ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adviser

AE0 D V AY1 Z ER0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adviser-, *adviser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adviser[N] ที่ปรึกษา, See also: ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. advisor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mom is an adviser to the Eurasian Leisure Town Association.แม่ของผมท่านเป็นฝ่ายแนะนำ ของสมาพันธ์ชาวยุโรปเก่าด้วยครับ Dasepo Naughty Girls (2006)
Well, I offer my assistance to His Majesty's advisers whenever they ask.ผมต้องคอยให้คำแนะนำ กับพวกที่ปรึกษาของพระองค์ Body of Lies (2008)
But it is not feasible that an adviser reached that level.But it is not feasible that an adviser reached that level. Quantum of Solace (2008)
My suggestion, as your humble adviser in this affair, is for you to accept.รอคำสั่งข้า! Agora (2009)
I heard my legal adviser contacted you.เห็นว่าทนายของฉันติดต่อไปหาเธอ? Episode #1.13 (2010)
Just who on earth is this adviser person?ใครเป็นคนดูแลกฎหมายของคุณค่ะ ? Episode #1.13 (2010)
You still have no idea who my legal adviser is?เธอไม่รู้ว่าเค้าเป็นใครงั้นเหรอ? Episode #1.13 (2010)
Marcus Goodwin is an important adviser for the Pentagon.มาร์คัส กู้ดวิน เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญ ให้กับเพนตาก้อน Cherry Picked (2012)
There's an adviser named Glendle living outside Pipalyatjara.มีคนให้คำปรึกษาที่ชื่อ เก็นเดิ้ล อาศัยอยู่นอกเมือง พิพาลี่ยัลจารา Tracks (2013)
Now, of all the financial advisers in Manhattan, how did that happen?ที่ปรึกษาด้านการเงินในแมนฮัตตัน มีตั้งมากมาย มันเป็นไปได้ยังไงกัน Renaissance (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adviserMr Brown is our financial adviser.
adviserMy father achieved that and more in four words, which made quoting Shakespeare as effective as any business adviser could wish.
adviserThe president assembled his advisers for a conference.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
ผู้ชี้แนะ[N] adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
มนตรี[N] counselor, See also: adviser, high government official, Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
คนแนะนำ[N] adviser, See also: suggester, Syn. ผู้แนะนำ, Example: รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ
ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: consultant, counselor, counselor, advisor, Count unit: คน, ท่าน
ผู้ให้คำปรึกษา[N] consultant, See also: adviser

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach   FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official   FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai khampreuksā) EN: consultant ; adviser   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ผู้แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (phū naenaēo āchīp) EN: careers adviser   FR: conseiller en carrière [m]
ทนายความที่ปรึกษา[n. exp.] (thanāikhwām thīpreuksā) EN: legal adviser   
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย[n. exp.] (thīpreuksā thāng kotmāi) EN: legal adviser   FR: conseiller juridique [m]
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (thīpreuksā thāng sētthakit) EN: economic adviser   FR: conseiller économique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISER AE0 D V AY1 Z ER0
ADVISERS AE0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISER'S AH0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISERS' AE2 D V AY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adviser (n) ˈədvˈaɪzər (@1 d v ai1 z @ r)
advisers (n) ˈədvˈaɪzəz (@1 d v ai1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] adviser; consultant, #4,535 [Add to Longdo]
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] adviser; advising professor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
キーアドバイザー[, ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser) [Add to Longdo]
軍事顧問[ぐんじこもん, gunjikomon] (n) military adviser; military advisor [Add to Longdo]
顧問[こもん, komon] (n,adj-no) adviser; advisor; consultant; (P) [Add to Longdo]
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer [Add to Longdo]
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adviser \Ad*vis"er\, n.
   One who advises.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adviser
   n 1: an expert who gives advice; "an adviser helped students
      select their courses"; "the United States sent military
      advisors to Guatemala" [syn: {adviser}, {advisor},
      {consultant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top