Search result for

antagonist

(61 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antagonist-, *antagonist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonist[N] ผู้เป็นปรปักษ์, See also: ศัตรู, Syn. opponent, adversary
antagonistic[ADJ] ซึ่งเป็นปฏิปักษ์, See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. opposing, hostile, inimical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonistสารต้าน, ตัวต้าน, ปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistปฏิปักษ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonist Musclesกล้ามเนื้อด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Actionการออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Groupsกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆซึ่งทำงานต้าน [การแพทย์]
Antagonistsกล้ามเนื้อที่ต้านการเคลื่อนไหว, กลุ่มเนื้อกลุ่มตรงข้าม [การแพทย์]
Antagonists, Directตัวต่อต้านโดยตรง [การแพทย์]
Antagonists, Physiologicalฟิสิโอโลจิคอลแอนทาโกนิสต์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His character is very antagonisticบุคลิกของเขาดูตรงกันข้ามมาก Iljimae (2008)
- using a calcineurin antagonist.- ใช้ยากดเอนไซม์แคลซินิวริน Black Swan (2009)
Less antagonistic.ทำให้เราไม่ถูกกันน้อยลง Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Look, this doesn't have to be antagonistic.นี่คุณ ไม่เคยต้องทำตัวต่อต้านกันเลย On the Fence (2011)
Sheriff, I'm not being antagonistic.นายอำเภอครับ ผมไม่ใช่ศัตรู Pay It Forward (2013)
That's why I volunteered to be the antagonist.ฉันถึงอาสาเป็นคนต่อต้านเรื่องนี้เองไงล่ะ Episode #1.12 (2013)
Because the indeed antagonistเพราะว่าผู้ที่ต่อต้านจริงๆ Fearless (2006)
A fish struggles instinctively against an almost formless antagonist.You're safe. He's gone. AII right? Deja Vu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antagonistHe defeated his powerful antagonists.
antagonistThe two countries are antagonistic to each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คัดค้าน[N] opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ปฏิปักษ์[N] antagonist, See also: adversary, opponent, enemy, foe, Syn. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน
คู่อริ[N] enemy, See also: antagonist, adversary, foe, Syn. คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่กรณี, Example: นอกจากเขาจะเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบแล้วหากรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมคู่อริของทีมโปรดตัวเองก็จะเยาะเย้ยถากถางคนที่เชียร์ทีมนั้น, Thai definition: ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน
ฝ่ายตรงข้าม[N] antagonist, See also: opponent, Syn. ปรปักษ์, ศัตรู, คู่อริ, Ant. ฝ่ายเดียวกัน, พวกเดียวกัน, Example: การสร้างข่าวหลอกลวงโจมตีฝ่ายตรงข้ามทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสงครามที่ผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ศัตรู, ปรปักษ์
ปฏิปักษ์[N] antagonist, See also: opponent, adversary, enemy, Syn. ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: ผมไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival   FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist   
ไม่กินเส้น[X] (mai kin sen) EN: antagonistic ; hate to see each other   
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy   FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ผู้ต่อต้าน[n.] (phūtøtān) EN: antagonist   FR: antagoniste [m]
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist   FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist   FR: rival [m] ; ennemi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTAGONIST    AE0 N T AE1 G AH0 N AH0 S T
ANTAGONISTS    AE0 N T AE1 G AH0 N AH0 S T S
ANTAGONISTS    AE0 N T AE1 G AH0 N AH0 S S
ANTAGONISTS    AE0 N T AE1 G AH0 N AH0 S
ANTAGONISTIC    AE0 N T AE2 G AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonist    (n) (a1 n t a1 g @ n i s t)
antagonists    (n) (a1 n t a1 g @ n i s t s)
antagonistic    (j) (a1 n t a2 g @ n i1 s t i k)
antagonistically    (a) (@1 n t a2 g @ n i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] antagonistic; laboring hard; pressed, #17,986 [Add to Longdo]
敌手[dí shǒu, ㄉㄧˊ ㄕㄡˇ, / ] antagonist, #27,657 [Add to Longdo]
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] antagonistic, #40,940 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antagonistisch; feindlich {adj}antagonistic [Add to Longdo]
Antagonist {m}; Hemmstoff {m} [med.]antagonist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタゴニスト[, antagonisuto] (n,adj-f) antagonist [Add to Longdo]
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude [Add to Longdo]
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment [Add to Longdo]
敵対者[てきたいしゃ, tekitaisha] (n) opponent; antagonist [Add to Longdo]
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues [Add to Longdo]
拮抗筋[きっこうきん, kikkoukin] (n) antagonist (muscle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 antagonist \an*tag"o*nist\ ([a^]n*t[a^]g"[-o]*n[i^]st), n. [L.
   antagonista, Gr. 'antagwnisth`s; 'anti` against + 'agwnisth`s
   combatant, champion, fr. 'agwni`zesqai: cf. F. antagoniste.
   See {Antagonism}.]
   1. One who contends with another, especially in combat; an
    adversary; an opponent.
    [1913 Webster]
 
       Antagonist of Heaven's Almighty King. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Our antagonists in these controversies. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A muscle which acts in opposition to another; as a
    flexor, which bends a part, is the antagonist of an
    extensor, which extends it. AS
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A substance which opposes the actions of another
    substance in the body, especially a drgu that counteracts
    the effects of another drug.
    [1913 Webster + AS]
 
   Syn: Adversary; enemy; opponent; foe; competitor. See
     {Adversary}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonist \An*tag"o*nist\, a.
   Antagonistic; opposing; counteracting; as, antagonist schools
   of philosophy.
   [1913 Webster] Antagonistical

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antagonist
   n 1: someone who offers opposition [syn: {adversary},
      {antagonist}, {opponent}, {opposer}, {resister}] [ant:
      {agonist}]
   2: a muscle that relaxes while another contracts; "when bending
     the elbow the triceps are the antagonist"
   3: a drug that neutralizes or counteracts the effects of another
     drug [ant: {synergist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top