ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

achievement

AH0 CH IY1 V M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -achievement-, *achievement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
achievement(n) การบรรลุผลสำเร็จ, See also: การสำเร็จลุล่วง, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, Syn. attainment, accomplishment, fulfillment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์, ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment, Ant. failure, miscarriage

English-Thai: Nontri Dictionary
achievement(n) ความสำเร็จ, สัมฤทธิ์ผล, การบรรลุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
achievement testการทดสอบสัมฤทธิภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Achievement motivationแรงจูงใจที่สัมฤทธิผล [TU Subject Heading]
Achievement Motivationการปรารถนาความสำเร็จ [การแพทย์]
Achievement Testการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [การแพทย์]
Achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Achievement, Differentialความแตกต่างสัมฤทธิผล [การแพทย์]
Achievement-Orientedบรรลุผลสัมฤทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He could not boast any scientific achievement or artistic gift.ไม่ได้สร้างผลงานทางวิทยาศาตร์ หรือมีพรสวรรค์ทางศิลปะ Gandhi (1982)
Laurels for this extraordinary achievement belong to the expedition itself... not the individual.พวงมาลัย สำหรับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา นี้อยู่ในการเดินทางของตัวเอง ... ไม่ได้เป็นรายบุคคล Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And the award for Best Achievement in Sound goes to Kay Colvin and Mychal Smith for Hot and Cold.รางวัลสำหรับเสียงประกอบ ได้แก่.. เคย์ คอลวิน The Bodyguard (1992)
Meet the time displacement laser... my crowning achievement in a lifetime of evil.เลเซอร์เข้าที่... การประสบความสำเร็จที่ใหญ่ลหวง ในชีวิตที่ชั่วร้ายของฉัน Inspector Gadget 2 (2003)
In the achievement of those objectives there isn't any question of malevolence or of will.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันไม่เกี่ยวกับเจตนาร้ายหรือความตั้งใจ The Corporation (2003)
Yet... it is great achievement for a OTAKU to leave his name on a girl's notes.ไงก็แล้วแต่... มันก็ดีแล้วสําหรับพวกโอตากุ ที่ได้ฟากชื่อไว้บนสมุดของสาวๆ Train Man (2005)
This special night will be a tribute to your lifetime screenwriting achievement and contribution to the profession."มันจะมีชื่อว่า 'ค่ำคืนกับอาร์เธอร์ แอ็บบ็อตต์' "คืนพิเศษนี้จะเป็นการสดุดี ให้แด่ความสำเร็จตลอดชีวิต" "ในการเขียนบทของคุณ และการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ" The Holiday (2006)
Today was supposed to be the crowning achievement of my presidency.วันนี้มันน่าจะเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ในการเป็นปธน.ของผม วันนี้มันน่าจะเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ในการเป็นปธน.ของผม Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
But all past achievements may pale in comparison to the work of Dr. Alice Krippin.แต่ในอดีตเทียบไม่ได้กับผลงานชิ้นเอกของ .. I Am Legend (2007)
He's the director of Killer Vacation, and he was set to receive a lifetime achievement award at tonight's horror film festival.เขาเป็นผู้กำกับหนังเรื่องการเดินทางของนีกฆ่า และเขาถูกเลือกให้รับรางวัลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ที่เทศกาลหนังสยองขวัญคืนนี้ Page Turner (2008)
Blair wants to be a princess, and your greatest achievement is owning part of a Burlesque club.แบร์อยากจะเป็นเจ้าหญิง และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนายคือเป้นเจ้าของคลับ Never Been Marcused (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
achievementA great man will be remembered for his achievements.
achievementBecause of his achievements, he is held in high esteem.
achievementBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
achievementGreat difficulties stand in the way of its achievement.
achievementHe is always boasting of his achievements.
achievementHe played up his achievements.
achievementHis academic achievements are impressive.
achievementHis career as a journalist was full of distinguished achievements.
achievementIt is quite an achievement!
achievementKudos for your outstanding achievement!
achievementShe is modest about her achievement.
achievementThe great difficulties stand in the way of its achievement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผล(n) achievement, See also: success, Syn. ความสำเร็จ, Example: ยานี้ต้องกินติดต่อกันจนหมดจึงจะได้ผล, Thai Definition: ประโยชน์ที่ได้
ผลสัมฤทธิ์(n) achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, Example: การจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเอาไว้, Thai Definition: สิ่งที่ทำได้สำเร็จ
ประสิทธิ์(n) success, See also: achievement, accomplishment, Syn. ความสำเร็จ
การบรรลุเป้าหมาย(n) achievement, See also: accomplishment, fulfillment, attainment, Syn. การประสบผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, การสำเร็จ, Example: การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา, Thai Definition: การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
อธิคม(n) achievement, See also: success, attainment, Syn. การบรรลุ, ความสำเร็จ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สัมฤทธิผล(n) achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ความสำเร็จ, Example: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน
สัมฤทธิผล(n) achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ความสำเร็จ, Example: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[faisūng] (v) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success  FR: être ambitieux
อิทธิ[itthi] (n) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress  FR: succès [ m ]
การบรรลุ[kān banlu] (n) EN: achievement
การบรรลุเป้าหมาย[kān banlu paomāi] (n, exp) EN: achievement
ความสำเร็จ[khwām samret] (n) EN: success ; accomplishment ; achievement  FR: succès [ m ] ; achèvement [ m ]
ผล[phon] (n) EN: result ; effect ; consequence ; fruit ; success ; achievement  FR: produit [ m ] ; résultat [ m ] ; effet [ m ] ; conséquence [ f ] ; fruit [ m ] ; succès [ m ] ; réussite [ f ]
ผลสำเร็จ[phonsamret] (n) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment  FR: succès [ m ] ; réussite [ f ]
ประสิทธิ์[prasit] (n) EN: success ; achievement  FR: succès [ m ]
ทะเยอทะยานเกินตัว[thayoēthayān koēntūa] (v, exp) EN: be ambitious for great achievement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACHIEVEMENT AH0 CH IY1 V M AH0 N T
ACHIEVEMENTS AH0 CH IY1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
achievement (n) ˈətʃˈiːvmənt (@1 ch ii1 v m @ n t)
achievements (n) ˈətʃˈiːvmənts (@1 ch ii1 v m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] achievement; performance records; grades #969 [Add to Longdo]
功德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, ] achievements and virtue #20,380 [Add to Longdo]
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, / ] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society) #21,974 [Add to Longdo]
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] achievement; outstanding work; glorious deed #52,711 [Add to Longdo]
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, ] achievements and crimes #122,820 [Add to Longdo]
功烈[gōng liè, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] achievement [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführung { f } | Ausführungen { pl }achievement | achievements [Add to Longdo]
Leistungsmotivation { f }achievement motivation [Add to Longdo]
Leistungspotenzial { n }achievement potential [Add to Longdo]
Leistungsprinzip { n }achievement principle [Add to Longdo]
Leistungstest { m }achievement test; proficiency test [Add to Longdo]
Zielerreichung { f }; Zielrealisierung { f }achievement of objectives [Add to Longdo]
leistungsorientiert { adj }achievement oriented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
達成(P);たっ成[たっせい, tassei] (n, vs) achievement; (P) #1,951 [Add to Longdo]
実績[じっせき, jisseki] (n) achievements; actual results; (P) #2,576 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience #3,726 [Add to Longdo]
業績[ぎょうせき, gyouseki] (n) achievement; performance; results; work; contribution; (P) #4,504 [Add to Longdo]
功績[こうせき, kouseki] (n) achievements; merit; meritorious service; meritorious deed; (P) #5,068 [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] (n) (1) work; labor; labour; (2) achievement; performance; ability; talent; (3) salary; income; earnings; (4) action; activity; workings; function; operation; movement; motion; (5) { ling } (also written as 活) conjugation; inflection; (P) #5,810 [Add to Longdo]
戦績[せんせき, senseki] (n) war or military record; score; military achievements; results; (P) #6,320 [Add to Longdo]
顕彰[けんしょう, kenshou] (n, vs) honouring (publicly); honoring; making someone's good deeds or achievements well-known; (P) #10,415 [Add to Longdo]
快挙[かいきょ, kaikyo] (n) brilliant achievement; (P) #16,669 [Add to Longdo]
事績[じせき, jiseki] (n) achievement; exploit; merits #17,710 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hatchment \Hatch"ment\ (-ment), n. [Corrupt. fr. achievement.]
   [1913 Webster]
   1. (Her.) A sort of panel, upon which the arms of a deceased
    person are temporarily displayed, -- usually on the walls
    of his dwelling. It is lozenge-shaped or square, but is
    hung cornerwise. It is used in England as a means of
    giving public notification of the death of the deceased,
    his or her rank, whether married, widower, widow, etc.
    Called also {achievement}.
    [1913 Webster]
 
       His obscure funeral;
       No trophy, sword, or hatchment o'er his bones.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sword or other mark of the profession of arms; in
    general, a mark of dignity.
    [1913 Webster]
 
       Let there be deducted, out of our main potation,
       Five marks in hatchments to adorn this thigh.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Achievement \A*chieve"ment\ (-ment), n. [Cf. F. ach[`e]vement,
   E. {Hatchment}.]
   1. The act of achieving or performing; an obtaining by
    exertion; successful performance; accomplishment; as, the
    achievement of his object.
    [1913 Webster]
 
   2. A great or heroic deed; something accomplished by valor,
    boldness, or praiseworthy exertion; a feat.
    [1913 Webster]
 
       [The exploits] of the ancient saints . . . do far
       surpass the most famous achievements of pagan
       heroes.                --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       The highest achievements of the human intellect.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) An escutcheon or ensign armorial; now generally
    applied to the funeral shield commonly called {hatchment}.
    --Cussans.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 achievement
   n 1: the action of accomplishing something [syn:
      {accomplishment}, {achievement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top