ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -這-, *這*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[這, zhè, ㄓㄜˋ] this, these; such; here
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] words,  Rank: 4,155

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), #12 [Add to Longdo]
这个[zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙, / ] this; this one, #63 [Add to Longdo]
这样[zhè yàng, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] this (kind of, sort of); this way; such; like this; such, #103 [Add to Longdo]
这些[zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ, / ] these, #147 [Add to Longdo]
这种[zhè zhǒng, ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] this; this kind of; this sort of; this type of, #179 [Add to Longdo]
这么[zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙, / ] so much; this much; how much?; this way; like this, #243 [Add to Longdo]
这里[zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ, / ] here, #344 [Add to Longdo]
这次[zhè cì, ㄓㄜˋ ㄘˋ, / ] present; now; current, #544 [Add to Longdo]
这时[zhè shí, ㄓㄜˋ ㄕˊ, / ] at this time; at this moment, #1,909 [Add to Longdo]
这边[zhè biān, ㄓㄜˋ ㄅㄧㄢ, / ] this side; here, #4,863 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ほうほう, houhou] (n) confusedly; perplexity [Add to Longdo]
いずる[はいずる, haizuru] (v5r,vi) (uk) to creep; to crawl [Add to Longdo]
い出す[はいだす, haidasu] (v5s,vi) to crawl or creep out of [Add to Longdo]
い出る[はいでる, haideru] (v1,vi) to crawl or creep out of [Add to Longdo]
い松[はいまつ, haimatsu] (n) creeping pine [Add to Longdo]
い上がる;い上る[はいあがる, haiagaru] (v5r,vi) to creep up; to crawl up [Add to Longdo]
[はいはい, haihai] (n,vs) (uk) (chn) creeping; crawling [Add to Longdo]
い戻る[はいもどる, haimodoru] (v5r) to crawl back to [Add to Longdo]
い蹲う[はいつくばう, haitsukubau] (v5u,vi) (See い蹲る) to grovel; to go down on one's hands and knees [Add to Longdo]
い蹲る[はいつくばる, haitsukubaru] (v5r,vi) (See い蹲う) to grovel; to go down on one's hands and knees [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The boy was lying on his stomach watching TV.その男の子はテレビを見ながら腹いに寝そべっていた。
Creep out from under a table.テーブルの下からい出す。
We crawled like so many ants along the mountain pass.我々は山道をまるでアリがうように進んだ。
The baby was crawling on all fours.赤ちゃんは四つんいになってはっていた。
The baby crept into the room.赤ちゃんは部屋にってきた。
He got down on all fours and started searching for the ring.彼は四つんいになって、指輪を探し始めた。
He felt something crawl up his leg.彼は足に何かがい上がってくるのを感じた。
Their baby has just started to crawl.彼らの赤ちゃんはちょうどい始めたところです。
Crawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!ほふく前進はもっと素早くゴキブリのようにえ!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here.[CN]  Pearls of the Deep (1965)
Let your blackness crawl beneath my skin.[JA] 私の肌の下に黒くえ! Witch (1997)
Clarice?[CN] 真是樣嗎? Hannibal (2001)
They can creep up on you.[JA] い上がってくる Creepshow (1982)
So?[CN] - 就 Trust (1990)
Yes[CN] 是啊,今天兒舉行 Hong Kong Nocturne (1967)
And although they're essentially brainless you have to watch them 'cause they creep up on you.[JA] 脳ナシなのさ 見てみろ どいつもってくる Creepshow (1982)
Down on the floor mat![JA] 腹いになるんだ The Mirror (1975)
Here![CN] 裡... 46 Long (1999)
What did I tell you?[JA] なんとかっていける Demons (1985)
'I crawled along the floor, thinking:[JA] 俺は床をった Farewell, My Lovely (1975)
Come on.[CN] 就條吧 Tristana (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top