Search result for

gisting

(749 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gisting-, *gisting*, gist
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gisting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gisting*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematologist (n ) นักโลหิตวิทยา

English-Thai: Longdo Dictionary
biologist(n) นักชีววิทยา
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gist[N] ใจความสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, แก่น, Syn. essence, significance
druggist[N] เภสัชกร, See also: เจ้าของร้านขายยา, คนขายยา, Syn. licensed pharmacist, pharmacologist
logistic[ADJ] เกี่ยวกับตรรกวิทยา
logistic[ADJ] เกี่ยวกับการคำนวน
register[N] ทะเบียน, Syn. list, file, roster
register[N] สมุดลงทะเบียน, Syn. account book, cartulary
register[N] เครื่องบันทึก, Syn. recorder
register[VI] ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register[VT] ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register[VT] บันทึก, Syn. record
register[VI] แสดง, Syn. indicate, express, display, show
register[VT] ส่งจดหมายลงทะเบียน
registry[N] สำนักทะเบียน, See also: สำนักงานลงทะเบียน, Syn. register office
registry[N] การลงทะเบียน, Syn. registration
allergist[N] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้
apologist[N] ผู้ที่แก้ต่าง
biologist[N] นักชีววิทยา
geologist[N] นักธรณีวิทยา
neologist[N] ผู้สร้างศัพท์ใหม่
registrar[N] นายทะเบียน, Syn. recorder
synergist[N] สิ่งที่เสริมกัน, See also: ยาที่ออกฤทธิ์เสริมกัน, อวัยวะที่ทำงานร่วมกัน, Syn. catalyst
urologist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขับถ่ายปัสสาวะ
zoologist[N] นักสัตววิทยา
eulogistic[ADJ] ซึ่งยกย่อง, See also: ซึ่งสรรเสริญ, Syn. commendatory, laudatory
ideologist[N] ผู้มีอุดมการณ์, See also: นักคิด, Syn. idealist, theorizer
magistracy[N] ตำแหน่ง, See also: อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปกครอง, Syn. magistrate
magistrate[N] ผู้พิพากษา, Syn. judge
magistrate[N] เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, See also: พนักงานปกครอง, Syn. jurist, justice, officer
monologist[N] ผู้พูดคนเดียว
mycologist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด
oncologist[N] ผู้ศึกษาและรักษาด้านเนื้องอกของร่างกาย
phlogistic[ADJ] อักเสบ
registered[ADJ] ซึ่งลงทะเบียนไว้, See also: ซึ่งบันทึกไว้, Syn. enrolled, certified, recorded
registrant[N] ผู้ลงทะเบียน, See also: ผู้ขึ้นทะเบียน
strategist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์, Syn. tactician, shemer
genealogist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการสืบวงศ์ตระกูล
magisterial[ADJ] ซึ่งเชื่อถือได้, Syn. authoritative, masterful, pompous, masterful
metrologist[N] ผู้ศึกษาระบบการวัดและการชั่งน้ำหนัก
mythologist[N] ผู้เล่าตำนาน, See also: ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ mythology
neurologist[N] นักประสาทวิทยา, Syn. brain doctor
radiologist[N] แพทย์รังสีวิทยา
register as[PHRV] ลงทะเบียนเป็น, See also: ลงชื่อเป็น
register in[PHRV] ลงทะเบียนใน
sacrilegist[N] ผู้ลบหลู่ศาสนา
sociologist[N] นักสังคมวิทยา
synergistic[ADJ] ซึ่งทำงานร่วมกัน, See also: ร่วมมือกัน, ประสานกัน, เสริมกัน, Syn. concomitant, helping
archeologist[N] นักโบราณคดี
metallurgist[N] ผู้แยกโลหะออกจากแร่
mineralogist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแร่
morphologist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
antiphlogistic(แอนทีโฟลจิส' ทิค) adj. ต้านการอักเสบ, ป้องกันการอักเสบ. -n. ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ (antiphlogistic)
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
bacteriologistn. นักแบคทีเรียวิทยา
biologist(ไบออล'ละจิสทฺ) n. นักชีววิทยา
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
dermatologist(เดอมะทอล'ละจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง
dialogistn. ผู้สนทนาในหนังสือ
druggist(ดรัก'กิสทฺ) n. เภสัชกร,ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์,เจ้าของร้านขายยา
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
elegist(เอล'ลิจิสท) n. นักประพันธ์บทกวีไว้อาลัย
etymologist(เอททะมอล'โลจิสทฺ) n. นักนิรุกติศาสตร์
eulogist(ยู'ละจิสทฺ) n. ผู้สรรเสริญ,ผู้เขียนคำสรรเสริญ
eulogistic(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.
eulogistical(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.
geologist(จีออล'โลจิสทฺ) n. นักธรณีวิทยา
gist(จิสทฺ) n. ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น, Syn. pith,substance
gynaecologist(ไกนิคอล'ละจิสทฺ) n. นรีแพทย์,แพทย์ผู้ชำนาญโรคสตรี
gynecologist(ไกนิคอล'ละจิสทฺ) n. นรีแพทย์,แพทย์ผู้ชำนาญโรคสตรี
histologistn. ผู้เชี่ยวชาญด้านhistology
horologist(โฮรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับhorology
ideologist(ไอดีออล'ละจิสทฺ) n. นักคิด,ผู้เคร่งลัทธิ,นักลัทธิ,บุคคลที่ชอบคิดชอบฝัน
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)
logistic(โลจิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับตรรกวิทยา n. ตรรกสัญลักษณ์,การคำนวณทางคณิตศาสตร์,วิชาคำนวณ,พลาธิการ,การส่งกำลังบำรุงทางทหาร
logistics(โลจิส'ทิคซฺ) n. พลาธิการทางทหาร,การส่งกำลังบำรุงทางทหาร., See also: logistician n. ดูlogistics
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย,อย่างวางอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐาน,ในฐานะเป็นต้นตำรับ,ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
magistracy(แมจ'จิสทราซี) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานปกครองหรือผู้พิพากษา,กลุ่มผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง.
magistral(แมจ'จิสทรัล) adj. เฉพาะโอกาส,สำคัญ,เกี่ยวกับพนักงานปกครอง,เกี่ยวกับผู้พิพากษา
magistrate(แมจ'จิสเทรท) n. ผู้พิพากษา,พนักงานผู้ปกครอง, See also: magistrateship n.
mineralogist(มินนะรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในแร่วิทยา
neurologist(นิวรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
odontologist(โอดอนทอล'โลจิสทฺ) n. ทันตแพทย์
ophthalmologist(ออฟแธลมอล'ลิจิสทฺ) n. จักษุแพทย์
phlogistic(โฟลจิส'ทิค) adj. อักเสบ,ซึ่งน้ำมาซึ่งการอักเสบ,เกี่ยวกับphlogiston
phraseologist(เฟรสซีออล'โลจิสทฺ) n. ผู้ที่ชอบใช้สำนวนโวหาร,เจ้าโวหาร
psychologist(ไซคอล'ละจิสทฺ) n. นักจิตวิทยา
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน,ทะเบียน,สมุดทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,บันทึก,เครื่องบันทึก,เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) ,การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
registrant(เรจ'จิสเทรินทฺ) n. ทหารกองเกิน,ผู้ถูกขึ้นทะเบียน,ผู้ถูกจดทะเบียน
registrar(เรจ'จิสทราร์) n. นายทะเบียน,พนักงานทะเบียน,บริษัทที่ทำหน้าที่จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือใบหุ้น, See also: registrarship n.
registration(เรจจิสเทร'เชิน) n. การจดทะเบียน,การลงทะเบียน,สมุดจดทะเบียน,วิธีการพิมพ์สอดสีให้เข้ากัน, See also: registrational adj.
registry(เรจ'จิสทรี) n. การลงทะเบียน,การจดทะเบียน,การขึ้นทะเบียน,สำนักงานทะเบียน,สำนักงานจดทะเบียน,สัญชาติเรือสินค้าที่จดทะเบียนไว้,สมุดจดทะเบียน,รายละเอียดของทะเบียนที่จดไว้
registry officen. สำนักงานจดทะเบียน,สำนักงานจัดหางานประเภทงานบ้าน
sociologist(-ออล'โลจิสทฺ) n. นักสังคมวิทยา
strategist(สแทรท'ทิจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ (ยุทธวิธี,กลยุทธ)
zoologist(โซออล'โลจิสทฺ) n. นักสัตววิทยา, Syn. zo?logist

English-Thai: Nontri Dictionary
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
archaeologist(n) นักโบราณคดี
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
biologist(n) นักชีววิทยา
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา
geologist(n) นักธรณีวิทยา
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง
physiologist(n) นักสรีรศาสตร์,นักสรีรวิทยา
psychologist(n) นักจิตวิทยา
register(n) บันทึก,บัญชีชื่อ,ทะเบียน,เครื่องบังคับ
register(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,ลงบันทึก,แสดง,ออกเสียง
registrar(n) จ่าศาล,นายทะเบียน
registration(n) การขึ้นทะเบียน,การจดทะเบียน,การจดบันทึก,การลงทะเบียน
registry(n) สำนักจดทะเบียน,หอทะเบียน,การจดทะเบียน,การขึ้นทะเบียน
strategist(n) นักยุทธศาสตร์
zoologist(n) นักสัตววิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathologist๑. นักพยาธิวิทยา๒. พยาธิแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parish registerทะเบียนสมาชิกของแพริช [ดู parochial register] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctologistศัลยแพทย์ทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population registerทะเบียนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasitologistนักปรสิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenologistนักชีวภูมิอากาศวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parochial registerทะเบียนสมาชิกของแพริช [ดู parish register] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
phlogistic; inflammatory; phlogotic-อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlogotic; inflammatory; phlogistic-อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodic registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งเป็นระยะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacologistนักเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprologistนักวิทยาโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logistic populationประชากรที่เติบโตตามทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
logisticsการส่งกำลังบำรุง [ดู supply ๑] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legistative supremacy of Parliamentอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land registrationการจดทะเบียนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Land Registryสำนักงานทะเบียนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logistic law of growthกฎการเติบโตตามทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhinologistนาสิกแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiologist; roentgenologistรังสีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiologist, dentalทันตรังสีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
registration, permanentการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registryสำนักทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registryสำนักงานทะเบียน, หอทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
roentgenologist; radiologistรังสีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
register addressingการกำหนดเลขที่อยู่โดยเรจิสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
register of member's interestsการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registered bondพันธบัตรจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registrantผู้ขอจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registrar๑. นายทะเบียน๒. จ่าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registrarนายทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registrarนายทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Registrar Generalนายทะเบียนกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registrationการประทับจำ, การจดจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
registrationการจดทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registerเรจิสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
registerทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registerทะเบียน, จดทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registerช่องลมปรับปริมาณได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerจดทะเบียน, ทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerเรจิสเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registrationการทะเบียน, การจดทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registrationการจดทะเบียน [ดู enregistrement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of birthการจดทะเบียนคนเกิด, การจดทะเบียนการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of companyการจดทะเบียนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of deathการจดทะเบียนการตาย, การจดทะเบียนคนตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of marriageการจดทะเบียนสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of titleการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration recordบันทึกทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Educational technologistนักเทคโนโลยีทางการศึกษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
registerเรจิสเตอร์
หน่วยความจำชั่วคราวที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ของตัวประมวล และสามารถถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาก เรจิสเตอร์มีหลายประเภทสุดแล้วแต่เครื่อง แต่ส่วนมากมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือ เรจิสเตอร์สำหรับใช้ในการคำนวณ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขภายในของตัวประมวลผล และเรจิสเตอร์สำหรับใช้เก็บคำสั่งและเลขที่อยู่ของคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Biologistนักชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technologistนักเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geologistนักธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecologistนักนิเวศวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ornithologistนักปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoologistนักสัตววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Futurologistนักอนาคตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrologistนักอุทกวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoologists นักสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Anesthesiologistsวิสัญญีแพทย์ [TU Subject Heading]
Anthropologistsนักมานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Biotechnologistsนักเทคโนโลยีชีวภาพ [TU Subject Heading]
Business logisticsโลจิสติกส์ทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Cash registersเครื่องบันทึกการเก็บเงิน [TU Subject Heading]
College registrarsนายทะเบียนนักศึกษา [TU Subject Heading]
Convention Relation to Registration of Rights in Respect of Vessels under Construction, 1967อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนซึ่งสิทธิบางประการของเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ (ค.ศ. 1967) [TU Subject Heading]
Criminal registersทะเบียนอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Entomologistsนักกีฏวิทยา [TU Subject Heading]
Geologistsนักธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Gynecologistsนรีแพทย์ [TU Subject Heading]
Hydrologistsนักอุทกวิทยา [TU Subject Heading]
Immunologistsนักวิทยาภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Integrated logistic supportการส่งกำลังบำรุงแบบบูรณาการ [TU Subject Heading]
Japanologistsผู้ชำนาญการด้านญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Logistic regresion analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [TU Subject Heading]
Logisticsการส่งกำลังบำรุง [TU Subject Heading]
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1981)การจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงมาดริด (ค.ศ.1891) [TU Subject Heading]
Medical technologistsนักเทคนิคการแพทย์ [TU Subject Heading]
Museum registration methodsทะเบียนพิพิธภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Oncologistsนักวิทยาเนื้องอก [TU Subject Heading]
Phlogistonฟลอจิสตัน [TU Subject Heading]
Psychologistsนักจิตวิทยา [TU Subject Heading]
Radiologic technologistsนักรังสีเทคนิค [TU Subject Heading]
Recording and registrationการจดทะเบียน [TU Subject Heading]
Registersทะเบียน [TU Subject Heading]
Registers of births, etc.ทะเบียนราษฎร [TU Subject Heading]
Registration and transferการจดทะเบียนและการโอน [TU Subject Heading]
Registration with search enginesการลงทะเบียนกับแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Ship registersทะเบียนเรือ [TU Subject Heading]
Sociologistsนักสังคมวิทยา [TU Subject Heading]
Student registrationการลงทะเบียนนักศึกษา [TU Subject Heading]
Technologistsนักเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
International Register of Potentially Toxic Chemi ไออาร์พีทีซี
งานทะเบียนสารพิษภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ (UNEP) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสารเคมี และตัวกลางในการเผยแพร่วิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง [สิ่งแวดล้อม]
Logistic Law กฏลอจิสติก
อัตราการเพิ่มของประชากรมีลักษณะลดลง อยู่ในรูปของฟังก์ชั่นเส้นตรง และต่อจากนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นกราฟอะซิมโตต [สิ่งแวดล้อม]
Civil Registration ทะเบียนราษฎร์
เป็นการบันทึกเหตุการณ์ชีพในรูปของทะเบียนชีพ เหตุการณ์ชีพต่างๆ ได้แก่ การเกิด การตาย การแต่งงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในแง่กฏหมาย [สิ่งแวดล้อม]
Synergistic Effect ปัจจัยเสริมผลกระทบมาก
ผลของสารเคมี 2 ชนิด ที่เมื่อรวมกันก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าที่เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่ละชนิด สารเคมีดังกล่าวเรียกว่า มีคุณสมบัติเป็น synergism [สิ่งแวดล้อม]
Registered Plant พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archaeologist (n ) นักโบราณคดี
dermatologist (n) ตจแพทย์
embryologist (n) นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน
See also: R. embryo
epidemiologist (n) นักระบาดวิทยา
See also: S. -, A. -, R. disease
House Registration (n) ทะเบียนราษฏร์
kinesiologist (n ) นักจลนสรีรศาสตร์
limnologist[ลิมโนโลจิสต์] (n) นักชลธีวิทยา
Pulmonologist (n ) อายุรแพทย์โรคระบบหายใจ
radiological technologist[เรดิโอโลจิคัล เทคโนโลจีส] (n uniq ) นักรังสีเทคนิค
Registered Ordinary Partnership (n ) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
registration duty อากรจากการจดทะเบียน
rheumatologist (n ) หมอรักษาโรคไขข้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
RECORDS OFFICEREGISTRATUR The Odessa File (1974)
Unitologist Church has been notified.โบสถ์ยูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
The Unitologists seem to have an idea that this is what created us, or something stupid like that.ยูนิสโตโลจิสคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดเรา งี่เง่าเป็นบ้าเลย Dead Space: Downfall (2008)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
What a bunch of Unitologist bullshit.ไอ้พวกบ้ายูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
Set the example that we Unitologists are not hysterical fanatics.ทำให้เห็นว่ายูนิโตโลจิสอย่างเรา ไม่ใช่ผู้บ้าสร้างปัญหา Dead Space: Downfall (2008)
You another Unitologist?นายเป็นยูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
Maybe Irons here can sign you up with the Unitologists.เป็นยูนิโตโลจิสเลยมั้ยล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
There are other oncologists.มีหมอมะเร็งคนอื่น Not Cancer (2008)
Better oncologists. But i need you.หมอมะเร็งดีกว่า แต่ฉันต้องการคุณ Not Cancer (2008)
So you become an oncologist.ดังนั้นคุณกลายเป็น oncologistBirthmarks (2008)
In a little place called "follow me and your urologist will be buying himself a new yacht."ที่เล็กๆที่เรียกว่า\ \"ตามฉันมาและระบบปัสสาวะจะซื้อเรือยอชท์ใหม่ Joy (2008)
I'm an oncologist. I see cancer.ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ฉันเห็นมะเร็ง Dying Changes Everything (2008)
Show it to an immunologist, they'll see autoimmune.เอามันไปให้นักภูมิคุ้มกันวิทยาดู เขาอาจจะเห็นว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
I already showed it to an immunologist.ฉันเอาไปให้นักภูมิคุ้มกันวิทยาดูแล้ว Dying Changes Everything (2008)
Let's see if he was dumb enough to register that gun.ลองดูว่าเขาโง่พอที่ลงทะเบียนอาวุธปืนไว้รึเปล่า And How Does That Make You Kill? (2008)
Take this seal to Geoffrey of Monmouth, the court genealogist.เอาตรานี่ไปให้เจฟฟรี่แห่งมอนเม้าท์ ผู้สอบสายวงศ์ตระกูล Lancelot (2008)
Thus ends a sad villain's story- about an evil menace that failed to register in public memory- simply because it appeared just a little too late in time-แกคิดผิดนะสิ! -และแล้วเรื่องของสองคู่หูอันตราย... - Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
To enter the competition, I sold my bicycle and books for the registration fees.แพอ่เข้าแข่ง, ผมต้องขายจักรยาน และหนังสือ เพื่อใช้เป็นค่าสมัคร Beethoven Virus (2008)
Could I possibly get addresses of people who recently registered birth certificates?ผมขอที่อยู่ ของคนที่ขึ้นทะเบียนเด็กเกิดใหม่ได้ไหม Baby and I (2008)
To register membership...ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Heartbreak Library (2008)
The archeologist?ที่เป้นนักโบราณคดีหรือเปล่า \ ใช่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you want to be a good archeologist, you got to get out of the library!ถ้าคุณอยากเป็นนักโบราณคดีที่ดี คุณต้องออกจากห้องสมุด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They were archeologists.เราเป็นนักโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He's driving Salamanca police vehicle, registration S-073654.เขาขับรถตำรวจ หมายเลข S-073654 Vantage Point (2008)
They abandoned it last night. It's registered to a Raza Syed.พวกนั้นทิ้งรถไว้เมื่อคืน รถจดทะเบียนในชื่อราซา ไซเอ็ด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We wait for magistrato. Yeah, I know.ค่ะฉันรู้ เรารอเจ้าหน้าที่ปกครองทั้งคืนแล้วอ่ะ Jumper (2008)
We've been waiting for a magistrato all night.กรุณาสุภาพหน่อย และ รอหน่อยนะ Jumper (2008)
The magistrate is here.เอาหละเจ้าหน้าที่ปกครองมาแล้ว\เราจะยึดพาสปอร์ตคุณไว้ Jumper (2008)
[Young man, narrating] In New York City, there are currently 759 drugstores and over 1,600 registered pharmacists.ในนิวยอร์ค มีร้านขายยาทั้งหมดราว 759 แห่ง และมีเภสัชกรถูกกฏหมายราว 1600 คน New York, I Love You (2008)
I didn't think geologists looked so...ฉันไม่นึกว่านักธรณีวิทยาจะดูเหมือน.. Quantum of Solace (2008)
It's such a shame because he's one of my best geologists.เสียดายนะ เพราะเค้าเป็นนักธรณีวิทยามือดีของฉัน Quantum of Solace (2008)
I'm gonna run the register.ฉันจะเป็นแคชเชียร์ Pilot (2008)
She's an archaeologist. He went with her to a dig site.เธอเป็นนักโบราณคดีเขาตามเธอไปเที่ยว ไซท์งานน่ะครับ The Ruins (2008)
Maybe the archaeologists don't want people to find their site, guys.บางที.. พวกนักโบราณคดี.. คงไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายแถวไซท์งานน่ะ The Ruins (2008)
As pathologists, we'll learn the nature of disease and its causes... its processes, development, consequences.สำหรับแพทย์ทางพยาธิวิทยา เราจะศึกษา เกี่ยวกับธรรมชาติของเชื้อโรค และสาเหตุ กระบวนการของมัน พัฒนาการ และผลที่ตามา Pathology (2008)
But far from more than that. I'd like to think that the pathologists has offered a window to God if you will.แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้น ผมอยากให้คิดว่า หมอพยาธิวิทยานั้นได้เปิดหน้าต่างสู่พระเจ้าถ้าคุณอยากจะทำ Pathology (2008)
Conducting pathologist determines cause of the death to be due to an arrhythmia of the heart!การตรวจสอบของอายุรแพทย์พบว่าสาเหตุการตายคือ หัวใจวาย Pathology (2008)
- A geologist.- ผมนักธรณีวิทยาครับ The Day the Earth Stood Still (2008)
- I'm an astrobiologist.- ฉันเป็นนักชีววิทยา The Day the Earth Stood Still (2008)
This is our chief astrobiologist, Dr. Helen Benson.นี่ หน.นักชีววิทยาอวกาศ ดร.เฮเลน เบนสัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Evacuation registration point is located two blocks this way.ศูนย์ลงทะเบียนผู้อพยพ อยู่ห่างจากที่นี่ไปสองช่วงตึก The Day the Earth Stood Still (2008)
Listed as the logisticianอยุ่ในรายชื่อคนส่งของ Eagles and Angels (2008)
In-in energy, and logistics,ในด้านพลังงาน การจัดการขนส่ง Safe and Sound (2008)
We were getting some registry inconsistencies on the server, so...เรามีปัญหาเรื่องระบบรีจิสทรี บนเซิฟเวอร์ Blow Out (2008)
I Don't care about logistics.ฉันไม่สนเรื่องนั้น The Price (2008)
Toyotomi Hideyoshi's magistrate, Mitsunari,... went there to confiscate something, it seems.ก็ มัตซึนาริ ที่เป็นผู้ตรวจการน่ะ... ไปที่นั่นเมื่อวาน ท่าทางจะไปยึดของอะไรซักอย่าง Goemon (2009)
You're one of my personally nominated magistrates.ส่วนเรื่องนี้ เจ้าจะขอรับผิดชอบแทนข้า Goemon (2009)
Is this car registered under your name?รถคันนี้ลงไว้ในชื่อคุณรึปล่าว? Chapter Three 'Building 26' (2009)
Archaeologists found these unexplained markings and ancient runes all over the world.นักโบราณนคดีเจอรหัสลึกลับ ในซากอารยะธรรมโบราณ ทั่วโลก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gistThe bandits demanded all money in the register.
gistThe sociologist has a habit of scratching his back.
gistRegistration for the first visit is at Counter No.1.
gistShe was very shy about her emergency problem, and asked the gynecologist to please examine her.
gistThe biologist concentrated on observing the phenomenon.
gistSome psychologists raise doubts about Pepperberg's research.
gistHow many days will it take if I send this as registered mail?
gistBe sure to fill out the registration form in person.
gistI want to have this letter registered.
gistI'd like to have this parcel registered.
gistThe anthropologist says old customs still prevail in the province.
gistI found out about a back-door registration technique from his secretary.
gistHis face registered fear and anxiety.
gistThe contents of the four registers are preserved by the called subroutine.
gistThis register is out of commission.
gistThe thermometer registered minus ten last night.
gistArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.
gistNew guests must register in the hotel book.
gistYesterday I stumbled across a copy of my father's family register.
gistThe biologist is proud of his historic discovery.
gistI am able to obtain a registration form for free.
gistThe anthropologist says odd customs do persist in the region.
gistThe geologists explored for oil on our farm.
gistThere are two doctors in his circle of friends; a surgeon and an ophthalmologist.
gistI've mistakenly deleted the party information and registration you sent to me.
gistCould you please sign the register?
gistI want this letter registered.
gistPlease pay at the register.
gistDid you finish your registration?
gistThis house is registered in my name.
gistThe prominent psychologist resembles my uncle in appearance.
gistDr. Patterson, a psychologist, has tested Koko's IQ.
gistWe are afraid that our new address is not registered on your database.
gistMany child psychologists think that parents should play with their children more often and give them problems to think about.
gistIt is OK to redistribute the unregistered trial version.
gistI got the gist of what he was saying.
gistThe trade balance registered a surplus of $76 billion, with exports reaching $314 billion and imports $238 billion.
gistThere's a long line at every (cash) register.
gistI believe this may be a correction after investigation of his date of birth in the family register.
gistTo my surprise, the anthropologist was accused of murder.
gistBiologists assert the losses are severe.
gistYou had better get this letter registered for fear it should be lost.
gistThey had their marriage registered on February 5.
gistWhen did they register the names of the members?
gistWhen we say that a language is culturally transmitted - that is, that it is learned rather than inherited - we mean that it is part of that whole complex of learned and shared behavior that anthropologists call culture.
gistThe person of that name is not on the register of the school.
gistTo my surprise, the noted psychologist was accused of a kidnapping.
gistHe is an archeologist's assistant.
gistI can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.
gistWe must register for the courses that we're going to take by tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนการค้า[N] business registration, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานในการประกอบการธุรกิจ
ทะเบียนคนไข้[N] patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
รายชื่อ[N] list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count unit: รายชื่อ, Thai definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
ทค.[N] Department of Commercial Registration, See also: DCR, Syn. กรมทะเบียนการค้า
จดทะเบียนสมรส[V] register a marriage certificate, Syn. จดทะเบียน, Ant. จดทะเบียนหย่า, หย่า, Example: ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน
จดสิทธิบัตร[V] register a patent, Example: บริษัทอเมริกันพยายามจะจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของข้าวบาสมาติของอินเดีย, Thai definition: ออกหนังสือ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ทหารกองเกิน[N] registered personnel
ทะเบียนรถยนต์[N] car registration, Example: ป้ายทะเบียนรถยนต์มีอักษร 7 ตัว
ศาลแขวง[N] district court, See also: magistrate court, Example: เขาเคยเป็นผู้พิพากษาศาลแขวงมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจไต่สวนหรือออกคำสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจดังที่ระบุไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)
ลงบันทึก[V] record, See also: write down, document, take down, log, minute, note, register, set down, Example: พนักงานลงบันทึกเวลาทำงานทุกเช้า, Thai definition: จดลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
บัญชีชื่อ[N] list, See also: roll, register, roster, party list, Syn. บัญชีรายชื่อ, Example: สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[N] registered mail, Example: แม่ส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะกลัวของหาย, Thai definition: การส่งไปรษณีย์ที่มีการรับประกันว่าของหรือพัสดุถึงผู้ที่ได้รับ
ใจความสำคัญ[N] point, See also: gist, substance, essence, core, idea, Example: ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้, Count unit: ใจความ, เรื่อง, หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
ขึ้นทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน
เค้าความ[N] gist, See also: content, essence, point, substance, Syn. ใจความ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, ประเด็น, Example: หลังจากที่ได้เจรจากับหัวหน้า ก็พอจะจับเค้าความได้ว่าจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งสิ้นเดือนนี้
จดทะเบียน[V] register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ผู้พิพากษา[N] judge, See also: justice, magistrate, arbitrator, Syn. ตุลาการ, Example: ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตัดสินคดี
ไปรษณีย์รับรอง[N] registered post, See also: registered mail, Syn. ไปรษณีย์ลงทะเบียน, Example: หน่วยราชการหลายแห่งจะส่งเอกสารสำคัญโดยใช้ไปรษณีย์รับรอง, Thai definition: ไปรษณีย์พิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการรับฝาก ส่ง และนำจ่ายจดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อย โดยมีหลักฐาน ใช้เฉพาะกิจการไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น
ลง[V] write down, See also: take down, register, Syn. จด, Example: เครื่องจักรลงบัญชีมีความสามารถด้านคำนวณ จึงสามารถใช้ลงบัญชีได้ โดยเครื่องจะทำการบวกยอดบัญชี และสามารถพิมพ์ผลบนสมุดบัญชี
ลงทะเบียน[V] register, Example: บรรดาคนตกงาน และคนยากจนต่างมาลงทะเบียนที่โต๊ะทางเข้า
อัตถ์[N] content, See also: gist, Syn. อรรถ, อัตถะ, เนื้อความ
สารัตถะ[N] essence, See also: kernel, substance, core, gist, nitty-gritty, Syn. ใจความสำคัญ, Example: หากผู้ใดเข้าถึงสารัตถะจากพระบรมราโชวาท และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็จะเป็นสิ่งดียิ่ง, Thai definition: เนื้อหาหลัก, ความคิดสำคัญของเรื่อง
สัสดี[N] registrar, Example: ชาวไทยวัยฉกรรจ์อายุย่างเข้า 18 ปี จะต้องไปพบสัสดีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกิน, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่บัญชีทหาร, ผู้รวบรวมบัญชีคน
หมอนวด[N] massager, See also: massagist, masseuse, masseur, Example: หมอนวดส่วนใหญ่มักเป็นคนชนบท มีอายุมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่จับเส้นและบีบเฟ้น ให้คนอื่นหายปวดเมื่อย
ตราสิน[V] register, See also: make a declaration of complaint, Syn. จดทะเบียน, จำทรัพย์, กำหนดทรัพย์, Thai definition: แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน, จดทะเบียน
ตรา[V] note, See also: record, register, chronicle, Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้, Example: เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์, Thai definition: กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
ตี[V] record, See also: register, set down, Syn. กด, ประทับ, Example: ยายบอกมันว่ามันเองเป็นคนเถื่อน ไม่ได้ตีทะเบียน ก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้
ตีทะเบียน[V] register, Syn. จดทะเบียน, Example: เขาเอารถคันใหม่ไปตีทะเบียน
ทะเบียนสำมะโนครัว[N] census, See also: census registration, Syn. ทะเบียนบ้าน, สำมะโนครัว, Example: ทะเบียนสำมะโนครัวเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ใช้แสดงเมื่อจะรับมรดก, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ทะเบียนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนราษฎรในแต่ละครัวเรือน
ทะเบียนสมรส[N] marriage license, See also: marriage registration, Ant. ทะเบียนหย่า, ใบหย่า, Example: ทะเบียนสมรสเป็นสถาบันทางสังคม ที่มีไว้เพื่อให้สังคมยอมรับ, Count unit: ใบ, Thai definition: หลักฐานบันทึกความตกลงใจในการเป็นสามีภรรยา, Notes: (กฎหมาย)
ทะเบียนบ้าน[N] census, See also: census registration, Syn. ทะเบียนสำมะโนครัว, ใบสำมะโนครัว, สำมะโนครัว, Example: บุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจึงจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน และรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน, Notes: (กฎหมาย)
ทะเบียน[N] register, See also: list, record, Syn. บัญชีชื่อ, รายการ, รายชื่อ, สารบาญ, ระเบียน, บัญชีรายชื่อ, Example: โรงพยาบาลบางแห่ง ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีจดลักษณะจำนวนคน จำนวนสัตว์ หรือ จำนวนสิ่งของ ตลอดจนการงานต่างๆ ที่รัฐบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง
นายทะเบียน[N] registrar, Example: เธอต้องไปแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเกิด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รับจดทะเบียนเรื่องต่างๆ ของราษฎร
ระเบียน[N] register, See also: record, Syn. ทะเบียน, Example: คนที่หยิบระเบียนในที่ทำงานคงพบว่า ถ้าแฟ้มต่างๆ ได้เรียงเอาไว้ตามตัวอักษร จะทำให้จำได้ง่ายว่าแฟ้มไหนอยู่ตรงไหน
ร้านขายยา[N] drugstore, See also: pharmacy, chemist, druggist, Count unit: ร้าน
รายนาม[N] list of names, See also: roll, register of names
รังสีแพทย์[N] radiologist, Example: เขาได้รับการอบรมให้เป็นรังสีแพทย์ประจำศูนย์บริการชุมชน, Thai definition: แพทย์ที่วิเคราะห์และรักษาโรคโดยใช้ความรู้ทางรังสีวิทยา
ประเด็น[N] point, See also: issue, keystone, gist, aspect, Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ, Example: อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
เชลยศักดิ์[ADJ] private, See also: unofficial, unregistered, Example: เขาใช้นักสืบเชลยศักดิ์สืบเรื่องนี้, Thai definition: อยู่นอกทำเนียบนอกทะเบียน อยู่นอกทำเนียบนอกทะเบียน
กรมทะเบียนการค้า[N] Department of Commercial Registration, See also: Department of Trade Registration, Example: เจ้าของสิทธิบัตรยาต้องส่งข้อมูลการผลิตการจำหน่ายราคาให้กรมทะเบียนการค้าตรวจสอบตลอดเวลา, Count unit: กรม
กระทู้[N] theme, See also: subject, text, heading, question, gist, Example: ฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้เรื่องกรณีการให้สัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2, Count unit: กระทู้, Thai definition: หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย เช่น กระทู้ธรรม กระทู้ถาม
กองเกิน[N] reserve forces, See also: registered soldiers to be called up for service in the future, Example: ทหารกองเกินมารายงานตัว, Count unit: กอง, Thai definition: ผู้ขึ้นทะเบียนรับราชการทหาร แต่ทางการยังไม่เรียกเข้ารับราชการ
จักษุแพทย์[N] ophthalmologist, See also: eye doctor, Syn. หมอตา, Example: รายงานของจักษุแพทย์สมาคมปี ค.ศ 1983 ยืนยันว่าแสงจากจอภาพไม่เป็นภัยต่อสายตา, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้รักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตา
ทุนจดทะเบียน[N] authorized capital, See also: registered capital stocks, Thai definition: จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้
นักจิตวิทยา[N] psychologist, Example: นักจิตวิทยาควรมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคหูตึงแต่กำเนิดตั้งแต่ระยะแรกด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านวิชาจิตวิทยา
นักชีววิทยา[N] biologist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีววิทยา
นักโบราณคดี[N] archeologist, Example: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
นักมานุษยวิทยา[N] anthropologist, Example: นักมานุษยวิทยาตระหนักว่า ท่าทางการพูดของคนเราสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นของเขาในเรื่องนั้นๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามานุษยวิทยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
ใบทะเบียนบ้าน[n. exp.] (bai thabīen bān) EN: house registration   
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บันทึกภาพ[v. exp.] (bantheuk phāp) FR: enregistrer une image
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sīeng) EN: record voices   FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card   FR: carte médicale [f]
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ช่างโลหะ[n.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith   FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
เช็คอิน[v.] (chek-in) EN: check in = check-in   FR: se présenter à l'enregistrement
ห้องอัดเสียง[n. exp.] (hǿng atsīeng) EN: recording room   FR: studio d'enregistrement [m]
หอทะเบียน[n. exp.] (hø thabīen) EN: registrar's office   
หอทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (hø thabīen thīdin) EN: land registration office   
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart (fig.) ; gist ; core ; nucleus   FR: coeur [m] ; essentiel [m]
จักษุแพทย์[n.] (jaksuphaēt) EN: ophthalmologist ; eye doctor   FR: oculiste [m] ; ophtalmologiste [m] ; ophtalmologue [m]
จ่าศาล[n. exp.] (jā sān) EN: clerk of the court ; registrar of the court   
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy   FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จดหมายลงทะเบียน[n. exp.] (jotmāi longthabīen) EN: registered letter   FR: lettre recommandée [f] ; envoi recommandé [m]
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll   FR: consigner ; enregistrer
จดทะเบียน[adj.] (jotthabīen) EN: registered ; nominal   
จดทะเบียนบริษัท[v. exp.] (jotthabīen børisat) EN: enter in the commercial register   
จดทะเบียนสมรส[n. exp.] (jotthabīen somrot) EN: register a marriage certificate   
จดทะเบียนที่ดิน[v. exp.] (jotthabīen thīdin) EN: enter in the land register   
จดทะเบียนหย่า[n. exp.] (jotthabīen yā) EN: divorce register   FR: registre des divorces [m]
การเช็คอิน[n.] (kān chek-in) EN: check in = check-in   FR: enregistrement
การจดทะเบียนบริษัท[n. exp.] (kān jot thabīen børisat) EN: entry in the commercial register   
การจดทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (kān jot thabīen thīdin) EN: entry in the land register   
การลงทะเบียน[n.] (kān longthabīen) EN: registration   FR: enregistrement
เก็บข้อมูล[v. exp.] (kep khømūn) EN: record data   FR: enregistrer des données ; conserver des informations
เค้าความ[n. exp.] (khao khwām) EN: gist   
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawāng) EN: register ; be registered ; be enrolled   
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message   FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
ข้อสำคัญ[n. exp.] (khø samkhan) EN: gist ; main point   
ข้อใหญ่ใจความ[n.] (khøyaijaikhwām) EN: gist of the matter ; important matter ; main point ; general idea   FR: point essentiel [m]
เครื่องบันทึกเงินสด[n. exp.] (khreūang bantheuk ngoen sot) EN: cash register   FR: caisse enregistreuse [f]
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน[n. exp.] (khreūangmāi kānkhā jotthabīen) EN: registered trademark   
กองเกิน[n.] (køngkoēn) EN: registered men of premilitary age   
กองทะเบียนเรือ[org.] (Køng Thabīen Reūa) EN: Ship Registration Division   
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; heading ; gist   FR: question [f]
กรมทะเบียนการค้า[org.] (Krom Thabīen Kānkhā) EN: Department of Commercial Registration   
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach   FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
ลง[v.] (long) EN: write down ; take down ; register   FR: écrire ; noter ; enregistrer
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post   FR: enregistrer
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; record   FR: enregistrer ; consigner
ลงทะเบียนการเกิด[v. exp.] (longthabīen kān koēt) EN: register a birth   FR: enregistrer une naissance

CMU English Pronouncing Dictionary
GIST    JH IH1 S T
MAGISTAD    M AE1 JH AH0 S T AE2 D
DRUGGIST    D R AH1 G AH0 S T
REGISTER    R EH1 JH AH0 S T ER0
MENGISTU    M EH2 NG G IY1 S T UW0
REGISTRY    R EH1 JH AH0 S T R IY0
LOGISTIC    L AH0 JH IH1 S T IH0 K
MAGISTRO    M AA0 JH IY1 S T R OW0
BIOLOGIST    B AY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
DRUGGISTS    D R AH1 G AH0 S
DRUGGISTS    D R AH1 G AH0 S S
DRUGGISTS    D R AH1 G AH0 S T S
ALLERGIST    AE1 L ER0 JH AH0 S T
REGISTERS    R EH1 JH AH0 S T ER0 Z
ZOOLOGIST    Z OW0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
ECOLOGIST    IH0 K AA1 L AH0 JH AH0 S T
LOGISTICS    L AH0 JH IH1 S T IH0 K S
GEOLOGIST    JH IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
REGISTRAR    R EH1 JH AH0 S T R AA2 R
ECOLOGIST    IY0 K AA1 L AH0 JH AH0 S T
UROLOGIST    Y ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
APOLOGIST    AH0 P AA1 L AH0 JH AH0 S T
ECOLOGISTS    IY0 K AA1 L AH0 JH AH0 S T S
SUFFRAGIST    S AH1 F R AH0 JH IH2 S T
ECOLOGISTS    IH0 K AA1 L AH0 JH AH0 S T S
ECOLOGISTS    IH0 K AA1 L AH0 JH AH0 S S
ECOLOGISTS    IY0 K AA1 L AH0 JH AH0 S
LOGISTICAL    L AH0 JH IH1 S T IH0 K AH0 L
ECOLOGISTS    IH0 K AA1 L AH0 JH AH0 S
IDEOLOGIST    AY2 D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
ECOLOGISTS    IY0 K AA1 L AH0 JH AH0 S S
DRUGGIST'S    D R AH1 G AH0 S T S
GEOLOGISTS    JH IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S
REGISTRARS    R EH1 JH AH0 S T R AA2 R Z
STRATEGIST    S T R AE1 T IH0 JH AH0 S T
APOLOGISTS    AH0 P AA1 L AH0 JH AH0 S T S
APOLOGISTS    AH0 P AA1 L AH0 JH AH0 S S
APOLOGISTS    AH0 P AA1 L AH0 JH AH0 S
REGISTRANT    R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T
GEOLOGISTS    JH IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S S
SEROLOGIST    S EH0 R AA1 L AH0 JH AH0 S T
BIOLOGISTS    B AY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S
BIOLOGISTS    B AY0 AA1 L AH0 JH AH0 S
REGISTRIES    R EH1 JH AH0 S T R IY0 Z
MAGISTRATE    M AE1 JH AH0 S T R EY2 T
UROLOGISTS    Y ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S
BIOLOGISTS    B AY0 AA1 L AH0 JH AH0 S S
REGISTERED    R EH1 JH AH0 S T ER0 D
ONCOLOGIST    AA0 NG K AA1 L AH0 JH AH0 S T
GEOLOGISTS    JH IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gist    (n) (jh i1 s t)
gists    (n) (jh i1 s t s)
Mengistu    (n) (m e n g ii1 s t uu)
druggist    (n) (d r uh1 g i s t)
eulogist    (n) (y uu1 l @ jh i s t)
register    (v) (r e1 jh i s t @ r)
registry    (n) (r e1 jh i s t r ii)
apologist    (n) (@1 p o1 l @ jh i s t)
biologist    (n) (b ai1 o1 l @ jh i s t)
druggists    (n) (d r uh1 g i s t s)
ecologist    (n) (ii1 k o1 l @ jh i s t)
eulogists    (n) (y uu1 l @ jh i s t s)
geologist    (n) (jh i1 o1 l @ jh i s t)
logistics    (n) (l @1 jh i1 s t i k s)
registers    (v) (r e1 jh i s t @ z)
registrar    (n) (r e2 jh i s t r aa1 r)
zoologist    (n) (z uu1 o1 l @ jh i s t)
Sinologist    (n) (s ai1 n o1 l @ jh i s t)
apologists    (n) (@1 p o1 l @ jh i s t s)
biologists    (n) (b ai1 o1 l @ jh i s t s)
ecologists    (n) (ii1 k o1 l @ jh i s t s)
eulogistic    (j) (y uu2 l @ jh i1 s t i k)
geologists    (n) (jh i1 o1 l @ jh i s t s)
magistracy    (n) (m a1 jh i s t r @ s ii)
magistrate    (n) (m a1 jh i s t r ei t)
registered    (v) (r e1 jh i s t @ d)
registrars    (n) (r e2 jh i s t r aa1 z)
registries    (n) (r e1 jh i s t r i z)
strategist    (n) (s t r a1 t i jh i s t)
zoologists    (n) (z uu1 o1 l @ jh i s t s)
Sinologists    (n) (s ai1 n o1 l @ jh i s t s)
ethnologist    (n) (e1 th n o1 l @ jh i s t)
etymologist    (n) (e2 t i m o1 l @ jh i s t)
genealogist    (n) (jh ii2 n i a1 l @ jh i s t)
magisterial    (j) (m a2 jh i s t i@1 r i@ l)
magistrates    (n) (m a1 jh i s t r ei t s)
mythologist    (n) (m i1 th o1 l @ jh i s t)
neurologist    (n) (n y u@1 r o1 l @ jh i s t)
pathologist    (n) (p @1 th o1 l @ jh i s t)
philologist    (n) (f i1 l o1 l @ jh i s t)
radiologist    (n) (r ei2 d i o1 l @ jh i s t)
registering    (v) (r e1 jh i s t @ r i ng)
sociologist    (n) (s ou2 sh i o1 l @ jh i s t)
strategists    (n) (s t r a1 t i jh i s t s)
syllogistic    (j) (s i2 l @ jh i1 s t i k)
teleologist    (n) (t e1 l i o1 l @ jh i s t)
entomologist    (n) (e2 n t @ m o1 l @ jh i s t)
escapologist    (n) (e2 s k @ p o1 l @ jh i s t)
ethnologists    (n) (e1 th n o1 l @ jh i s t s)
etymologists    (n) (e2 t i m o1 l @ jh i s t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] Thai: การขึ้นทะเบียน English: registration (vs)
登録[とうろく, touroku] Thai: จดทะเบียน English: register
要旨[ようし, youshi] Thai: บทคัดย่อ English: gist

German-Thai: Longdo Dictionary
Magister(n) วุฒิปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น Magister der Rechtswissenschaft

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Strafregister {n} (n) บันทึกอาชญากรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
Adressregister {n}address register [Add to Longdo]
Akkumulator {m}; Register {n} zur Ergebnisaufnahme [comp.]accumulator [Add to Longdo]
Aktienregister {n}stock record [Add to Longdo]
Aktienverzeichnis {n}stock register [Add to Longdo]
Anmeldeformular {n}; Einschreibeformular {n}registration form [Add to Longdo]
Anmeldefrist {f}registration period; registration deadline [Add to Longdo]
Anmeldebestätigung {f}registration confirmation [Add to Longdo]
Anmeldegebühr {f}registration fee; application fee; filing fee [Add to Longdo]
Anmeldeschluss {m}registration deadline; application deadline [Add to Longdo]
Anmeldetermin {m}registration date [Add to Longdo]
Anmeldeunterlagen {pl}registration documents [Add to Longdo]
Anmeldung {f}registration (desk) [Add to Longdo]
Anthropologe {f}; Anthropologin {f}anthropologist [Add to Longdo]
Apotheker {m}; Apothekerin {f} | Apotheker {pl}; Apothekerinnen {pl}apothecary; pharmacist; dispensing chemist; druggist [Am.] | apothecaries; pharmacists; dispensing chemists; druggists [Add to Longdo]
Arbeitsregister {n}working register [Add to Longdo]
Archäologe {m}archeologist [Add to Longdo]
Arzt {m}; Ärztin {f}; Mediziner {m}; Medizinerin {f} | Ärzte {pl}; Ärztinnen; Mediziner {pl}; Medizinerinnen {pl} | zum Arzt gehen | Arzt im Praktikum (AiP); Assistent im ersten Jahr | Jungassistent {m} | Altassistent {m}doctor; physician | doctors; physicians | to go to the doctor | intern; first year resident [Am.]; junior houseofficer [Br.] | resident [Am.]; senior house officer (SHO) [Br.] | fellow [Am.]; registrar [Br.] [Add to Longdo]
Aufnahmegerät {m}; Registrierapparat {m}recorder [Add to Longdo]
Autokennzeichen {n}; Kfz-Kennzeichen {n}; Nummernschild {n}number plate; registration plate [Br.]; license plate [Am.] [Add to Longdo]
Bakteriologe {m} | Bakteriologen {pl}bacteriologist | bacteriologists [Add to Longdo]
Basisregister {n}; Basisadressregister {n} [comp.]memory pointer [Add to Longdo]
Basisregister {n} [comp.]base register [Add to Longdo]
Biologe {m}; Biologin {f} | Biologen {pl}biologist | biologists [Add to Longdo]
Blickverfolgung {f}; Blickregistrierung {f}gaze tracking [Add to Longdo]
Chronist {m}; Chronistin {f}; Chronologist {m}chronologist [Add to Longdo]
Container-Logistik {f}container logistics [Add to Longdo]
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar [Add to Longdo]
Dendrologe {m}; Dendorologin {f} | Dendrologen {pl}dendrologist | dendrologists [Add to Longdo]
Dialogist {m} | Dialogisten {pl}dialogist | dialogists [Add to Longdo]
Drogist {m}; Drogistin {f}chemist; druggist [Am.] [Add to Longdo]
Einschreibebrief {m}registered letter [Add to Longdo]
Einschreiben {n}registered mail [Add to Longdo]
Eintragung {f}; Einschreibung {f}registration [Add to Longdo]
Einwohnermeldeamt {n}registration office [Add to Longdo]
Erfassung {f}registration [Add to Longdo]
Erfassungssystem {n}registration system; capture system; detection system [Add to Longdo]
Erstzulassung {f}registration date [Add to Longdo]
Fahrzeugbrief {m}(vehicle) registration document [Add to Longdo]
Firma {f}; Betrieb {m} | Firmen {pl}; Betriebe {pl} | erloschene Firma; im Handelsregister gelöschte Firmafirm; company | firms | defunct company [Add to Longdo]
Friedensrichter {m}magistrates [Add to Longdo]
Gebrauchsmuster {n}registered pattern; registered design [Add to Longdo]
Genealoge {m} | Genealogen {pl}genealogist | genealogists [Add to Longdo]
Geologe {m}; Geologin {pl} | Geologen {pl}geologist | geologists [Add to Longdo]
Gerontologe {m}; Gerontologin {f}; Alternsforscher {m}; Alternsforscherin {f}gerontologist [Add to Longdo]
Graphologe {m}graphologist [Add to Longdo]
Grundbuch {n}land register; cadaster [Add to Longdo]
Grundbuchamt {n} | Grundbuchämter {pl}land registry | land registries [Add to Longdo]
Gynäkologe {m}; Gynäkologin {f}gynecologist; gynaecologist [Add to Longdo]
Handelslogistik {f}trade logistics; commercial logistics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[, adoresurejisuta] (n) {comp} address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[, indekkusurejisuta] (n) {comp} index register [Add to Longdo]
エコロジスト[, ekorojisuto] (n) ecologist [Add to Longdo]
キャッシュレジスター[, kyasshurejisuta-] (n) cash register [Add to Longdo]
サイコロジスト[, saikorojisuto] (n) psychologist [Add to Longdo]
サフラジスト[, safurajisuto] (n) suffragist [Add to Longdo]
シフトレジスタ[, shifutorejisuta] (n) {comp} shift register [Add to Longdo]
ジャパノロジスト[, japanorojisuto] (n) Japanologist [Add to Longdo]
ステータスレジスタ[, sute-tasurejisuta] (n) {comp} status register [Add to Longdo]
タイマー(P);タイマ[, taima-(P); taima] (n) {comp} timer; clock register; (P) [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] (n) {comp} data registration [Add to Longdo]
トンボ[, tonbo] (n) (See トリムマーク) crop mark (usu. on paper); trim mark; registry guide [Add to Longdo]
ネオレジスト[, neorejisuto] (n) neologist [Add to Longdo]
フラグレジスタ[, furagurejisuta] (n) {comp} flag register [Add to Longdo]
フロギストン[, furogisuton] (n) phlogiston [Add to Longdo]
フロギストン説[フロギストンせつ, furogisuton setsu] (n) phlogiston theory [Add to Longdo]
フロントデスク[, furontodesuku] (n) registration desk (from front desk) [Add to Longdo]
プラエトル[, puraetoru] (n) praetor (Roman magistrate) [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[, puroguramurejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register [Add to Longdo]
ベースアドレスレジスタ[, be-suadoresurejisuta] (n) {comp} base address register [Add to Longdo]
ベースレジスタ[, be-surejisuta] (n) {comp} base register [Add to Longdo]
ミソロジスト[, misorojisuto] (n) mythologist [Add to Longdo]
メディカルテクノロジスト[, medeikarutekunorojisuto] (n) medical technologist; MT [Add to Longdo]
ユーザー登録[ユーザーとうろく, yu-za-touroku] (n) {comp} user registration [Add to Longdo]
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] (n) {comp} user registration [Add to Longdo]
レシート[, reshi-to] (n) receipt; docket (e.g. cash register); (P) [Add to Longdo]
レジ[, reji] (n) (abbr) (cash) register; (P) [Add to Longdo]
レジスター(P);レジスタ[, rejisuta-(P); rejisuta] (n) (1) register; (2) resistor; (P) [Add to Longdo]
レジスターマーク;レジスタマーク[, rejisuta-ma-ku ; rejisutama-ku] (n) register mark [Add to Longdo]
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] (n) {comp} register save area [Add to Longdo]
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] (n) {comp} register length [Add to Longdo]
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] (n) {comp} register variable [Add to Longdo]
レジストリ[, rejisutori] (n) {comp} registry [Add to Longdo]
レジストリエディタ[, rejisutoriedeita] (n) {comp} registry editor [Add to Longdo]
レジストレーション[, rejisutore-shon] (n) {comp} registration [Add to Longdo]
レジマーク[, rejima-ku] (n) (abbr) register mark [Add to Longdo]
ロジスティックス;ロジスティクス[, rojisuteikkusu ; rojisuteikusu] (n) logistics [Add to Longdo]
ロジスティック曲線[ロジスティックきょくせん, rojisuteikku kyokusen] (n) logistic curve [Add to Longdo]
ロジスティック分布[ロジスティックぶんぷ, rojisuteikku bunpu] (n) {math} logistic distribution [Add to Longdo]
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work) [Add to Longdo]
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
位置決め[いちぎめ, ichigime] (n) {comp} registration [Add to Longdo]
意を得る[いをえる, iwoeru] (exp,v1) (1) to get (e.g. the gist of something); to understand; (2) (See 我が意を得たり) to turn out as one thought [Add to Longdo]
意匠登録[いしょうとうろく, ishoutouroku] (n) registration of a design [Add to Longdo]
移籍[いせき, iseki] (n,vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P) [Add to Longdo]
医籍[いせき, iseki] (n) register of physicians [Add to Longdo]
印鑑証明[いんかんしょうめい, inkanshoumei] (n) certification of official registration of a seal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
主旨[zhǔ zhǐ, ㄓㄨˇ ㄓˇ, ] gist; main idea; general tenor; one’s judgment [Add to Longdo]
九流[jiǔ liú, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] Nine Schools of Thought (Confucians 儒家, Daoists 道家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Legalists 法家, Logicians 名家, Mohists 墨家, Political Strategists 縱橫|纵横, Ecletics 雜家|杂家, Agriculturists 農傢|农家) [Add to Longdo]
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, / ] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War) [Add to Longdo]
人类学家[rén lèi xué jiā, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] anthropologist [Add to Longdo]
何厚铧[Hé Hòu huá, ㄏㄜˊ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] He Houhua (1955-), Macau financier and politician, first magistrate from 1999 [Add to Longdo]
假令[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, ] if; supposing that; acting county magistrate [Add to Longdo]
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, ] acting magistrate; temporary official (in former times) [Add to Longdo]
傅立叶[Fù lì yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Francois-Maire Charles Fourier (French sociologist and socialist, 1772-1837) [Add to Longdo]
兵家[bīng jiā, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄚ, ] military strategist in ancient China; military commander; soldier [Add to Longdo]
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge [Add to Longdo]
别赫捷列夫[Bié hè jié liè fū, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, / ] Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927), Russian neurologist and psychiatrist [Add to Longdo]
古生物学家[gǔ shēng wù xué jiā, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] palaeontologist; paleobiologist [Add to Longdo]
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, ] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale [Add to Longdo]
司马穰苴[Sī mǎ Ráng jū, ㄙ ㄇㄚˇ ㄖㄤˊ ㄐㄩ, / ] Sīmǎ Rángjū, strategist of Qí 齊國|齐国, dates unknown (c. 800 BC), author of Sīmǎ's Art of war 司馬法|司马法 [Add to Longdo]
名册[míng cè, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, / ] roll (of names); register [Add to Longdo]
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, / ] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu) [Add to Longdo]
和达・清夫[Hé dá, ㄏㄜˊ ㄉㄚˊ· Qing1 fu1, / ] Wadati Kiyoō (1902-1995), pioneer Japanese seismologist [Add to Longdo]
地质学家[dì zhì xué jiā, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] geologist [Add to Longdo]
地震学家[dì zhèn xué jiā, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] seismologist; earthquake scientist [Add to Longdo]
域名注册[yù míng zhù cè, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] domain name registration [Add to Longdo]
报到[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report for duty; check in; register [Add to Longdo]
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, ] abstract; gist; main points [Add to Longdo]
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, / ] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法 [Add to Longdo]
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, / ] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武 [Add to Longdo]
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, / ] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武 [Add to Longdo]
寄存器[jì cún qì, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧˋ, ] processor register [Add to Longdo]
寄籍[jì jí, ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ, ] to register as domiciled in another land; naturalization [Add to Longdo]
对不起,请先登录[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qing3 xian1 deng1 lu4, / ] Sorry, please register first [Add to Longdo]
巴斯德[Bā sī dé, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄜˊ, ] Louis Pasteur (1822-1895), French chemist and microbiologist [Add to Longdo]
府尹[fǔ yǐn, ㄈㄨˇ ˇ, ] magistrate; prefect [Add to Longdo]
彭养鸥[Péng Yǎng ōu, ㄆㄥˊ ㄧㄤˇ ㄡ, / ] Peng Yangou, late Qing novelist, author of Black register of lost souls 黑籍冤魂 [Add to Longdo]
后勤[hòu qín, ㄏㄡˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] logistics [Add to Longdo]
后勤学[hòu qín xué, ㄏㄡˋ ㄑㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] military logistics [Add to Longdo]
徐星[Xú Xīng, ㄒㄩˊ ㄒㄧㄥ, ] Xu Xing (1956-), Chinese palaeontologist [Add to Longdo]
微生物学家[wēi shēng wù xué jiā, ㄨㄟ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] microbiologist [Add to Longdo]
心理学家[xīn lǐ xué jiā, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] psychologist [Add to Longdo]
战略家[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 jia1, / ] a strategist [Add to Longdo]
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence [Add to Longdo]
户口制[hù kǒu zhì, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓˋ, / ] PRC system of compulsory registration [Add to Longdo]
户口制度[hù kǒu zhì dù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] PRC system of compulsory registration [Add to Longdo]
户口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] household register [Add to Longdo]
户籍[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] census register; household register [Add to Longdo]
托尔金[Tuō ěr jīn, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, / ] J.R.R. Tolkien (1892-1973), British philologist and author of fantasy fiction such as Lord of the Rings 魔戒 [Add to Longdo]
挂号[guà hào, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ, / ] to register (a letter etc) [Add to Longdo]
挂号证[guà hào zhèng, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄓㄥˋ, / ] register card [Add to Longdo]
收银机[shōu yín jī, ㄕㄡ ˊ ㄐㄧ, / ] cash register [Add to Longdo]
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , ] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century [Add to Longdo]
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定 [Add to Longdo]
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register [Add to Longdo]
タイマ[たいま, taima] timer, clock register [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register [Add to Longdo]
ベースレジスタ[べーすれじすた, be-surejisuta] base register [Add to Longdo]
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] user registration [Add to Longdo]
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor [Add to Longdo]
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] register save area [Add to Longdo]
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] register length [Add to Longdo]
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] register variable [Add to Longdo]
位置決め[いちぎめ, ichigime] registration [Add to Longdo]
割込みレジスタ[わりこみレジスタ, warikomi rejisuta] interrupt register [Add to Longdo]
基底アドレスレジスタ[きていアドレスレジスタ, kitei adoresurejisuta] base address register [Add to Longdo]
計時機構[けいじきこう, keijikikou] timer, clock register [Add to Longdo]
固定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register [Add to Longdo]
算術レジスタ[さんじゅつレジスタ, sanjutsu rejisuta] arithmetic register [Add to Longdo]
指標レジスタ[しひょうレジスタ, shihyou rejisuta] index register [Add to Longdo]
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
成長曲線[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] logistic curve [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]
送りレジスタ[おくりレジスタ, okuri rejisuta] shift register [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] accession, registration [Add to Longdo]
登録器[とうろくき, tourokuki] register (e.g. cash) [Add to Longdo]
登録済みアクセス[とうろくずみアクセス, tourokuzumi akusesu] registered access [Add to Longdo]
登録識別子[とうろくしきべつし, tourokushikibetsushi] registration-identifier [Add to Longdo]
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier [Add to Longdo]
特殊レジスタ[とくしゅレジスタ, tokushu rejisuta] special register [Add to Longdo]
倍長レジスタ[ばいちょうレジスタ, baichou rejisuta] double length register, double register [Add to Longdo]
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
浮動小数点レジスタ[ふどうしょうすうてんレジスタ, fudoushousuuten rejisuta] floating-point register [Add to Longdo]
未登録アクセス[みとうろくアクセス, mitouroku akusesu] non-registered access [Add to Longdo]
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier [Add to Longdo]
命令アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
命令ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] instruction register [Add to Longdo]
利用者の登録[りようしゃのとうろく, riyoushanotouroku] user registration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事項索引[じこうさくいん, jikousakuin] Sachregister [Add to Longdo]
名簿[めいぼ, meibo] Namensregister, Namensliste [Add to Longdo]
[ちょう, chou] NOTIZBUCH, REGISTER, VORHANG [Add to Longdo]
戸籍[こせき, koseki] Standesregister [Add to Longdo]
登記[とうき, touki] Eintragung, Registrierung [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] Eintragung, Registrierung [Add to Longdo]
目録[もくろく, mokuroku] Verzeichnis, Register [Add to Longdo]
簿[ぼ, bo] NOTIZBUCH, EINTRAGUNGSBUCH, REGISTER [Add to Longdo]
[せき, seki] REGISTER, FAMILIENREGISTER [Add to Longdo]
索引[さくいん, sakuin] Register, Index [Add to Longdo]
[し, shi] AUFSCHREIBEN, REGISTRIEREN, ZEITSCHRIFT [Add to Longdo]
[ふ, fu] TAFEL,REGISTER, NOTEN, STAMMBAUM,STAMMTAFEL [Add to Longdo]
除籍[じょせき, joseki] aus_dem_Familienregister_streichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  gisting [xistiŋ]
     agitation; commotion; disturbance; excitement; flutter; turmoil
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top