ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astigmatism

AH0 S T IH1 G M AH0 T IH2 Z AH0 M   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astigmatism-, *astigmatism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia

English-Thai: Nontri Dictionary
astigmatism(n) อาการตาพร่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
astigmatismสายตาพร่าต่างแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astigmatismสายตาเอียง [TU Subject Heading]
Astigmatismสายตาเอียง, การบิดเบี้ยวของเล็นส์, ภาวะสายตาเอียง [การแพทย์]
Astigmatism, Compoundสายตาเอียงชนิดเหมือนกัน [การแพทย์]
Astigmatism, Highสายตาเอียงมากๆ [การแพทย์]
Astigmatism, Hypermetropicสายตาเอียงร่วมกับสายตายาว [การแพทย์]
Astigmatism, Irregularการหักเหของแสงสว่างแตกต่างกันหลายแนว [การแพทย์]
Astigmatism, Mixedสายตาเอียงชนิดผสม [การแพทย์]
Astigmatism, Myopicสายตาเอียงกับสายตาสั้น [การแพทย์]
Astigmatism, Regularสายตาเอียงในแนวตั้งฉากหรือแนวปกติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
astigmatismสายตาเอียง สาเหตุใหญ่เกิดจากกระจกตาที่มีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแกน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astigmatismContact lenses are more able to correct strong astigmatism.

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTIGMATISM AH0 S T IH1 G M AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astigmatism (n) ˈəstˈɪgmətɪzəm (@1 s t i1 g m @ t i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散光[sǎn guāng, ㄙㄢˇ ㄍㄨㄤ, ] astigmatism, #33,283 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Astigmatismus {m}astigmatism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナスチグマート[, anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger [Add to Longdo]
非点収差[ひてんしゅうさ, hitenshuusa] (n) astigmatism [Add to Longdo]
乱視[らんし, ranshi] (n,adj-no) astigmatism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ametropia \am`e*tro"pi*a\ ([a^]m`[-e]*tr[=o]"p[i^]*[.a]), n.
   [Gr. 'a`metros irregular + 'w`ps, 'wpo`s, eye.] (Med.)
   A visual impairment resulting from faulty refraction of light
   rays in the eye. Subtypes include {myopia} {astigmatism} and
   {hyperopia}. -- {Am`e*trop"ic} ([a^]m`[-e]*tr[o^]p"[i^]k), a.
   AS
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astigmatism \A*stig"ma*tism\, n. [Gr. 'a priv. + ?, ?, a prick
   of a pointed instrument, a spot, fr. ? to prick: cf. F.
   astigmatisme.] (Med. & Opt.)
   A defect of the eye or of a lens, in consequence of which the
   rays derived from one point are not brought to a single focal
   point, thus causing imperfect images or indistinctness of
   vision.
   [1913 Webster]
 
   Note: The term is applied especially to the defect causing
      images of lines having a certain direction to be
      indistinct, or imperfectly seen, while those of lines
      transverse to the former are distinct, or clearly seen.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astigmatism
   n 1: (ophthalmology) impaired eyesight resulting usually from
      irregular conformation of the cornea; common in nearsighted
      people [syn: {astigmatism}, {astigmia}]
   2: (optics) defect in an optical system in which light rays from
     a single point fail to converge in a single focal point [syn:
     {astigmatism}, {astigmia}] [ant: {stigmatism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top