Search result for

advertise

(86 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertise-, *advertise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertise[VT] ลงโฆษณา
advertise[VI] ลงโฆษณา, Syn. promote, sell, publicize
advertise[VT] ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว
advertise[VI] ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว, Syn. proclaim, publicize, announce
advertiser[N] นักโฆษณา
advertise for[PHRV] ประกาศรับ, See also: โฆษณา (เพื่อรับสมัคร)
advertisement[N] การโฆษณา, Syn. proclamation, notification, declaration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisement; ad๑. ชิ้นงานโฆษณา๒. การโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ advertising] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]
Advertisersผู้โฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The posters are already out and so are the advertisements.ก็โปสเตอร์ก็ติดไปแล้ว และยังมีโฆษณาอีกนะครับ Beethoven Virus (2008)
We can just take down the posters, or take back all the advertisements.เราไปแกะเอาโปสเตอร์ออกเลย แล้วก็ไปดึงโฆษณากลับมาสิ Beethoven Virus (2008)
We will produce a chemically pure and stable product that performs as advertised.เราจะผลิตเป็นผลิตสารเคมีบริสุทธิ์ และมีคุณภาพสูง... และประสิธภาพนั่นเท่ากับการโฆษณา ไม่มีสิ่งเจือปน Pilot (2008)
Yes, I helped advertise what companies decided to market.ก็ใช่ ฉันช่วยด้านโฆษณาถึงสิ่งที่ บริษัทตัดสินใจจะเอาออกวางตลาด The Story of Lucy and Jessie (2009)
The Plumbers don't exactly advertise.ช่างประปาไม่ได้หาตัวง่ายๆ Ben 10: Alien Swarm (2009)
She's so pretty in this advertisement again.ในโฆษณานั่นเธอสวยมากเลยนะคะ Episode #1.2 (2009)
No matter what, touching the advertisement like that would dirty your hands.ไม่มีอะไร แค่จับป้ายโฆษณาหน่ะ ดูเหมือนมือรุ่นพี่จะเปื้อนนะ Episode #1.2 (2009)
Right below the advertisement For uncle sandro's chicken inside of a waffle.อยู่ข้างใต้โฆษณาของ วาฟเฟิลไก่ ลุงซานโดร Mattress (2009)
Although advertised to appear, he did not show up.ถึงไม้มีการโฆษณาไว้ แต่เขากลับไม่มา The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
But he couldn't exactly advertise its location, so he created a coded path.แต่ไม่สามารถระบุที่แน่นอนตำแหน่ง ดังนั้นพระองค์ทรงสร้างความลับเส้นทาง. Angels & Demons (2009)
- That's not something you need to advertise, Kurt.- นั่นไม่มีอะไร... ...ที่เธอต้องป่าวประกาศ เคิร์ท Easy A (2010)
Well, as CFO, I had set up some meetings with potential advertisers.ในฐานะCFOผมมีนัดกับ ลูกค้าโฆษณา The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertiseAdvertisements urge us to buy luxuries.
advertiseAn alluring advertisement of a summer resort.
advertiseCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
advertiseHe advertised his house for sale.
advertiseHe answered an advertisement in the paper and got the job.
advertiseHe cut the advertisement out of the newspaper.
advertiseI advertised my car for sale.
advertiseI advertised my house in the newspaper.
advertiseI am impressed by your recent advertisement in the New York Times.
advertiseI learned about the new book by the advertisement in the magazine.
advertiseI put an advertisement for the new publications in the newspaper.
advertiseI think I will advertise in the paper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายโฆษณาสินค้า[N] advertisement
ผู้โฆษณา[N] advertiser, See also: propogandist, Syn. ผู้เผยแพร่ข่าวสาร, Example: ในตอนท้ายจะมีการถ่ายใบหน้าของผู้โฆษณาใกล้ๆ ทุกครั้งที่จะมีการรับรองคำโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ป่าวประกาศหรือใช้วิธีการอื่นๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
โฆษณา[V] advertise, See also: publicize, announce, broadcast, Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, Example: ห้ามโฆษณาสินค้าขายซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้อย่างไม่ถูกกฎหมาย, Thai definition: เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน
โฆษณาการ[N] advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ
ประชาสัมพันธ์[V] publicize, See also: advertise, Syn. แพร่ข่าว, กระจาย, ป่าวประกาศ, โฆษณา, เผยแพร่, ป่าวร้อง, แจ้ง, Example: ภาคเอกชนมีการเตรียมพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นักโฆษณา[N] propagandist, See also: advertiser, disseminator, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้งความ[n.] (jaēngkhwām) EN: advertisement   
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report   FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice   FR: annonce publicitaire [f]
ผู้โฆษณา[n.] (phū khōtsanā = phū khōsanā) EN: advertiser   FR: annonceur ]m]
ผู้ลงโฆษณา[n. exp.] (phū long khōtsanā) EN: advertiser   FR: publicitaire [m]
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise   FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศโฆษณา[n. exp.] (prakāt khōtsanā = prakāt khōsanā) EN: advertising poster ; advertisement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERTISE    AE1 D V ER0 T AY2 Z
ADVERTISER    AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0
ADVERTISES    AE1 D V ER0 T AY2 Z AH0 Z
ADVERTISED    AE2 D V ER0 T AY1 Z D
ADVERTISED    AE1 D V ER0 T AY2 Z D
ADVERTISERS    AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISER'S    AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISERS'    AE1 D V ER2 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISEMENT    AH0 D V ER1 T AH0 Z M AH0 N T
ADVERTISEMENT    AE2 D V ER0 T AY1 Z M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertise    (v) (a1 d v @ t ai z)
advertised    (v) (a1 d v @ t ai z d)
advertiser    (n) (a1 d v @ t ai z @ r)
advertises    (v) (a1 d v @ t ai z i z)
advertisers    (n) (a1 d v @ t ai z @ z)
advertisement    (n) (@1 d v @@1 t i s m @ n t)
advertisements    (n) (@1 d v @@1 t i s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
コンセプトアド[, konseputoado] (n) concept advertisement [Add to Longdo]
サブリミナルアド[, saburiminaruado] (n) subliminal advertisement [Add to Longdo]
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) [Add to Longdo]
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad [Add to Longdo]
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广 / ] advertisement; hoarding; signboard, #15,838 [Add to Longdo]
登广告[dēng guǎng gào, ㄉㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] advertise, #76,379 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advertise \Ad`ver*tise"\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Advertised}; p. pr. & vb. n. {Advertising}.] [F. avertir,
   formerly also spelt advertir, to warn, give notice to, L.
   advertere to turn to. The ending was probably influenced by
   the noun advertisement. See {Advert}.]
   To give notice to; to inform or apprise; to notify; to make
   known; hence, to warn; -- often followed by of before the
   subject of information; as, to advertise a man of his loss.
   [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      I will advertise thee what this people shall do. --Num.
                          xxiv. 14.
   [1913 Webster]
 
   4. To give public notice of; to announce publicly, esp. by a
    printed notice; as, to advertise goods for sale, a lost
    article, the sailing day of a vessel, a political meeting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To apprise; inform; make known; notify; announce;
     proclaim; promulgate; publish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advertise
   v 1: call attention to; "Please don't advertise the fact that he
      has AIDS" [syn: {advertise}, {publicize}, {advertize},
      {publicise}]
   2: make publicity for; try to sell (a product); "The salesman is
     aggressively pushing the new computer model"; "The company is
     heavily advertizing their new laptops" [syn: {advertise},
     {advertize}, {promote}, {push}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top