Search result for

(59 entries)
(0.0065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有-, *有*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆうこう, yuukou] (adj) มีผล,มีประโยชน์
[ゆうめい, yuumei] (adj) มีชื่อเสียง
[ゆうざい, yuuzai] (vt) มีโทษ(ผิดกฎหมาย)
限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] บริษัทจำกัด, See also: A. 株式会社,
難う[ありがとう, arigatou] (vt,conj) ขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
給休暇[ゆうきゅうきゅうか, yuukyuukyuuka] (n) ลาพักร้อน
形固定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] สินทรัพย์มีตัวตน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[有, yǒu, ㄧㄡˇ] to have, to own, to possess; to exist
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆう, yuu] (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 限会社) limited company; (P) [Add to Longdo]
する[ゆうする, yuusuru] (vs-s) to own; to be endowed with; (P) [Add to Longdo]
って無い[あってない, attenai] (exp) (uk) lacking in some desired property (size, usefulness, etc.); (P) [Add to Longdo]
らずもがな[あらずもがな, arazumogana] (exp,adj-no) uncalled for; unnecessary; gratuitous [Add to Longdo]
らせられる;在らせられる[あらせられる, araserareru] (v1,vi) (1) (uk) (hon) (See 在る・ある・1,居る・いる・1,居る・おる・1) to be; to exist; (2) (uk) (hon) (as であらせられる) (See である) to be (honorific copula) [Add to Longdo]
らぬ[あらぬ, aranu] (adj-pn) different; false; wrong; improper [Add to Longdo]
らまほしい[あらまほしい, aramahoshii] (adj-i) (uk) (arch) desirable; ideal [Add to Longdo]
らゆる(P);凡ゆる[あらゆる, arayuru] (adj-pn) (uk) all; every; (P) [Add to Longdo]
りうる;りえる;り得る;あり得る[ありうる(りうる;り得る;あり得る);ありえる(りえる;り得る;あり得る), ariuru ( ari uru ; ari eru ; ari eru ); arieru ( ari eru ; ari eru ; ari eru )] (adj-f,exp) possible; likely; probable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「その本を机の上に戻しておいた方がよい」というのは所者がそこへ戻ってくるでしょうから。You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.
1日に何便りますか。How many cruises are there each day?
アイルランドは刺繍で名である。Ireland is famous for lace.
あそこに座っている人は名な歌手だよ。The man sitting over there is a famous singer.
あともう一ヶ月頑張ったら利に事が運ぶさ。If we can just make it through one more month, we'll be sitting pretty.
あなたが彼らに寄付するお金は効に使われると確信してもよい。You can be sure that the money you give them will be put to good use.
あなたの手紙はあの本の下にると思います。I think your letter is under that book.
あなたの叔母さんのくれた難迷惑なあのプレゼントだけど、どうしたものかしらね。みっともなくてとても壁にはかけられないし。 [F]What should we do with this white elephant your aunt gave us? It's way too ugly to go on the wall.
あなたの批評はいつも私には益でした。Your comments were always very helpful to me.
あなたは、どんなに能であっても、昇進しないだろう。No matter how capable you are, you're not going to get a promotion.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] to have; there is; there are; to exist; to be [Add to Longdo]
一些[yǒu yī xiē, ㄧㄡˇ ㄧ ㄒㄧㄝ, ] somewhat; rather [Add to Longdo]
一次[yǒu yī cì, ㄧㄡˇ ㄧ ㄘˋ, ] once; once upon a time [Add to Longdo]
一点儿[yǒu yī diǎn r, ㄧㄡˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] a bit; a little [Add to Longdo]
[yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; somewhat [Add to Longdo]
些人[yǒu xiē rén, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄖㄣˊ, ] some people [Add to Longdo]
[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom) [Add to Longdo]
人在想你[yǒu rén zài xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]
人情[yǒu rén qíng, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] humane [Add to Longdo]
人想你[yǒu rén xiǎng nǐ, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ, ] Bless you! (after a sneeze) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]
意状態[ゆういじょうたい, yuuijoutai] significant condition [Add to Longdo]
限要素法[ゆうげんようそほう, yuugenyousohou] Finite Element Method, FEM [Add to Longdo]
[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid [Add to Longdo]
効PPDU[ゆうこうPPDU, yuukou PPDU] valid PPDU [Add to Longdo]
効SPDU[ゆうこうSPDU, yuukou SPDU] valid SPDU [Add to Longdo]
効けた[ゆうこうけた, yuukouketa] significant digit [Add to Longdo]
効けた演算[ゆうこうけたえんざん, yuukouketaenzan] significant digit arithmetic [Add to Longdo]
効データ転送速度[ゆうこうデータてんそうそくど, yuukou de-ta tensousokudo] effective data transfer rate [Add to Longdo]
効域[ゆうこういき, yuukouiki] scoping unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ある, aru] -sein, existieren, sich_befinden, haben [Add to Longdo]
価証券[ゆうかしょうけん, yuukashouken] Wertpapier [Add to Longdo]
[ゆうり, yuuri] vorteilhaft, guenstig [Add to Longdo]
[ゆうりょく, yuuryoku] einflussreich, maechtig [Add to Longdo]
[ゆうこう, yuukou] Gueltigkeit, Geltung, Wirkung [Add to Longdo]
[ゆうめい, yuumei] beruehmt [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] freiwillig, interessiert [Add to Longdo]
[ゆうりょう, yuuryou] gebuehrenpflichtig [Add to Longdo]
[ゆうどく, yuudoku] giftig [Add to Longdo]
[ゆうえき, yuueki] nuetzlich, vorteilhaft, eintraeglich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top