ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tickle

T IH1 K AH0 L   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tickle-, *tickle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tickle[VT] ทำให้จั๊กจี้, Syn. caress, vellicate, titillate
tickle[VI] รู้สึกคัน, Syn. caress, vellicate, titillate
tickle[VT] ทำให้คัน, See also: ทำให้รู้สึกคัน
tickle[VT] ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้ขบขัน, ทำให้ขัน, Syn. amuse, please
tickle[N] การจั๊กจี้, See also: การทำให้รู้สึกจั๊กจี้
tickle[N] ความรู้สึกคัน, See also: ความรู้สึกจั๊กจี้
tickle someone to death[IDM] ขำมาก, See also: ชอบใจมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยาก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้,รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้,ความรู้สึกคัน
tickler(ทิค'เคลอะ) n. ผู้ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,ผู้ยั่ว,ผู้ยั่วเย้า,สิ่งที่ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,บัน-ทึกความทรงจำ,สมุดบันทึก,ปัญหายุ่งยาก,ขดลวดเพิ่มกำลังรับสัญญาณของขั้วจอหรือวิทยุ
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
tickle(vi) จั๊กจี้,ขัน,คัน
tickle(vt) จี้,ทำให้ขัน,กระตุ้น,ทำให้คัน,ยั่ว
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tickle๑. จี้๒. จั๊กจี้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pepperland is a tickle of joy on the blue belly of the universe.เปเปอแลนด คือคันของความสุข บนท้องสีฟ้าของจักรวาล Yellow Submarine (1968)
- Tickle, tickle me!- จี้ฉัน จี้ฉันที Return to Oz (1985)
Don't do that, you tickle me.อย่าน่า จักจี้ Ken Park (2002)
If you tickle us, do we not laugh?ถ้าท่านจั๊กจี้เราไม่หัวเราะหรือ The Pianist (2002)
Don't tickle me.อย่าแกล้งสิ April Snow (2005)
I'll give you a tickle because you're a cute baby.I'll give you a tickle because you're a cute baby. Night at the Museum (2006)
If you don't tell me what's up, I'm going to tickle you until you pee.ถ้าไม่บอกว่าเป็นอะไร เดี๋ยวจั๊กจี้ให้ฉี่ราดนะ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
- Tickle me.- โอเค - จั๊กจี้ผมสิ The Nanny Diaries (2007)
I'm gonna start from the toe. You, don't tickle me!เธอ อย่าจั๊กจี้ชั้น! A Good Day to Have an Affair (2007)
Don't tickle me!อย่าจั๊กจี้! A Good Day to Have an Affair (2007)
Don't tickle me!อย่าจั๊กจี้! A Good Day to Have an Affair (2007)
Don't tickle me!อย่าจักจี้ชั้น! A Good Day to Have an Affair (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tickleHe's tickled pink.
tickleI'm tickled pink about winning 10000 at the races!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักจี้[V] tickle, See also: itch, Thai definition: อาการที่ทำให้รู้สึกเสียว สะดุ้งหรือชวนให้หัวเราะเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น
จี้[V] tickle, See also: touch, poke, stoke, Syn. จักจี้, จี๋, Example: อย่าไปจี้น้อง เดี๋ยวน้องหัวเราะไม่หยุด, Thai definition: เอานิ้วชี้หรือสิ่งของจดหรือแหย่เข้าไป, เอามือแหย่ให้รู้ตัวหรือให้สะดุ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
จักจี้ =จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish   FR: chatouiller
จี้[v.] (jī) EN: tickle   FR: chatouiller
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR: démanger ; avoir des démangeaisons
ระคาย[v.] (rakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch   FR: être irrité ; démanger

CMU English Pronouncing Dictionary
TICKLE T IH1 K AH0 L
TICKLED T IH1 K AH0 L D
TICKLES T IH1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tickle (v) tˈɪkl (t i1 k l)
tickled (v) tˈɪkld (t i1 k l d)
tickler (n) tˈɪklər (t i1 k l @ r)
tickles (v) tˈɪklz (t i1 k l z)
ticklers (n) tˈɪkləz (t i1 k l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胳肢[gé zhi, ㄍㄜˊ ㄓ˙, ] tickle, #161,800 [Add to Longdo]
[lu:è, ㄜˋ, ] tickle; ticklish, funny, #377,229 [Add to Longdo]
搔癢[sāo yǎng, ㄙㄠ ㄧㄤˇ, ] tickle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘泥[こうでい, koudei] (n,vs) adherence to; being a stickler [Add to Longdo]
刺魚[とげうお, togeuo] (n) stickleback (fish) [Add to Longdo]
糸魚[いとよ;イトヨ, itoyo ; itoyo] (n) (uk) three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) [Add to Longdo]
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible [Add to Longdo]
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb [Add to Longdo]
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P) [Add to Longdo]
針魚[はりよ;はりうお;ハリヨ, hariyo ; hariuo ; hariyo] (n) (uk) Gasterosteus microcephalus (species of stickleback) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tickle \Tic"kle\, a.
   1. Ticklish; easily tickled. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to change; uncertain; inconstant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The world is now full tickle, sikerly. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So tickle is the state of earthy things. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Wavering, or liable to waver and fall at the slightest
    touch; unstable; easily overthrown. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thy head stands so tickle on thy shoulders, that a
       milkmaid, if she be in love, may sigh it off.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tickle \Tic"kle\, v. t. [imp. & p. p. {Tickled}; p. pr. & vb. n.
   {Tickling}.] [Perhaps freq. of tick to beat; pat; but cf.
   also AS. citelian to tickle, D. kittelen, G. kitzlen, OHG.
   chizzil[=o]n, chuzzil[=o]n, Icel. kitla. Cf. {Kittle}, v. t.]
   1. To touch lightly, so as to produce a peculiar thrilling
    sensation, which commonly causes laughter, and a kind of
    spasm which become dangerous if too long protracted.
    [1913 Webster]
 
       If you tickle us, do we not laugh?  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To please; to gratify; to make joyous.
    [1913 Webster]
 
       Pleased with a rattle, tickled with a straw. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Such a nature
       Tickled with good success, disdains the shadow
       Which he treads on at noon.      --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tickle \Tic"kle\, v. i.
   1. To feel titillation.
    [1913 Webster]
 
       He with secret joy therefore
       Did tickle inwardly in every vein.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite the sensation of titillation. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tickle
   n 1: a cutaneous sensation often resulting from light stroking
   2: the act of tickling [syn: {tickle}, {tickling},
     {titillation}]
   v 1: touch (a body part) lightly so as to excite the surface
      nerves and cause uneasiness, laughter, or spasmodic
      movements [syn: {tickle}, {titillate}, {vellicate}]
   2: feel sudden intense sensation or emotion; "he was thrilled by
     the speed and the roar of the engine" [syn: {thrill},
     {tickle}, {vibrate}]
   3: touch or stroke lightly; "The grass tickled her calves"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top