ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

administrator

AH0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administrator-, *administrator*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administrator(n) ผู้บริหาร, See also: ผู้บริหารกิจการ, ผู้ดำเนินการ, ผู้จัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive

English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
administratorนักบริหาร, นักปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administratorผู้จัดการมรดก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrator๑. นักปกครอง, นักบริหาร (ก. ปกครอง)๒. ผู้จัดการมรดก (ที่ศาลตั้ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administratorsผู้บริหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i'm assuming you have a good working relationship with the administrators at other hospitals.ผมคิดว่าคุณคงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกับ ผอ.โรงพยาบาล The Instincts (2008)
I got the court administrator to unseal itท่านผู้บริหารศาล เป็นผู้เป็นผนึกให้ Art Imitates Life (2008)
Well, I'm the fine arts administrator or something.ฉันเป็นหัวหน้าวิชาศิลปะ.. Hairography (2009)
I want to offer you the school's Arts Administrator position.ฉันเสนอให้เธอเป็น ผู้บริหารภาควิชาศิลปะ Preggers (2009)
Let's contact the site administrator and see if we can get the photos removed.งั้นก็ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ให้ลบรูปพวกนี้ทิ้งไปซะ Ohitori sama (2009)
An administrator will be with you shortly.อีกสักครู่ ผู้ดูแลระบบจะมาพบท่าน Repo Men (2010)
St. Thomas Hospital reported that its chief administrator Margaret Murphy and Dr. Tara Knowles are missing.โรงพยาบาลเซนต์โทมัส ให้แจ้งรายงานมายังนายอำเภอ ผู้บริหารมากาเร็ต เมอร์ฟี่ และคุณหมอธาร่า โนวส์หายตัวไป Bainne (2010)
You need the administrator pass code.คุณต้องมีรหัสผ่าน ระดับผู้จัดการระบบ Surfacing (2010)
And this is Office Administrator Jin Mi Sun.นี่คือคุณจิน มิซัน เป็นเลขา Prosecutor Princess (2010)
Or just a hot HMO administrator who likes to bake cookies and rub your head while you discuss the evils of generics.หรือผู้บริหารจากสถาบันสุขภาพ ที่ชอบทำคุกกี้ และลูบหัวคุณเวลาพูดถึง ข้อเสียของยาในท้องตลาด Love & Other Drugs (2010)
You do the whole distant administrator to me.คุณทำเป็นห่างเหิน สารพัดกับผม Tooth Fairy (2010)
Can I just speak to an administrator or something? Anybody.ผมขอคุยกับหัวหน้าหรือใครหน่อยได้ไหม? Contagion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
administratorThe data collected in Tyrel's research is of great value both to administrators and to educators.
administratorThey would arm administrators with so much detailed and up to date information.
administratorYou will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารงาน(n) executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้บริหาร(n) executive, See also: administrator, director, manager, Example: เขาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเกือบทุกปี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พนักงานธุรการ(n) administrator

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักบริหาร[nakbørihān] (n, exp) EN: administrator ; administration officer ; administrative officer
นครินทร์[nakharin] (n) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator  FR: gouverneur [ m ]
ผู้อำนวยการ[phū-amnūaykān] (n) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief  FR: directeur [ m ] ; administrateur [ m ]
ผู้บริหาร[phūbørihān] (n) EN: executive ; administrator ; director ; manager  FR: administrateur [ m ]
ผู้บริหารงาน[phūbørihān ngān] (n, exp) EN: executive ; administrator
ผู้บริหารประเทศ[phūbørihān prathēt] (n, exp) EN: government administrator ; government official
ผู้จัดการ[phūjatkān] (n) EN: manager ; administrator  FR: patron [ m ] ; manager [ m ] ; manageur [ m ] ; manageuse [ f ] ; directeur [ m ] ; directrice [ f ] ; gérant [ m ] ; gérante [ f ]
ผู้จัดการมรดก[phūjatkān møradok] (n, exp) EN: executor of a will ; administrator of an estate
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[phūjatkān møradok tām phinaikam] (n, exp) EN: executor ; executrix ; administrator  FR: exécuteur testamentaire [ m ]
ผู้ว่า[phūwā] (n) EN: governor ; leader ; ruler ; chief; administrator  FR: gouverneur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADMINISTRATOR AH0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T ER0
ADMINISTRATORS AE0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T ER0 Z
ADMINISTRATOR'S AE0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T ER0 Z
ADMINISTRATORS' AE0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
administrator (n) ˈədmˈɪnɪstrɛɪtər (@1 d m i1 n i s t r ei t @ r)
administrators (n) ˈədmˈɪnɪstrɛɪtəz (@1 d m i1 n i s t r ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Administrator { m }administrator [Add to Longdo]
Nachlassverwalter anstelle eines Testamentsvollstreckersadministrator cum testamento annexo [Add to Longdo]
Nachlassverwalter zur Einziehung von Auslandsvermögenadministrator ad colligendum [Add to Longdo]
Nachlassverwalter zur Fortführung eines Rechtsstreitsadministrator ad litem [Add to Longdo]
Umweltminister { m }Administrator of the Environmental Protection Agency [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
直;費;費直[あたい;あたえ(直;費);あたいえ(直)(ok), atai ; atae ( choku ; hi ); ataie ( choku )(ok)] (n) (See 国造, 姓・かばね) Atai (post-Taika hereditary title often given to regional administrators) #1,785 [Add to Longdo]
奉行[ぶぎょう, bugyou] (n, vs) magistrate; shogunate administrator; (P) #5,607 [Add to Longdo]
執政[しっせい, shissei] (n, adj-no) administration; government; administrator; governor #6,918 [Add to Longdo]
国造[くにのみやつこ;くにつこ;こくぞう, kuninomiyatsuko ; kunitsuko ; kokuzou] (n) regional administrator (pre-Taika hereditary title) #13,497 [Add to Longdo]
アドミニストレータ;アドミニストレーター[adominisutore-ta ; adominisutore-ta-] (n) administrator [Add to Longdo]
シスアド[shisuado] (n) (abbr) { comp } (computer) systems administrator [Add to Longdo]
システムアドミニストレータ[shisutemuadominisutore-ta] (n) { comp } system administrator [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] (n) { comp } system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) { comp } Data Base Administrator; DBA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator [Add to Longdo]
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] network administrator [Add to Longdo]
シスアド[しすあど, shisuado] (abbr) (computer) systems administrator [Add to Longdo]
アドミニストレータ[あどみにすとれーた, adominisutore-ta] administrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administrator \Ad*min`is*tra"tor\, n. [L.]
   1. One who administers affairs; one who directs, manages,
    executes, or dispenses, whether in civil, judicial,
    political, or ecclesiastical affairs; a manager.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A man who manages or settles the estate of an
    intestate, or of a testator when there is no competent
    executor; one to whom the right of administration has been
    committed by competent authority.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 administrator
   n 1: someone who administers a business [syn: {administrator},
      {decision maker}]
   2: the party appointed by a probate court to distribute the
     estate of someone who dies without a will or without naming
     an executor
   3: someone who manages a government agency or department [syn:
     {administrator}, {executive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top