Search result for

แถบ

(84 entries)
(0.0969 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แถบ-, *แถบ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) (UNAPPROVED version -- use with care )
แขบแถบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถบ [N] strip, See also: band, stripe, Example: บางธนาคารมีบริการส่งแถบรายการเช็คเบิกในบัญชีของบริษัทใหญ่ๆ ให้บริษัทนั้นๆ ทุกวัน, Count unit: แถบ, Thai definition: สิ่งที่แบนยาว
แถบ [CLAS] area, See also: zone, region, side, sphere, district, belt, Syn. ซีก, ด้าน, Example: ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง
แถบ [N] zone, See also: area, Syn. โซน, เขต, ถิ่น, แถว, Example: คนที่อยู่แถบนี้เขามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
แถบยศ [N] stripe, Example: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา, Count unit: แถบ, อัน, Thai definition: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
แถบแม่เหล็ก [N] magnetic stripe
แถบบันทึกภาพ [N] magnetic picture-recording tape, Example: เดี๋ยวนี้เราใช้แถบบันทึกภาพกันอย่างแพร่หลาย, Thai definition: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณภาพ
แถบบันทึกเสียง [N] magnetic sound-recording tape, Thai definition: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แถบว. สิ่งที่แบนยาว เช่น แถบทอง ผ้าแถบ
แถบซีก, ด้าน, เช่น ร่างกายตายไปแถบหนึ่ง ไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง
แถบถิ่น, แถว, เช่น อยู่แถบนี้
แถบเรียกเงินรูปีที่เคยใช้ในพม่า ว่า เงินแถบ.
แถบบันทึกภาพน. แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณภาพและมักบันทึกสัญญาณเสียงด้วย.
แถบบันทึกเสียงน. แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณเสียง.
แถบเหล็กพืดน. เหล็กเหนียวชนิดหนึ่งเป็นแผ่นยาวใช้ทำปลอกถังไม้เป็นต้น.
พื้นแถบ, แถว, ถิ่น, เช่น คนพื้นนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bandแถบ, ปื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper tapeแถบกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
masking tapeแถบกาวปิดกันสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frequency bandแถบความถี่ [มีความหมายเหมือนกับ band ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequency bandแถบความถี่ [มีความหมายเหมือนกับ band ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wideband; broadbandแถบความถี่กว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wideband; broadbandแถบความถี่กว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sidebandแถบความถี่ข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Menu bar แถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Adhesive tapeแถบกาว [TU Subject Heading]
Audiocassettesแถบบันทึกเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Audiocassettes for children แถบบันทึกเสียงตลับสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Audiotapesแถบบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Van Allen radiation beltsแถบกัมมันตรังสีแวนอัลเลน [TU Subject Heading]
Video tapesแถบวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video tapes in educationแถบวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Absorption Bandแถบการดูดซึมแสง, แถบการดูดซึม, แถบการดูดกลืนแสง, แอบซอรพชั่นแบนด์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แถบ[n.] (thaēp) EN: stripe ; streak ; bar ; tap ; tag ; band   FR: bande [f] ; ruban [m]
แถบ[n.] (thaēp) EN: part ; section ; area ; zone ; region ; side ; district ; belt ; sphere   FR: région [f] ; contrée [f] ; partie [f] ; zone [f] ; ceinture [f]
แถบการพารังสี[n. exp.] (thaēp kān phārangsī) FR: zone convective [f]
แถบการแผ่รังสี[n. exp.] (thaēp kān phaērangsī) FR: zone radiative [f]
แถบคล้ายเครา[n. exp.] (thaēp khlāi khrao) EN: moustachial stripe   
แถบคาดตา[n. exp.] (thaēp khāt tā) EN: eye-line ; eye-stripe   
แถบดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (thaēp dāokhrǿ nøi) EN: asteroid belt   FR: ceinture d'astéroïdes [f]
แถบเครื่องมือ[n. exp.] (thaēp khreūangmeū) EN: toolbar   FR: barre d'outils [f]
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ[n. exp.] (thaēp khreūangmeū jat rūpbaēp) EN: formatting tolbar   FR: barre de formatage [f]
แถบเครื่องมือมาตรฐาน[n. exp.] (thaēp khreūangmeū māttrathān) EN: standard toolbar   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ลานข่าว[/laan-/kh'ao-/] (n ) แถบนอนยาวที่แสดงข้อความข่าวสารหรือสารสนเทศ, ข้อความที่อยู่ในแถบวิ่งบนจอโทรทรรศน์
See also: R. แถบข่าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
area    [N] ย่าน, See also: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ, Syn. region, tract
audiotape    [N] แถบบันทึกเสียง
band    [N] แถบคลื่นความถี่, See also: แถบคลื่นวิทยุ, Syn. waveband
bandoleer    [N] แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่, Syn. bandolier
bandolier    [N] แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่, Syn. bandoleer
bar code    [N] แถบบาร์โค้ดบรรจุข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้
cummerbund    [N] แถบผ้าคาดเอวของผู้ชาย
ferrule    [N] หัวหุ้มยางหรือโลหะสำหรับครอบยอดร่มหรือไม้เท้า, See also: แถบยางหรือโลหะสำหรับครอบ, ปลอกยาง, ปลอกโลหะ
frontlet    [N] แถบคาดหน้าผาก
garter    [N] สายรัดถุงเท้า, See also: แถบรัด, Syn. band, strap, tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
annulate(d) (แอน' นิวเลท) adj. เป็นวงแหวนซึ่งมีแถบเป็นวงแหวน, ประกอบด้วยวงแหวน
antitrade(แอน' ทีเทรด) n. ลมที่พัดเหนือลม, สินค้าในแถบร้อนของโลก. -adj. เกี่ยวกับลมดังกล่าว (that opposite to the trade winds)
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip

English-Thai: Nontri Dictionary
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
cord(n) ด้าย,แถบหรือริ้วบนผ้า,เชือก,สายเคเบิล
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน
hereabout(adv) แถวๆนี้,แถบนี้,ใกล้ๆกันนี้
polar(adj) แถบขั้วโลก,เกี่ยวกับขั้วโลก
RED red tape(n) ระเบียบราชการ,ผ้าแถบแดง
region(n) บริเวณ,ขอบเขต,แถบ,ภาค,แคว้น,ดินแดน
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน

German-Thai: Longdo Dictionary
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo

Are you satisfied with the result?

Go to Top