ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abscission

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abscission-, *abscission*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscission[N] การตัดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abscissionการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abscission layer; separation layerชั้นก่อการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abscission zoneบริเวณการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abscission \Ab*scis"sion\, n. [L. abscissio. See {Abscind}.]
   1. The act or process of cutting off. "Not to be cured
    without the abscission of a member." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being cut off. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rhet.) A figure of speech employed when a speaker having
    begun to say a thing stops abruptly: thus, "He is a man of
    so much honor and candor, and of such generosity -- but I
    need say no more."
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abscission
   n 1: shedding of flowers and leaves and fruit following
      formation of scar tissue in a plant
   2: the act of cutting something off [syn: {abscission}, {cutting
     off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top