ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

madame

M AE1 D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -madame-, *madame*
Possible hiragana form: まだめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
madame(n) คุณนาย, See also: มาดาม
Madame Bovary(n) ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Madame Butterfly(n) ตัวละครของ Puccini
Madame Tussaud's(n) ผู้ก่อตั้ง Madame Tussaud’s Exibition ในลอนดอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย, ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
madame(n) คุณนาย, แหม่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to introduce you to madame Blanc, ฉันอยากจะ แนะนำเธอให้รู้จัก มาดาม แบลงค์, Suspiria (1977)
- Madame Blanc?-มาดาม แบลงค์? Suspiria (1977)
- Good morning, madame Blanc.-อรุณสวัสดิ์, มาดาม แบลงค์. Suspiria (1977)
It was not madame Blanc's fault.ไม่ใช่ความผิดของ มาดาม แบลงต์ Suspiria (1977)
Yes, madame Blanc.ค่ะ, มาดาม แบลงค์. Suspiria (1977)
Are you sleeping here with us, too, Madame Blanc?คุณนอนที่นี่กับพวกเรารึเปล่าคะ มาดาม แบลงค์? Suspiria (1977)
The next morning, madame Blanc told me...เช้าต่อมา, มาดาม แบลงค์ บอกฉันว่า... Suspiria (1977)
- Good morning, madame Blanc.-อรุณสวัสดิ์, มาดาม แบลงค์. Suspiria (1977)
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล! Suspiria (1977)
Madame Markos died in a fire.มาดาม มากอส ตายในกองเพลิง. Suspiria (1977)
And now the young monsieur and madame have rung the chapel bellและตอนนี้นายหนุ่มและแหม่มได้รุ่งระฆังโบสถ์ Pulp Fiction (1994)
Madame Alvarez is ill. I'm replacing her.ครูอัลวาเรซป่วย ครูเลยมาแทน Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
madameCould you tell me the way to Madame Tussaud's?
madameShe is another Madame Curie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณนาย(n) madam, See also: madame, lady, Syn. คุณผู้หญิง, Ant. คุณผู้ชาย, Example: เธอถูกคุณนายหักเงินเดือนเพราะทำจานแตกไปหลายใบ, Count Unit: คน, Thai Definition: เป็นคำที่ใช้เรียกนายที่เป็นผู้หญิง
คุณนาย(n) madam, See also: madame, Mrs., Example: งานเลี้ยงในวันนี้พวกคุณหญิงคุณนายใส่เครื่องประดับสวยๆ ทั้งนั้น, Thai Definition: คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่วๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ
คุณผู้หญิง(n) madam, See also: madame, lady, mistress, Ant. คุณผู้ชาย, Example: คุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้เป็นคนที่ใจดีกับเด็กในบ้านมาก, Thai Definition: สรรพนามบุรษที่ 2 -3 ที่คนรับใช้เรียกนายจ้างผู้หญิงผู้เป็นภรรยา หรือเจ้าของบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[khaphom] (x) EN: yes  FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[khraphom] (x) EN: yes  FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[khunnāi] (n) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs  FR: madame [ f ]
คุณผู้หญิง[khun phūying] (pr) EN: madam  FR: madame
คุณหญิง[khunying] (pr) EN: she ; lady  FR: elle ; madame
แหม่ม[maem] (n) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.  FR: femme occidentale [ f ] ; madame
นาง[nāng] (n) EN: Mrs ; woman ; lady  FR: madame [ f ] ; Mme
เรียนคุณนาย[rīen khunnāi] (n, exp) EN: Dear Madam  FR: Chère Madame
สุภาพสตรี[suphāpsatrī] (n) EN: lady ; gentlewoman (old)  FR: dame [ m ] ; madame [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MADAME M AE1 D AH0 M
MADAME M AH0 D AE1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Madame (n) mˈədˈaːm (m @1 d aa1 m)
Madames (n) mˈədˈaːmz (m @1 d aa1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] Madame Tusseaud's (waxworks) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Madames { m }madames [Add to Longdo]
Grünscheitel-Nektarvogel { m } [ ornith. ]Madame Verreaux's Sunbird [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
マダム[madamu] (n) (1) madame (fre [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Madame \Ma`dame"\, n.; pl. {Mesdames}. [F., fr. ma my (L. mea) +
   dame dame. See {Dame}, and cf. {Madonna}.]
   My lady; -- a French title formerly given to ladies of
   quality; now, in France, given to all married women.
   --Chaucer.
   [1913 Webster] Mad-apple

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 madame
   n 1: title used for a married Frenchwoman

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 madame /madam/ 
  lady; madam; Mrs.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top