ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -話-, *話*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[話, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A spoken 言 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation,  Rank: 6,195

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said, #204 [Add to Longdo]
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
说话[shuō huà, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] to speak; to say; to talk; to gossip; to tell stories; talk; word, #1,380 [Add to Longdo]
打电话[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
讲话[jiǎng huà, ㄐㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a speech; to speak; to talk; to address, #2,244 [Add to Longdo]
话说[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, / ] subject (of a talk or conversation); topic, #2,841 [Add to Longdo]
一句话[yī jù huà, ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] in a word; in short, #2,845 [Add to Longdo]
对话[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog, #3,361 [Add to Longdo]
谈话[tán huà, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] talk; conversation, #4,880 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はなす, hanasu] (n vi vt adj adv s) บอก,พูด,เล่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わだい, wadai] (n) หัวข้อสนทนา่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
せる[はなせる, hanaseru] Thai: พูดได้ English: to be able to speak
合い[はなしあい, hanashiai] Thai: การเจรจาตกลงกัน
しかける[はなしかける, hanashikakeru] Thai: เข้าไปทักทายด้วย English: to accost a person
[はなし, hanashi] Thai: เรื่องเล่า English: talk
し合う[はなしあう, hanashiau] Thai: เจรจาพูดคุย English: to discuss

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わ, wa] (ctr) counter for stories, episodes of TV series, etc. [Add to Longdo]
(P);し(io);咄;噺[はなし, hanashi] (n) (1) talk; speech; chat; story; conversation; (2) discussions; negotiation; argument; (P) [Add to Longdo]
々;[はなしばなし, hanashibanashi] (n,vs) small talk [Add to Longdo]
がわかる;が分かる[はなしがわかる, hanashigawakaru] (exp,v5r) (See の分かる) down to earth; reasonable; able to deal with [Add to Longdo]
が違う[はなしがちがう, hanashigachigau] (exp,v5u) that's not what you said (before); that's not what was promised [Add to Longdo]
が付く;がつく[はなしがつく, hanashigatsuku] (v5k) to come to an agreement [Add to Longdo]
し掛ける(P);しかける[はなしかける, hanashikakeru] (v1,vt) to accost a person; to talk (to someone); (P) [Add to Longdo]
し言葉(P);言葉[はなしことば, hanashikotoba] (n,adj-no) {ling} (See 書き言葉) spoken language; colloquial expression; (P) [Add to Longdo]
し好き;好き;好(io)[はなしずき, hanashizuki] (n,adj-na) talkative person; gossip [Add to Longdo]
し甲斐;しがい[はなしがい, hanashigai] (adj-no,n) worth talking to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「私が電したのは・・・」
"May I use the phone?" "Please feel free."「お電をお借りしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"May I use this telephone?" "Go ahead."「この電をお借りしてもいいですか」「ええ、どうぞ」
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこのに身震いしながら言った。
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「そのの結末はハッピー・エンドですか」「まあ、とにかく、心温まる結末ではありました」
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と会を続けるのは難しい。
"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."「帰り次第、こちらがお電させましょうか」「お願いします」
"What did the professor talk about?" the student asked.「教授は何についてしていました?」と学生はたずねた。
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電が1分以内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
"Excuse me", Ann broke in.「失礼ですが」とアンがに割って入った。
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい靴買おうなんて思ったことあるかって?」「大きなお世だよ」
"The phone is ringing." "I'll get it."「電が鳴っているよ」「私が出ます」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't.[JA] せない Strangers (2014)
Yeah.[JA] せば━ Fool's Gold (2008)
I can talk![JA] もできる Pinocchio (1940)
Will you just stop fussing and write to her?[CN] 你能少廢趕緊給她寫信嗎? Applause (1929)
Now? Oh.[JA]  Wanted (2013)
Maybe you and I had better have a little heart-to-heart talk.[JA] まずしあっておこう Pinocchio (1940)
Oh, mommy. Mommy, the telephone.[CN] 媽咪,媽咪,電 Applause (1929)
She spoke:[CN] 她發了: Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Go on... say something.[JA] してごらん Pinocchio (1940)
Lier.[CN] 謊 Black Death (2010)
With your looks and my training it's Broadway for you, no foolin'.[CN] 加上你的相貌,我的培訓 前面就是康莊大道啊,你可別犯傻 你應該聽聽過來人的 Applause (1929)
Honest, the things he says to people I meet.[CN] 說實,他總對我見到的人說那些 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はなし, hanashi] Gespraech, Geschichte [Add to Longdo]
し合う[はなしあう, hanashiau] besprechen, sich_unterhalten (ueber) [Add to Longdo]
し手[はなして, hanashite] Sprecher [Add to Longdo]
[はなす, hanasu] sprechen [Add to Longdo]
[わだい, wadai] Gespraechsstoff, Thema_der_Unterhaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top