หรือคุณหมายถึง profuseneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profuseness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profuseness-, *profuseness*, profusenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profuseness[N] ความมากมาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profuseness    (n) prˈəfjˈuːsnəs (p r @1 f y uu1 s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profuseness \Pro*fuse"ness\, n.
   Extravagance; profusion.
   [1913 Webster]
 
      Hospitality sometimes degenerates into profuseness.
                          --Atterbury.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profuseness
   n 1: the property of being extremely abundant; "the profusion of
      detail"; "the idiomatic richness of English" [syn:
      {profusion}, {profuseness}, {richness}, {cornucopia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top