หรือคุณหมายถึง amiß?
Search result for

amiss

(27 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amiss-, *amiss*, amis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amiss[ADJ] ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่เหมาะสม, Syn. wrong, faulty
amiss[ADV] อย่างไม่ถูกต้อง, See also: อย่างไม่เหมาะสม, Syn. wrongty, faultily

English-Thai: Nontri Dictionary
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something's amissบางอย่างไม่ถูกต้อง Episode #1.5 (2008)
I promise there is nothing amiss in my area.ผมสัญญาว่าไม่มีอะไร ผิดปกติในพื้นที่ผม Everything Is Broken (2010)
Tools are lying about. Something's amiss.เครื่องมือถูกทิ้งกระจัดกระจาย มีบางสิ่งผิดปกติ Bounty Hunters (2010)
I believe someone planted his name in that article... so that if a man of letters came looking for answers, he'd know something was amiss.ฉันเชื่อว่ามีบางคนเพิ่มชื่อเขาในบทความ เมื่อผู้แต่งวรรณกรรมต้องการมาหาคำตอบ เขาจะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ As Time Goes By (2013)
Something is amiss, and I need you to find out what.มีบางอย่างผิดปรกติและผม อยากให้คุณตรวจสอบ Mors Praematura (2013)
A small "thank you" wouldn't go amiss.ไม่คิดจะขอบคุณกันซักหน่อยเหรอ? The Empty Hearse (2014)
If we find anything amiss, then I need someone to tell the world that they'll believe.ถ้าเราค้นพบการกระทำผิด ผมอยากได้คนที่พูดแล้วทั้งโลกจะยอมเชื่อ The Legend of Tarzan (2016)
She'll probably sense something's amiss when they repossess your house.ฉันว่าเดี๋ยวเค้าก็รู้ได้ว่ามีอะไรประหลาดๆ ตอนที่มีคนมายึดบ้าน Death Has a Shadow (1999)
What I'm saying is that a little lucidity would not go amiss.ที่ป๊าพูดคือ คิดให้แจ่มแจ้งสักนิด ก็ไม่มีอะไรเสียหาย The Dreamers (2003)
Something is amiss.มีอะไรผิดปกติ Paranormal Activity (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amissDon't take it amiss if I criticize your work.
amissIt may not be amiss to give this advice.
amissIt would not be amiss to ask his views.
amissNothing comes amiss to him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดพลาด[v. exp.] (phitphlāt) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong   FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur

CMU English Pronouncing Dictionary
AMISS    AH0 M IH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amiss    (j) (@1 m i1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂う[くるう, kuruu] (v5u,vi) (1) to go mad; (2) to get out of order; to go amiss; (P) [Add to Longdo]
行き違う[ゆきちがう;いきちがう, yukichigau ; ikichigau] (v5u,vi) (1) to cross (each other); to pass (each other); (2) to misunderstand; to go amiss [Add to Longdo]
四葉塩竈[よつばしおがま;ヨツバシオガマ, yotsubashiogama ; yotsubashiogama] (n) (uk) Chamisso's lousewort (Pedicularis chamissonis var. japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amiss \A*miss"\, n.
   A fault, wrong, or mistake. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Each toy seems prologue to some great amiss. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amiss \A*miss"\, adv. [Pref. a- + miss.]
   Astray; faultily; improperly; wrongly; ill.
   [1913 Webster]
 
      What error drives our eyes and ears amiss? --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Ye ask and receive not, because ye ask amiss. --James
                          iv. 3.
   [1913 Webster]
 
   {To take (an act, thing) amiss}, to impute a wrong motive to
    (an act or thing); to take offense at; to take unkindly;
    as, you must not take these questions amiss.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amiss \A*miss"\ ([.a]*m[i^]s"), a.
   Wrong; faulty; out of order; improper; as, it may not be
   amiss to ask advice.
 
   Note: [Used only in the predicate.] --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         His wisdom and virtue can not always rectify that
         which is amiss in himself or his circumstances.
                          --Wollaston.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amiss
   adv 1: away from the correct or expected course; "something has
       gone awry in our plans"; "something went badly amiss in
       the preparations" [syn: {awry}, {amiss}]
   2: in an improper or mistaken or unfortunate manner; "if you
     think him guilty you judge amiss"; "he spoke amiss"; "no one
     took it amiss when she spoke frankly"
   3: in an imperfect or faulty way; "The lobe was imperfectly
     developed"; "Miss Bennet would not play at all amiss if she
     practiced more"- Jane Austen [syn: {imperfectly}, {amiss}]
     [ant: {perfectly}]
   adj 1: not functioning properly; "something is amiss"; "has gone
       completely haywire"; "something is wrong with the engine"
       [syn: {amiss(p)}, {awry(p)}, {haywire}, {wrong(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top