ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raise

R EY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raise-, *raise*
Possible hiragana form: らいせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raise(vt) ยกขึ้น, See also: ชูขึ้น, Syn. lift
raise(vt) เลี้ยงดู, See also: เลี้ยง, Syn. bring up
raise(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. increase
raise(vt) ปลูก, See also: เพาะปลูก, Syn. breed, grow
raise(vt) รวบรวมเงิน, See also: เรี่ยไร
raise(vt) กระตุ้น, See also: ยั่วยุ, ปลุกปั่น, Syn. provoke
raise(vt) เพิ่มเงินพนัน
raise(vt) ติดต่อทางวิทยุ
raise(vt) ทำให้คืนชีพ
raise(vt) ยกระดับ, See also: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น, Syn. improve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raise(เรส) vt., vi. (การ) ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, ทำให้สูงขึ้น, เงย, ยกระดับ, สร้าง, ตั้งเสา, สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนขั้น, เลี้ยง (เด็ก, ไก่...) , ระดมพล, ปลุก, ยั่วยุ, ทำให้คืนชีพ, เพิ่มค่า, ทำให้ขนมฟู, รวบรวมเงิน, เก็บภาษี, เพาะปลูก, วางเงินพนันมากขึ้น, ติดต่อทางวิทยุ
raiser(เร'เซอะ) n. ผู้ยก, ผู้ยกขึ้น, ผู้เลี้ยง, ผู้เพาะปลูก, ผู้รวบรวมเงิน, ผู้ทำขนมปัง
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน, ตีราคา.
dispraisevt., n. (การ) ดูหมิ่น, กล่าวร้าย, ด่า
praise(เพรซ) vt., n. (การ) สรรเสริญ, ชมเชย, ยกย่อง, สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable

English-Thai: Nontri Dictionary
raise(vt) ตั้งขึ้น, ยกขึ้น, เลื่อนขั้น, เลี้ยงสัตว์, เพาะปลูก, ส่งเสริม
appraise(vt) ตีราคา, ประเมินค่า, หาค่า
dispraise(vt) ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, กล่าวร้าย, ด่า
praise(n) การยกย่อง, การสรรเสริญ, การสดุดี, คำเยินยอ, คำสรรเสริญ
praise(vt) ยกย่อง, สรรเสริญ, สดุดี, ยกยอ, เยินยอ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, น่าสดุดี, น่าชมเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raise a presumptionตั้งข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raise an issueยกประเด็น, ตั้งประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raised bogพรุงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
raised chequeเช็คที่แก้จำนวนเงินเพิ่มขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
raise moneyระดมทุน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All those voting guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนผิดโปรดยกมือของคุณ 12 Angry Men (1957)
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก 12 Angry Men (1957)
All those voting not guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนไม่ผิดโปรดยกมือของคุณ 12 Angry Men (1957)
All those voting guilty, raise your hands.All those voting guilty, raise your hands. 12 Angry Men (1957)
OK, all those voting not guilty, raise your hands.OK, all those voting not guilty, raise your hands. 12 Angry Men (1957)
The fact that she described the stabbing by saying she saw the boy raise his arm over his head and stab down into the father's chest.And two: 12 Angry Men (1957)
The fish just moved away slowly... ... and the old man could not raise him an inch.ปลาที่เพิ่งย้ายออกไปอย่างช้าๆ และคนเก่าไม่สามารถฟื้นนิ้ว The Old Man and the Sea (1958)
I'll raise you.คุณไม่ได้ใช้นิ้วมือว่าในอดีตที่ผ่านมา Help! (1965)
So... more to raise a laugh...เพื่อให้มากขึ้นเพื่อยกระดับ หัวเราะ How I Won the War (1967)
It's important to raise a laugh on the battlefield.เพื่อยกระดับการหัวเราะใน สนามรบ และมีอารมณ์ขันมากบาง หัวเราะสามารถ How I Won the War (1967)
They've been going in and out of style, But they're guaranteed to raise a smileพวกเขาได้รับไปในและนอกรูปแบบ แค่พวกเขาจะรับประกันที่จะเพิ่ม รอยยิ้ม Yellow Submarine (1968)
Well, raise my rent! You are the Kid!แม่เจ้าโว๊ย นายคือเดอะคิด Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raiseAnd I will raise it again in three days.
raiseAnd you are going to raise it in three days?
raiseAnyone with an opinion please raise their hand.
raiseAs she wanted to ask a question, she raised her hand.
raiseA student raised his hand when the teacher finished reading it.
raiseBirds make a nest in the springtime to raise their babies in.
raiseCan I use this area to raise vegetables?
raiseChris was hired to paint houses and was able to raise the money.
raiseCookie was raised by Kate.
raiseDon't raise my hopes like that.
raiseDon't raise your voice at me.
raiseEr, well, I'd like to take a vote. Would people in favour of Mr Ogawa's proposition please raise their hands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฐานะ(v) promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai Definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
ยักไหล่(v) shrug one's shoulder, See also: raise one's shoulder, Example: เธอยักไหล่เพื่อแสดงว่าไม่แยแสต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ทำให้ไหล่กระตุกขึ้น
ขึ้นเงินเดือน(v) raise the salary, Example: บริษัทโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานทุกคน, Thai Definition: เพิ่มจำนวนเงินเดือนให้มากขึ้น
ส่งเสริม(v) promote, See also: raise to, advance to, Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
ร้องแรกแหกกระเชอ(v) make an outcry, See also: raise a hue and cry, clamour, Example: คนพวกนั้นร้องแรกแหกกระเชออยู่ได้ ว่ามีทองคำฝังอยู่ในป่า, Thai Definition: ร้องตะโกนอย่างเอ็ดตะโร
ส่งเสียง(v) cry out, See also: raise one's voice, roar, yell, shout, howl, bawl, Syn. แผดเสียง, Example: เด็กๆ ส่งเสียงไล่ตามหลังอย่างสนุกพร้อมกับผลัดเปลี่ยนกันถือเชือก, Thai Definition: ร้องเสียงดัง
หยิบยก(v) bring up (e.g. a topic), See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present, Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง, Example: ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นหัวข้อใหญ่ เพราะการลักลอบค้ายากำลังเป็นปัญหาใหญ่สุดในช่วงนั้น, Thai Definition: ยกขึ้นอ้าง
กู้(v) borrow, See also: raise a loan, take on loan, Syn. ยืม, กู้ยืม, Example: อิรักรบพุ่งกับอิหร่านถึง 7-8 ปีจนเงินหมดต้องกู้จากคูเวตและซาอุฯ, Thai Definition: ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย
ขึ้นราคา(v) raise the price, See also: increase the price, Syn. เพิ่มราคา, Ant. ลดราคา, Example: พ่อค้าขึ้นราคาสินค้าอีกครั้งก่อนจะสิ้นปี, Thai Definition: เพิ่มราคาให้มากขึ้นกว่เดิม
ขึ้น(v) increase, See also: raise, go up in price, Syn. เพิ่ม, Ant. ลด, Example: เจ้าของร้านขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนมาสูงกว่าที่เคยเป็น, Thai Definition: เพิ่มหรือทำให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
ใช้อุบาย[chāi ubāi] (v, exp) EN: raise a diversion ; fool ; trick  FR: utiliser un stratagème
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักธง[chak thong] (v, exp) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag  FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[chak thong kheun sao] (v, exp) EN: raise a flag  FR: hisser le drapeau
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
เชิดชู[choētchū] (v) EN: praise  FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[chomchoēi] (v) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud  FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RAISE R EY1 Z
RAISED R EY1 Z D
RAISER R EY1 Z ER0
RAISES R EY1 Z AH0 Z
RAISES R EY1 Z IH0 Z
RAISERS R EY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raise (v) rˈɛɪz (r ei1 z)
raised (v) rˈɛɪzd (r ei1 z d)
raiser (n) rˈɛɪzər (r ei1 z @ r)
raises (v) rˈɛɪzɪz (r ei1 z i z)
raisers (n) rˈɛɪzəz (r ei1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提高[tí gāo, ㄊㄧˊ ㄍㄠ, ] raise; increase #242 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] raised path; street #14,683 [Add to Longdo]
筹措[chóu cuò, ㄔㄡˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] raise (money) #15,510 [Add to Longdo]
加薪[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, ] raise salary #19,631 [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] raised path between fields #25,028 [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, / ] raise one's foot #28,688 [Add to Longdo]
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, ] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb #29,458 [Add to Longdo]
募款[mù kuǎn, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] raise funds; fund-raising; raise money #65,114 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] raised path between fields #97,741 [Add to Longdo]
[lǎng, ㄌㄤˇ, ] raised bank; mud wall #141,593 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fraise(n) |f| สตรอเบอร์รี

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライセンス[raisensu] (n) license; licence; (P) #1,484 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1, vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) #2,154 [Add to Longdo]
起こす(P);起す[おこす, okosu] (v5s, vt) to raise; to cause; to wake someone; (P) #4,448 [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
提起[ていき, teiki] (n, vs) bring suit; file a claim; raise a question; (P) #4,834 [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u, vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) #4,857 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top