Search result for

aisle

(48 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aisle-, *aisle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aisle[N] ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต)
aisle[N] ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
paisley(เพซ'ลี) n. สิ่งทอใยขนสัตว์ที่นิ่มและมีลายสีที่ละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aisleช่องทางเดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
12 Steps Down The Aisle12 ก้าว ลงจากแท่น Made of Honor (2008)
And the day I walked my eldest daughter Tricia down the aisle.โอ้ว พระเจ้า วันที่ผมพาทริเซียลูกสาวคนโต เดินส่งตัวที่โบสถ์ Frost/Nixon (2008)
And there you were... oh boy! Good little soldier ready to march down the aisle.และคุณก็เป็น โอ ทหารตัวน้อยที่ดี Pathology (2008)
We walked down this aisle.เราเดินไปตามทางเดินนั้น Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Your money's in my truck, just one aisle over. Come On.ส่วนแบ่งคุณอยู่ในรถผม จอดอยู่อีกช่องหนึ่ง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Dolen. Check the next aisle over.โดเลน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I was wondering if you had anybody to walk you down the aisle.พี่สงสัยว่าจะมีใครเดินไปกับเธอ ตอนพาเธอไปส่งตัวเจ้าสาวหรือเปล่า Up in the Air (2009)
Marching down the aisle with a woman who as it turned out,once lived on the same streetและตัดสินใจลงหลักปักฐานกับผู้หญิงคนที่ เคยอยู่หมู่บ้านเดียวกัน Connect! Connect! (2009)
If we don't act fast, they'll end up going down the aisle.ถ้าไม่ทำอะไรซักอย่าง มีหวังจุนพโยแจกการ์ดงานแต่งแน่ Episode #1.16 (2009)
You know, I promised Ellie that I'd find our dad to walk her down the aisle, but I've tried everything;เพราะผมสัญญากับเอลลี่ไว้ ว่าจะตามหาพ่อ เพื่อพาเธอไปยังแท่นพิธีแต่งงาน แต่ผมพยายามทุกอย่าง แต่เขาไม่อยู่ที่ไหนเลย Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I thought I needed him to walk me down the aisle.พี่คิดว่าต้องการให้เขา พาพี่เดินไปที่แท่นพิธี Chuck Versus the First Kill (2009)
I can't wait to see you walk down this aisle.รอดูเธอก้าวผ่านทางเดินนี่ไม่ไหวเลยล่ะ Hard-Hearted Hannah (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aisleAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
aisleCould I sit on the aisle?
aisleHis seat in the plane was on the aisle.
aisleI'd like an aisle seat, please.
aisleI'd like one on the aisle, please.
aisleThey're in aisle two.
aisleWhere's the aisle for vitamins?
aisleWindow or aisle?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริมทางเดิน[n. exp.] (rim thāngdoēn) EN: aisle side   
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; walk down the aisle (inf.) ;go down the aisle (inf.)   FR: marier ; épouser ; se marier ; convoler (vx)
ทางเดิน[n.] (thāngdoēn) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle   FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินระหว่างที่นั่ง[n. exp.] (thāngdoēn rawāng thīnang) EN: aisle [m]   FR: couloir [m]
ที่นั่งติดทางเดิน[n. exp.] (thīnang tit thāngdoēn) EN: aisle seat   

CMU English Pronouncing Dictionary
AISLE    AY1 L
AISLES    AY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aisle    (n) (ai1 l)
aisles    (n) (ai1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイル[, airu] (n) aisle [Add to Longdo]
バージンロード[, ba-jinro-do] (n) the aisle (i.e. the thing a bride walks down) (wasei [Add to Longdo]
ペーズリー[, pe-zuri-] (n) Paisley [Add to Longdo]
ヴァージンロード[, va-jinro-do] (n) aisle (in wedding ceremony) (wasei [Add to Longdo]
軒(P);簷;檐;宇[のき, noki] (n) (1) eaves; (2) (See 庇) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (P) [Add to Longdo]
側廊[そくろう, sokurou] (n) (See 身廊) aisle (of a church) [Add to Longdo]
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P) [Add to Longdo]
通路側[つうろがわ, tsuurogawa] (n,adj-no) (on the) aisle; aisle seat [Add to Longdo]
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]
壁代[かべしろ, kabeshiro] (n) (See 母屋・もや・3,庇・2) curtain separating a central room from the aisles around it (in palatial-style architecture) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aisle \Aisle\, n. [OF. ele, F. aile, wing, wing of a building,
   L. ala, contr. fr. axilla.] (Arch.)
    (a) A lateral division of a building, separated from the
      middle part, called the nave, by a row of columns or
      piers, which support the roof or an upper wall
      containing windows, called the clearstory wall.
    (b) Improperly used also for the have; -- as in the
      phrases, a church with three aisles, the middle aisle.
    (c) Also (perhaps from confusion with alley), a passage
      into which the pews of a church open.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aisle
   n 1: a long narrow passage (as in a cave or woods)
   2: passageway between seating areas as in an auditorium or
     passenger vehicle or between areas of shelves of goods as in
     stores [syn: {aisle}, {gangway}]
   3: part of a church divided laterally from the nave proper by
     rows of pillars or columns

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top