Search result for

analysis

(100 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analysis-, *analysis*, analysi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analysis[N] การวิเคราะห์, See also: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. separation, breakdown
analysis[N] จิตวิเคราะห์, See also: การวิเคราะห์ทางจิตใจ, Syn. psychotherapy, depth psychiatry
analysis[N] ผลการวิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
cryptanalysis(คริพทะแนล'ลิซิส) n. วิธีการถอดรหัสหรือแปลข้อเขียนลับ
psychoanalysis(ไซโคอะแนล'ลิซิส) n. จิตวิเคราะห์,การใช้จิตวิเคราะห์รักษา., See also: psychoanalytical adj.
systems analysisการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้อุปกรณือิเล็คทรอนิคส์ช่วย

English-Thai: Nontri Dictionary
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analysisการวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
analysisการวิเคราะห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analysisการวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analysis, break-evenการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analysis, contentการวิเคราะห์เนื้อหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analysis, networkการวิเคราะห์ข่ายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analysis, systemsการวิเคราะห์ระบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analysisการวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Analysisการวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Analysisการวิเคราะห์ [การบัญชี]
Analysisการวิเคราะห์, การวิเคราะห์ตามประเด็น [การแพทย์]
analysisการวิเคราะห์, วิธีการพิสูจน์หรือหาองค์ประกอบหรือหาปริมาณของสาร  มีอยู่ 2 แบบ คือ คุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Analysis of covarianceการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Analysis of Dataการวิเคราะห์ข้อมูล [การแพทย์]
Analysis of meansการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
Analysis of Symptomการวิเคราะห์อาการ [การแพทย์]
Analysis of varianceการวิเคราะห์ความแปรปรวน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
-You've done a spectral analysis?คุณได้ทำการวิเคราะห์ สเปกตรัม? แน่นอนฉันมี 2010: The Year We Make Contact (1984)
If you've done the analysis what are the results?หากคุณได้ดำเนินการวิเคราะห์ สิ่งที่เป็นผลหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน Akira (1988)
I got the lab analysis back.ผลตรวจสอบออกมาแล้ว Basic Instinct (1992)
We trust you'll make the proper scientific analysis.ฉันเข้าใจว่า คุณต้องการให้ฉัน ทำลายชื่อเสียงโครงการ X-Files ใช่ไหม... ค่ะท่าน ? Deep Throat (1993)
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์... Deep Throat (1993)
We need help with the spectrum analysis. - I'll get on it.นั่งลง เราต้องการความช่วย เหลือด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม Contact (1997)
Thank you for that scientific analysis, Mr. Smith.-ขอบคุณ สำหรับการวิเคราะห์ของคุณ Event Horizon (1997)
Thank you for that fine forensic analysis, Mr. Bodine.ขอบคุณที่ทำภาพสวยๆ ให้เห็น Titanic (1997)
But in the final analysis what's really important is the vision.สิ่งสำคัญที่สุดจริง ๆ คือวิสัยทัศน์ คุณต้องมีเรื่องเล่าแม่บทที่ดีกว่า The Corporation (2003)
I thought your photo analysis was brilliant, Tony.บอกอะไรเกี่ยวกับ ผู้การแทรป ได้บ้าง Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analysisAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
analysisA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
analysisEvery situation requires individual analysis.
analysisHe made a close analysis of the situation.
analysisHe made a thorough analysis of the problem.
analysisHe's a financial analyst with a pretty good reputation for his analysis of economic trends.
analysisHis analysis of the causes of the uprising was correct.
analysisI am quite in agreement with your analysis.
analysisI beg to differ with you, but I disagree with your analysis of the situation.
analysisIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
analysisIn the last analysis, methods don't educate children; people do.
analysisLet's do a urine analysis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลการวิเคราะห์[N] analysis result, Syn. ผลวิจัย, Example: จากผลการวิเคราะห์ พบว่าการโคจรของดาวเทียมทำให้เรามีสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึ้น, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
การพิเคราะห์[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การพินิจ[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์[N] analysis, See also: consideration, deliberation, Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การวิเคราะห์งาน[N] analysis, Example: การวิเคราะห์งานในแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์[n. exp.] (baisamkhan sadaēng kān wikhrǿ) EN: certificate of analysis   
บทวิเคราะห์[n.] (botwikhrǿ) EN: review ; analysis   FR: revue [f]
การวิเคราะห์[n.] (kān wikhrǿ) EN: analysis   FR: analyse [f]
การวิเคราะห์เชิงเหตุผล[n. exp.] (kān wikhrǿ choēng hētphon) EN: causal analysis   
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wikhrǿ choēng khunnaphāp) EN: qualitative analysis   FR: analyse qualitative [f]
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ[n. exp.] (kān wikhrǿ choēng parimān) EN: quantitative analysis   FR: analyse quantitative [f]
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ khā sahasamphan) EN: correlation analysis   
การวิเคราะห์ความแปรปรวน[n. exp.] (kān wikhrǿ khwām praēprūan) EN: analysis of variance (ANOVA)   
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม[n. exp.] (kān wikhrǿ khwām praēprūan ruam) EN: analysis of covariance (ANCOVA)   
การวิเคราะห์กระบวนการ[n. exp.] (kān wikhrǿ krabūankān) EN: process analysis   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALYSIS    AH0 N AE1 L AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analysis    (n) (@1 n a1 l @ s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analyse {f}; Auswertung {f}; Untersuchung {f} | Analysen {pl}; Auswertungen {pl}; Untersuchungen {pl}analysis | analyses [Add to Longdo]
Analyse {f} (von); Untersuchung {f} (von); kritische Auseinandersetzung {f} (mit) | Analysen {pl}; Untersuchungen {pl}; kritische Auseinandersetzungen {pl}analysis (of) | analyses [Add to Longdo]
Analysedatei {f}analysis file [Add to Longdo]
Analysefunktion {f}analysis function [Add to Longdo]
Analysemethode {f}analysis method [Add to Longdo]
Arbeitsablaufstudie {f}analysis of workflow [Add to Longdo]
Ausgabeliste {f}analysis sheet [Add to Longdo]
Auswertungsprogramm {n}analysis program [Add to Longdo]
Auswertungszweck {m}analysis purpose [Add to Longdo]
Topologie {f}analysis situs [Add to Longdo]
Varianzanalyse {f}analysis of variance (ANOVA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
アナライズ[, anaraizu] (n) analysis [Add to Longdo]
アナリシス[, anarishisu] (n) analysis [Add to Longdo]
インベントリー分析;インベントリ分析[インベントリーぶんせき(インベントリー分析);インベントリぶんせき(インベントリ分析), inbentori-bunseki ( inbentori-bunseki ); inbentori bunseki ( inbentori bunseki )] (n) inventory analysis [Add to Longdo]
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) {comp} online pattern analysis and recognition system [Add to Longdo]
オンライン分析[オンラインぶんせき, onrain bunseki] (n) {comp} online analysis [Add to Longdo]
ガス分析[ガスぶんせき, gasu bunseki] (n) gas analysis [Add to Longdo]
クオンツ分析[クオンツぶんせき, kuontsu bunseki] (n) quantitative analysis (esp. financial) [Add to Longdo]
クラスター分析[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis [Add to Longdo]
ゲノム分析[ゲノムぶんせき, genomu bunseki] (n) genome analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム分析[システムぶんせき, shisutemu bunseki] system analysis, systems analysis [Add to Longdo]
データ解析[データかいせき, de-ta kaiseki] data analysis [Add to Longdo]
データ分析[データぶんせき, de-ta bunseki] data analysis [Add to Longdo]
トラフィック解析[トラフィックかいせき, torafikku kaiseki] traffic analysis [Add to Longdo]
マルコフ解析[マルコフかいせき, marukofu kaiseki] Markov analysis [Add to Longdo]
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
機能分析[きのうぶんせき, kinoubunseki] functional analysis [Add to Longdo]
構造化分析(技法)[こうぞうかぶんせき(ぎほう), kouzoukabunseki ( gihou )] SA, Structured Analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mathematics \Math`e*mat"ics\, n. [F. math['e]matiques, pl., L.
   mathematica, sing., Gr. ? (sc. ?) science. See {Mathematic},
   and {-ics}.]
   That science, or class of sciences, which treats of the exact
   relations existing between quantities or magnitudes, and of
   the methods by which, in accordance with these relations,
   quantities sought are deducible from other quantities known
   or supposed; the science of spatial and quantitative
   relations.
   [1913 Webster]
 
   Note: Mathematics embraces three departments, namely: 1.
      {Arithmetic}. 2. {Geometry}, including {Trigonometry}
      and {Conic Sections}. 3. {Analysis}, in which letters
      are used, including {Algebra}, {Analytical Geometry},
      and {Calculus}. Each of these divisions is divided into
      pure or abstract, which considers magnitude or quantity
      abstractly, without relation to matter; and mixed or
      applied, which treats of magnitude as subsisting in
      material bodies, and is consequently interwoven with
      physical considerations.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analysis \A*nal"y*sis\, n.; pl. {Analyses}. [Gr. ?, fr. ? to
   unloose, to dissolve, to resolve into its elements; ? up + ?
   to loose. See {Loose}.]
   1. A resolution of anything, whether an object of the senses
    or of the intellect, into its constituent or original
    elements; an examination of the component parts of a
    subject, each separately, as the words which compose a
    sentence, the tones of a tune, or the simple propositions
    which enter into an argument. It is opposed to
    {synthesis}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The separation of a compound substance, by
    chemical processes, into its constituents, with a view to
    ascertain either (a) what elements it contains, or (b) how
    much of each element is present. The former is called
    {qualitative}, and the latter {quantitative analysis}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) The tracing of things to their source, and the
    resolving of knowledge into its original principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) The resolving of problems by reducing the
    conditions that are in them to equations.
    [1913 Webster]
 
   5.
    (a) A syllabus, or table of the principal heads of a
      discourse, disposed in their natural order.
    (b) A brief, methodical illustration of the principles of
      a science. In this sense it is nearly synonymous with
      synopsis.
      [1913 Webster]
 
   6. (Nat. Hist.) The process of ascertaining the name of a
    species, or its place in a system of classification, by
    means of an analytical table or key.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate}, {Proximate}, {Qualitative}, {Quantitative}, and
   {Volumetric analysis}. (Chem.) See under {Ultimate},
    {Proximate}, {Qualitative}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analysis
   n 1: an investigation of the component parts of a whole and
      their relations in making up the whole
   2: the abstract separation of a whole into its constituent parts
     in order to study the parts and their relations [syn:
     {analysis}, {analytic thinking}] [ant: {synthesis},
     {synthetic thinking}]
   3: a form of literary criticism in which the structure of a
     piece of writing is analyzed
   4: the use of closed-class words instead of inflections: e.g.,
     `the father of the bride' instead of `the bride's father'
   5: a branch of mathematics involving calculus and the theory of
     limits; sequences and series and integration and
     differentiation
   6: a set of techniques for exploring underlying motives and a
     method of treating various mental disorders; based on the
     theories of Sigmund Freud; "his physician recommended
     psychoanalysis" [syn: {psychoanalysis}, {analysis}, {depth
     psychology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top