ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advised

AE0 D V AY1 Z D   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advised-, *advised*, advis, advise
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advised[ADJ] ซึ่งพิจารณามาแล้ว, Syn. thought out, considered, well-considered
advisedly[ADV] อย่างพิจารณาแล้ว, Syn. thoughtfully, consciously, intentionally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ,ทะลึ่ง,ไม่บังควร,อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ,ฉลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I advised Michael.I advised Michael. The Godfather (1972)
And you ought to be advised that military court-martials are lenient.ให้แกรู้ไว้ ศาลทหารน่ะ โอนอ่อนผ่อนผันมาก Casualties of War (1989)
I have been advised by my department that I can take a train from here to Pontypridd.ผมได้คำแนะนำ จากแผนกของผมว่าผมขึ้นรถไฟจากนี่ ไปพอนไทพิดได้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.พ่อ, ธีโอดอร์ ควรที่จะจัดให้มีการตกแต่ง กิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้ Contact (1997)
People's Republic of China is advised... the government of Tibet recognizes no foreign sovereign.เราขอเสนอต่อ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า รัฐบาลทิเบตจะไม่ยอมรับ การกุมอำนาจปกครองโดยต่างชาติ Seven Years in Tibet (1997)
Citizens are advised that if they see an evil genius with a claw, not to approach him.แนะนำให้พลเมืองว่า ถ้าพบเห็น... ปีศาจอัจฉริยะที่มีกงเล็บ ห้ามเข้าใกล้ Inspector Gadget 2 (2003)
Be advised... hit-and-run suspects at large in a blue van.มีเหตุแจ้ง... ผู้ต้องหาชนแล้วหนีขับรถแวนสีน้ำเงิน. 11:14 (2003)
'The public are being strongly advised not to approach anyone... 'เป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขา Shaun of the Dead (2004)
As she advisedที่เธอแนะนำ The Guy Was Cool (2004)
I've been discussing with him about your condition and it's advised that you give surgery a go.ฉันปรึกษากับเขาแล้วเรื่องอาการของคุณ เขาบอกว่าคุณควรจะกลับไปผ่าตัดดูอีกที Sorry, I Love You (2004)
You still advise what you advised upon the road?ท่านยังยืนยันตามคำแนะนำเดิมไหม ? Kingdom of Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advisedA teacher was advised to him.
advisedCharlie's father advised him to become a teacher.
advisedGeorge was so tired that his doctor advised him to take better care of himself.
advisedHad she been a friend of mine, I would have advised her not to do that.
advisedHe advised an early start.
advisedHe advised caution.
advisedHe advised her to stop drinking.
advisedHe advised me not to believe her saying.
advisedHe advised me not to smoke.
advisedHe advised me on my study.
advisedHe advised me that he had arrived.
advisedHe advised me that I keep the secret.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISED    AE0 D V AY1 Z D
ADVISED    AH0 D V AY1 Z D
ADVISEDLY    AE0 D V AY1 Z AH0 D L IY0
ADVISEDLY    AH0 D V AY1 Z AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advised    (v) ˈədvˈaɪzd (@1 d v ai1 z d)
advisedly    (a) ˈədvˈaɪzɪdliː (@1 d v ai1 z i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence [Add to Longdo]
鼻元思案[はなもとじあん;はなもとしあん, hanamotojian ; hanamotoshian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]
鼻先思案[はなさきじあん;はなさきしあん, hanasakijian ; hanasakishian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]
鼻先分別[はなさきふんべつ, hanasakifunbetsu] (n) (See 鼻先思案) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 advised \ad*vised"\ adj.
   1. 1 Carefully thought out; likely to be the best course; --
    said of actions. Often used in combination; as,
    ill-advised, well-advised. Also See: wise {unadvised,
    ill-advised}
 
   Syn: considered, well-advised
     [WordNet 1.5]
 
   2. Having received information; as, be kept advised.
    {uninformed}
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advise \Ad*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Advised}; p. pr. & vb.
   n. {Advising}.] [OE. avisen to perceive, consider, inform, F.
   aviser, fr. LL. advisare. advisare; ad + visare, fr. L.
   videre, visum, to see. See {Advice}, and cf. {Avise}.]
   1. To give advice to; to offer an opinion, as worthy or
    expedient to be followed; to counsel; to warn. "I shall no
    more advise thee." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To give information or notice to; to inform; -- with of
    before the thing communicated; as, we were advised of the
    risk.
    [1913 Webster]
 
   {To advise one's self}, to bethink one's self; to take
    counsel with one's self; to reflect; to consider. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bid thy master well advise himself.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To counsel; admonish; apprise; acquaint.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advised
   adj 1: having the benefit of careful prior consideration or
       counsel; "a well-advised delay in carrying out the plan"
       [syn: {well-advised}, {advised}] [ant: {ill-advised},
       {unadvised}]
   2: having received information; "be kept advised"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top