Search result for

(76 entries)
(0.0037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中-, *中*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゅうこ, chuuko] (adj) มือสอง
[ちゅうごく, chuugoku] (n) สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ちゅうごく, chuugoku] (n) ภูมิภาคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้หรือตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู ประกอบด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา ทดโทริ ชิมะเนะ และยะมะกูจิ
央銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀行
学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) โรงเรียนระดับมัธยมต้น
小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] (n) บริษัทขนาดกลางและเล็ก
[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
[なかゆび, nakayubi] (n) นิ้วกลาง
[ちゅうきゅう, chuukyuu] (n) ขั้นกลาง, See also: Related: 初級, 上級

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちゅうき, chuuki] (n adj adv) ระยะกลาง , See also: R. 長期, 短期
[ちゅうき, chuuki] (adj adv) ช่วงเวลาปานกลาง , See also: R. 短期、長期
[あたる, ataru] (vt) (อาการ)แพ้ เช่น แพ้อาหาร , See also: S. 当たる,
[ちゅうせい, chuusei] เป็นกลาง
[なか, naka] (adj ) ข้างใน
[ちゅううどく, chuuudoku] (n ) เป็นพิษ, เสพย์ติด
枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n ) ระบบประสาทส่วนกลาง , See also: R. central nervous system
性子[ちゅうせいし, chuuseishi] (n ) นิวตรอน , See also: R. neutron

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] Thai: นักเรียนชั้นมัธยมต้น English: junior high school student
[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
[なかごめ, nakagome] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Nakagome (pl)
国語[ちゅうごくご, chuugokugo] Thai: ภาษาจีน English: Chinese language

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[中, zhōng, ㄓㄨㄥ] central; center, middle; amidst; to hit (target), to attain; China; Chinese
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A line 丨 through the center of a box 口

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 一,学校) middle school; (4) (abbr) (See 国・1) China; (n-suf) (5) (See ・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [Add to Longdo]
[なか, naka] (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [Add to Longdo]
かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces [Add to Longdo]
っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage [Add to Longdo]
てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery [Add to Longdo]
でも[なかでも, nakademo] (adv) (1) among (other things); inter alia; (2) above all (else); (P) [Add to Longdo]
には[なかには, nakaniha] (adv) some (of them); among (them) [Add to Longdo]
の下[ちゅうのげ, chuunoge] (n) lower-middle (e.g. in class rank) [Add to Longdo]
の兄[なかのあに, nakanoani] (n) middle brother [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
彼は一日、いつも忙しい。He's always on the go, from morning to night.
彼は一日うとうとしていた。He slumbered out the whole day.
彼は一日こぼしてばかりいる。He does nothing but complain all day long.
彼は一日テニスをした。He played tennis all day long.
彼は一日テレビばかり見ていた。He did nothing but watch TV all day.
彼は一日テレビを見ていた。He was watching television all day.
彼は一日ベッドで寝てばかりいた。He did nothing but lie in bed all day.
彼は一日行方不明の猫を探した。He hunted for his missing cat all day.
彼は一日手紙をさがした。He searched all day for the letter.
彼は一日食事もとらずに小説に熱している。He has been absorbed in the novel all day without eating.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark) [Add to Longdo]
世纪[zhōng shì jì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] medieval; Middle Ages [Add to Longdo]
[Zhōng Yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia [Add to Longdo]
亚细亚[Zhōng Yà xì yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia [Add to Longdo]
亚草原[Zhōng Yà cǎo yuán, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Central asian grasslands [Add to Longdo]
[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer) [Add to Longdo]
[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, ] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
位数[zhōng wèi shù, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] median [Add to Longdo]
[Zhōng É, ㄓㄨㄥ ㄜˊ, ] China-Russia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
央そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] centred [Add to Longdo]
央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit [Add to Longdo]
央値[ちゅうおうち, chuuouchi] median, median value [Add to Longdo]
[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program [Add to Longdo]
核文書[ちゅうかくぶんしょ, chuukakubunsho] hub document [Add to Longdo]
括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]
間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] Mitte, Inneres, -ganz [Add to Longdo]
[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
休み[なかやすみ, nakayasumi] -Pause [Add to Longdo]
[ちゅうしょう, chuushou] Verleumdung [Add to Longdo]
[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
央線[ちゅうおうせん, chuuousen] Chuo-Linie (Bahnlinie) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top