ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reputation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reputation-, *reputation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reputation(n) ชื่อเสียง, See also: ความเลื่องลือ, กิตติศัพท์, ความนับหน้าถือตา, Syn. credit, prestige

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reputation(เรพพิวเท'เชิน) n. ชื่อเสียง, กิตติ-ศัพท์, ความโด่งดัง, ความมีหน้ามีตา, Syn. good name

English-Thai: Nontri Dictionary
reputation(n) ชื่อเสียง, ความดัง, กิตติศัพท์, ความมีหน้ามีตา, ความเลื่องลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reputationชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Generals' reputations are being made in France today fighting on the Western front.นายพลดังที่ฝรั่งเศสแล้ววันนี้ เพราะรบในชายแดนตะวันตก Gandhi (1982)
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ Clue (1985)
I have a reputation to uphold.เค้ามีชื่อเสียงที่ต้องปกป้องน่ะ Mannequin (1987)
My reputation precedes me.ชื่อเสียงของผม มาถึงก่อนตัวเสียอีก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You probably won't believe this but I have a reputation for being a bitch.คุณเชื่อไหมล่ะ.. ว'าฉันเคยดังทางซ่าส์ The Bodyguard (1992)
For a woman's reputation is no less brittle than it is beautiful.สำหรับชื่อเสียงของหญิงสาวนั้น เสียหายได้ง่ายกว่าความสวยงาม Episode #1.5 (1995)
That it is not only Lydia's reputation that has been ruined.ว่ามันไม่ใช่แต่ชื่อเสียงของลิเดียที่โดนทำลายไป Episode #1.5 (1995)
I don't know what your reputation is in this town, but after the shit you tried to pull today, you can bet I'll be lookin' into you.ผมไม่รู้หรอกว่าที่นี่ คุณใหญ่แค่ไหน แต่หลังจากนี้ไปแล้ว ผมจะมองหาแต่คุณคนเดียว Good Will Hunting (1997)
-People can see. -That would ruin your reputation how?- เดี๋ยวคนอื่นเห็นนะ มันจะทำให้ชื่อเสียงเธอเสีย A Walk to Remember (2002)
Trust me. I'll stake my entire reputation on it.ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันจะเดิมพันชื่อเสียงของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับมัน Showtime (2002)
It's not like we have our reputations to worry about.อย่างกับว่า เรามีชื่อเสียงที่ต้องห่วง. National Treasure (2004)
She can throw her own reputation away, but it still comes back to meชื่อเสียงตัวเองไม่รักก็ช่างมัน แต่ชื่อเสียงฉันล่ะ Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reputationFather's bankruptcy was a blot on the family's reputation.
reputationFrank had a reputation as a bad boy but he lived it down as he grew up.
reputationHe blotted the good reputation of our school.
reputationHe cares a lot about his reputation.
reputationHe deserves a good reputation.
reputationHe enjoys a good reputation as a specialist in brain surgery.
reputationHe got a bad reputation.
reputationHe got the reputation for being a honest politician.
reputationHe had a reputation for carelessness.
reputationHe had established a solid reputation as a man of character.
reputationHe has a bad reputation of being dishonest.
reputationHe has a bad reputation with his students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียรติภูมิ(n) reputation, See also: prestige, dignity, popularity, Syn. เกียรติ, Example: การที่อัลเบิร์ต วิเตลต้องพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาไม่ทำให้เกียรติภูมิของเขาต้องด้อยลงแต่อย่างใด, Thai Definition: เกียรติเพราะความนิยม
หน้า(n) reputation, See also: face, feelings, Example: การจะทำอะไรก็ตาม เรามักจะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนไปถึงหน้าของผู้อื่น, Thai Definition: เกียรติ และศักดิ์ศรี
ชื่อเสียง(n) fame, See also: reputation, name, prestige, renown, popularity, Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น, Example: บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก
ความโด่งดัง(n) renown, See also: reputation, celebrity, Syn. ความดัง, ความมีชื่อเสียง, ความเลื่องลือ, Example: ความโด่งดังในวิทยาคมของหลวงปู่ก็ยังเป็นที่เลื่องลือกันอยู่
ความมีหน้ามีตา(n) reputation, See also: prominence, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความมีหน้าตา, Example: เขาห่วงความมีหน้ามีตาของตนเองเลยไม่กล้าแจ้งความเรื่องลูกสาวหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือโลก[banleū lōk] (adj) EN: well-known throughout the world  FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]
ชื่อเสีย[cheū sīa] (n, exp) EN: bad reputation ; infamy
ชื่อเสียง[cheūsīeng] (n) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige  FR: réputation [ f ] ; célébrité [ f ] ; prestige [ m ] ; renommée [ f ] ; popularité [ f ]
ชื่อเสียงไม่ดี[cheūsīeng mai dī] (n, exp) EN: bad reputation ; ill fame   FR: mauvaise réputation [ f ] ; piètre réputation [ f ]
เชิดหน้าชูตา[choētnāchūtā] (v) EN: enhance a reputation
ได้ชื่อ[dāicheū] (v) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of
ได้หน้าได้ตา[dāi nā dāi tā] (v, exp) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular
เกียรติศักดิ์[kīattisak] (n) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction
เกียรติคุณ[kīattikhun] (n) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem  FR: réputation [ f ] ; renom [ m ] ; renommée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reputation
reputations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reputation
reputations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名声[míng shēng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥ,   /  ] reputation of a person or thing #11,828 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] reputation #13,814 [Add to Longdo]
声价[shēng jià, ㄕㄥ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] reputation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reputation { f }; guter Rufa good reputation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (n) name; reputation; (P) #54 [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals #6,239 [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) #6,529 [Add to Longdo]
評判[ひょうばん, hyouban] (n, adj-no) (1) fame; reputation; popularity; (2) rumour (rumor); talk; (P) #7,672 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n) (1) name; (2) reputation #7,981 [Add to Longdo]
好評[こうひょう, kouhyou] (n, adj-na, adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P) #10,047 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reputation \Rep`u*ta"tion\ (-t?"sh?n), n. [F. r['e]putation, L.
   reputatio a reckoning, consideration. See {Repute}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. The estimation in which one is held; character in public
    opinion; the character attributed to a person, thing, or
    action; repute.
    [1913 Webster]
 
       The best evidence of reputation is a man's whole
       life.                 --Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The character imputed to a person in the community
    in which he lives. It is admissible in evidence when he
    puts his character in issue, or when such reputation is
    otherwise part of the issue of a case.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: Good reputation; favorable regard; public
    esteem; general credit; good name.
    [1913 Webster]
 
       I see my reputation is at stake.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The security of his reputation or good name.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. Account; value. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [/Christ] made himself of no reputation. --Phil. ii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Credit; repute; regard; estimation; esteem; honor; fame.
     See the Note under {Character}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reputation
   n 1: the state of being held in high esteem and honor [syn:
      {repute}, {reputation}] [ant: {discredit}, {disrepute}]
   2: notoriety for some particular characteristic; "his reputation
     for promiscuity"
   3: the general estimation that the public has for a person; "he
     acquired a reputation as an actor before he started writing";
     "he was a person of bad report" [syn: {reputation}, {report}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top