ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genesis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genesis-, *genesis*, genesi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), Syn. The First Book of Moses

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genesis(n) แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, การให้กำเนิด, Syn. origin, birth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genesis(เจน'นิซิส) n. แหล่งกำเนิด, การให้กำเนิด, การเริ่ม, สมุฏฐาน -pl. geneses
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
biogenesisn. การสร้างสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: biogenetic, biogenous adj., Syn. biogeny
cariogenesisn. การเกิดโรคฟันผุ
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution
gametogenesisn. การเกิดและเจริญของเซลล์เพศ, See also: gametogenic, gametogenous adj
gamogenesisการผสมพันธุ์ทางเพศ, See also: gamogenetic, gamogenetical adj.
oogenesis(โอ'อะดจนนิซิส) n. การกำเนิดและการเจริญเติบโตของไข่, See also: oogenetic, oogenetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
genesis(n) แหล่งกำเนิด, การเกิด, การสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genesisกำเนิด, การทำให้เกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Genesis 2:24 says:ปฐมกาล 2: 24 กล่าวว่า Fireproof (2008)
Where are you, Dad? What exactly is the course of the Genesis right now?ตอนนี้ เดอะ เจเนสิส อยู่ที่พิกัดไหนนะหรือ? 2012 (2009)
The Genesis it's a pretty big ship, son.เดอะ เจเนสิส เป็นเรือที่ใหญ่มากนะลูก 2012 (2009)
The subject's mind can always trace the genesis of the idea.ใจของเรื่องมักจะสามารถติดตามแหล่งกำเนิดของความคิด Inception (2010)
The Genesis device.อุปกรณ์แห่งต้นกำเนิด Faith (2010)
Genesis chapter 9, verse 6.กำเนิดบทที่9 ช่วงที่6 Airiseu: Deo mubi (2010)
Genesis chapter 9, verse 6.กำเนิดบทที่9 ช่วงที่6 Airiseu: Deo mubi (2010)
In this vial is ash from a white oak tree That dates back to the genesis of the Originals.ในขวดนี้เป็นเถ้าจากต้นโอ๊คขาว กลับไปยังวันที่พวกดั้งเดิมกำเนิด Daddy Issues (2011)
This is a genesis chamber.นี่คือ ห้องต้นแบบชีวิต Man of Steel (2013)
I need to secure the Genesis chamber, pay my respects to an old friend.- ค่ะ ท่าน ข้าจะเข้าไปห้องกำเนิดชีวิต ไปคาราวะเพื่อนเก่าซักหน่อย Man of Steel (2013)
- command key accepted, Genesis chamber coming on-line, sir...กุญแจคำสั่งถูกต้อง ห้องต้นแบบชีวิตกำลังออนไลน์ Man of Steel (2013)
Thanks to Genesis Space Technologies, in 2O hours the Magellan-61 will travel six astronauts to Mars, not to visit, but to live there.ต้องขอบคุณสถาบันอวกาศเยเนซิศ อีก 20 ชั่วโมง ยานมาเจลแลน 61 จะนำ 6 มนุษย์อวกาศสู่ดาวอังคาร ไม่ใช่เพื่อไปเยือน แต่ไปอยู่ที่นั่น The Space Between Us (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งกำเนิด[laēng kamnoēt] (n, exp) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [ f ] ; lieu de naissance [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENESIS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genesis

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创世纪[Chuàng shì jì, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ,    /   ] Genesis; the first book of Moses #53,116 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起こり;起り;起(io)[おこり, okori] (n) source; origin; cause; beginning; genesis #7,247 [Add to Longdo]
発端[ほったん, hottan] (n) origin; genesis; opening; start; beginning; (P) #12,021 [Add to Longdo]
共生(P);共棲[きょうせい(P);ともいき(共生), kyousei (P); tomoiki ( kyousei )] (n, vs, adj-no) symbiosis; paragenesis; union; (P) #12,346 [Add to Longdo]
病原[びょうげん, byougen] (n, adj-no) origin of an illness; cause of a disease; pathogenesis; etiology #16,261 [Add to Longdo]
系統発生[けいとうはっせい, keitouhassei] (n, adj-no) phylogeny; phylogenesis [Add to Longdo]
血管形成[けっかんけいせい, kekkankeisei] (n) angiogenesis [Add to Longdo]
個体発生[こたいはっせい, kotaihassei] (n, adj-no) ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]
後成説[こうせいせつ, kouseisetsu] (n) (See 前成説) epigenesis (theory) [Add to Longdo]
向上進化[こうじょうしんか, koujoushinka] (n, vs) (See 分岐進化) anagenesis [Add to Longdo]
雌性発生[しせいはっせい, shiseihassei] (n) gynogenesis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genesis \Gen"e*sis\, n. [L., from Gr. ge`nesis, fr. the root of
   gi`gnesqai to beget, be born; akin to L. genus birth, race.
   See {Gender}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of producing, or giving birth or origin to
    anything; the process or mode of originating; production;
    formation; origination.
    [1913 Webster]
 
       The origin and genesis of poor Sterling's club.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. The first book of the Old Testament; -- so called by the
    Greek translators, from its containing the history of the
    creation of the world and of the human race.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geom.) Same as {Generation}. Genet

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genesis
   n 1: a coming into being [syn: {genesis}, {generation}]
   2: the first book of the Old Testament: tells of Creation; Adam
     and Eve; the Fall of Man; Cain and Abel; Noah and the flood;
     God's covenant with Abraham; Abraham and Isaac; Jacob and
     Esau; Joseph and his brothers [syn: {Genesis}, {Book of
     Genesis}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Genesis /xenəzəs/
  Genesis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top