ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look after

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look after-, *look after*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look after(phrv) เฝ้าดู, See also: มองตามหลัง
look after(phrv) ดูแล, See also: รับผิดชอบต่อ
look after(phrv) ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bump off
look after(phrv) ดูแล, See also: เลี้ยงดู, Syn. take care of
look after(phrv) สนใจ
look after oneself(idm) เป็นตัวของตัวเอง, See also: เป็นอิสระและสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง

WordNet (3.0)
look(v) perceive with attention; direct one's gaze towards

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They looked after me for three months.พวกเขาดูแลฉันอยู่ สามเดือน Wuthering Heights (1992)
See, I got you to look after me, but you got me to look after.มีนายคอยดูแล นายก็มีฉันคอยดูแล Of Mice and Men (1992)
If you can't look after your goddamn wife, what do you expect me to do about it, huh?คุณดูแลเมียของคุณไม่ได้เอง แล้วคุณจะคาดหวังให้ผมทำอะไร Of Mice and Men (1992)
Even if you do, sure I can look after Ma all right.แม้ว่าคุณจะทำแน่ใจว่าฉันสามารถ ดูแลมะสิทธิทั้งหมด In the Name of the Father (1993)
I'm going to look after him until he's big enough to fly.ฉันจะดูแลเขาจนกว่าเขาจะมีขนาดใหญ่พอที่จะบิน The Shawshank Redemption (1994)
This isn't the first time I've looked after him.ไม่ใช่คัร้งแรกที่ฉันปิดร้านให้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Our place is at home, looking after our own affairs.เราควรอยู่บ้าน เฝ้ามองธุรกิจเรา The Great Dictator (1940)
How do you feel? Look after mamma.คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม The Great Dictator (1940)
She's the parlor maid. She'll have to look after you until your own maid arrives.หล่อนเป็นเด็กทําความสะอาดบ้าน เเต่หล่อน จะคอยดูเเลคุณจนกว่าคนรับใช้ของคุณจะมาถึง Rebecca (1940)
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่ Night and Fog (1956)
Get out. Looking after their feet, are you, boy?มองตามหลังเท้าของพวกเขาที่ คุณบอย? How I Won the War (1967)
I think you should. Look after their feet, boy.ดูแลเท้าของ พวกเขา How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look afterAfter all, you have to look after number one.
look afterAs they grow old, many people become unable to look after themselves.
look afterHe does not need a wife to look after him.
look afterHer duty was to look after the children.
look afterHe will look after the cats for me while I'm abroad.
look afterI can't look after my parents and such either.
look afterI'd like you to look after my dog.
look afterI'd like you to look after my dog during my absence.
look afterI don't object to your going out to work, but who will look after the children?
look afterIf you look after your clothes, they last a lot longer.
look afterI had enough to do to look after my own children.
look afterI had to look after the children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลเอาใจใส่(v) take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
เป็นหูเป็นตา(v) look after things (for someone), See also: act for, Example: ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาแทนตำรวจดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน, Thai Definition: ช่วยคอยสังเกตการณ์ หรือช่วยดูแลรักษาแทน, Notes: (สำนวน)
สอดส่อง(v) be on the lookout for, See also: look after, watch closely, pay close attention to, keep an eye on, Ant. เพิกเฉย, Example: ครูต้องคอยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี, Thai Definition: ตรวจดูทั่วๆ ไป
คุ้ม(v) protect, See also: look after, watch over, guard
เฝ้าดูแล(v) look after, See also: take care of, watch over, keep an eye on, Syn. เอาใจใส่, ใส่ใจ, Example: เธอเฝ้าดูแลอาการป่วยของคุณยายอย่างใกล้ชิด, Thai Definition: เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
ปฏิบัติ(v) minister, See also: look after, Syn. ปรนนิบัติรับใช้, ดูแล, ปรนนิบัติ, Example: ลูกทุกคนต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาเพื่อทดแทนบุญคุณ
ปรนนิบัติ(v) look after, See also: take care, minister, serve, wait on, tend, Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้, Example: คนพื้นเมืองทั่วไปที่จะเน้นการให้ผู้หญิงทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนปรนนิบัติสามีดูแลลูกเป็นสำคัญ
ช่วยดูแล(v) take care of, See also: look after, Syn. ดูแล, เอาใจใส่, Example: เธอช่วยดูแลน้องๆ ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ไปต่างจังหวัด
ดูแลรักษา(v) look after, See also: take care, tend, Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ดูแล, ปกปักรักษา, ปกป้อง
เลี้ยงดู(v) look after somebody/something, See also: provide for, bring up, rear, raise, take care of, Syn. เลี้ยง, Example: แม่เกือบทุกคนเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง และมีความพอใจให้ลูกดูดนม, Thai Definition: ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
บริบาล[børibān] (v) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after  FR: avoir la charge de
ดูแลเอาใจใส่[dūlaē aojaisai] (v, exp) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster  FR: prendre soin
ดูแลรักษา[dūlaēraksā] (v, exp) EN: look after ; take care ; tend ; keep  FR: prendre soin ; veiller sur
เฝ้า[fao] (v) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on  FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
คุม[khum] (v) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter  FR: garder ; surveiller
เลี้ยงดู[līengdū] (v) EN: look after ; support ; bring up  FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre
เหลียวแล[līolaē] (v) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in  FR: porter attention à
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: minister ; look after ; handle  FR: s'occuper de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, / ] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu #4,935 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
手掛ける[てがける, tegakeru] (v1, vt) to handle; to manage; to work with; to rear; to look after; to have experience with #12,493 [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r, vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
看る[みる, miru] (v1, vt) to look after (often medically); to take care of; (P) [Add to Longdo]
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1, vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
骨を拾う[ほねをひろう, honewohirou] (exp, v5u) (1) to collect the ashes of the deceased; (2) to look after someone's affairs after he dies [Add to Longdo]
手を掛ける[てをかける, tewokakeru] (exp, v1) (1) to lay hands on; to touch; (2) to care for; to look after; (3) to make off with; to steal [Add to Longdo]
相手をする[あいてをする, aitewosuru] (exp, vs-i) to keep company; to look after; to entertain; to play (a game) with [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top