ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -成-, *成*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[成, chéng, ㄔㄥˊ] to accomplish; to become; to complete, to finish; to succeed
Radical: Decomposition: 丁 (dīng ㄉㄧㄥ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [] ,  Rank: 59

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng, #170 [Add to Longdo]
[chéng wéi, ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] to become; to turn into, #180 [Add to Longdo]
[wán chéng, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, ] complete; accomplish; perfect tense (grammar), #368 [Add to Longdo]
[chéng gōng, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] success; to succeed, #419 [Add to Longdo]
[xíng chéng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ, ] to form; to take shape, #476 [Add to Longdo]
[zào chéng, ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ, ] to bring about; to create; to cause, #557 [Add to Longdo]
[chéng běn, ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, ] (manufacturing, production etc) costs, #904 [Add to Longdo]
[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] achievement; performance records; grades, #969 [Add to Longdo]
[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ, ] establish; set up, #992 [Add to Longdo]
[biàn chéng, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] to change into; to turn into; to become, #1,158 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
るべく[なるべく, narubeku] (adv) เท่าที่เป็นไปได้, อย่างไรก็ตาม
り済まし[なりすまし, narisumashi] (n) การแอบอ้าง (การแอบอ้าง หรือ ใช้สิทธิคนอื่น เพื่อกระทำการบางอย่าง ในความหมายที่ไม่ค่อยดี)
り済ます[なりすます, narisumasu] (vt) แอบอ้าง , See also: S. なりすまし,
[なるほど, naruhodo] อย่างนี้นี่เอง
[せいりつ, seiritsu] (n) การจัดการ,การคงอยู่,การก่อตั้ง,การทำให้สมบูรณ์,การทำให้สำเร็จ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[なす, nasu] Thai: ทำ English: to perform
[なす, nasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to accomplish
り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude
り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ประกอบด้วย English: to consist of
り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)
[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
[せいちょう, seichou] Thai: การเจริญเติบโต
[なる, naru] Thai: กลายเป็น English: to become
[せいじん, seijin] Thai: ผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี) English: adult

Japanese-English: EDICT Dictionary
さしめる[なさしめる, nasashimeru] (v1) to force to do; to compel [Add to Longdo]
し遂げる(P);為し遂げる[なしとげる, nashitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill; (P) [Add to Longdo]
し得る;しうる;しえる[なしうる(し得る;しうる);なしえる(し得る;しえる)(ik), nashiuru ( nashi eru ; nashi uru ); nashieru ( nashi eru ; nashi eru )(ik)] (adj-f,exp) to be able to do; to be capable of doing [Add to Longdo]
らしめる[ならしめる, narashimeru] (v1) (uk) (arch) (See る・1,しめる) to make become; to let become [Add to Longdo]
らぬ堪忍するが堪忍[ならぬかんにんするがかんにん, naranukanninsurugakannin] (exp) (id) True patience lies in bearing the unbearable [Add to Longdo]
り;為り[なり, nari] (n) (See る・7) being promoted (shogi) [Add to Longdo]
り下がる[なりさがる, narisagaru] (v5r,vi) to be degraded; to come down in the world [Add to Longdo]
り果てる;果てる[なりはてる, narihateru] (v1,vi) to be reduced to ... [Add to Longdo]
り角[なりかく, narikaku] (n) promoted bishop [Add to Longdo]
り駒[なりこま, narikoma] (n) promoted chessman [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."功に必要なのは何よりもまず忍耐だ」と先生は言った。
I agree with him. So do I.「私は彼に賛です」「私もです」
"Will he succeed?" "I fear not."「彼は功するだろうか」「どうも怪しい」
Ten years ago, such business would have been a success.10年前なら、そういう商売は功していただろう。
Ten years ago the ward office gave us ballpoint pens on the Coming of Age Day.10年前の人の日に区役所からボールペンをもらった。
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが協会を構しています。
The year 1980 saw the fastest economic growth in that country.1980年にはその国は最も急速な経済長をとげた。
A team is composed of eleven players.1チームは11人の選手で構されている。
Nine players make up a team.1チームは9人選手からる。
My grades have improved since first semester.1学期に比べて績がよくなった。
We succeeded in breaking the door open after trying for half an hour.30分間やってみてようやくドアを壊して開けることに功した。
It will be three months before our new school building is completed.3ヶ月すれば、私たちの新しい校舎が完するでしょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only after we do good.[JA] 功してからにしましょ Detour (1945)
Done.[CN]  Wall Street (1987)
No?[CN]  Together (2002)
Done.[CN]  The Dogs of War (1980)
- Right, come in and we'll sign the papers.[JA] - 契約立だ Detour (1945)
Bravo![CN] 功! Padre Padrone (1977)
Sold.[CN]  Casanova 70 (1965)
Deal.[CN] 交。 Malibu's Most Wanted (2003)
Deal.[CN]  Fight Club (1999)
One cannot say, a square goes sprouting.[JA] 絵を長させるんだ Scarlet Street (1945)
You do, don't you, Cleo?[JA] だめ? クレオは賛だね Pinocchio (1940)
Deal.[CN]  The Truth About Love (2005)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
長曲線[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] logistic curve [Add to Longdo]
[せいぶん, seibun] component [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なす, nasu] -tun, bilden [Add to Longdo]
[せいこう, seikou] Erfolg, Gelingen [Add to Longdo]
[せいく, seiku] Redensart, Idiom [Add to Longdo]
[じょうじゅ, jouju] durchfuehren, ausfuehren, erreichen [Add to Longdo]
[せいねん, seinen] Muendigkeit, Volljaehrigkeit [Add to Longdo]
[せいか, seika] Ergebnis [Add to Longdo]
[せいじゅく, seijuku] Reife [Add to Longdo]
[せいりつ, seiritsu] Zustandekommen [Add to Longdo]
[せいせき, seiseki] Leistung, Resultat, Ergebnis [Add to Longdo]
績表[せいせきひょう, seisekihyou] Zensurenliste, Zeugnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top