Search result for

list

(178 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -list-, *list*
English-Thai: Longdo Dictionary
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
list[N] รายการ, See also: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ, Syn. record, roll
list[VT] ลงรายการ, See also: ลงรายชื่อ, ลงบัญชี
list[N] ขอบผ้า, See also: ริม, แถบ, ขอบ, Syn. border, bordering strip
list[VT] ตัดออกเป็นแผ่นยาวๆ (ไม้)
list[ADJ] ทำด้วยแถบหรือริ้วผ้า
list[VT] ทำเป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นแนว
list[N] ไม้ที่ตัดเป็นแผ่นๆ, See also: กระดานไม้
list[VT] ใส่ขอบ, See also: ใส่บัว
list[N] การเอียงไปข้างหนึ่ง, Syn. careening, leaning
list[VT] ทำให้เอียงข้าง (เรือ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
list(ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชื่อ,บัญชีรายชื่อ,สารบาญ,รายชื่อหลักทรัพย์.
listen(ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน, See also: listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง), Syn. hear ###A. ignore
listing(ลิส'ทิง) n. การรวบรวมรายชื่อ,การลงรายการ,การลงรายชื่อ,รายชื่อ,รายการ,บัญชีรายชื่อ,สารบัญ,บันทึก, Syn. record,catalogue
listless(ลิส'ลิสฺ) adj. ไม่มีความโน้มเอียง,ไม่สนใจในสิ่งใด,เมินเฉย,เฉยเมย., See also: listlessness n. ดูistless, Syn. forgetful
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
ballistic missilen. ขีปนาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
list(n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ
list(vt) ทำบัญชีรายชื่อ,ลงรายชื่อ,เอียง,ฟัง,ได้ยิน
listen(vi) ฟัง,แอบฟัง,ดักฟัง,ตั้งใจฟัง
listener(n) ผู้ฟัง
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
listlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความเหงาหงอย
lists(n) ที่ซ้อมต่อสู้กันของอัศวิน,สนามกีฬา,สนามรบ
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
list๑. รายการ๒. แสดงรายการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
listรายชื่อ, รายการ, แสดงรายชื่อ, แสดงรายการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
list๑. รายการ๒. แสดงรายการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
list of communicantรายชื่อผู้มาติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
list structureโครงสร้างเชิงรายการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
list systemระบบเลือกตั้งตามรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, civil๑. เงินปีพระมหากษัตริย์, งบค่าใช้จ่ายส่วนพระมหากษัตริย์๒. งบเงินเดือนข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, freeรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
listed companyบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listท่าเอวกดจากโรคที่กระดูกสันหลังระดับบั้นเอว [การแพทย์]
Listed companyบริษัทจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและต้องปฏิบัติตาม listing agreement [ตลาดทุน]
Listed companyบริษัทจดทะเบียน [การบัญชี]
Listed securityหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสินค้าเพื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จดทะเบียนและบริษัท จดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Listed securityหลักทรัพย์จดทะเบียน [การบัญชี]
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]
Listeningการฟัง [TU Subject Heading]
Listening comprehensionความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]
Listening comprehension testsการทดสอบความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]
Lister Tubercleปุ่มหลังข้อมือด้านนอก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
list of shareholders (n) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen!ฟังนะ! Ghost in the Shell (1995)
Listen...ฟังนะ We're So Happy You're So Happy (2008)
Listen!ฟัง! Gas Pills (2008)
Listen.ฟังนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Listen, kids,ฟังนะลูก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Listen up!ฟังนะ! Peleliu Airfield (2010)
Listen.ฟังนะ Practically Perfect (2010)
Listen to me!ฟังทางนี้ Sunset (2012)
Listen. Hey.ฟังสิ เฮ้ Glee, Actually (2012)
Listen.- ฟังนะ Suicide Squad (2016)
It's gets you on the short list for early admission,จะทำให้เธอได้เข้าเรียนง่ายๆเลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
When someone leaves you off the list,ถ้ามีใครบางคนเขี่ยคุณออกจากลิสท์ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
listHe could put together words from his word list, or spell out words letter by letter.
listYou should have listened to him more carefully.
listNow, before I say any more, listen to this;
listShe was trembling as she listened to the news.
listDid you check all the items on the shopping list?
listPeople came to the concert hall to listen to the famous orchestra.
listI stopped listening to the radio.
listThe pupils listened eagerly during his speech.
listI'm listening to the radio.
listHe wouldn't listen to my advice.
listNo one stops to listen to him.
listHe listened carefully so that he might not miss a single word.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายชื่อ[N] list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count unit: รายชื่อ, Thai definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
จงฟัง[V] listen, Example: พนักงานทุกคนจงฟังให้ดี เราจะมีการคัดพนักงานออกจำนวน 50 คน, Thai definition: สั่งให้ฟัง
รับฟัง[V] listen to, See also: hear, Syn. ฟัง, ยอมรับฟัง, Example: เธอควรรับฟังคำเตือนของพ่อแม่ไว้บ้าง, Thai definition: ตั้งใจสดับฟังและหรือทำตามถ้อยคำนั้น
รับฟัง[V] tune in, See also: listen in to, Syn. ฟัง, รับได้, Example: อำเภอที่อยู่ห่างไกลพอจะรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้สถานีเดียว, Thai definition: สามารถรับคลื่นเสียงหรือได้ยินเสียงนั้นได้
บัญชีรายชื่อ[N] list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
หูผึ่ง[V] listen carefully, See also: listen attentively, Example: พอข้าพเจ้าเอ่ยถึงเรื่องนี้ ท่านก็หูผึ่งว่าเด็กตัวเท่านี้อ่านหนังสือขั้นนั้นเชียวหรือ, Thai definition: เอาใจใส่เพราะอยากฟังอยากรู้
ฟังความข้างเดียว[V] listen to one-sided only, See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร
สำเหนียก[V] listen carefully to, See also: pay attention to, Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ, Example: เขาคอยสำเหนียกเหตุการณ์อยู่ที่ใกล้ชายแดน, Thai definition: คอยเอาใจใส่, กำหนดจดจำ
บัญชีชื่อ[N] list, See also: roll, register, roster, party list, Syn. บัญชีรายชื่อ, Example: สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด
รายการ[N] catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count unit: รายการ, Thai definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog   FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีดำ[n.] (banchī dam) EN: blacklist   FR: liste noire [f]
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
บัญชีเรียกชื่อ [n. exp.] (banchī rīek cheū) EN: list of names   
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
บริษัทจดทะเบียน[n. exp.] (børisat jotthabīen) EN: listed company   
ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (chamnanphisēt) EN: expert ; specialist ; master   FR: expert [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIST    L IH1 S T
LISTS    L IH1 S T S
LISTS    L IH1 S
LISTS    L IH1 S S
LISTON    L IH1 S T AH0 N
LISTEN    L IH1 S AH0 N
LISTED    L IH1 S T AH0 D
LISTER    L IH1 S T ER0
LIST'S    L IH1 S T S
LISTENS    L IH1 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
list    (v) (l i1 s t)
lists    (v) (l i1 s t s)
lists    (n) (l ii1 s t s)
listed    (v) (l i1 s t i d)
listen    (v) (l i1 s n)
listens    (v) (l i1 s n z)
listing    (v) (l i1 s t i ng)
listened    (v) (l i1 s n d)
listener    (n) (l i1 s n @ r)
listings    (n) (l i1 s t i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名单[míng dān, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] list (of names), #2,953 [Add to Longdo]
聆听[líng tīng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄧㄥ, / ] listen (respectfully), #10,975 [Add to Longdo]
清单[qīng dān, ㄑㄧㄥ ㄉㄢ, / ] list of items, #11,476 [Add to Longdo]
列表[liè biǎo, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄠˇ, ] list, #16,372 [Add to Longdo]
单子[dān zi, ㄉㄢ ㄗ˙, / ] list of items, #20,079 [Add to Longdo]
无精打采[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; in low spirits; washed out; downcast, #34,563 [Add to Longdo]
牌价[pái jià, ㄆㄞˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] list price, #35,217 [Add to Longdo]
倾听者[qīng tīng zhě, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, / ] listener, #65,873 [Add to Longdo]
没精打采[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩, #74,952 [Add to Longdo]
没精打彩[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; dispirited; washed out, #172,236 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellerverzeichnis {n}list of exhibitors [Add to Longdo]
Getränkekarte {f}list of beverages; wine list [Add to Longdo]
Kandidatenliste {f}list of candidates [Add to Longdo]
Katalogpreis {m}list price; catalogue price [Add to Longdo]
List {f}artfulness [Add to Longdo]
List {f}craftiness [Add to Longdo]
List {f} | Listen {pl}guile | guiles [Add to Longdo]
List {f}; Trick {m}ploy; gambit [Add to Longdo]
List {f} | Listen {pl}stratagem | stratagems [Add to Longdo]
List {f} | Listen {pl}wile | wiles [Add to Longdo]
List {f}; Kniff {m}; Streich {m}trick; trickery [Add to Longdo]
Liste {f} | Listen {pl}listing | listings [Add to Longdo]
Liste {f}roster [Add to Longdo]
Liste {f}; Register {n}register [Add to Longdo]
Liste {f}; Aufzählung {f}bill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
ヌルリスト[ぬるりすと, nururisuto] null list [Add to Longdo]
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list [Add to Longdo]
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file [Add to Longdo]
メイリングリスト[めいりんぐりすと, meiringurisuto] mailing-list [Add to Longdo]
リスト[りすと, risuto] list [Add to Longdo]
リストサーブ[りすとさーぶ, risutosa-bu] listserver [Add to Longdo]
リストボックス[りすとぼっくす, risutobokkusu] listbox [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
定価[ていか, teika] Listenpreis, fester_Preis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\, v. t.
   To inclose for combat; as, to list a field.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\, v. i. [See {Listen}.]
   To hearken; to attend; to listen. [Obs. except in poetry.]
   [1913 Webster]
 
      Stand close, and list to him.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\, v. t.
   To listen or hearken to.
   [1913 Webster]
 
      Then weigh what loss your honor may sustain,
      If with too credent ear you list his songs. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\, v. i. [OE. listen, lusten, AS. lystan, from lust
   pleasure. See {Lust}.]
   1. To desire or choose; to please.
    [1913 Webster]
 
       The wind bloweth where it listeth.  --John iii. 8.
    [1913 Webster]
 
       Them that add to the Word of God what them listeth.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Let other men think of your devices as they list.
                          --Whitgift.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To lean; to incline; as, the ship lists to port.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\ (l[i^]st), n. [F. lice, LL. liciae, pl., from L.
   licium thread, girdle.]
   A line inclosing or forming the extremity of a piece of
   ground, or field of combat; hence, in the plural (lists), the
   ground or field inclosed for a race or combat. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      In measured lists to toss the weighty lance. --Pope.
   [1913 Webster]
 
   {To enter the lists}, to accept a challenge, or engage in
    contest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\ (l[i^]st), v. t. [imp. & p. p. {Listed}; p. pr. &
   vb. n. {Listing}.] [From list a roll.]
   1. To sew together, as strips of cloth, so as to make a show
    of colors, or form a border. --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with list, or with strips of cloth; to put list
    on; as, to list a door; to stripe as if with list.
    [1913 Webster]
 
       The tree that stood white-listed through the gloom.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To enroll; to place or register in a list.
    [1913 Webster]
 
       Listed among the upper serving men.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To engage, as a soldier; to enlist.
    [1913 Webster]
 
       I will list you for my soldier.    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. (Carp.) To cut away a narrow strip, as of sapwood, from
    the edge of; as, to list a board.
    [1913 Webster]
 
   {To list a stock} (Stock Exchange), to put it in the list of
    stocks called at the meeting of the board.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\, n.
   1. Inclination; desire. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) An inclination to one side; as, the ship has a
    list to starboard.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\, n. [AS. l[imac]st a list of cloth; akin to D.
   lijst, G. leiste, OHG. l[imac]sta, Icel. lista, listi, Sw.
   list, Dan. liste. In sense 5 from F. liste, of German origin,
   and thus ultimately the same word.]
   1. A strip forming the woven border or selvedge of cloth,
    particularly of broadcloth, and serving to strengthen it;
    hence, a strip of cloth; a fillet. "Gartered with a red
    and blue list." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A limit or boundary; a border.
    [1913 Webster]
 
       The very list, the very utmost bound,
       Of all our fortunes.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The lobe of the ear; the ear itself. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. A stripe. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   5. A roll or catalogue, that is, row or line; a record of
    names; as, a list of names, books, articles; a list of
    ratable estate.
    [1913 Webster]
 
       He was the ablest emperor of all the list. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch.) A little square molding; a fillet; -- called also
    {listel}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Carp.) A narrow strip of wood, esp. sapwood, cut from the
    edge of a plank or board.
    [1913 Webster]
 
   8. (Rope Making) A piece of woolen cloth with which the yarns
    are grasped by a workman.
    [1913 Webster]
 
   9. (Tin-plate Manuf.)
    (a) The first thin coat of tin.
    (b) A wirelike rim of tin left on an edge of the plate
      after it is coated.
      [1913 Webster]
 
   {Civil list} (Great Britain & U.S.), the civil officers of
    government, as judges, ambassadors, secretaries, etc.
    Hence, the revenues or appropriations of public money for
    the support of the civil officers. More recently, the
    civil list, in England, embraces only the expenses of the
    reigning monarch's household.
 
   {Free list}.
    (a) A list of articles admitted to a country free of duty.
    (b) A list of persons admitted to any entertainment, as a
      theater or opera, without payment, or to whom a
      periodical, or the like, is furnished without cost.
 
   Syn: Roll; catalogue; register; inventory; schedule.
 
   Usage: {List}, {Roll}, {Catalogue}, {Register}, {Inventory},
      {Schedule}. A list is properly a simple series of
      names, etc., in a brief form, such as might naturally
      be entered in a narrow strip of paper. A roll was
      originally a list containing the names of persons
      belonging to a public body (as Parliament, etc.),
      which was rolled up and laid aside among its archives.
      A catalogue is a list of persons or things arranged in
      order, and usually containing some description of the
      same, more or less extended. A register is designed
      for record or preservation. An inventory is a list of
      articles, found on hand in a store of goods, or in the
      estate of a deceased person, or under similar
      circumstances. A schedule is a formal list or
      inventory prepared for legal or business purposes.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\, v. i.
   To engage in public service by enrolling one's name; to
   enlist.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\ (l[i^]st), v. t.
   1. To plow and plant with a lister.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. In cotton culture, to prepare, as land, for the crop by
    making alternating beds and alleys with the hoe. [Southern
    U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 list
   n 1: a database containing an ordered array of items (names or
      topics) [syn: {list}, {listing}]
   2: the property possessed by a line or surface that departs from
     the vertical; "the tower had a pronounced tilt"; "the ship
     developed a list to starboard"; "he walked with a heavy
     inclination to the right" [syn: {tilt}, {list},
     {inclination}, {lean}, {leaning}]
   v 1: give or make a list of; name individually; give the names
      of; "List the states west of the Mississippi" [syn: {list},
      {name}]
   2: include in a list; "Am I listed in your register?"
   3: cause to lean to the side; "Erosion listed the old tree"
     [syn: {list}, {lean}]
   4: tilt to one side; "The balloon heeled over"; "the wind made
     the vessel heel"; "The ship listed to starboard" [syn:
     {list}, {heel}]
   5: enumerate; "We must number the names of the great
     mathematicians" [syn: {number}, {list}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 List /list/ 
  artfulness; craftiness; guile; stratagem; trick

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 list /list/
  wile

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 list /list/
  1. ruse; stratagem; trick
  2. ruse; trick

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top