ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

madame

M AE1 D AH0 M   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -madame-, *madame*
Possible hiragana form: まだめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
madame[N] คุณนาย, See also: มาดาม
Madame Bovary[N] ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Madame Butterfly[N] ตัวละครของ Puccini
Madame Tussaud's[N] ผู้ก่อตั้ง Madame Tussaud’s Exibition ในลอนดอน

English-Thai: Nontri Dictionary
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to introduce you to madame Blanc,ฉันอยากจะ แนะนำเธอให้รู้จัก มาดาม แบลงค์, Suspiria (1977)
- Madame Blanc?-มาดาม แบลงค์? Suspiria (1977)
- Good morning, madame Blanc.-อรุณสวัสดิ์, มาดาม แบลงค์. Suspiria (1977)
It was not madame Blanc's fault.ไม่ใช่ความผิดของ มาดาม แบลงต์ Suspiria (1977)
Yes, madame Blanc.ค่ะ, มาดาม แบลงค์. Suspiria (1977)
Are you sleeping here with us, too, Madame Blanc?คุณนอนที่นี่กับพวกเรารึเปล่าคะ มาดาม แบลงค์? Suspiria (1977)
The next morning, madame Blanc told me...เช้าต่อมา, มาดาม แบลงค์ บอกฉันว่า... Suspiria (1977)
- Good morning, madame Blanc.-อรุณสวัสดิ์, มาดาม แบลงค์. Suspiria (1977)
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล! Suspiria (1977)
Madame Markos died in a fire.มาดาม มากอส ตายในกองเพลิง. Suspiria (1977)
And now the young monsieur and madame have rung the chapel bellและตอนนี้นายหนุ่มและแหม่มได้รุ่งระฆังโบสถ์ Pulp Fiction (1994)
Madame Alvarez is ill. I'm replacing her.ครูอัลวาเรซป่วย ครูเลยมาแทน Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
madameCould you tell me the way to Madame Tussaud's?
madameShe is another Madame Curie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณนาย[N] madam, See also: madame, lady, Syn. คุณผู้หญิง, Ant. คุณผู้ชาย, Example: เธอถูกคุณนายหักเงินเดือนเพราะทำจานแตกไปหลายใบ, Count unit: คน, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกนายที่เป็นผู้หญิง
คุณนาย[N] madam, See also: madame, Mrs., Example: งานเลี้ยงในวันนี้พวกคุณหญิงคุณนายใส่เครื่องประดับสวยๆ ทั้งนั้น, Thai definition: คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่วๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ
คุณผู้หญิง[N] madam, See also: madame, lady, mistress, Ant. คุณผู้ชาย, Example: คุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้เป็นคนที่ใจดีกับเด็กในบ้านมาก, Thai definition: สรรพนามบุรษที่ 2 -3 ที่คนรับใช้เรียกนายจ้างผู้หญิงผู้เป็นภรรยา หรือเจ้าของบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame
คุณหญิง[pr.] (khunying) EN: she ; lady   FR: elle ; madame
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.   FR: femme occidentale [f] ; madame
นาง [n.] (nāng) EN: Mrs ; woman ; lady   FR: madame [f] ; Mme
เรียนคุณนาย[n. exp.] (rīen khunnāi) EN: Dear Madam   FR: Chère Madame
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old)   FR: dame [m] ; madame [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MADAME M AE1 D AH0 M
MADAME M AH0 D AE1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Madame (n) mˈədˈaːm (m @1 d aa1 m)
Madames (n) mˈədˈaːmz (m @1 d aa1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] Madame Tusseaud's (waxworks) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Madames {m}madames [Add to Longdo]
Grünscheitel-Nektarvogel {m} [ornith.]Madame Verreaux's Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マダム[, madamu] (n) (1) madame (fre [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Madame \Ma`dame"\, n.; pl. {Mesdames}. [F., fr. ma my (L. mea) +
   dame dame. See {Dame}, and cf. {Madonna}.]
   My lady; -- a French title formerly given to ladies of
   quality; now, in France, given to all married women.
   --Chaucer.
   [1913 Webster] Mad-apple

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 madame
   n 1: title used for a married Frenchwoman

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 madame /madam/ 
  lady; madam; Mrs.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top