ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispense

D IH0 S P EH1 N S   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispense-, *dispense*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispense[VT] จ่ายยาให้, See also: จำหน่ายยา
dispense[VT] ให้, See also: จัดหาให้, Syn. share out, deal out
dispenser[N] ผู้จ่าย, See also: ผู้จำหน่าย, เครื่องจำหน่าย, Syn. allocator, divider, vending machine
dispense to[PHRV] แจกจ่ายให้, See also: แจก
dispense from[PHRV] ยกเว้น, See also: ละเว้นให้
dispense with[PHRV] ทำโดยปราศจาก, See also: งด, Syn. do without, go without, live without, manage out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispense(ดิสเพนซฺ') vt. แจกจ่าย,จัดการ,ปรุงยาและจ่ายยา vi. แจกจ่าย,ละเว้น,งด,ขจัด,ยกเว้น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้, Syn. scatter
dispenser(ดิสเพน'เซอะ) n. ผู้แจกจ่าย,ผู้ปรุงยาและจ่ายยา,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ภาชนะหรือเครื่องแจกจ่ายสิ่งของ

English-Thai: Nontri Dictionary
dispense(vt) จ่ายยา,จ่ายแจก,ปรุงยา,ผสมยา,จัดการให้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dispenseจ่ายยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How will I ever cope?" You know... I think we have to dispense with the myth... that some are born with the maternal instinct... and others are not."ฉันจะรับมืออย่างไรดี " รู้ไหม ฉันว่าเรามาแชร์ความคิดเรื่องตำนาน ที่ว่าผู้หญิงบางคนเกิดมามีสัญชาติญาณความเป็นแม่ Junior (1994)
You can dispense with the smallpox, all-knowing one....นอกจากเจ้าหญิงสุดเซ็กซ์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You can dispense justice and give people a chance to value their lives in the same moment.คุณเองก็ทำมันเพื่อทวงความยุติธรรม คุณสามารถทำให้พวกเขา รู้จักคุณค่าของชีวิต Saw V (2008)
You must dispense one of these medical boosters into the infant's mouth.ท่านต้องหยดยาสร้างภูมิคุ้มกันพวกนี้ เข้าทางปากของเด็กน้อย Star Wars: The Clone Wars (2008)
Can we dispense with the pillow talk and just do this?เราจะข้ามเรื่องการคุยกันของคู่รัก แล้วทำแค่เรื่องนี้ได้มั้ย? Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Than dispense sex advice. Yeah, like what?มากกว่าให้คำแนะนำเรื่องเซ็กส์ อย่างเช่น There's No 'I' in Team (2008)
Will you grant this man the opportunity to continue living, or will you dispense the same death sentence he issued your husband?แกจะให้โอกาสคนคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อ หรือว่ามอบความตายแก่เขา เขาซึ่งเป็นสามีของเธอ? Saw VI (2009)
The desire of the sons of anarchy is indeed to dispense with leaders;นักอนาธิปไตยอย่างแท้จริง ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ Na Triobloidi (2009)
D.N.R. S- "do not resuscitate"- Wills, hospice care, But we do not dispense drugs,...ไม่ได้ช่วยให้ฟื้นขึ้นมา เราจัดการเรื่องพินัยกรรมและหาที่พักให้... You Don't Know Jack (2010)
But without a medical license, he cannot dispense medication, - So don't do anything stupid.แต่เมื่อไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เค้าก็รักษาใครไม่ได้ You Don't Know Jack (2010)
Can we dispense with the "this is your life" episode, please?- นักวิจัยหลังปริญญาเอก ไม่ได้ปฏิบัติการ แล้วเราช่วยงด - พูดว่านี่เป็นชีวิตของคุณ ขอร้องล่ะ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Pulling the string dispenses gravel from the hopper in front of the wheels, improving traction.ดึงสายนี่จะเทก้อนกรวดจากถังเก็บ ลงที่ล้อหน้า เพิ่มแรงยึดเกาะ Episode #18.4 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dispenseHe was dispensed from all responsibilities of the president.
dispenseI can dispense with her help.
dispenseI cannot dispense with a coat in winter.
dispenseI cannot dispense with coffee after meals.
dispenseI cannot dispense with this book till Sunday.
dispenseI cannot dispense with this dictionary.
dispenseI can't dispense with coffee at breakfast.
dispenseI can't dispense with watching television.
dispenseI guess I've reached the age where I have to dispense advice to my underlings.
dispenseIn doing this, we cannot dispense with his help.
dispenseIt seems unlikely that any society could completely dispense with myths.
dispenseLet's dispense with formalities.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell   FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จัดจำหน่าย[v. exp.] (jat jamnāi) EN: distribute ; sell ; dispense   FR: distribuer
เครื่องออกใบเสร็จรับเงิน[n. exp.] (khreūang øk baiset rap ngoen) EN: receipt dispenser   
ผ่อนผัน[v. exp.] (phǿnphan) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace   FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPENSE D IH0 S P EH1 N S
DISPENSED D IH0 S P EH1 N S T
DISPENSER D IH0 S P EH1 N S ER0
DISPENSES D IH0 S P EH1 N S IH0 Z
DISPENSERS D IH0 S P EH1 N S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispense (v) dˈɪspˈɛns (d i1 s p e1 n s)
dispensed (v) dˈɪspˈɛnst (d i1 s p e1 n s t)
dispenser (n) dˈɪspˈɛnsər (d i1 s p e1 n s @ r)
dispenses (v) dˈɪspˈɛnsɪz (d i1 s p e1 n s i z)
dispensers (n) dˈɪspˈɛnsəz (d i1 s p e1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配药[pèi yào, ㄆㄟˋ ㄧㄠˋ, / ] dispense (drugs); prescribe, #51,054 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
キャッシュディスペンサー;キャッシュディスペンサ[, kyasshudeisupensa-; kyasshudeisupensa] (n) cash dispenser [Add to Longdo]
ジャーポット[, ja-potto] (n) (See 電気ポット) hot water dispenser (wasei [Add to Longdo]
ディスペンサー[, deisupensa-] (n) dispenser [Add to Longdo]
給茶機;給茶器[きゅうちゃき, kyuuchaki] (n) tea dispenser (in office break rooms); tea machine [Add to Longdo]
現金自動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] (n) cash dispenser [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]
電気ジャーポット[でんきジャーポット, denki ja-potto] (n) (See 電気ポット) hot water dispenser [Add to Longdo]
電気ポット[でんきポット, denki potto] (n) hot water dispenser [Add to Longdo]
軟券[なんけん, nanken] (n) (See 硬券) train ticket printed on soft paper, etc. (usu. dispensed from a vending machine as part of a roll) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現金自動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] cash dispenser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispense \Dis*pense"\, v. t. [imp. & p. p. {Dispensed}; p. pr. &
   vb. n. {Dispensing}.] [F. dispenser, L. dispensare, intens.
   of dispendere. See {Dispend}.]
   1. To deal out in portions; to distribute; to give; as, the
    steward dispenses provisions according directions; Nature
    dispenses her bounties; to dispense medicines.
    [1913 Webster]
 
       He is delighted to dispense a share of it to all the
       company.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To apply, as laws to particular cases; to administer; to
    execute; to manage; to direct.
    [1913 Webster]
 
       While you dispense the laws, and guide the state.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To pay for; to atone for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His sin was dispensed
       With gold, whereof it was compensed. --Gower.
    [1913 Webster]
 
   4. To exempt; to excuse; to absolve; -- with from.
    [1913 Webster]
 
       It was resolved that all members of the House who
       held commissions, should be dispensed from
       parliamentary attendance.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       He appeared to think himself born to be supported by
       others, and dispensed from all necessity of
       providing for himself.        --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispense \Dis*pense"\, n. [Cf. F. dispense dispensation. See
   {Dispense}, v. t.]
   Dispensation; exemption. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispense \Dis*pense"\, n. [OF. despense, F. d['e]pense.]
   Expense; profusion; outlay. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      It was a vault built for great dispense. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispense \Dis*pense"\, v. i.
   1. To compensate; to make up; to make amends. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       One loving hour
       For many years of sorrow can dispense. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To give dispensation.
    [1913 Webster]
 
       He [the pope] can also dispense in all matters of
       ecclesiastical law.          --Addis &
                          Arnold (Cath.
                          Dict. )
    [1913 Webster]
 
   {To dispense with}.
    (a) To permit the neglect or omission of, as a form, a
      ceremony, an oath; to suspend the operation of, as a
      law; to give up, release, or do without, as services,
      attention, etc.; to forego; to part with.
    (b) To allow by dispensation; to excuse; to exempt; to
      grant dispensation to or for. [Obs.] "Conniving and
      dispensing with open and common adultery." --Milton.
    (c) To break or go back from, as one's word. [Obs.]
      --Richardson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispense
   v 1: administer or bestow, as in small portions; "administer
      critical remarks to everyone present"; "dole out some
      money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a
      blow to someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
      {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel
      out}, {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish
      out}, {allot}, {dole out}]
   2: grant a dispensation; grant an exemption; "I was dispensed
     from this terrible task"
   3: give or apply (medications) [syn: {administer}, {dispense}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top