ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

significance

S AH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N S   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -significance-, *significance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
significance[N] ความสำคัญ, See also: ประเด็นหลัก, ลักษณะที่สำคัญ, Syn. point, importance, Ant. unimportance, insignificance
significance[N] ความหมาย, See also: การมีความหมาย, Syn. meaning, message

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
significance(ซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) n. ความสำคัญ,ความหมาย,ผลที่ตามมา,ลักษณะที่สำคัญ,การมีความหมาย, Syn. importance ###A. trifling
insignificance(อินซิกนิฟ'ฟะเคินซฺ) n. ความไม่สำคัญ,การไร้ความหมาย, Syn. triviality

English-Thai: Nontri Dictionary
significance(n) ความหมาย,ความสำคัญ
insignificance(n) ความไม่สำคัญ,ความไม่มีความหมาย,ความเล็กน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
significance levelระดับนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significance testingการทดสอบนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ Help! (1965)
We spent years trying to attach some cosmic significance to that and came up with nothing.เราใช้เวลาหลายปีพยายามที่จะ แนบ บางอย่างมีนัยสำคัญของ จักรวาลนั้น และมาพร้อมกับอะไร 2010: The Year We Make Contact (1984)
He asked about your flag and the significance of the white elephant.He asked about your flag and the significance of the white elephant. Anna and the King (1999)
I do not understand significance of question.I do not understand significance of question. Anna and the King (1999)
This is not to deny the significance of government and politicians but these are the new high priests.นี่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลและนักการเมือง ไม่มีความสำคัญ แต่ทุนนิยมคือศาสดาสูงสุดองค์ใหม่ The Corporation (2003)
It was said to be of no significance to the war effort.บ้างก็ว่า การณ์ครั้งนี้.. ไม่มีผลอะไรกับการแพ้ชนะของสงคราม The Great Raid (2005)
What significance does the bullet have in building a profile?........ L.D.S.K. (2005)
Maybe the victims or bystanders saw something, but don't realize the significance of what they saw.เครื่องปรับอากาศ ชั้นวางกระเป๋า ผ้าปูเตียง คุณแน่ใจว่าไม่ได้ยินเสียงต่อสู้เลยใช่ไหม L.D.S.K. (2005)
Now he was startled and made it clear to our class what he felt the significance of it was.ถึงตอนนี้ ท่านก็รู้สึกตระหนก และอธิบายให้พวกเราฟังอย่างชัดเจน ว่าท่านรู้สึกว่ามันสำคัญอย่างไร An Inconvenient Truth (2006)
They can serve to magnify the significance of some trivial step forward, exaggerate the seeming importance of some massive setback.มันถูกนำมาใช้เน้นความสำคัญ ของการก้าวไปข้างหน้าทีละนิด และใช้ลดความสำคัญให้เหลือน้อยเกินจริง An Inconvenient Truth (2006)
Nine pieces of eight. What's the significance of that, I wonder.เพื่อนเจ้าบังเอิญพูดถึงที่นัดประชุมโจรสลัดรึเปล่า? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
What's the significance of that?แล้วมันสำคัญยังไง Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
significanceAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
significanceFew, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.
significanceFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
significanceFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
significanceHe soon comprehended the significance of her words.
significanceIt has no absolute and universal significance.
significanceIt is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.
significanceIt is that Emmet's theory is compatible with previous theories in physics that is of most significance.
significanceRecently he has come to realize the significance of married life.
significanceThe actions of Coen, directly commanding the cruise at the time of the accident, are of utmost significance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนสำคัญ[N] importance, See also: significance, consequence, Syn. สาระสำคัญ, ข้อสำคัญ
ความหมาย[N] importance, See also: significance, Syn. ความสำคัญ, Example: เขาพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดชี้นำให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยค่าไร้ความหมาย
ความสลักสำคัญ[N] importance, See also: significance, Syn. ความสำคัญ, Example: แต่ละคนรู้สึกว่าตนเป็นกลไกเล็กๆ ที่ไร้ความสลักสำคัญจึงไม่เกิดความภาคภูมิใจ, Thai definition: ความสำคัญยิ่ง, ความสำคัญมาก
นัย[N] significance, See also: meaning, trace, hint, consequence, point, Syn. ความหมาย, ความสำคัญ, Example: หัวหน้าพรรคเสรีธรรมพูดเป็นนัยว่ารัฐบาลอาจลาออก, Notes: (บาลี)
นัยสำคัญ[N] significance, See also: meaning, trace, hint, consequence, point, theme, Thai definition: ความหมายที่เป็นข้อสำคัญทางสถิติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation   FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
ความสำคัญ [n.] (khwām samkhan) EN: importance ; significance ; priority   FR: importance [f]
นัย[n.] (nai = naya) EN: meaning ; sense ; significance   FR: signification [f] ; sens [m]
นัยสำคัญ[n.] (naiyasamkhan) EN: significance   

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGNIFICANCE    S AH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N S
SIGNIFICANCE    S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
significance    (n) sˈɪgnˈɪfɪkəns (s i1 g n i1 f i k @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意味[yì wèi, ㄧˋ ㄨㄟˋ, ] significance; imply (that), #9,857 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeutung {f} | Bedeutungen {pl}significance | significances [Add to Longdo]
Irrtumswahrscheinlichkeit {f} [math.]significance level [Add to Longdo]
Signifikanztest {m}significance test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意義[いぎ, igi] (n) meaning; significance; (P) [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] (n,vs) meaning; significance; (P) [Add to Longdo]
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
含蓄[がんちく, ganchiku] (n,vs) implication; significance; connotation; depth of meaning; complications of a problem; (P) [Add to Longdo]
刺身のつま;刺し身のつま;刺身の妻;刺し身の妻[さしみのつま, sashiminotsuma] (exp) (1) sashimi garnish; (2) something of no significance; something that can easily be done without [Add to Longdo]
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference [Add to Longdo]
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
十刹(oK)[じっさつ;じっせつ, jissatsu ; jissetsu] (n) (obsc) ten important Rinzai temples, second in significance to the Kyoto Gozan [Add to Longdo]
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Significance \Sig*nif"i*cance\, Significancy \Sig*nif"i*can*cy\,
   n. [L. significantia.]
   1. The quality or state of being significant.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is signified; meaning; import; as, the
    significance of a nod, of a motion of the hand, or of a
    word or expression.
    [1913 Webster]
 
   3. Importance; moment; weight; consequence.
    [1913 Webster]
 
       With this brain I must work, in order to give
       significancy and value to the few facts which I
       possess.               --De Quincey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 significance
   n 1: the quality of being significant; "do not underestimate the
      significance of nuclear power" [ant: {insignificance}]
   2: a meaning that is not expressly stated but can be inferred;
     "the significance of his remark became clear only later";
     "the expectation was spread both by word and by implication"
     [syn: {significance}, {import}, {implication}]
   3: the message that is intended or expressed or signified; "what
     is the meaning of this sentence"; "the significance of a red
     traffic light"; "the signification of Chinese characters";
     "the import of his announcement was ambiguous" [syn:
     {meaning}, {significance}, {signification}, {import}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top