ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -都-, *都*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[都, dōu, ㄉㄡ] all, each, entirely, whole; metropolis; capital
Radical: Decomposition: 者 (zhě ㄓㄜˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] city,  Rank: 68

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already, #23 [Add to Longdo]
[, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du, #23 [Add to Longdo]
[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] society; community; city; metropolis, #988 [Add to Longdo]
[Chéng dū, ㄔㄥˊ ㄉㄨ, ] Chengdu prefecture level city and capital of Sichuan province 四川 in southwest China, #1,992 [Add to Longdo]
[shǒu dū, ㄕㄡˇ ㄉㄨ, ] capital (city), #2,995 [Add to Longdo]
[dū shì, ㄉㄨ ㄕˋ, ] city; metropolis, #4,068 [Add to Longdo]
[quán dōu, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡ, ] all; without exception, #4,581 [Add to Longdo]
[dà dōu, ㄉㄚˋ ㄉㄡ, ] general; for the most part; on the whole, #5,733 [Add to Longdo]
[Dà dū, ㄉㄚˋ ㄉㄨ, ] Dadu, name of Beijing as capital of Yuan dynasty, #5,733 [Add to Longdo]
[Chéng dū shì, ㄔㄥˊ ㄉㄨ ㄕˋ, ] Chengdu prefecture level city and capital of Sichuan province 四川 in southwest China, #9,805 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[つごう, tsugou] (n) ความสะดวก
[とちょう, tochou] (n) ่ศาลาว่าการนครโตเกียว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
[とし, toshi] Thai: เมือง English: town
[とし, toshi] Thai: เทศบาลนคร English: municipal
[とし, toshi] Thai: ในเมือง English: urban

Japanese-English: EDICT Dictionary
[と, to] (n,adj-no) metropolitan; municipal [Add to Longdo]
(P);京[みやこ, miyako] (n) capital; metropolis; (P) [Add to Longdo]
鱮(oK)[みやこたなご;ミヤコタナゴ, miyakotanago ; miyakotanago] (n) (uk) Tokyo bitterling (species of cyprinid fish, Tanakia tanago) [Add to Longdo]
々逸;逸;々一[どどいつ, dodoitsu] (n) (obsc) (obs) (arch) unrhymed non-metrical Japanese popular love song or limerick in the 7-7-7-5 syllable pattern [Add to Longdo]
育ち[みやこそだち, miyakosodachi] (n) city-bred [Add to Longdo]
[とえい, toei] (n) operated by the metropolitan government; (P) [Add to Longdo]
[とか, toka] (n) in the capital; in Tokyo [Add to Longdo]
[とが, toga] (adj-na,n) graceful; sophisticated [Add to Longdo]
[とかい, tokai] (n,adj-no) city; (P) [Add to Longdo]
会を離れる[とかいをはなれる, tokaiwohanareru] (exp,v1) to leave town [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You can get it at the courthouse," the clerk added.庁舎でもらえますよ」と係員が付け加えた。
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスター・テレサは当時インド最大の市であったカルカッタに派遣された。
We feel that March 1 would be more convenient.3月1日の方が合がよいのですが。
Will six o'clock suit you?6時で合はよろしいですか。
Six o'clock will suit me very well.6時ならとても合がいい。
Would 8:30 be convenient for you?8時30分ではご合はいかがですか。
When did you get to Kyoto?いつ京に着きましたか。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご合が悪いというお知らせがなければ水曜の夕方に参ります。
When will it be convenient for you?あなたにとっていつがご合がよいでしょうか。
Please do the work at your own convenience.あなたのご合の良い時にその仕事をして下さい。
Please come to meet me some time when it's convenient.あなたの合のいいときに会いに来て下さい。
Could you please re-schedule the meeting at your convenience?あなたの合のいい日時にミーティングを組み直してくださいませんか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which of the cities visited did Your Highness enjoy the most?[JA] ご訪問された市の中で 最も楽しかったのはどこでしょうか? Roman Holiday (1953)
She prays.[CN] 她在祷告 Bruce Almighty (2003)
- I don't know.[JA] 会で寂しいんでしょ D.O.A. (1949)
He's done.[CN] 装好了. Episode #2.13 (1991)
Bad,[CN] 坐牢了有什么好的 Gwai ma seung sing (1974)
Go on![CN] 走! Lust for Life (1956)
All safe.[CN] 安全 Episode #1.1 (2003)
Can't I?[CN] 不行嗎 Kuai le de xiao ji (1990)
Hidden away somewhere in the vast city.[JA] 大市のどこかに 身を潜めている He Walked by Night (1948)
I'll have to make a call there. It'll save time.[JA] そこに往診に行くから 好合だ Hollow Triumph (1948)
It's been called a bunch of suburbs in search of a city.[JA] 心なき 郊外の一群とも呼ばれ He Walked by Night (1948)
In a little town, I might be noticed but in a city, I should be safe enough.[JA] 小さい町では 目立ってしまうが... 会なら安全だろう Detour (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のう, nou] Hauptstadt [Add to Longdo]
[とかい, tokai] Stadt [Add to Longdo]
[とない, tonai] in_Tokyo, innerhalb_der_Stadt_Tokyo [Add to Longdo]
[つごう, tsugou] Umstaende, Gelegenheit, Grund [Add to Longdo]
[とし, toshi] Stadt [Add to Longdo]
道府県[とどうふけん, todoufuken] die_japanischen_Praefekturen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top