ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歴史

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歴史-, *歴史*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
歴史[れきし, rekishi] TH: ประวัติศาสตร์  EN: history

Japanese-English: EDICT Dictionary
歴史[れきし, rekishi] (n, adj-no) history; (P) #234 [Add to Longdo]
歴史となること[れきしとなること, rekishitonarukoto] (exp) history-making event [Add to Longdo]
歴史の1ページ;歴史の一ページ[れきしのいちページ, rekishinoichi pe-ji] (exp, n) page in the history books; historical (event); old news [Add to Longdo]
歴史は繰り返す[れきしはくりかえす, rekishihakurikaesu] (exp) (id) History repeats itself [Add to Longdo]
歴史を刻む[れきしをきざむ, rekishiwokizamu] (exp, v5m) to let (feel) time pass [Add to Longdo]
歴史[れきしか, rekishika] (n) historian [Add to Longdo]
歴史科学[れきしかがく, rekishikagaku] (n) historical science [Add to Longdo]
歴史[れきしが, rekishiga] (n) historical picture [Add to Longdo]
歴史[れきしがく, rekishigaku] (n) study of history [Add to Longdo]
歴史学派[れきしがくは, rekishigakuha] (n) historical school [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am interested in Asian history.アジアの歴史に興味があります。
I have to take an examination in history tomorrow.あすは歴史の試験を受けなくてはならない。
I will tell you the history of my life.あなたに私の人生の歴史を話してあげよう。
You have to settle down and study for the history test.あなたは落ち着いて、歴史の試験の勉強をしなければならない。
Which period of history are you studying?あなたは歴史のどの時代を研究していますか。
Let's look back on the history of the United States.アメリカの歴史をさかのぼってみよう。
In the early days of American history, blacks lived in slavery.アメリカの歴史の初期には黒人は奴隷として生きていた。
The history of every country begins in the heart of a man or a woman.あらゆる国の歴史は男なり女なりの心の中に始まる。
If you are to know a nation, you must learn its history.ある国を知りたければ.その国の歴史を学ばねばならない。
I want to teach history when I grow up.おとなになったら歴史を教えたい。
My mother looked up the history of coffee cups.お母さんはコーヒーカップの歴史について調べ始めた。
Were there any interesting topics in today's history class?きょうの歴史の授業で何か面白い話題はありましたか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We meet at a crossroads in history.[JP] ... 歴史が交差する日に なるからです Taxi Driver (1976)
Don't you find anything significant at all in today's situation in Russia that would strike a future historian?[JP] "あなたはロシアの 現状を見て" "歴史の原動力になる ようなものが" "何一つないと 思うのですか?" The Mirror (1975)
I'll drown myself in the history of these cities, to forget Robert.[JP] 歴史の中で自分を紛らわそう。 ロベルトを忘れるために... Live for Life (1967)
Long before the dawn of man's history, they had walked our Earth... . ..and brought back many biological specimens.[JP] 人類の歴史の夜明けのずっと前に 彼等は地球を訪れ・・ 多くの生物学的標本を 持ち帰った Forbidden Planet (1956)
And France opposed the liberation of Algeria because they felt guilty about staying there.[JP] そして、フランスはアルジェリアの解放に反対しています。 何故なら歴史はフランスに不利なので。 Live for Life (1967)
These men fell in one of the most cruel battles in history.[JP] 彼らは、歴史の中で最も残酷な戦い巻き込まれました。 Live for Life (1967)
. ..which was to have crowned their entire history...[JP] ・・彼等の全歴史上で 頂点に居たのではあるが・・ Forbidden Planet (1956)
You wait, you'll pay for our tears![JP] この会場は歴史的な 由緒あるものであります Tikhiy Don II (1958)
- You're gonna make history![JP] - "歴史を作るんだぜ!" Brainstorm (1983)
History. Partly.[JP] 歴史 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You wait, you'll pay for our tears![JP] この会場は歴史的な 由緒あるものであります Tikhiy Don (1957)
such as it was given us by God."[JP] "いかなる歴史も 持ちたいと思いません" "プーシキンの チャダーエフ宛の書翰" The Mirror (1975)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
歴史[れきし, rekishi] Geschichte [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top