ver*tise"\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Advertised}; p. pr. & vb. n. {Advertising}.] [F. avertir,
   formerly also spelt advertir, to warn, give notice to, L.
   advertere to turn to. The ending was probably influenced by
   the noun advertisement. See {Advert}.]
   To give notice to; to inform or apprise; to notify; to make
   known; hence, to warn; -- often followed by of before the
   subject of information; as, to advertise a man of his loss.
   [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      I will advertise thee what this people shall do. --Num.
                          xxiv. 14.
   [1913 Webster]
 
   4. To give public notice of; to announce publicly, esp. by a
    printed notice; as, to advertise goods for sale, a lost
    article, the sailing day of a vessel, a political meeting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To apprise; inform; make known; notify; announce;
     proclaim; promulgate; publish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advertise
   v 1: call attention to; "Please don't advertise the fact that he
      has AIDS" [syn: {advertise}, {publicize}, {advertize},
      {publicise}]
   2: make publicity for; try to sell (a product); "The salesman is
     aggressively pushing the new computer model"; "The company is
     heavily advertizing their new laptops" [syn: {advertise},
     {advertize}, {promote}, {push}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top