Search result for

(61 entries)
(0.0652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -作-, *作*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さっか, sakka] (n) นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง
[さくもつ, sakumotsu] (n) พืชผล, ผลิตผล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さっきょう, sakkyou] (n) ผลผลิตเก็บเกี่ยว
[さぎょう, sagyou] (n) การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
[さくせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)
[つくる, tsukuru] Thai: ทำ English: to make
[つくる, tsukuru] Thai: สร้าง
り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: ผลิตขึ้นมา English: to manufacture
り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: สร้าง English: to produce
[さくひん, sakuhin] Thai: ผลงาน English: work

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[作, zuò, ㄗㄨㄛˋ] to make; to write, to compose; to act, to perform
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  乍 (zhà ㄓㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 making something for the first time 乍; 乍 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さく, saku] (n,n-suf) a work; a harvest; (P) [Add to Longdo]
が悪い[さくがわるい, sakugawarui] (exp) (obsc) have a poor crop [Add to Longdo]
[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
り;造り[づくり, dukuri] (suf) (1) making; forming; cultivating; growing; (2) form; appearance [Add to Longdo]
り顔[つくりがお, tsukurigao] (n) affected look; made-up face [Add to Longdo]
り器;り機[つくりき, tsukuriki] (n-suf) -maker (e.g. ice-maker) [Add to Longdo]
り機嫌[つくりきげん, tsukurikigen] (n) (obsc) feigning good feeling [Add to Longdo]
り泣き[つくりなき, tsukurinaki] (n) make-believe crying [Add to Longdo]
り言;り事[つくりごと, tsukurigoto] (n,adj-no) fabrication; lie; fiction [Add to Longdo]
り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s,vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「私の幹を切り倒してボートをってください」と木は、言いました。"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.
「天路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著集だった。Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
「秘めた恋」という題の文で、メアリーは賞をもらった。Mary received an award for her composition called "secret love".
「友情」という題で文を書きなさい。Write an essay on "Friendship".
2、3の誤りがあるのを除いては彼の文は申し分ありません。Except for a few mistakes, his composition is perfect.
2、3の小さな誤りを別にすれば、君の文は優秀だった。 [M]Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
300年間、彼らは周囲の土地を耕してきた。For three hundred years they have farmed the surrounding land.
CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.
DTPで本をれば、安いし早いし、まさに一挙両得だ。Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
あなたに代わって買い物をして家を掃除して夕食をってあげる。I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to regard as; to take sb for [Add to Longdo]
[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, ] to decide; to make decisions; to back up sb; support [Add to Longdo]
[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; same as 做人 [Add to Longdo]
[zuò jiǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˇ, ] to counterfeit; to falsify; to cheat; to defraud; fraudulent; to behave affectedly [Add to Longdo]
[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
[zuò shì, ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] to adopt an attitude; to strike a posture [Add to Longdo]
[zuò gǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨˇ, ] to die; to pass away [Add to Longdo]
古人[zuò gǔ rén, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ, ] to die; to pass away [Add to Longdo]
[zuò hé, ㄗㄨㄛˋ ㄏㄜˊ, ] to make a match; to get married [Add to Longdo]
[zuò pǐn, ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] works (of art) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
業ディレクトリ[さぎょうディレクトリ, sagyou deirekutori] working directory [Add to Longdo]
業域[さぎょういき, sagyouiki] work(ing) space, work(ing) area [Add to Longdo]
業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section [Add to Longdo]
業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload [Add to Longdo]
業領域[さぎょうりょういき, sagyouryouiki] work(ing) space, work(ing) area [Add to Longdo]
[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
図装置[さくずそうち, sakuzusouchi] plotter [Add to Longdo]
図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
成システム[さくせいシステム, sakusei shisutemu] originating system [Add to Longdo]
成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り話[つくりばなし, tsukuribanashi] erfundene_Geschichte [Add to Longdo]
[もぐる, moguru] machen, anfertigen [Add to Longdo]
[さくひん, sakuhin] Werk [Add to Longdo]
[さっか, sakka] Schriftsteller, Dichter [Add to Longdo]
[さくせん, sakusen] militaerische_Operation, Taktik, Manoever [Add to Longdo]
[さっきょく, sakkyoku] Komposition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top