ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -管-, *管*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[管, guǎn, ㄍㄨㄢˇ] tube, pipe, duct; to manage, to control
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  官 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 252

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, ] to take care (of); to control; to manage; to be in charge of; to look after; to run; tube; pipe; surname Guan, #697 [Add to Longdo]
[guǎn lǐ, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] to supervise; to manage; to administer; management; administration, #143 [Add to Longdo]
[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating, #920 [Add to Longdo]
[bù guǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, ] no matter (what, how); regardless of; no matter, #1,247 [Add to Longdo]
[jiān guǎn, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] to oversee; to take charge of; to supervise; to administer; supervisory; supervision, #1,752 [Add to Longdo]
[zhǔ guǎn, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, ] in charge (of a position etc); the person in charge; responsible, #2,502 [Add to Longdo]
[xuè guǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] vein; artery, #2,585 [Add to Longdo]
[guǎn dào, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ, ] pipeline, #5,154 [Add to Longdo]
[tuō guǎn, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄢˇ, ] trusteeship; to trust, #6,429 [Add to Longdo]
物业[wù yè guǎn lǐ, ㄨˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] property management, #7,533 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
理者[かんりしゃ, kanrisha] (n) ผู้ดูแล(ระบบ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[くだ, kuda] (n) pipe, tube, ท่อ, หลอด
理費[kanrihi] (n) ค่าดูแลรักษา ค่าส่วนกลาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かんり, kanri] Thai: ควบคุม English: control
[かんり, kanri] Thai: บริหาร English: management (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん(P);くだ(P), kan (P); kuda (P)] (n,n-suf) pipe; tube; (P) [Add to Longdo]
の穴から天を覗く[くだのあなからてんをのぞく, kudanoanakaratenwonozoku] (exp) (id) Have a narrow view of things [Add to Longdo]
を巻く[くだをまく, kudawomaku] (exp,v5k) to grumble over one's wine cups [Add to Longdo]
[かんか, kanka] (n,adj-no) under the jurisdiction of [Add to Longdo]
[かんがい, kangai] (adj-no) outside the control or jurisdiction (of); extra- [Add to Longdo]
楽器[かんがっき, kangakki] (n) wind instrument [Add to Longdo]
[かんかつ, kankatsu] (n,vs) jurisdiction; control; (P) [Add to Longdo]
轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] (n) {comp} administration port [Add to Longdo]
轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities [Add to Longdo]
轄権[かんかつけん, kankatsuken] (n) (have) jurisdiction over [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You'll be in charge of the girls working in this factory.あなたにはこの工場の女子職員の理をしていただくことになるでしょう。
Mail for you will be held until you call for it.あなたに来た郵便物は取りに来られるまで保しておきます。
You should be more careful with your money.あなたはお金の理にはもっときをつけるべきです。
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、郵便局の所となる。
The government of the Inca Empire controlled everything.インカ帝国の政府はすべての物を理していた。
Managers like Paula Grayson, however, are trying to persuade them to change their habits.けれども、ポーラ・グレイソンのような理職の人々は、なんとかその習慣を変えてもらおうと、説得に努めています。
Of course you'll catch a cold if you fall asleep under the kotatsu. You have to learn to take care of yourself.こたつで寝ちゃったら風邪引くのはあたりまえ。自己理がなっていない。
This seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.このセミナーは、日本企業のマーケティング担当理職を対象としたものです。
This safe is for keeping valuables.この金庫は貴重品を保するためのものです。
This case is outside my jurisdiction.この件は私の轄外だ。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。
The jet plane landed following the instructions of the control tower.ジェット機は制塔からの誘導で着陸した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.[CN] 别 A Lie Agreed Upon: Part II (2005)
80K to Control One. Clear Frequency 7, this is an emergency.[JA] 80Kから制1番へ チャンネル7を開けろ 緊急だ He Walked by Night (1948)
- Control One to 80K, go ahead.[JA] - 制1番より80kへ どうぞ He Walked by Night (1948)
Butler Yee.[CN] 二 Peony Pavilion (2001)
..from me or Eunchae.[CN] 不是我 或是恩彩都不能再打你 Episode #1.4 (2004)
Whatever...[CN] 不怎样 Episode #1.13 (2015)
- Yeah, by the manager. She's a witch.[JA] - そう 理人よ 魔女なの He Walked by Night (1948)
Control One to 80K. Roger.[JA] 制1番から80kへ 了解 He Walked by Night (1948)
That, I believe comes under your profession, sir.[JA] それは君の轄でしょう And Then There Were None (1945)
Whatever.[CN] 不 Black Nativity (2013)
Control One to all cars on Frequency 7, stand by.[JA] 制1番から全車へ チャンネル7で待機せよ He Walked by Night (1948)
So what?[CN] 它呢! About Last Night (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] administration port [Add to Longdo]
[かんり, kanri] control (vs) [Add to Longdo]
理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class [Add to Longdo]
理システム[かんりシステム, kanri shisutemu] managing system [Add to Longdo]
理ツール[かんりツール, kanri tsu-ru] management tool [Add to Longdo]
理開放型システム[かんりかいほうがたシステム, kanrikaihougata shisutemu] managing open system [Add to Longdo]
理環境[かんりかんきょう, kanrikankyou] management environment [Add to Longdo]
理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority [Add to Longdo]
理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task [Add to Longdo]
理作業[かんりさぎょう, kanrisagyou] management task, management function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くだ, kuda] Rohr, Blasinstrument, Kontrolle [Add to Longdo]
[くだ, kuda] Rohr, Roehre [Add to Longdo]
[かんない, kannai] Verwaltungsbezirk [Add to Longdo]
[かんせい, kansei] Kontrolle [Add to Longdo]
制塔[かんせいとう, kanseitou] Kontrollturm [Add to Longdo]
弦楽[かんげんがく, kangengaku] Orchester [Add to Longdo]
弦楽団[かんげんがくだん, kangengakudan] Orchester [Add to Longdo]
[かんり, kanri] Verwaltung, Aufsicht [Add to Longdo]
[かんかつ, kankatsu] Zustaendigkeit, Kompetenz [Add to Longdo]
轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] zustaendige_Behoerde [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top