ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

administrative

AH0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administrative-, *administrative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administrative(adj) เกี่ยวกับการบริหาร, See also: ดำเนินการ, จัดการ, Syn. executive, managerial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)

English-Thai: Nontri Dictionary
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, เกี่ยวกับการบริหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative adjudicationการวินิจฉัยสั่งการในทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative agencyหน่วยงานของรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative areaพื้นที่ปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative areaพื้นที่การปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
administrative assistantผู้ช่วยผู้บริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative behaviourพฤติกรรมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative departmentทบวงการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง, ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง [ ดู executive discretion ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrativeบริหารงาน [การแพทย์]
Administrative accountingการบัญชีบริหาร [การบัญชี]
Administrative actsการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative agenciesส่วนราชการ [TU Subject Heading]
Administrative and political divisionsหน่วยบริหารและปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative assistantsผู้ช่วยทางการบริหาร [TU Subject Heading]
Administrative auditการตรวจสอบด้านบริหาร [การบัญชี]
Administrative courtsศาลปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative economic councilสภาบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Administrative Organization of the State(uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is our administrative hall.นี่คือโุถงบริหารจัดการ Loving Annabelle (2006)
Type a statement that sergeant Doakes is on administrative leave, pending an internal affairs investigation.พิมพ์รายงานว่าจ่าโดคส์ถูกพักราชการ เพื่อรอการสอบสวนเป็นการภายใน That Night, a Forest Grew (2007)
sergeant doakes is on administrative leave pending an internal affairs investigation.จ่าโดคส์ ถูกพักราชการ เพื่อรอการสืบสวนเป็นการภายใน Morning Comes (2007)
Sergeant james doakes is on administrative leaveจ่า เจมส์ โดคส์ ถูกพักราชการ Resistance Is Futile (2007)
Then you're gonna have to sit next to me at the administrative hearing.จากนั้น คุณก็จะนั่งติดกับผมตอนที่โดนคณะกรรมการสอบสวน The Right Stuff (2007)
Administrative leave with pay is not acceptable.ต้องมีการลาพักงาน (ไม่) นอกจาก... Saw IV (2007)
And I've got administrative work to-- today is not about you.- และต้องทำงานเอกสารด้วย - วันนี้ไม่ใช่วันของเธอ There's No 'I' in Team (2008)
I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.ฉันแค่กลับมาอาทิตย์นึงเพื่อเก็บของแล้วก็จัดการพวกเอกสาร Dying Changes Everything (2008)
You walk around here with your little administrative degree, pretending like you know medicine.เดินไปเดินมาในนี่ กับการบริหารงานอย่างเข้มงวดอันแสนเล็กๆของเธอ ทำตัวยังกะรู้เรื่องวิชาแพทย์ The Culling (2009)
Furthermore, many administrative bodies and local governments can be dealt with through OZ.นอกเหนือจากนั้น คุณสามารถทำธุระกับทางราชการ ผ่านทาง OZ ได้เช่นกันค่ะ Summer Wars (2009)
I'm on administrative leave until the investigation's over.ผมถูกพักงาน จนกว่าการสอบสวนจะจบ Bolt Action (2009)
In accordance to the administrative agreement between two nations, the investigators must comply to several articles during investigation of Robert J. Pearson.ตามข้อตกลงทางการฑูต ของทั้ง 2 ประเทศแล้ว พนักงานสืบสวนจะต้องทำตามกฏ 2-3 ข้อ ระหว่างทำการสอบสวน คุณ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน The Case of Itaewon Homicide (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
administrativeDepending on the results both companies may be put under administrative guidance from February.
administrativeI made it so only root could access the administrative screen.
administrativePlease forward the document to the administrative office for review.
administrativeThe new government is expected to bring about a good number of administrative reforms.
administrativeThe prime minister proposed administrative reforms.
administrativeThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านการบริหาร(adj) administrative, Example: พ่ออยากให้เขาเรียนวิชาด้านการบริหารมากกว่าทางศิลปะอย่างที่เขาชอบ, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับทางการดำเนินการและการจัดการภายในงาน
งานบริหาร(n) administrative work, Example: ทีมงานบริหารของบริษัทนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทได้เป็นอย่างมาก
ศาลปกครอง(n) administrative court, Thai Definition: ศาลที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
เขตการปกครอง(n) administrative district, See also: administrative district, Example: ในแผ่นดินจีนก่อนสมัยใหม่จะมีการแบ่งเขตการปกครองทั้งในระดับมณฑลและอำเภออย่างชัดเจน, Count Unit: เขต
อำนาจบริหาร(n) executive power, See also: administrative power, Example: กฎหมายมีการกำหนดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ไว้อย่างชัดเจน, Notes: (กฎหมาย)
ปลัด(n) deputy, See also: administrative assistant, deputy chief, Example: ลูกชายของปลัดวินัย สอบเข้าได้เป็นนายร้อยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีตำแหน่งหน้าที่รองจากผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือตนโดยตรง
ฝ่ายบริหาร(n) administrative section, See also: executive, administration, Example: ฝ่ายบุคคลจะต้องแนะนำบุคคลที่เข้ามาใหม่ให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบก่อนที่จะเริ่มทำงาน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน
กรมการ(n) governmental administrative staff, See also: administrative staff, officials, Example: กรมการจังหวัดได้ร่างระเบียบการจัดเก็บขยะขึ้นมาใหม่, Count Unit: คณะ, ชุด, Thai Definition: เจ้าพนักงานคณะหนึ่ง มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ถ้าเป็นกรมการจังหวัดก็ประกอบด้วยข้าหลวงประจำจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการบริหารฝ่ายพลเรือนต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำจังหวัด
ที่ว่าการ(n) government office, See also: administrative office, Syn. สำนักงาน, ที่ทำการ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ปฏิบัติราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [ m ]
อำนาจการปกครอง[amnāt kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative power
บริหารศาสตร์[børihānsāt] (n, exp) EN: administrative science  FR: sciences administratives [ fpl ]
ดำเนินการ[damnoēnkān] (adj) EN: administrative ; executive
การ[kān ...] (n) EN: authority (government agency)  FR: autorité (administrative)
การดำเนินคดีในด้านการปกครอง[kān damnoēnkhadī nai dān kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative court
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร[khāchaijāi nai kān børihān] (n, exp) EN: administrative expenses
คณะกรรมการ[khanakammakān] (n) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council  FR: comité [ m ] ; commission [ f ] ; conseil [ m ] ; conseil de direction [ m ]
เขต[khēt] (n) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency  FR: circonscription de Bangkok [ f ] ; division administrative de Bangkok [ m ] ; arrondissement de Bangkok [ m ]
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน[Khēt Børihān ¯Phi_sēt Hǿng -Kong haeng Sāthāranarat Prachāchon Jīn] (n, prop) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADMINISTRATIVE AH0 D M IH1 N IH0 S T R EY2 T IH0 V
ADMINISTRATIVELY AE0 D M IH2 N IH0 S T R EY1 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
administrative (j) ˈədmˈɪnɪstrətɪv (@1 d m i1 n i s t r @ t i v)
administratively (a) ˈədmˈɪnɪstrətɪvliː (@1 d m i1 n i s t r @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辖区[xiá qū, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩ,   /  ] administrative region #7,001 [Add to Longdo]
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙,   /  ] administrative secretary (in charge of sth) #16,194 [Add to Longdo]
行政区[xíng zhèng qū, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ,    /   ] administrative district #30,484 [Add to Longdo]
行政法[xíng zhèng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ,   ] administrative law #30,492 [Add to Longdo]
行署[xíng shǔ, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨˇ,  ] administrative office #38,744 [Add to Longdo]
施政报告[shī zhèng bào gào, ㄕ ㄓㄥˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ,     /    ] administrative report #65,464 [Add to Longdo]
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ,     /    ] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties) [Add to Longdo]
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ,     /    ] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties) [Add to Longdo]
行政救济[xíng zhèng jiù jì, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ,     /    ] administrative remedy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Administrationsprogramm { n }administrative program [Add to Longdo]
Amtsbezirk { m }administrative district [Add to Longdo]
Amtshilfe { f }administrative cooperation [Add to Longdo]
Beschwerde { f }administrative appeal [Add to Longdo]
Dokumentenprüfung { f }administrative checking [Add to Longdo]
Durchführungsverzögerung { f }administrative lag [Add to Longdo]
Finanzbuchhaltung { f }; Geschäftsbuchhaltung { f }administrative accounting [Add to Longdo]
Landkreis { m }; Kreis { m } [ pol. ]administrative district [Add to Longdo]
Verwaltungsapparat { m } | Verwaltungsapparate { pl }administrative machinery | administrative machineries [Add to Longdo]
Verwaltungsapparat { m }administrative organization [Add to Longdo]
Verwaltungsarbeit { f }administrative work [Add to Longdo]
Verwaltungsausschuss { m }administrative board [Add to Longdo]
Verwaltungsbeamte { m }administrative officer [Add to Longdo]
Verwaltungsbehörde { f }administrative agency [Add to Longdo]
Verwaltungsbezirk { m }administrative district [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely #784 [Add to Longdo]
都道府県[とどうふけん, todoufuken] (n) administrative divisions of Japan #1,381 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n) (arch) administrative and civil code #1,718 [Add to Longdo]
長官[ちょうかん, choukan] (n, adj-no) (arch) (See 四等官) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief #1,886 [Add to Longdo]
次官[すけ, suke] (n) (arch) (See 四等官) assistant director (second highest of the four administrative positions of the ritsuryo period) #10,735 [Add to Longdo]
小字[こあざ, koaza] (n) small administrative unit (of a village) #13,973 [Add to Longdo]
律令[りつりょう;りつれい, ritsuryou ; ritsurei] (n) (See 律, 令・りょう) criminal, administrative and civil codes (forming the basis of ancient East Asian law; orig. Chinese); legal codes of the Nara and Heian eras based on Chinese models #17,807 [Add to Longdo]
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses [Add to Longdo]
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority [Add to Longdo]
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task [Add to Longdo]
事務管理データ処理[じむかんりデータしょり, jimukanri de-ta shori] administrative data processing [Add to Longdo]
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administrative \Ad*min"is*tra`tive\
   ([a^]d*m[i^]n"[i^]s*tr[=a]`t[i^]v), a. [L. administrativus:
   cf. F. administratif.]
   Pertaining to administration; administering; executive; as,
   an administrative body, ability, or energy. --
   {Ad*min"is*tra`tive*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 administrative
   adj 1: of or relating to or responsible for administration

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top