Search result for

(57 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -話-, *話*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はなす, hanasu] (n vi vt adj adv s) บอก,พูด,เล่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わだい, wadai] (n) หัวข้อสนทนา่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
せる[はなせる, hanaseru] Thai: พูดได้ English: to be able to speak
合い[はなしあい, hanashiai] Thai: การเจรจาตกลงกัน
しかける[はなしかける, hanashikakeru] Thai: เข้าไปทักทายด้วย English: to accost a person
[はなし, hanashi] Thai: เรื่องเล่า English: talk
し合う[はなしあう, hanashiau] Thai: เจรจาพูดคุย English: to discuss

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[話, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A spoken 言 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation,  Rank: 6,195

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わ, wa] (ctr) counter for stories, episodes of TV series, etc. [Add to Longdo]
(P);し(io);咄;噺[はなし, hanashi] (n) (1) talk; speech; chat; story; conversation; (2) discussions; negotiation; argument; (P) [Add to Longdo]
々;[はなしばなし, hanashibanashi] (n,vs) small talk [Add to Longdo]
がわかる;が分かる[はなしがわかる, hanashigawakaru] (exp,v5r) (See の分かる) down to earth; reasonable; able to deal with [Add to Longdo]
が違う[はなしがちがう, hanashigachigau] (exp,v5u) that's not what you said (before); that's not what was promised [Add to Longdo]
が付く;がつく[はなしがつく, hanashigatsuku] (v5k) to come to an agreement [Add to Longdo]
し掛ける(P);しかける[はなしかける, hanashikakeru] (v1,vt) to accost a person; to talk (to someone); (P) [Add to Longdo]
し言葉(P);言葉[はなしことば, hanashikotoba] (n,adj-no) {ling} (See 書き言葉) spoken language; colloquial expression; (P) [Add to Longdo]
し好き;好き;好(io)[はなしずき, hanashizuki] (n,adj-na) talkative person; gossip [Add to Longdo]
し甲斐;しがい[はなしがい, hanashigai] (adj-no,n) worth talking to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said, #204 [Add to Longdo]
话说[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, / ] subject (of a talk or conversation); topic, #2,841 [Add to Longdo]
话语[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse, #6,208 [Add to Longdo]
话剧[huà jù, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩˋ, / ] stage play; modern drama, #8,708 [Add to Longdo]
话本[huà běn, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄣˇ, / ] Song and Yuan literary form based on vernacular folk stories, #31,046 [Add to Longdo]
话卡[huà kǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] calling card (telephone) [Add to Longdo]
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow [Add to Longdo]
话说回来[huà shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow [Add to Longdo]
话费[huà fèi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˋ, / ] call charge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「私が電したのは・・・」
"May I use the phone?" "Please feel free."「お電をお借りしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"May I use this telephone?" "Go ahead."「この電をお借りしてもいいですか」「ええ、どうぞ」
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこのに身震いしながら言った。
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「そのの結末はハッピー・エンドですか」「まあ、とにかく、心温まる結末ではありました」
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と会を続けるのは難しい。
"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."「帰り次第、こちらがお電させましょうか」「お願いします」
"What did the professor talk about?" the student asked.「教授は何についてしていました?」と学生はたずねた。
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電が1分以内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
"Excuse me", Ann broke in.「失礼ですが」とアンがに割って入った。
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい靴買おうなんて思ったことあるかって?」「大きなお世だよ」
"The phone is ringing." "I'll get it."「電が鳴っているよ」「私が出ます」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to talk to you.[JA] がしたいんだ Disbanded (2017)
Thanks for looking after us, Shin.[JA] 慎さん お世になりました Disbanded (2017)
♪ Save the world Save the world ♪[CN] 所以題又繞回我們這裡 Do Some Shots, Save the World (2017)
[man] "And finger her, I shall."[CN] 如果您想邀約她出遊的" Louis C.K. 2017 (2017)
I like it a lot.[CN] 他吐出這句的模樣 "我想在場應該很多人不守法吧" Louis C.K. 2017 (2017)
If they read your book just because it's a hot topic, would they read your older books too?[JA] 題性だけで読んだ人が 過去作 読みますか? Confrontation (2017)
I told them the truth.[JA] ありのままをしたよ Reason (2017)
[deep voice] "You want me to be the friendly man, little girl?"[CN] 我喜歡用那種方式講 Louis C.K. 2017 (2017)
You make it all pretty.[CN] 我參加過多場同志婚禮,這是假 Louis C.K. 2017 (2017)
And they're like, "Aw, fuck![CN] 千真萬確的假 但我真的參加過一場 Louis C.K. 2017 (2017)
Have you told Mr. Michima or Hitomi that you dropped out of high school?[JA] 高校をやめたこと 道間さんや ひとみさんには おししたんですか? Emotions (2017)
[deep voice] "He loves little white girls. Let's have some scrambled eggs."[CN] 我孩子小時 我會用那聲音跟他們講 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はなし, hanashi] Gespraech, Geschichte [Add to Longdo]
し合う[はなしあう, hanashiau] besprechen, sich_unterhalten (ueber) [Add to Longdo]
し手[はなして, hanashite] Sprecher [Add to Longdo]
[はなす, hanasu] sprechen [Add to Longdo]
[わだい, wadai] Gespraechsstoff, Thema_der_Unterhaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top