ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pistillate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pistillate-, *pistillate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pistillate[ADJ] ซึ่งมีเกสรตัวเมีย, See also: ซึ่งมีเกสรตัวเมียแต่ไม่มีเกสรตัวผู้

English-Thai: Nontri Dictionary
pistillate(adj) มีเกสรตัวเมีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pistillateมีเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillate flower; carpellated flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コソ花;クッソ花;苦蘇花[コソか(コソ花);クッソか(クッソ花;苦蘇花), koso ka ( koso hana ); kusso ka ( kusso hana ; ku so hana )] (n) (obsc) (See 苦蘇) kousso (vermifuge made from pistillate brayera flowers); kosso; cusso; koso [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pistillate \Pis"til*late\, a. (Bot.)
   Having a pistil or pistils; -- usually said of flowers having
   pistils but no stamens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pistillate
   adj 1: bearing or consisting of carpels [syn: {carpellate},
       {pistillate}] [ant: {acarpellous}, {acarpelous}]
   2: having gynoecia, or pistils, the ovule-bearing organ of a
     seed plant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top