ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benefit

B EH1 N AH0 F IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benefit-, *benefit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benefit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
benefit(n) เงินสงเคราะห์, See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
benefit(vt) มีประโยชน์ต่อ, See also: มีผลดีต่อ
benefit(vi) ได้รับประโยชน์, See also: ได้รับผลดี
benefit(n) เงินที่ได้จากประกันชีวิต
benefit(n) การแสดงเพื่อการกุศล, See also: การแข่งขันเพื่อการกุศล
benefit by(phrv) ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก
benefit from(phrv) ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefit(เบน'นิฟิท) { benefitted, benefitting, benefits } n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
benefit(vi) ได้รับผลดี, ได้รับประโยชน์, ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ, เป็นประโยชน์ต่อ, เป็นผลดีกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benefitผลประโยชน์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit elementธาตุเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefit of discussionสิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of doubtประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of insuranceผลประโยชน์ในการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of salvageผลประโยชน์ซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit paymentเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit-Risk Ratioอัตราส่วนผลดี-ผลเสี่ยง [การแพทย์]
Benefit/Cost Ratioอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย [การแพทย์]
Benefitsผลกำไรประโยชน์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ; The Ugly American (1963)
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น Oh, God! (1977)
If I wish to enjoy the benefits and protection of the British Empire it would be wrong of me not to help in its defense.ถ้าอยากได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองจากสหราชอาณาจักร คงไม่ถูกต้อง ถ้าผมไม่ช่วยปกป้อง Gandhi (1982)
The work stinks, but the fringe benefits are great.เอาล่ะครับ คุณจะได้ พบกับเขาในไม่ช้านี้ Big (1988)
Never, never talk in a car or in your hotel room, except for the benefit of their microphones.ไม่เคยไม่เคยพูดคุยในรถหรือในห้องพักโรงแรมของคุณ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของไมโครโฟนของพวกเขา The Russia House (1990)
But it's private industry like yours that stands to benefit most... by moving inside the wire of Commandant Amon Goeth's camp--เป็น ร.ง.เอกชนเหมือนของคุณ ...ซึ่งก็ควรย้ายมารวมกัน Schindler's List (1993)
I was explaining to Herr Bosch and Herr Madritsch... some of the benefits of moving their factories into Plaszow.ผมบอกบอซกับมาดริทซ์ว่า... ย้ายโรงงานเข้าค่ายดีกว่า Schindler's List (1993)
A cute little ancillary benefit for them, but it ain't helping' my buddy at 2.50 a gallon.เงินที่เพิ่มขึ้นก็เข้ากระเป๋าพวกเขาหรอก แล้วเขาก็แล่นเรือเอ้อระเหยลอยชาย Good Will Hunting (1997)
- We could benefit from your experience.- ประสบการณ์ของนายอาจช่วยเราได้ Seven Years in Tibet (1997)
Not that you'll benefit much from it.เพียงแต่แกไม่มีผลประโยชน์ด้วย Titanic (1997)
Andrew deserves to benefit from the work he does.แต่แอนดรูสมควรได้จากงานที่เขาทำ Bicentennial Man (1999)
It's a big benefit that Blanton Maddox throws every year. And it's...It's a big benefit that Maddox throws every year. Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benefitAdvances in science don't always benefit humanity.
benefitAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
benefitBenefits accrue to the community from reconstruction.
benefitBenefits are in effect.
benefitBenefits of course should exceed the costs.
benefitBut the benefits are significant at all ages.
benefitChoose such friends as will benefit you.
benefitChoose such friends as will benefit you, they say.
benefitChoose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
benefitEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
benefitFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
benefitGive him the benefit of the doubt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลิดอกออกผล(v) profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai Definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ดอกผล(n) profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai Definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
คุณประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
เป็นประโยชน์(v) advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai Definition: ก่อให้เกิดผลดี
ผล(n) advantage, See also: benefit, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, Example: สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย
ผลได้(n) advantage, See also: benefit, profit, Syn. ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, Ant. ผลเสีย, Example: ผลได้จากการจัดงานวันวิชาการคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์
ผลประโยชน์(n) benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นผล
กลุ่มผลประโยชน์(n) benefit group, See also: advantage group, Example: กลุ่มผลประโยชน์จากการค้าที่ดินพยายามปั่นราคาที่ดินให้สูงขึ้น, Count Unit: กลุ่ม
ประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, profit, usefulness, use, utility, Syn. ผลดี, คุณประโยชน์, Example: เนื้อปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
สาระประโยชน์(n) informativeness, See also: benefit, utility, helpfulness, Syn. สาระ, Example: งานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และสาระประโยชน์นานัปการ, Thai Definition: ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]
ชักเนื้อ[chakneūa] (v, exp) EN: lose one' s benefit
ให้[hai = hāi] (x) EN: to ; for ; for the benefit of  FR: pour ; pour que ; à ce que ; à ; de
ให้ผล[hai phon] (v, exp) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit  FR: donner des résultats
จุดดี[jut dī] (n, exp) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit  FR: point positif [ m ] ; avantage [ m ]
กำไร[kamrai] (n) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits  FR: gain [ m ] ; bénéfice [ m ] ; bénef (fam.) [ m ] ; boni [ m ] ; profit [ m ] ; avantage [ m ]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[kān wikhrǿ tonthun lae phonprayōt] (n, exp) EN: cost-benefit analysis  FR: analyse coût-bénéfice [ f ] ; analyse coût-avantage [ f ]
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [ m ] ; avantage [ m ] ; bénéfice [ m ]
กลุ่มผลประโยชน์[klum phonprayōt] (n, exp) EN: lobby ; benefit group
เงินกำไร[ngoen kamrai] (n, exp) EN: profit ; gain ; advantage ; benefit  FR: profit [ m ] ; gain [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BENEFIT B EH1 N AH0 F IH0 T
BENEFITS B EH1 N AH0 F IH0 T S
BENEFITED B EH1 N AH0 F IH2 T IH0 D
BENEFITING B EH1 N AH0 F IH0 T IH0 NG
BENEFITTED B EH1 N AH0 F IH0 T IH0 D
BENEFITTING B EH1 N AH0 F IH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benefit (v) bˈɛnɪfɪt (b e1 n i f i t)
benefits (v) bˈɛnɪfɪts (b e1 n i f i t s)
benefited (v) bˈɛnɪfɪtɪd (b e1 n i f i t i d)
benefiting (v) bˈɛnɪfɪtɪŋ (b e1 n i f i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ,  ] benefit; (in sb's) interest #827 [Add to Longdo]
效益[xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ,  ] benefit #2,389 [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ,   /  ] benefit, reward #3,185 [Add to Longdo]
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙,   /  ] benefit; advantage #3,525 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] benefit; increase #6,100 [Add to Longdo]
益处[yì chu, ㄧˋ ㄔㄨ˙,   /  ] benefit #19,980 [Add to Longdo]
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ,   /  ] benefit performance; charity show #34,435 [Add to Longdo]
补益[bǔ yì, ㄅㄨˇ ㄧˋ,   /  ] benefit; help #39,237 [Add to Longdo]
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ,  ] benefit; advantage; profit; to be a benefit to #48,293 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benefizkonzert { n }benefit concert [Add to Longdo]
Benefizspiel { n }benefit match; charity match [Add to Longdo]
Benefizveranstaltung { f }benefit performance [Add to Longdo]
Nutzen { m }; Vorteil { m } | Nutzen für die Gesellschaftbenefit | benefits to society [Add to Longdo]
Vorteil { m }; Vorzug { m }; Nutzen { m }; Gewinn { m } | Vorteil haben (von; durch); Nutzen ziehen (aus)benefit | to benefit (by; from) [Add to Longdo]
Wohltat { f }; Gefallen { m }; Vergünstigung { f } | Wohltaten { pl }benefit | benefactions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とく, toku] (adj-na, n) (1) (also written as 徳) profit; advantage; benefit; gain; (2) { Buddh } rebirth in paradise, entering nirvana; (P) #716 [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] (n) (1) operation; management; processing; (2) manipulating to one's benefit; (vs) (3) to operate; (4) to manipulate; to fiddle (e.g. the books); (P) #1,644 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
[とく, toku] (n) (1) virtue; (2) benevolence; (3) (See 得・とく・1) profit; benefit; advantage #2,249 [Add to Longdo]
[り, ri] (n) advantage; benefit; profit; interest; (P) #3,140 [Add to Longdo]
[えき(P);やく;よう, eki (P); yaku ; you] (n) (1) benefit; use; good; advantage; gain; (2) profit; gains; (P) #7,336 [Add to Longdo]
給付[きゅうふ, kyuufu] (n, vs) (1) payment; provision; benefit; present; delivery; (2) performance; (P) #12,762 [Add to Longdo]
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n, vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P) #13,604 [Add to Longdo]
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P) #18,249 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, n. [OE. benefet, benfeet, bienfet, F.
   bienfait, fr. L. benefactum; bene well (adv. of bonus good) +
   factum, p. p. of facere to do. See {Bounty}, and {Fact}.]
   1. An act of kindness; a favor conferred.
    [1913 Webster]
 
       Bless the Lord, O my soul, and forget not all his
       benefits.               --Ps. ciii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Whatever promotes prosperity and personal happiness, or
    adds value to property; advantage; profit.
    [1913 Webster]
 
       Men have no right to what is not for their benefit.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. A theatrical performance, a concert, or the like, the
    proceeds of which do not go to the lessee of the theater
    or to the company, but to some individual actor, or to
    some charitable use.
    [1913 Webster]
 
   4. Beneficence; liberality. [Obs.] --Webster (1623).
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Natural advantages; endowments; accomplishments. [R.]
    "The benefits of your own country." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Benefit of clergy}. (Law) See under {Clergy}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Profit; service; use; avail. See {Advantage}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, v. t. [imp. & p. p. {Benefited}; p. pr. &
   vb. n. {Benefitting}.]
   To be beneficial to; to do good to; to advantage; to advance
   in health or prosperity; to be useful to; to profit.
   [1913 Webster]
 
      I will repent of the good, wherewith I said I would
      benefit them.              --Jer. xviii.
                          10.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefit \Ben"e*fit\, v. i.
   To gain advantage; to make improvement; to profit; as, he
   will benefit by the change.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benefit
   n 1: financial assistance in time of need
   2: something that aids or promotes well-being; "for the benefit
     of all" [syn: {benefit}, {welfare}]
   3: a performance to raise money for a charitable cause
   v 1: derive a benefit from; "She profited from his vast
      experience" [syn: {profit}, {gain}, {benefit}]
   2: be beneficial for; "This will do you good" [syn: {benefit},
     {do good}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top