ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -個-, *個*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
人所得税[こじんしょとくぜい] Personal income tax

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[個, gè, ㄍㄜˋ] this, that; single; measure word for individuals
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  固 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general, #10 [Add to Longdo]
这个[zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙, / ] this; this one, #63 [Add to Longdo]
那个[nà ge, ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
那个[nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
个人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself, #406 [Add to Longdo]
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone, #502 [Add to Longdo]
几个[jǐ ge, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙, / ] a few; several; how many, #603 [Add to Longdo]
整个[zhěng gè, ㄓㄥˇ ㄍㄜˋ, / ] whole; entire; total, #647 [Add to Longdo]
各个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one, #1,959 [Add to Longdo]
每个人[měi ge rén, ㄇㄟˇ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] everybody; everyone, #2,193 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こじん, kojin] (n) ส่วนตัว, See also: private

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こべつ, kobetsu] เป็นรายๆ, ทีละราย
[かしょ, kasho] (n ) จุด,ตำแหน่ง ( สาม สี่จุด )
人所得税[こじんしょとくぜい, kojinshotokuzei] ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こじん, kojin] Thai: เป็นการส่วนตัว English: individual
人タクシー[こじんたくしー, kojintakushi-] Thai: แทกซี่ส่วนบุคคล English: privately owned taxi
[こたい, kotai] Thai: สสารที่อยู่โดด ๆ English: an individual

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);箇[こ, ko] (ctr) (1) counter for articles; (2) (usu. ) counter for military units; (3) individual; (P) [Add to Longdo]
々(P);;箇々;箇箇[ここ, koko] (n,adj-no) individual; one by one; separate; (P) [Add to Longdo]
々に;[ここに, kokoni] (adv) individually; separately [Add to Longdo]
々人(P);[ここじん, kokojin] (n) an individual; individual people; (P) [Add to Longdo]
々別々;々別別;別別[ここべつべつ, kokobetsubetsu] (n) each one separately [Add to Longdo]
と全[ことぜん, kotozen] (exp) individual and the whole [Add to Longdo]
[こしつ, koshitsu] (n) private room; one's own room; (P) [Add to Longdo]
[かじょう, kajou] (n) article; clause; item [Add to Longdo]
[こじん, kojin] (n,adj-no) individual; private person; personal; private; (P) [Add to Longdo]
人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] (n) {comp} personal communication service; PCS [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Only five instead of ten units were delivered.10ではなく5だけが配送されました。
I'll take three of each sort.1種類3ずつください。
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]1日1のりんごは医者を遠ざける。
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]1日にリンゴ1で医者いらず。
If you agree to buy 3000 of them, we'll give you a 3 percent discount.3000お買い上げいただければ、3パーセント割引いたします。
How about $100 for three?で100ドルならどうですか。
You have a personal tax exemption of 500,000 yen.50万円の人基礎控除がある。
I'd like to have a word with you.あなたとちょっと人的に話をする必要がある。
I would like to have a word with you.あなたと少し人的に話をする必要がある。
That country is where individuality counts.あの国では性が重視される。
He is a man of striking individuality.あの人ははっきりした性を持った人だ。
When you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.あまりチームに頼りすぎると、人の闘争本能が減少するかもしれない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That?[CN] 那? The Five (2012)
If your personality is powerful, you Can project the illusion of height.[JA] 性が強烈なら 背が高く見えるのさ Hollow Triumph (1948)
One.[CN] - 一 G.I. Joe: Retaliation (2013)
So?[CN] - 就這 Trust (1990)
So few?[CN] 所以是幾 Hra o jablko (1977)
The point is, I wish to create a distinctive dancing[JA] 性的なスタイルを 創造しなくちゃ Hollow Triumph (1948)
- Tragedy?[CN] - 一悲劇? Zambezia (2012)
Despite having more or less always been in circulation,[CN] 影片《尼伯龍根》在當時沒有留存下一完整的通用的德國版本 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Yes! And with that personality, that profile, that physique...[JA] 君には特別な性がある その顔 その体 Pinocchio (1940)
- Of course. But in your case, in as much you're a personal friend of Mr. Reynolds...[JA] ですが 人的な友人とあらば... D.O.A. (1949)
Personal fortune assessed over fifteen million. He'll leave plenty, I tell you.[JA] 人資産は 1500万ドル以上だって Detour (1945)
- No. They brought the car back today.[JA] 人的な内容よ Too Late for Tears (1949)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
人間メッセージ通信サービス[こじんかんメッセージつうしんサービス, kojinkan messe-ji tsuushin sa-bisu] interpersonal messaging service [Add to Longdo]
人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication [Add to Longdo]
人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]
人通信サービス[こじんつうしんサービス, kojintsuushin sa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
人名[こじんめい, kojinmei] personal name [Add to Longdo]
人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer [Add to Longdo]
[こべつ, kobetsu] discrete (a-no) [Add to Longdo]
別記号[こべつきごう, kobetsukigou] specific symbol [Add to Longdo]
別部品[こべつぶひん, kobetsubuhin] discrete component [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
[こじん, kojin] Individuum, Privatperson [Add to Longdo]
[こたい, kotai] Individuum [Add to Longdo]
[こせい, kosei] Individualitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top