Search result for

(79 entries)
(0.0703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -地-, *地*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちじょう, chijou] (n) พื้นดิน
下鉄[ちかてつ, chikatetsu] (n) รถไฟใต้ดิน
[じもと, jimoto] (n) ท้องถิ่น
[ちてん, chiten] (n) จุดที่
[じごく, jigoku] (n) นรก, See also: A. 天国, 極楽,
[ちきゅう, chikyuu] (n) โลก
球上[ちきゅうじょう, chikyuujou] (adj) บนพื้นโลก, บนโลก
[ちり, chiri] (n) ภูมิศาสตร์
理学[ちりがく, chirigaku] (n) ภูมิศาสตร์
[じしん, jishin] (n) แผ่นดินไหว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
球温暖化[ちきゅうおんだんか, chikyuuondanka] สภาวะโลกร้อน
[ちか,chika, chika ,chika] (n ) ใต้ดิน
下鉄[ちかてつ, chikatetsu, chikatetsu , chikatetsu] (n ) รถไฟฟ้าใต้ดิน
方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n ) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก
方財政[ちほうザいせい, chihou za isei] (n ) การคลังท้องถิ่น
方自治法[chihoujichi hou] พระราชญัติว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่น(พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเภทต่างๆ เช่น จังหวัด เทศบาล และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นต้น)
震予知[じしんよち, jishinyochi] (n ) การพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหว
盤沈下[じばんちんか, jibanchinka] การทรุดตัวของพื้นดิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ちいき, chiiki] Thai: พื้นที่
[ちいき, chiiki] Thai: อาณาเขต English: region
[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
[ちほう, chihou] Thai: ภูมิภาค
[ちほう, chihou] Thai: ท้องถิ่น
[じめん, jimen] Thai: ผิวหน้าดิน
[じめん, jimen] Thai: พื้นดิน
[ちか, chika] Thai: ชั้นใต้ดิน English: basement
[ちか, chika] Thai: ใต้ดิน English: underground
[ちず, chizu] Thai: แผนที่ English: map

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[地, de, ㄉㄜ˙] earth, ground, soil; land, region; structural particle used before a verb
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  也 (yě ㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) [Add to Longdo]
[ち, chi] (n,n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1,土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) [Add to Longdo]
が出る[じがでる, jigaderu] (exp,v1) to reveal one's true colors (colours); to betray oneself [Add to Longdo]
でいく;で行く;でゆく[じでいく(でいく;で行く);じでゆく(で行く;でゆく), jideiku ( chi deiku ; chi de iku ); jideyuku ( chi de iku ; chi deyuku )] (v5k-s) to do for real; to do in real life; to carry (a story) into actual practice (practise) [Add to Longdo]
に足の着いた[ちにあしのついた, chiniashinotsuita] (exp,adj-f) realistic; practical [Add to Longdo]
の果て[ちのはて, chinohate] (exp) end of the earth [Add to Longdo]
の詰んだ[じのつんだ, jinotsunda] (n) of close texture [Add to Longdo]
の文[じのぶん, jinobun] (n) descriptive (narrative) part [Add to Longdo]
の卵[じのたまご, jinotamago] (n) local eggs; farm-fresh eggs [Add to Longdo]
の利[ちのり, chinori] (n) locational advantage; advantageous position [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
実際に、すでにその影響を見ることのできるいくつかの域が世界にはあるのです。Indeed, in some parts of the world we can see the effects already.
実際には、この方法には改善する余がたくさんある。Actually, this method has plenty of room for improvement.
実際には、現在の方法には改良する余がたくさんある。Actually, the present method has plenty of room for improvement.
実際に球はどんどん温かくなっている。Actually, the earth is getting warmer.
実践的見からすれば、彼の計画には欠点が多くある。From the practical point of view, there are many shortcomings in his plan.
実践的見からすれば彼の計画は実行しにくい。From the practical point of view, his plan is not easy to carry out.
は理論と同様に大切であるが、われわれは理論を重んじ、実を軽んずる傾向がある。Practice is as important as theory, but we are apt to value the latter and despise the former.
車がもう1台入る余が十分ある。There is ample room for another car.
借金が返済できなかった農民たちは、農を競売にかけねばならなくなりました。Farmers defaulting on loans had to auction off their land.
若い頃墓をよく歩いたものだ。I used to walk in the cemetery in my youth.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] earth; ground; field; place; land [Add to Longdo]
[dì shang, ㄉㄧˋ ㄕㄤ˙, ] on the ground; on the floor [Add to Longdo]
[dì xià, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] underground; subterranean; covert [Add to Longdo]
下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] basement; cellar [Add to Longdo]
下核爆炸[dì xià hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear underground burst; underground nuclear explosion [Add to Longdo]
下核试验[dì xià hé shì yàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] underground nuclear test [Add to Longdo]
下水[dì xià shuǐ, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] groundwater [Add to Longdo]
下通道[dì xià tōng dào, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] underpass; subway; tunnel [Add to Longdo]
下铁路[dì xià tiě lù, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] subway [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
域コード[ちいきコード, chiiki ko-do] local code, area code [Add to Longdo]
域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
域電話サービス[ちいきでんわサービス, chiikidenwa sa-bisu] local telephone service [Add to Longdo]
域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US) [Add to Longdo]
域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes [Add to Longdo]
球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite) [Add to Longdo]
上波[ちじょうは, chijouha] airborne signal [Add to Longdo]
上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] ERDE, LAND [Add to Longdo]
[ち, chi] -Erde, -Land [Add to Longdo]
[ち, chi] ERDE, LAND [Add to Longdo]
[ちか, chika] unterirdisch [Add to Longdo]
下茎[ちかけい, chikakei] unterirdischer_Stiel, Wurzelstock [Add to Longdo]
下街[ちかがい, chikagai] unterirdische_Ladenstrasse [Add to Longdo]
下鉄[ちかてつ, chikatetsu] U-Bahn [Add to Longdo]
[じぬし, jinushi] Grundbesitzer [Add to Longdo]
[ちい, chii] Stellung, Rang [Add to Longdo]
[じもと, jimoto] lokal, Orts- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top