Search result for

-is-

(55 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: is, *is*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
is[AUX] เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
is(อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe

English-Thai: Nontri Dictionary
is(vi,vt) เป็น, อยู่, คือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Is this something you want your kids to know?รวมถึงอันนี้ด้วยรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
I love you, and my concern is for our family.ผมรักคุณ และสิ่งที่ผมกังวลคือครอบครัวของเรา The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
Oh, no, no, no. The necklace is exquisite.โอ้ ไม่ไม่ ค่ะ สร้อยคอนี่มันสวยมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
H-how is it lucky that my own father is gonna murder me?ที่พ่อกำลังจะเอาฉันตายเนี่ยนะ The Serena Also Rises (2008)
Bar fighters and, um, Pacific islanders.นักสู้ในผับ และ.. พวกชาวเกาะ The Serena Also Rises (2008)
Mr. Humphrey, this is headmistress Queller.คุณฮัมฟรีย์ นี่ฉันเองครูใหญ่ Queller The Serena Also Rises (2008)
Look, 20 questions is getting a bit boring.นี่ ฉันเบื่อกับไอ้เกม 20 คำถามนี่แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Is it unimaginable for a son to just want to sit and talk with his father?มันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรอที่ลูกอย่างผม แค่อยากจะนั่งคุยอะไรกับพ่อบ้าง? The Serena Also Rises (2008)
- What is it, Chuck?อะไรอีกล่ะ ชัค? The Serena Also Rises (2008)
What is the matter with you?ลูกทำอะไรเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
is2001 is the year when the 21st century begins.
is3 multiplied by 5 is 15.
is4-speed automatic transmission is available as an option.
is5 is less than 8.
is5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
is80% of all information in the world's computers is in English.
is82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
isA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
isA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
isA 6% yield is guaranteed on the investment.
isA baby deer can stand as soon as it is born.
isA baby is incapable of taking care of itself.

CMU English Pronouncing Dictionary
IS    IH1 Z
IS    AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
is    (v) (i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isotopenindikator {m}tracer [Add to Longdo]
Isotropie {f}isotropy [Add to Longdo]
Isolierband {n}; Klebeband {n}; Metallklebeband {n}; Abdichtklebeband {n}duct tape [Add to Longdo]
Ischiasnerv {m} [anat.]sciatic nerve [Add to Longdo]
Isebel {f}; verruchtes Weibjezebel [Add to Longdo]
Isobare {f} | Isobaren {pl}isobar | isobars [Add to Longdo]
Isochore {f}isochor [Add to Longdo]
Isochrone {f}isochrone [Add to Longdo]
Isocyanat {n}isocyanate [Add to Longdo]
Isokryme {f}isocryme [Add to Longdo]
Isolationismus {m}isolationism [Add to Longdo]
Isolationist {m} | Isolationisten {pl}isolationist | isolationists [Add to Longdo]
Isolationshalterung {f}; Isolierungsschelle {f}insulation grip [Add to Longdo]
Isolationsklasse {f}insulation class [Add to Longdo]
Isolationskoordination {f}insulation co-ordination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Is- \Is-\
   See {Iso-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Is \Is\, v. i. [AS. is; akin to G. & Goth. ist, L. est, Gr. ?,
   Skr. asti. [root]9. Cf. {Am}, {Entity}, {Essence}, {Absent}.]
   The third person singular of the substantive verb be, in the
   indicative mood, present tense; as, he is; he is a man. See
   {Be}.
   [1913 Webster]
 
   Note: In some varieties of the Northern dialect of Old
      English, is was used for all persons of the singular.
      [1913 Webster]
 
         For thy is I come, and eke Alain. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Aye is thou merry.         --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   Note: The idiom of using the present for future events sure
      to happen is a relic of Old English in which the
      present and future had the same form; as, this year
      Christmas is on Friday.
      [1913 Webster]
 
         To-morrow is the new moon.     --1 Sam. xx.
                          5.
      Isabel

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iso- \I"so-\, Is- \Is-\ [Gr. 'i`sos equal.]
   A prefix or combining form, indicating identity, or equality;
   the same numerical value; as in isopod, isomorphous,
   isochromatic. Specif.:
   (a) (Chem.) Applied to certain compounds having the same
     composition but different properties; as in isocyanic.
   (b) (Organic Chem.) Applied to compounds of certain isomeric
     series in whose structure one carbon atom, at least, is
     connected with three other carbon atoms; -- contrasted
     with neo- and normal; as in isoparaffine; isopentane.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IS
     Intermediate System (ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IS
     International Supplement (ODT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IS
     International Standard (ISO)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 is
   ice; icecream
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 is
   ice
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 smut
 
 1. (ted, ting) kurum, is
 2. yakası açılmadık söz, pis laf, müstehcen söz
 3. (bot.) buğday başaklarına arız olan mantar nevinden bir hastalık
 4. is veya kurum ile lekelemek veya kirletmek
 5. kirlenmek
 6. lekelemek, iftira etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 soot
 
 1. is, kurum
 2. ise bulaştırmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top