ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antagonist

AE0 N T AE1 G AH0 N AH0 S T   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antagonist-, *antagonist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonist[N] ผู้เป็นปรปักษ์, See also: ศัตรู, Syn. opponent, adversary
antagonistic[ADJ] ซึ่งเป็นปฏิปักษ์, See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. opposing, hostile, inimical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonistสารต้าน, ตัวต้าน, ปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistปฏิปักษ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonist Musclesกล้ามเนื้อด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Actionการออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Groupsกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆซึ่งทำงานต้าน [การแพทย์]
Antagonistsกล้ามเนื้อที่ต้านการเคลื่อนไหว, กลุ่มเนื้อกลุ่มตรงข้าม [การแพทย์]
Antagonists, Directตัวต่อต้านโดยตรง [การแพทย์]
Antagonists, Physiologicalฟิสิโอโลจิคอลแอนทาโกนิสต์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antagonistHe defeated his powerful antagonists.
antagonistThe two countries are antagonistic to each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คัดค้าน[N] opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ปฏิปักษ์[N] antagonist, See also: adversary, opponent, enemy, foe, Syn. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน
คู่อริ[N] enemy, See also: antagonist, adversary, foe, Syn. คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่กรณี, Example: นอกจากเขาจะเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบแล้วหากรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมคู่อริของทีมโปรดตัวเองก็จะเยาะเย้ยถากถางคนที่เชียร์ทีมนั้น, Thai definition: ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน
ฝ่ายตรงข้าม[N] antagonist, See also: opponent, Syn. ปรปักษ์, ศัตรู, คู่อริ, Ant. ฝ่ายเดียวกัน, พวกเดียวกัน, Example: การสร้างข่าวหลอกลวงโจมตีฝ่ายตรงข้ามทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสงครามที่ผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ศัตรู, ปรปักษ์
ปฏิปักษ์[N] antagonist, See also: opponent, adversary, enemy, Syn. ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: ผมไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival   FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist   
ไม่กินเส้น[X] (mai kin sen) EN: antagonistic ; hate to see each other   
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy   FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ผู้ต่อต้าน[n.] (phūtøtān) EN: antagonist   FR: antagoniste [m]
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist   FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist   FR: rival [m] ; ennemi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTAGONIST AE0 N T AE1 G AH0 N AH0 S T
ANTAGONISTS AE0 N T AE1 G AH0 N AH0 S T S
ANTAGONISTS AE0 N T AE1 G AH0 N AH0 S
ANTAGONISTIC AE0 N T AE2 G AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonist (n) ˈæntˈægənɪst (a1 n t a1 g @ n i s t)
antagonists (n) ˈæntˈægənɪsts (a1 n t a1 g @ n i s t s)
antagonistic (j) ˈæntˌægənˈɪstɪk (a1 n t a2 g @ n i1 s t i k)
antagonistically (a) ˈəntˌægənˈɪstɪkliː (@1 n t a2 g @ n i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] antagonistic; laboring hard; pressed, #17,986 [Add to Longdo]
敌手[dí shǒu, ㄉㄧˊ ㄕㄡˇ, / ] antagonist, #27,657 [Add to Longdo]
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] antagonistic, #40,940 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antagonistisch; feindlich {adj}antagonistic [Add to Longdo]
Antagonist {m}; Hemmstoff {m} [med.]antagonist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタゴニスト[, antagonisuto] (n,adj-f) antagonist [Add to Longdo]
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude [Add to Longdo]
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment [Add to Longdo]
敵対者[てきたいしゃ, tekitaisha] (n) opponent; antagonist [Add to Longdo]
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues [Add to Longdo]
拮抗筋[きっこうきん, kikkoukin] (n) antagonist (muscle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 antagonist \an*tag"o*nist\ ([a^]n*t[a^]g"[-o]*n[i^]st), n. [L.
   antagonista, Gr. 'antagwnisth`s; 'anti` against + 'agwnisth`s
   combatant, champion, fr. 'agwni`zesqai: cf. F. antagoniste.
   See {Antagonism}.]
   1. One who contends with another, especially in combat; an
    adversary; an opponent.
    [1913 Webster]
 
       Antagonist of Heaven's Almighty King. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Our antagonists in these controversies. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A muscle which acts in opposition to another; as a
    flexor, which bends a part, is the antagonist of an
    extensor, which extends it. AS
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A substance which opposes the actions of another
    substance in the body, especially a drgu that counteracts
    the effects of another drug.
    [1913 Webster + AS]
 
   Syn: Adversary; enemy; opponent; foe; competitor. See
     {Adversary}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonist \An*tag"o*nist\, a.
   Antagonistic; opposing; counteracting; as, antagonist schools
   of philosophy.
   [1913 Webster] Antagonistical

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antagonist
   n 1: someone who offers opposition [syn: {adversary},
      {antagonist}, {opponent}, {opposer}, {resister}] [ant:
      {agonist}]
   2: a muscle that relaxes while another contracts; "when bending
     the elbow the triceps are the antagonist"
   3: a drug that neutralizes or counteracts the effects of another
     drug [ant: {synergist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top