Search result for

ให้ค่า

(22 entries)
(0.2606 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้ค่า-, *ให้ค่า*.
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And they gave you some money?และเค้าก็ให้ค่าตอบแทนคุณใช่มั้ย Julie & Julia (2009)
What? He wouldn't pay for M.J.'s school?อะไรนะ เขาไม่ได้ให้ค่าเล่าเรียนเหรอ Mama Spent Money When She Had None (2009)
I got 100 bucks; gas money.ฉันให้ค่าน้ำมัน 100 ดอลล่าร์ The Mother Lode (2009)
He's not making it up.เขาไม่ทำให้ค่า Water (2009)
That tells us that he values himself as an educator.นั่นบอกเราเขาให้ค่าตัวเองเป็นผู้ให้การศึกษา Amplification (2009)
It's painful and pointless and overrated.มันเจ็บปวด ไร้จุดหมาย และให้ค่าสูงส่งเกินไป Lost Girls (2009)
But she offer me time and a half, so...เธอจะให้ค่าจ้างฉันเพิ่มอีกเท่าครึ่ง The Treasure of Serena Madre (2009)
I'll pay you. 20,000 won ($20) an hour.ผมจะให้ค่าจ้างคุณ 20 เหรียญต่อชั่วโมง Postman to Heaven (2009)
In my opinion, the existence of life is a highly overrated phenomenon.ในความเห็นของผม การมีอยู่ของชีวิต... ...เป็นเงื่อนไข ที่ถูกให้ค่ามากเกินไป Watchmen (2009)
Assume page-table entries have eight status bits.สมมุติให้ค่า page-table entries มีบิตสถานะเป็น 8 บิต The Social Network (2010)
Inducing negative gs.ทำให้ค่าจีเอสเป็นลบ Chuck Versus First Class (2010)
The Feds... they've offered ten K for any info.รัฐบาลกลาง... พวกเขาให้ค่าหัวหนึ่งหมื่น กับผู้ที่ให้ข้อมูล เราต้องอยู่กับที่ ขอโทษด้วย So (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depress(ดีเพรส') vt. ลดลง,กด,กดต่ำ,ระงับ,ยับยั้ง,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
feoff(เฟฟ,ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่,ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor,feofer n.
guerdon(เกอ'ดัน) n. รางวัล,ค่าตอบแทน vt. ให้รางวัล,ให้ค่าตอบแทน, See also: guerdoner n.
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
recompense(vt) ชดใช้,ให้ค่าตอบแทน,ตอบสนอง
remunerate(vt) ให้ค่าจ้าง,ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top