Search result for

skyscraper

(39 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skyscraper-, *skyscraper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skyscraper[N] ตึกสูงมาก, See also: ตึกระฟ้า, อาคารสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
skyscraper(n) ตึกระฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skyscrapersตึกระฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we need shelter, we build skyscrapers.ถ้าเราต้องการที่พัก เราก็สร้างตึก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Shenzhen, in China, with its hundreds of skyscrapers and millions of inhabitants, was just a small fishing village barely 40 years ago.เสิ่นเจิ้น ประเทศจีน ด้วยตึกระฟ้านับร้อยและพลเมืองนับล้าน ยังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เมื่อ 40 ปีก่อน Home (2009)
In Shanghai, 3.000 towers and skyscrapers have been built in 20 years.อาคารและตึกสูงเสียดฟ้ากว่า 3000 แห่ง ถูกสร้างใน 20 ปี และอีกหลายร้อยกำลังตามมา Home (2009)
Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the highest skyscrapers in the world.ดูไบไม่มีน้ำ,แต่สามารถจ่ายค่า พลังงานจำนวนมากมายมหาศาล เพื่อเปลี่ยนน้ำจืดจากทะเลและ สร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก Home (2009)
That's L.A.'s first skyscraper.นั่นคือตึกโรงแรมคอนทิเน็นทัล เป็นตึกสูงแห่งแรกในแอล.เอ.เลย 500 Days of Summer (2009)
How the hell are we gonna find some ancient speck of DNA in a skyscraper?เราจะไปหาดีเอ็นเอของคนที่ตายไปตั้งนานแล้ว บนตึกระฟ้าอย่างนี้ได้ยังไง It's a Terrible Life (2009)
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก Chuck Versus the First Kill (2009)
Marcus is gonna tear down the club and build a skyscraper.มาร์คัสคิดจะทุบคลับนี้ทิ้ง แล้วสร้างตึกระฟ้า Burlesque (2010)
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้ Sex and the City 2 (2010)
Skyscrapers, no tsunamis, no jellyfish.ตึกสูงระฟ้า ไม่มีสึนามิ ไม่มีแมงกะพรุน Pilot (2010)
The guy's chipping golf balls off skyscrapers.หมอนั่นตีกอล์ฟบนตึกระฟ้า Withdrawal (2010)
But we've traded the wilderness for pavement, trees for skyscrapers.แต่พวกเราได้แลกความกันดารกับถนนลาดยาง ต้นไม้กับตึกระฟ้า Take It! (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skyscraperAll of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.
skyscraperBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
skyscraperThe buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.
skyscraperThe law forbids the building of any skyscraper on this land.
skyscraperThe skyscraper rose above the other buildings around.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึกสูง[N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ตึกระฟ้า[N] skyscraper, Syn. อาคารสูง, Example: ในประเทศญี่ปุ่นมีการสร้างตึกระฟ้าติดกันเป็นจำนวนมาก, Count unit: หลัง, ตึก, Thai definition: อาคารที่สูงมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตึกระฟ้า[n. exp.] (teukrafā) EN: skyscraper   FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic. - vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
SKYSCRAPER    S K AY1 S K R EY2 P ER0
SKYSCRAPERS    S K AY1 S K R EY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skyscraper    (n) (s k ai1 s k r ei p @ r)
skyscrapers    (n) (s k ai1 s k r ei p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wolkenkratzer {m} | Wolkenkratzer {pl}skyscraper | skyscrapers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカイスクレーパー[, sukaisukure-pa-] (n) skyscraper [Add to Longdo]
高層ビル[こうそうビル, kousou biru] (n) skyscraper [Add to Longdo]
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper [Add to Longdo]
超高層ビル[ちょうこうそうビル, choukousou biru] (n) skyscraper [Add to Longdo]
超高層建築[ちょうこうそうけんちく, choukousoukenchiku] (n) skyscraper [Add to Longdo]
摩天楼[まてんろう, matenrou] (n) skyscraper; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩天大厦[mó tiān dà shà, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4] [Add to Longdo]
摩天大楼[mó tiān dà lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4] [Add to Longdo]
摩天楼[mó tiān lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skyscraper \Sky"scrap`er\, n.
   (a) (Naut.) (1) A skysail of a triangular form. [Rare] (2) A
     name for the one of the fancy sails alleged to have been
     sometimes set above the skysail. [Obs.]
   (b) A very tall building, especially one over 20 stories
     high.
   (c) Hence, anything usually large, high, or excessive. [Slang
     or Colloq.]
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skyscraper
   n 1: a very tall building with many stories

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top