Search result for

madame

(48 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -madame-, *madame*
Possible hiragana form: まだめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
madame[N] คุณนาย, See also: มาดาม
Madame Bovary[N] ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Madame Butterfly[N] ตัวละครของ Puccini
Madame Tussaud's[N] ผู้ก่อตั้ง Madame Tussaud’s Exibition ในลอนดอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oui, oui, madame.ขอโทษค่ะ มาดาม Odyssey (2008)
Madame...มาดาม The Secret of Moonacre (2008)
Madame... no woman have settled in this house for years !มาดาม ไม่มีใครอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้หลายปีแล้ว The Secret of Moonacre (2008)
Madame, please... can't a man enjoy a meal in his own home in silence.มาดาม,ได้โปรด.. ขอให้ฉันได้มีความสุขเงียบๆ กับอาหาร ในบ้านของฉันได้มั๊ย The Secret of Moonacre (2008)
I'm a superb chef, madame it follows that I should possesed a truly superb nose.ฉันคือสุดยอดพ่อครัวนะ มาดาม.. อย่างที่ว่าฉันย่อมมีจมูกที่วิเศษไง The Secret of Moonacre (2008)
Madame...you're not required on this expedition.มาดาม.. ท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้เข้าร่วม The Secret of Moonacre (2008)
Madame.มาดาม New York, I Love You (2008)
He's very big admirer of yours, madame.ท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณเลยครับ มาดาม New York, I Love You (2008)
Would you like me to close the window, madame?ไม่ทราบว่าคุณอยากจะให้ผมปิดหน้าต่างไหมครับ มาดาม New York, I Love You (2008)
He's a great admirer of yours, madame.ท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณครับ คุณผู้หญิง New York, I Love You (2008)
MAN: Madame President.ท่านประธานาธิบดี 24: Redemption (2008)
... MadamePresident.ท่านประธานาธิบดี 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
madameCould you tell me the way to Madame Tussaud's?
madameShe is another Madame Curie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณนาย[N] madam, See also: madame, lady, Syn. คุณผู้หญิง, Ant. คุณผู้ชาย, Example: เธอถูกคุณนายหักเงินเดือนเพราะทำจานแตกไปหลายใบ, Count unit: คน, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกนายที่เป็นผู้หญิง
คุณนาย[N] madam, See also: madame, Mrs., Example: งานเลี้ยงในวันนี้พวกคุณหญิงคุณนายใส่เครื่องประดับสวยๆ ทั้งนั้น, Thai definition: คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่วๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ
คุณผู้หญิง[N] madam, See also: madame, lady, mistress, Ant. คุณผู้ชาย, Example: คุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้เป็นคนที่ใจดีกับเด็กในบ้านมาก, Thai definition: สรรพนามบุรษที่ 2 -3 ที่คนรับใช้เรียกนายจ้างผู้หญิงผู้เป็นภรรยา หรือเจ้าของบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame
คุณหญิง[pr.] (khunying) EN: she ; lady   FR: elle ; madame
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.   FR: femme occidentale [f] ; madame
นาง [n.] (nāng) EN: Mrs ; woman ; lady   FR: madame [f] ; Mme
เรียนคุณนาย[n. exp.] (rīen khunnāi) EN: Dear Madam   FR: Chère Madame
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old)   FR: dame [m] ; madame [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MADAME    M AE1 D AH0 M
MADAME    M AH0 D AE1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Madame    (n) (m @1 d aa1 m)
Madames    (n) (m @1 d aa1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Madames {m}madames [Add to Longdo]
Grünscheitel-Nektarvogel {m} [ornith.]Madame Verreaux's Sunbird [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
マダム[, madamu] (n) (1) madame (fre [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] Madame Tusseaud's (waxworks) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Madame \Ma`dame"\, n.; pl. {Mesdames}. [F., fr. ma my (L. mea) +
   dame dame. See {Dame}, and cf. {Madonna}.]
   My lady; -- a French title formerly given to ladies of
   quality; now, in France, given to all married women.
   --Chaucer.
   [1913 Webster] Mad-apple

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 madame
   n 1: title used for a married Frenchwoman

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 madame [madam]
   lady
   madam; Mrs.
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 madame
 madame	(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ
 ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Related: S. , A. monsieur,

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 madame
 madame	เป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว
 คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด
 โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame
 Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , Related: A. monsieur,
 Related: mademoiselle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top