ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greatness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greatness-, *greatness*, greatnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
greatness(n) ความสำคัญ, ความยิ่งใหญ่, ความมีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, you have the seeds of greatness in you.ท่านมีเมล็ดของความยิ่งใหญ่ในตัว Blazing Saddles (1974)
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง Episode #1.5 (1995)
You've got greatness in you, Rodney.ลูกมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัว ร็อดนี่ย์ Robots (2005)
Some men are born great. Others have greatness thrust upon them.บางคนเกิดมายิ่งใหญ่ คนอื่น ๆ ถูกยัดเยียดให้ยิ่งใหญ่ Night at the Museum (2006)
Others have greatness thrust upon them.Others have greatness thrust upon them. Night at the Museum (2006)
So get ready for greatness people. Tomorrow we startจงเตรียมตัวให้พร้อมกับความยิ่งใหญ่ทุกคน พรุ่งนี้เราจะเริ่มปฐมบทของหนังโป๊กัน Zack and Miri Make a Porno (2008)
Great leaders inspire greatness in others.สตาร์วอร์ส สงครามมนุษย์โคลน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้ที่สร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้คน Ambush (2008)
Now, prove your greatness and rise.แต่ตอนนี้ จงพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของเจ้า ...และบินขึ้น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
But you're afraid of the greatness I could give you.แต่นายกลับกลัวความยิ่งใหญ่ที่ฉันให้ A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
It's far too soon to know what manner of King he will be, but I sense true greatness on the horizon for our new King.เร็วเกินว่าจะตัดสินได้ ว่าเขาจักเป็นกษัตริย์เช่นไร แต่ข้ารู้สึกถึง ความยิ่งใหญ่ริมขอบฟ้า สำหรับกษัตริย์เรา Fire and Blood (2011)
Greatness comes with great sacrificesพวกเค้าใด้สละตัวเอง เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ A Chinese Ghost Story (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greatnessHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มไหศวรรย์(n) greatness, See also: supremacy, sovereignty, Thai Definition: ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
greatness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greatness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] greatness; slander; sound of weeping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉大[いだい, idai] (adj-na, n) greatness; (P) #9,185 [Add to Longdo]
[い, i] (adj-na, n) greatness #9,517 [Add to Longdo]
大成[たいせい, taisei] (n, vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P) #9,921 [Add to Longdo]
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na, n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances [Add to Longdo]
上には上が有る[うえにはうえがある, uenihauegaaru] (exp) (id) Greatness is comparative [Add to Longdo]
巍然[ぎぜん, gizen] (adv-to, adj-t) (arch) towering (as mountains do); of outstanding greatness (as a person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greatness \Great"ness\, n. [AS. gre['a]tnes.]
   1. The state, condition, or quality of being great; as,
    greatness of size, greatness of mind, power, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Pride; haughtiness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is not of pride or greatness that he cometh not
       aboard your ships.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greatness
   n 1: the property possessed by something or someone of
      outstanding importance or eminence [syn: {greatness},
      {illustriousness}]
   2: unusual largeness in size or extent or number [syn:
     {enormousness}, {grandness}, {greatness}, {immenseness},
     {immensity}, {sizeableness}, {vastness}, {wideness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top