ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biologist

B AY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biologist-, *biologist*
English-Thai: Longdo Dictionary
biologist(n) นักชีววิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biologist[N] นักชีววิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biologist(ไบออล'ละจิสทฺ) n. นักชีววิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
biologist(n) นักชีววิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biologistนักชีววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biologistนักชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biologistsนักชีววิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just a room full of marine biologists arguing over plankton.มันเป็นเพียงห้องเต็มไปด้วยนัก ชีววิทยาทางทะเล เถียงกันเรื่องแพลงก์ตอน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Biologists in California have released reports stating that the bodies of the recently dead are returning to life, -'นักชีววิยาในแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยรายงานที่บ่งว่า' 'ศพของคนที่เพิ่งตายใหม่ๆ กลับฟื้นคืนชีพได้' Night of the Living Dead (1990)
They say Shadowlaw's funneling money to Professor Sadler, a well-known biologist.ว่ากันว่า ชาโดว์ลูว์ให้เงินกับศาสตราจารย์แซดเลอร์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังน่ะ Street Fighter Alpha (1999)
For the famous marine biologistของนักชีววิทยาทางทะเลผู้ยิ่งใหญ่ The Constant Gardener (2005)
A Russian biologist with advanced degrees from the state laboratory.นักชีวะวิทยาชาวรัสเซีย ได้ปริญญาจากสถาบันของรัฐ. Transporter 2 (2005)
Dr. Jennings our biologist is bringing a cameraman to shoot the whole thing.ฮึม? ด็อกเตอร์ เจนนิเฟอร์นักชีววิทยาของเราจะนำกล้องไปบันทึกสิ่งที่ค้นพบทั้งหมด The Cave (2005)
She was the staff biologist over at the Institute.เธอเคยทำงานเป็น นักชีววิทยาที่สถาบันแห่งนั้น Hollow Man II (2006)
What kind of biologist are you?งานสร้างสรรค์ทางชีววิทยาของคุณรึไง Hollow Man II (2006)
Five years ago, a team of molecular biologists broke the code for human invisibility.5 ปีที่แล้ว หน่วยงานของชีววิทยาโมเลกุล ได้ทำลายรหัสพันธุกรรม ที่ทำให้มนุษย์ลองหน Hollow Man II (2006)
Oh. He's got some marine biologists coming down to take a look.เขาได้นักชีวะวิทยาจากทางทหารเรือ จะลงมาช่วยดู See-Through (2007)
You know marine biologists - Real prima donnas.นายก็รู้ นาวิกนักชีวะวิทยา หยิ่งสุดๆ See-Through (2007)
You brought your marine biologist and everything.อุตส่าห์นำเข้านาวิกนักชีวะมาทั้งที See-Through (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biologistBiologists assert the losses are severe.
biologistThe biologist concentrated on observing the phenomenon.
biologistThe biologist is proud of his historic discovery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักชีววิทยา[N] biologist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีววิทยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักชีววิทยา[n.] (nakchīwawitthayā) EN: biologist   FR: biologiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOLOGIST    B AY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
BIOLOGISTS    B AY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S
BIOLOGISTS    B AY0 AA1 L AH0 JH AH0 S S
BIOLOGISTS    B AY0 AA1 L AH0 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biologist    (n) bˈaɪˈɒləʤɪst (b ai1 o1 l @ jh i s t)
biologists    (n) bˈaɪˈɒləʤɪsts (b ai1 o1 l @ jh i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物学家[shēng wù xué jiā, ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] biologist, #39,546 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biologe {m}; Biologin {f} | Biologen {pl}biologist | biologists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生物学者[せいぶつがくしゃ, seibutsugakusha] (n) biologist [Add to Longdo]
微生物学者[びせいぶつがくしゃ, biseibutsugakusha] (n) microbiologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biologist \Bi*ol"o*gist\, n.
   A student of biology; one versed in the science of biology.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biologist
   n 1: (biology) a scientist who studies living organisms [syn:
      {biologist}, {life scientist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top