Search result for

(67 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -個-, *個*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
人所得税[こじんしょとくぜい] Personal income tax

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こじん, kojin] (n) ส่วนตัว, See also: private

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こべつ, kobetsu] เป็นรายๆ, ทีละราย
[かしょ, kasho] (n ) จุด,ตำแหน่ง ( สาม สี่จุด )
人所得税[こじんしょとくぜい, kojinshotokuzei] ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こじん, kojin] Thai: เป็นการส่วนตัว English: individual
人タクシー[こじんたくしー, kojintakushi-] Thai: แทกซี่ส่วนบุคคล English: privately owned taxi
[こたい, kotai] Thai: สสารที่อยู่โดด ๆ English: an individual

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[個, gè, ㄍㄜˋ] this, that; single; measure word for individuals
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  固 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);箇[こ, ko] (ctr) (1) counter for articles; (2) (usu. ) counter for military units; (3) individual; (P) [Add to Longdo]
々(P);;箇々;箇箇[ここ, koko] (n,adj-no) individual; one by one; separate; (P) [Add to Longdo]
々に;[ここに, kokoni] (adv) individually; separately [Add to Longdo]
々人(P);[ここじん, kokojin] (n) an individual; individual people; (P) [Add to Longdo]
々別々;々別別;別別[ここべつべつ, kokobetsubetsu] (n) each one separately [Add to Longdo]
と全[ことぜん, kotozen] (exp) individual and the whole [Add to Longdo]
[こしつ, koshitsu] (n) private room; one's own room; (P) [Add to Longdo]
[かじょう, kajou] (n) article; clause; item [Add to Longdo]
[こじん, kojin] (n,adj-no) individual; private person; personal; private; (P) [Add to Longdo]
人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] (n) {comp} personal communication service; PCS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general [Add to Longdo]
个中[gè zhōng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ, / ] therein; in this [Add to Longdo]
个中人[gè zhōng rén, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, / ] a person in the know [Add to Longdo]
个人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself [Add to Longdo]
个人主义[gè rén zhǔ yì, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] individualism [Add to Longdo]
个人伤害[gè rén shāng hài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] personal injury [Add to Longdo]
个人崇拜[gè rén chóng bài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] personality cult [Add to Longdo]
个人卫生[gè rén wèi shēng, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] personal hygiene [Add to Longdo]
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] individual protective equipment [Add to Longdo]
个人电脑[gè rén diàn nǎo, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] personal computer; PC [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Only five instead of ten units were delivered.10ではなく5だけが配送されました。
I'll take three of each sort.1種類3ずつください。
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]1日1のりんごは医者を遠ざける。
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]1日にリンゴ1で医者いらず。
If you agree to buy 3000 of them, we'll give you a 3 percent discount.3000お買い上げいただければ、3パーセント割引いたします。
How about $100 for three?で100ドルならどうですか。
You have a personal tax exemption of 500,000 yen.50万円の人基礎控除がある。
I'd like to have a word with you.あなたとちょっと人的に話をする必要がある。
I would like to have a word with you.あなたと少し人的に話をする必要がある。
That country is where individuality counts.あの国では性が重視される。
He is a man of striking individuality.あの人ははっきりした性を持った人だ。
When you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.あまりチームに頼りすぎると、人の闘争本能が減少するかもしれない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It may be that the identity I already have is working fine.[JA] 性が要らないっていう 意味じゃなくて 今の自分で十分なの  ()
I feel safe."[CN] 我想要一又高又壯的男友 Louis C.K. 2017 (2017)
It's 20 sec--[CN] 我想到了這節骨眼 你會把它放進嘴裡,對吧? Louis C.K. 2017 (2017)
I can't wait to eat that fucking turtle.[CN] 要六月才預約得到 Louis C.K. 2017 (2017)
I can't speak to prophecies or visions in the flames, but I like Jon Snow and I trusted him.[JA] 予言だの炎の中の絵だののことはわかりません しかし人的にジョン・スノウは信頼できる Stormborn (2017)
Then you put some meat, then two or three stones, then more meat, and more stones, until it's full.[JA] 肉を詰め 石を2~3入れ― いっぱいになるまで繰り返す Barbecue (2017)
No.[CN] 對一對老二心存矛盾的人來說 這樣也含太久了 Louis C.K. 2017 (2017)
We cannot understand how the author's work and his personal life are connected.[JA] 作品と作家の人的な話を 結びつける意味が分かりません Affection (2017)
"Well, let me see it.[CN] 如果有人跟我說"我們有男人 擁有最頂級的老二 Louis C.K. 2017 (2017)
It was like a farmer's market yam, just sticking out like a tamarindo pod.[CN] 就因為某墨西哥人上了我媽好幾年 不代表我就是墨西哥人 Louis C.K. 2017 (2017)
That's personal, so I can't answer.[JA] 人的なことなので お答えできません フフッ Affection (2017)
We think this question is a little personal.[JA] ちょっと人的な質問のようですよ Life (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
人間メッセージ通信サービス[こじんかんメッセージつうしんサービス, kojinkan messe-ji tsuushin sa-bisu] interpersonal messaging service [Add to Longdo]
人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication [Add to Longdo]
人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]
人通信サービス[こじんつうしんサービス, kojintsuushin sa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
人名[こじんめい, kojinmei] personal name [Add to Longdo]
人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer [Add to Longdo]
[こべつ, kobetsu] discrete (a-no) [Add to Longdo]
別記号[こべつきごう, kobetsukigou] specific symbol [Add to Longdo]
別部品[こべつぶひん, kobetsubuhin] discrete component [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
[こじん, kojin] Individuum, Privatperson [Add to Longdo]
[こたい, kotai] Individuum [Add to Longdo]
[こせい, kosei] Individualitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top