หรือคุณหมายถึง greatneß?
Search result for

greatness

(17 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greatness-, *greatness*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greatnessHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.

English-Thai: Nontri Dictionary
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง    [N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
มไหศวรรย์    [N] greatness, See also: supremacy, sovereignty, Thai definition: ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success   FR: être ambitieux
ศรี[n.] (sī) EN: luck ; fortune ; success ; greatness   FR: chance [f] ; bonne fortune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GREATNESS    G R EY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greatness    (n) (g r ei1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (adj-na,n) greatness [Add to Longdo]
偉大[いだい, idai] (adj-na,n) greatness; (P) [Add to Longdo]
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances [Add to Longdo]
上には上が有る[うえにはうえがある, uenihauegaaru] (exp) (id) Greatness is comparative [Add to Longdo]
大成[たいせい, taisei] (n,vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P) [Add to Longdo]
巍然[ぎぜん, gizen] (adv-to,adj-t) (arch) towering (as mountains do); of outstanding greatness (as a person) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] greatness; slander; sound of weeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greatness \Great"ness\, n. [AS. gre['a]tnes.]
   1. The state, condition, or quality of being great; as,
    greatness of size, greatness of mind, power, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Pride; haughtiness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is not of pride or greatness that he cometh not
       aboard your ships.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greatness
   n 1: the property possessed by something or someone of
      outstanding importance or eminence [syn: {greatness},
      {illustriousness}]
   2: unusual largeness in size or extent or number [syn:
     {enormousness}, {grandness}, {greatness}, {immenseness},
     {immensity}, {sizeableness}, {vastness}, {wideness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top