ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eminence

EH1 M AH0 N AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eminence-, *eminence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eminence(n) การมีตำแหน่งสูง, See also: ความสำคัญ, ความยิ่งใหญ่, Syn. distinction, important, prominence
eminence(n) เนิน (คำทางการ), See also: พื้นดินที่สูงกว่าส่วนอื่น, Syn. highland, hill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eminence(เอม'มะเนินซฺ) n. ความเด่น, ความสูงส่ง, ความมีชื่อเสียง, ที่สูง, เนิน, ผู้มีชื่อเสียง, ผู้มีฐานะหรือตำแหน่งสูง, ปุ่ม, ส่วนที่ยื่นออก
gray eminenceผู้ใช้อำนวจในทางที่ผิดหรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
preeminence(พรีเอม'มิเนินซฺ) n. ความเหนือกว่า, ความดีกว่าเพื่อน, ความมีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า., Syn. pre-eminence, preวminence

English-Thai: Nontri Dictionary
eminence(n) ความเด่น, ความมีชื่อเสียง, ความสูงส่ง, ผู้มีชื่อเสียง
preeminence(n) ความเหนือกว่า, ความเป็นเยี่ยม, ความมีอำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eminenceโหนก, เนิน, ปุ่ม, ส่วนยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, frontal; tuber, frontalโหนกหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, hypothenarเนินโคนนิ้วก้อย [ มีความหมายเหมือนกับ hypothenar ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, parietal; tuber, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, thenarเนินโคนหัวแม่มือ [ มีความหมายเหมือนกับ thenar ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, thyroid; Adam's apple; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eminenceลักษณะรอยนูนอย่างต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Eminence is waiting to hear you hold to yours.สานุศิษของโปปอยากพบท่าน ถ้าท่านมีสัจจะ Ironclad (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eminenceHe won eminence as a scientist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนิน[noēn] (n) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence  FR: colline [ f ] ; monticule [ m ] ; butte [ f ] ; élévation [ f ] ; tumulus [ m ] ; tertre [ m ] ; remblai [ m ] ; monceau [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMINENCE EH1 M AH0 N AH0 N S
EMINENCES EH1 M AH0 N AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eminence (n) ˈɛmɪnəns (e1 m i n @ n s)
eminences (n) ˈɛmɪnənsɪz (e1 m i n @ n s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eminence grise(jargon) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇将軍[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun [Add to Longdo]
貴顕紳士[きけんしんし, kikenshinshi] (n) gentlemen of (high) eminence; notables; dignitaries [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (n) preeminence; superlativeness [Add to Longdo]
出群[しゅつぐん, shutsugun] (n) excellence; pre-eminence [Add to Longdo]
出世[しゅっせ, shusse] (n, vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P) [Add to Longdo]
台地[だいち, daichi] (n) plateau; tableland; eminence; (P) [Add to Longdo]
卓出[たくしゅつ, takushutsu] (n, vs) excellence; superiority; preeminence; prevalence [Add to Longdo]
卓抜[たくばつ, takubatsu] (adj-na, n) excellence; superiority; preeminence; prevalence [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) [Add to Longdo]
猊下[げいか, geika] (n, n-suf) (hon) your highness; your grace; your eminence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eminence \Em"i*nence\, n. [L. eminentia, fr. eminens eminent:
   cf. F. ['e]minence.]
   1. That which is eminent or lofty; a high ground or place; a
    height.
    [1913 Webster]
 
       Without either eminences or cavities. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The temple of honor ought to be seated on an
       eminence.               --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. An elevated condition among men; a place or station above
    men in general, either in rank, office, or celebrity;
    social or moral loftiness; high rank; distinction;
    preferment. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       You 've too a woman's heart, which ever yet
       Affected eminence, wealth, sovereignty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A title of honor, especially applied to a cardinal in the
    Roman Catholic Church.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eminence
   n 1: high status importance owing to marked superiority; "a
      scholar of great eminence" [syn: {eminence}, {distinction},
      {preeminence}, {note}]
   2: a protuberance on a bone especially for attachment of a
     muscle or ligament [syn: {tuberosity}, {tubercle},
     {eminence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top