Search result for

achievement

(81 entries)
(0.0491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -achievement-, *achievement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
achievement[N] การบรรลุผลสำเร็จ, See also: การสำเร็จลุล่วง, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, Syn. attainment, accomplishment, fulfillment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)

English-Thai: Nontri Dictionary
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
achievement testการทดสอบสัมฤทธิภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Achievement motivationแรงจูงใจที่สัมฤทธิผล [TU Subject Heading]
Achievement Motivationการปรารถนาความสำเร็จ [การแพทย์]
Achievement Testการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [การแพทย์]
Achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Achievement, Differentialความแตกต่างสัมฤทธิผล [การแพทย์]
Achievement-Orientedบรรลุผลสัมฤทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, that would cheapen the purity of your achievement.ไม่.. ความสามารถคุณ ราคาไม่ถูกอย่างนั้น Adverse Events (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
Mrs Abbott, how would you sum up in words this achievement?มิส เอบบอท คุณจะพูดสรุป ความสำเร็จ ครั้งนี้ว่าอย่างไร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Each year the World Humanity Awards are held to honor the greatest achievements on behalf of all humanity.ทุก ๆ ปี รางวัล แห่งมนุษยธรรมระดับโลก ได้ให้เป็นเกียรติ แก่ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในนามของมนุษยชาติ Superhero Movie (2008)
- This year's lifetime achievement award... - Him.- รางวัลแห่ง ความสำเร็จตลอดช่วงชีวิตในปีนี้ มอบแก่ \ เขา Superhero Movie (2008)
It's as if all my other achievements have ceased to exist.ราวกับว่าผลงานดีๆเด่นๆ อื่น ของผมไม่มีซะงั้น Frost/Nixon (2008)
So if he beats him up like that on Vietnam, imagine what he's gonna do with his real achievements.ก็ถ้าเขาไ่ล่ต้อนท่าน เหมือนประเด็นเวียดนาม เดาได้เลย ว่าเขาจะได้เจอ เป้าสำเร็จเข้าจริงๆ Frost/Nixon (2008)
And aspire after great achievementsและต้องไปให้ถึง Three Kingdoms (2008)
This miracle of planning... this magnificent achievement... that is our city of Ember.เป็นปาฏิหารย์น่าอัศจรรย์ของโครงการ... ความสำเร็จที่ไม่ธรรมดานี้ นั่นคือ เมืองเอ็มเบอร์ของเรา City of Ember (2008)
This is going to be the achievement of a lifetime.นี่จะเป็น ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
This is my achievement!เฮ้ Goemon (2009)
It's my achievement...รางวัลของข้า ล่ะ Goemon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
achievementA great man will be remembered for his achievements.
achievementBecause of his achievements, he is held in high esteem.
achievementBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
achievementGreat difficulties stand in the way of its achievement.
achievementHe is always boasting of his achievements.
achievementHe played up his achievements.
achievementHis academic achievements are impressive.
achievementHis career as a journalist was full of distinguished achievements.
achievementIt is quite an achievement!
achievementKudos for your outstanding achievement!
achievementShe is modest about her achievement.
achievementThe great difficulties stand in the way of its achievement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผล[N] achievement, See also: success, Syn. ความสำเร็จ, Example: ยานี้ต้องกินติดต่อกันจนหมดจึงจะได้ผล, Thai definition: ประโยชน์ที่ได้
ผลสัมฤทธิ์[N] achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, Example: การจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเอาไว้, Thai definition: สิ่งที่ทำได้สำเร็จ
ประสิทธิ์[N] success, See also: achievement, accomplishment, Syn. ความสำเร็จ
การบรรลุเป้าหมาย[N] achievement, See also: accomplishment, fulfillment, attainment, Syn. การประสบผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, การสำเร็จ, Example: การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา, Thai definition: การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
อธิคม[N] achievement, See also: success, attainment, Syn. การบรรลุ, ความสำเร็จ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สัมฤทธิผล[N] achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ความสำเร็จ, Example: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน
สัมฤทธิผล[N] achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ความสำเร็จ, Example: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success   FR: être ambitieux
อิทธิ[n.] (itthi) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress   FR: succès [m]
การบรรลุ[n.] (kān banlu) EN: achievement   
การบรรลุเป้าหมาย[n. exp.] (kān banlu paomāi) EN: achievement   
ความสำเร็จ[n.] (khwām samret) EN: success ; accomplishment ; achievement   FR: succès [m] ; achèvement [m]
ผล[n.] (phon) EN: result ; effect ; consequence ; fruit ; success ; achievement   FR: produit [m] ; résultat [m] ; effet [m] ; conséquence [f] ; fruit [m] ; succès [m] ; réussite [f]
ผลสำเร็จ[n.] (phonsamret) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment   FR: succès [m] ; réussite [f]
ประสิทธิ์[n.] (prasit) EN: success ; achievement   FR: succès [m]
ทะเยอทะยานเกินตัว[v. exp.] (thayoēthayān koēntūa) EN: be ambitious for great achievement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACHIEVEMENT    AH0 CH IY1 V M AH0 N T
ACHIEVEMENTS    AH0 CH IY1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
achievement    (n) (@1 ch ii1 v m @ n t)
achievements    (n) (@1 ch ii1 v m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführung {f} | Ausführungen {pl}achievement | achievements [Add to Longdo]
Leistungsmotivation {f}achievement motivation [Add to Longdo]
Leistungspotenzial {n}achievement potential [Add to Longdo]
Leistungsprinzip {n}achievement principle [Add to Longdo]
Leistungstest {m}achievement test; proficiency test [Add to Longdo]
Zielerreichung {f}; Zielrealisierung {f}achievement of objectives [Add to Longdo]
leistungsorientiert {adj}achievement oriented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アチーブ[, achi-bu] (n) (1) (See アチーブメントテスト) achieve; (2) (abbr) achievement test [Add to Longdo]
アチーブメントテスト[, achi-bumentotesuto] (n) achievement test [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] (n) great achievement [Add to Longdo]
偉績[いせき, iseki] (n) glorious achievements [Add to Longdo]
偉烈[いれつ, iretsu] (n) great achievement [Add to Longdo]
快挙[かいきょ, kaikyo] (n) brilliant achievement; (P) [Add to Longdo]
学業不振[がくぎょうふしん, gakugyoufushin] (n) poor academic performance; underachievement [Add to Longdo]
学績[がくせき, gakuseki] (n) school record; achievement [Add to Longdo]
奇功[きこう, kikou] (n) outstanding achievement; signal achievement [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] achievement; performance records; grades, #969 [Add to Longdo]
功德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, ] achievements and virtue, #20,380 [Add to Longdo]
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, / ] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society), #21,974 [Add to Longdo]
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] achievement; outstanding work; glorious deed, #52,711 [Add to Longdo]
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, ] achievements and crimes, #122,820 [Add to Longdo]
功烈[gōng liè, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] achievement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hatchment \Hatch"ment\ (-ment), n. [Corrupt. fr. achievement.]
   [1913 Webster]
   1. (Her.) A sort of panel, upon which the arms of a deceased
    person are temporarily displayed, -- usually on the walls
    of his dwelling. It is lozenge-shaped or square, but is
    hung cornerwise. It is used in England as a means of
    giving public notification of the death of the deceased,
    his or her rank, whether married, widower, widow, etc.
    Called also {achievement}.
    [1913 Webster]
 
       His obscure funeral;
       No trophy, sword, or hatchment o'er his bones.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sword or other mark of the profession of arms; in
    general, a mark of dignity.
    [1913 Webster]
 
       Let there be deducted, out of our main potation,
       Five marks in hatchments to adorn this thigh.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Achievement \A*chieve"ment\ (-ment), n. [Cf. F. ach[`e]vement,
   E. {Hatchment}.]
   1. The act of achieving or performing; an obtaining by
    exertion; successful performance; accomplishment; as, the
    achievement of his object.
    [1913 Webster]
 
   2. A great or heroic deed; something accomplished by valor,
    boldness, or praiseworthy exertion; a feat.
    [1913 Webster]
 
       [The exploits] of the ancient saints . . . do far
       surpass the most famous achievements of pagan
       heroes.                --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       The highest achievements of the human intellect.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) An escutcheon or ensign armorial; now generally
    applied to the funeral shield commonly called {hatchment}.
    --Cussans.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 achievement
   n 1: the action of accomplishing something [syn:
      {accomplishment}, {achievement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top