Search result for

blister

(73 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blister-, *blister*
English-Thai: Longdo Dictionary
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blister[VI] ทำให้เกิดฟองอากาศที่เกิดบนสีที่ทาหรือบนยาง
blister[VT] พอง, See also: โป่ง, บวม, ปูด, เป็นตุ่ม, Syn. swell
blister[N] แผลผุพอง, Syn. swelling
blistering[ADJ] ซึ่งเป็นแผลพอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb

English-Thai: Nontri Dictionary
blister(n) เม็ดพุพอง
blister(vi) เป็นเม็ดพุพอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blisterตุ่มพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blister coneกรวยโดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blister serumน้ำเหลืองในเม็ดพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blister, pus; ecthymaตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blister, waterตุ่มใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Blisterเม็ดตุ่มพอง,ผิวหนังพอง,ถุงน้ำพอง [การแพทย์]
Blister Beetlesแมลงวันสเปน,ด้วงไฟ [การแพทย์]
Blister, Feverบาดแผลในปาก [การแพทย์]
Blisteringเม็ดพุพอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mosquito bites and blisters and...ทั้งยุงกัดเอย ทั้งเป็นแผลเอย แล้วยัง... Inkheart (2008)
"'Billions of bilious blue blistering barnacles in a thundering typhoon! It is water!"เพรียงสีน้ำเงินเป็นพันล้าน เกรี้ยวกราดอยู่ภายใต้พายุไต้ฝุ่น The Reader (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
You're walking in my shoes and it's giving you blisters.เธอลองสวมรองเท้าฉัน รับรองเท้าแตกแน่ Never Let Me Go (2009)
# Through blistered avalon ## Through blistered avalon # 137 Sekunden (2009)
That's big talk for a woman standing in an orange jumpsuit with blisters on her feet.นั่นมันก็แค่คำโอ้อวดของผู้หญิงชุดส้มที่เท้าเต็มไปด้วยแผลพลุพองอย่างเธอ The Coffee Cup (2009)
There might even be blisters on his sole.เท้าของเขาคงจะบวม. Shining Inheritance (2009)
You've got blisters?รองเท้ากัดเหรอ? Shining Inheritance (2009)
It'll blister like a bad sunburn.มันจะพุพองเหมือนแดดเผา The Haunting in Connecticut (2009)
Pulverized blister beetle. What?Pulverized blister beetle อะไรอ่ะ? Easy A (2010)
A blister on the turnpike.รอยปูดบนทางด่วน Questions and Antlers (2010)
A blister on a turnpike?รอยปูดบนทางด่วน Questions and Antlers (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blisterA blister rose on one of her left fingers.
blisterExposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.
blisterHis bag was heavy, and what was worse, one of his heels had got blistered.
blisterI got blisters from the burn.
blisterI've got blisters on my feet.
blisterMy sunburn has started to blister.
blisterThe blisters have formed scabs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุพอง[N] blister, Example: เขากลัวจะเป็นโรคพุพองเลยรีบไปหาหมอก่อน, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่งเป็นเม็ดผุดขึ้นพองใสตามตัว แล้วแตกออกมีน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดน้ำหนอง
ละลอก[N] skin disease characterized by pastures, See also: blister, Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก, Example: เขาเป็นฝีละลอกที่ผิวหนัง, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เป็นเม็ดมีหนอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละลอก[n.] (laløk) EN: blister ; pustule   FR: cloque [f] ; ampoule [f] ; pustule [f]
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up   FR: enfler ; gonfler ; se dilater
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex   
ถุงน้ำ[n. exp.] (thung nām) EN: blister   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLISTER    B L IH1 S T ER0
BLISTERS    B L IH1 S T ER0 Z
BLISTERED    B L IH1 S T ER0 D
BLISTERING    B L IH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blister    (v) (b l i1 s t @ r)
blisters    (v) (b l i1 s t @ z)
blistered    (v) (b l i1 s t @ d)
blistering    (v) (b l i1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blase {f}; Hautblase {f}; Pustel {f}; Brandblase {f} | Blasen {pl}; Brandblasen {pl}blister | blisters [Add to Longdo]
Blisterkarton {m}blister board [Add to Longdo]
Blisterverpackung {f}blister pack [Add to Longdo]
Klarsichtpackung {f}; Schrumpffolienverpackung {f}; Durchdrückpackung {f}; Blisterpackung {f}blister pack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お出来;御出来[おでき, odeki] (n) (uk) (See 出来物・できもの) boil; blister; pimple [Add to Longdo]
ビラン剤[ビランざい, biran zai] (n) blister agent [Add to Longdo]
ブリスター[, burisuta-] (n) blister [Add to Longdo]
ブリスターパック[, burisuta-pakku] (n) blister pack [Add to Longdo]
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching [Add to Longdo]
火脹れ;火膨れ[ひぶくれ, hibukure] (n) a blister [Add to Longdo]
血豆[ちまめ, chimame] (n) blood blister [Add to Longdo]
水ぶくれ;水膨れ;水脹れ[みずぶくれ, mizubukure] (n) blister; bubble (e.g. financial); bloat [Add to Longdo]
水疱;水ほう[すいほう, suihou] (n,adj-no) blister [Add to Longdo]
大暑[たいしょ, taisho] (n) (1) blistering heat; (2) (See 二十四節気) "major heat" solar term (approx. July 23) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水疱[shuǐ pào, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ, / ] blister [Add to Longdo]
炎热[yán rè, ㄧㄢˊ ㄖㄜˋ, / ] blistering hot; sizzling hot (weather) [Add to Longdo]
疱疹[pào zhěn, ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ, / ] blister; bleb (watery blister); herpes (med.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blister \Blis"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Blistered}; p. pr. &
   vb. n. {Blistering}.]
   To be affected with a blister or blisters; to have a blister
   form on.
   [1913 Webster]
 
      Let my tongue blister.          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blister \Blis"ter\, v. t.
   1. To raise a blister or blisters upon.
    [1913 Webster]
 
       My hands were blistered.       --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. To give pain to, or to injure, as if by a blister.
    [1913 Webster]
 
       This tyrant, whose sole name blisters our tongue.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blister \Blis"ter\, n. [OE.; akin to OD. bluyster, fr. the same
   root as blast, bladder, blow. See {Blow} to eject wind.]
   1. A vesicle of the skin, containing watery matter or serum,
    whether occasioned by a burn or other injury, or by a
    vesicatory; a collection of serous fluid causing a
    bladderlike elevation of the cuticle.
    [1913 Webster]
 
       And painful blisters swelled my tender hands.
                          --Grainger.
    [1913 Webster]
 
   2. Any elevation made by the separation of the film or skin,
    as on plants; or by the swelling of the substance at the
    surface, as on steel.
    [1913 Webster]
 
   3. A vesicatory; a plaster of Spanish flies, or other matter,
    applied to raise a blister. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   {Blister beetle}, a beetle used to raise blisters, esp. the
    {Lytta vesicatoria} (or {Cantharis vesicatoria}), called
    {Cantharis} or {Spanish fly} by druggists. See
    {Cantharis}.
 
   {Blister fly}, a blister beetle.
 
   {Blister plaster}, a plaster designed to raise a blister; --
    usually made of Spanish flies.
 
   {Blister steel}, crude steel formed from wrought iron by
    cementation; -- so called because of its blistered
    surface. Called also {blistered steel}.
 
   {Blood blister}. See under {Blood}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blister
   n 1: a flaw on a surface resulting when an applied substance
      does not adhere (as an air bubble in a coat of paint)
   2: (botany) a swelling on a plant similar to that on the skin
   3: (pathology) an elevation of the skin filled with serous fluid
     [syn: {blister}, {bulla}, {bleb}]
   v 1: get blistered; "Her feet blistered during the long hike"
      [syn: {blister}, {vesicate}]
   2: subject to harsh criticism; "The Senator blistered the
     administration in his speech on Friday"; "the professor
     scaled the students"; "your invectives scorched the
     community" [syn: {blister}, {scald}, {whip}]
   3: cause blisters to form on; "the tight shoes and perspiration
     blistered her feet"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top