Search result for

tickle

(48 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tickle-, *tickle*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tickle    [VT] ทำให้จั๊กจี้, Syn. caress, vellicate, titillate
tickle    [VI] รู้สึกคัน, Syn. caress, vellicate, titillate
tickle    [VT] ทำให้คัน, See also: ทำให้รู้สึกคัน
tickle    [VT] ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้ขบขัน, ทำให้ขัน, Syn. amuse, please
tickle    [N] การจั๊กจี้, See also: การทำให้รู้สึกจั๊กจี้
tickle    [N] ความรู้สึกคัน, See also: ความรู้สึกจั๊กจี้
tickle someone to death    [IDM] ขำมาก, See also: ชอบใจมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tickle๑. จี้๒. จั๊กจี้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tickleI'm tickled pink about winning 10000 at the races!
tickleHe's tickled pink.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยาก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้,รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้,ความรู้สึกคัน
tickler(ทิค'เคลอะ) n. ผู้ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,ผู้ยั่ว,ผู้ยั่วเย้า,สิ่งที่ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,บัน-ทึกความทรงจำ,สมุดบันทึก,ปัญหายุ่งยาก,ขดลวดเพิ่มกำลังรับสัญญาณของขั้วจอหรือวิทยุ
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
tickle(vi) จั๊กจี้,ขัน,คัน
tickle(vt) จี้,ทำให้ขัน,กระตุ้น,ทำให้คัน,ยั่ว
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักจี้ [V] tickle, See also: itch, Thai definition: อาการที่ทำให้รู้สึกเสียว สะดุ้งหรือชวนให้หัวเราะเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น
จี้    [V] tickle, See also: touch, poke, stoke, Syn. จักจี้, จี๋, Example: อย่าไปจี้น้อง เดี๋ยวน้องหัวเราะไม่หยุด, Thai definition: เอานิ้วชี้หรือสิ่งของจดหรือแหย่เข้าไป, เอามือแหย่ให้รู้ตัวหรือให้สะดุ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
จักจี้ =จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish   FR: chatouiller
จี้[v.] (jī) EN: tickle   FR: chatouiller
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR: démanger ; avoir des démangeaisons
ระคาย[v.] (rakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch   FR: être irrité ; démanger

CMU English Pronouncing Dictionary
TICKLE    T IH1 K AH0 L
TICKLED    T IH1 K AH0 L D
TICKLES    T IH1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tickle    (v) (t i1 k l)
tickled    (v) (t i1 k l d)
tickler    (n) (t i1 k l @ r)
tickles    (v) (t i1 k l z)
ticklers    (n) (t i1 k l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘泥[こうでい, koudei] (n,vs) adherence to; being a stickler [Add to Longdo]
刺魚[とげうお, togeuo] (n) stickleback (fish) [Add to Longdo]
糸魚[いとよ;イトヨ, itoyo ; itoyo] (n) (uk) three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) [Add to Longdo]
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible [Add to Longdo]
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb [Add to Longdo]
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P) [Add to Longdo]
針魚[はりよ;はりうお;ハリヨ, hariyo ; hariuo ; hariyo] (n) (uk) Gasterosteus microcephalus (species of stickleback) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搔癢[sāo yǎng, ㄙㄠ ㄧㄤˇ, ] tickle [Add to Longdo]
[lu:è, ㄜˋ, ] tickle; ticklish, funny [Add to Longdo]
胳肢[gé zhi, ㄍㄜˊ ㄓ˙, ] tickle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tickle \Tic"kle\, a.
   1. Ticklish; easily tickled. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to change; uncertain; inconstant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The world is now full tickle, sikerly. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So tickle is the state of earthy things. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Wavering, or liable to waver and fall at the slightest
    touch; unstable; easily overthrown. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thy head stands so tickle on thy shoulders, that a
       milkmaid, if she be in love, may sigh it off.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tickle \Tic"kle\, v. t. [imp. & p. p. {Tickled}; p. pr. & vb. n.
   {Tickling}.] [Perhaps freq. of tick to beat; pat; but cf.
   also AS. citelian to tickle, D. kittelen, G. kitzlen, OHG.
   chizzil[=o]n, chuzzil[=o]n, Icel. kitla. Cf. {Kittle}, v. t.]
   1. To touch lightly, so as to produce a peculiar thrilling
    sensation, which commonly causes laughter, and a kind of
    spasm which become dangerous if too long protracted.
    [1913 Webster]
 
       If you tickle us, do we not laugh?  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To please; to gratify; to make joyous.
    [1913 Webster]
 
       Pleased with a rattle, tickled with a straw. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Such a nature
       Tickled with good success, disdains the shadow
       Which he treads on at noon.      --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tickle \Tic"kle\, v. i.
   1. To feel titillation.
    [1913 Webster]
 
       He with secret joy therefore
       Did tickle inwardly in every vein.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite the sensation of titillation. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tickle
   n 1: a cutaneous sensation often resulting from light stroking
   2: the act of tickling [syn: {tickle}, {tickling},
     {titillation}]
   v 1: touch (a body part) lightly so as to excite the surface
      nerves and cause uneasiness, laughter, or spasmodic
      movements [syn: {tickle}, {titillate}, {vellicate}]
   2: feel sudden intense sensation or emotion; "he was thrilled by
     the speed and the roar of the engine" [syn: {thrill},
     {tickle}, {vibrate}]
   3: touch or stroke lightly; "The grass tickled her calves"

Are you satisfied with the result?

Go to Top