Search result for

franchise

(71 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -franchise-, *franchise*
English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
franchise[N] การได้รับสิทธิพิเศษ
franchise[N] ใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
disenfranchise(ดิสเอนแฟรน'ไชซ) vt. ดูdisfranchise.
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ,ตัดสิทธิ,ถอนสิทธิพลเมือง,ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.

English-Thai: Nontri Dictionary
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์,ยกเลิกสิทธิ์
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ,การให้สิทธิออกเสียง,การให้สัมปทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู suffrage ประกอบ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchiseขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
franchise๑. สิทธิพิเศษ (ก. แพ่ง)๒. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franchiseสัปทาน [การบัญชี]
Franchiseeผู้รับสัมปทาน [การบัญชี]
Franchises (Retail trade)แฟรนไชส์ (การขายปลีก) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But congratulations on that chicken franchise you always wanted.แต่ยินดีด้วยกับการ ได้เป็นสัมปทานไก่KFC ที่นายต้องการมาตลอด Chuck Versus the Colonel (2009)
From the "endless knights" movie franchise--จากหนังเรื่อง endless knights The Grandfather: Part II (2009)
You two think I killed Bryce, tossed him into a sinkhole, so I could take over the franchise?คุณสองคนคิดว่าผมฆ่าไบรซ์แล้วเอาเขาไปทิ้ง ในบ่อน้ำ เพื่อผมจะได้รับสิทธิ์ต่อใช่มั๊ย The Dwarf in the Dirt (2009)
Who nearly destroyed the Batman movie franchise, and Billy Sparks, who lived down the street from me and put dog poop on the handles of my bicycle.ผู้เกือบทำลายหนังแบทแมนยับเยิน กับบิลลี่ สปาร์ค ผู้อยู่ตรงหัวถนนแถวบ้านฉัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
From the looks of it, they want to sell me a Brooks Brothers franchise.เท่าที่ดู คงจะมาขายแฟรนไชส์ บรุ๊คบราเธอร์สละมั๊ง The Social Network (2010)
Since the franchise started in 1960.ตั้งแต่เริ่มแตกสาขา มาในปี 1960 In This Home on Ice (2010)
I found out you lost your franchise in Rock Creek last month.ผมพบว่า เมื่อเดือนที่แล้วคุณได้เสียแฟรนไชส์ที่ ร๊อคครีก The Bones on the Blue Line (2010)
That's not even from your franchise!นั่นไม่ได้มาจาก หนังภาคต่อของนายด้วยซ้ำ The Wheaton Recurrence (2010)
Be they people or movie franchises...ไม่ว่าผู้คนหรือหนังแฟรนไชส์... The Psychology of Letting Go (2010)
Why don't you take the empty seat next to that mysterious boy you're destined to have a fatalistic relationship with that will spawn four books and a movie franchise?คนที่ถูกกำหนดมาให้เริ่มความสัมพันธ์อันตรายด้วย แบบที่ในหนังสือแล้วก็ในหนังว่าไว้น่ะ Vampires Suck (2010)
And Subway sandwich franchises.และแฟรนไชส์แซนวิชของซับเวย์ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Now it feels like we're really off to a good start in starting our coffee franchise.รู้สึกว่าเรากำลังเริ่มต้นร้านเฟรนไชส์กาแฟได้ดีทีเดียว Episode #1.17 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมปทาน[N] concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ความจริงใจ[n.] (khwām jingjai) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness   FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
สัมปทาน[n.] (sampathān) EN: concession ; franchise ; monopoly   FR: concession [f] ; licence [f] ; franchise [f] ; monopole [m]
สิทธิ์[n.] (sit) EN: right ; authority ; privilege ; franchise ; monopoly   FR: droit [m] ; pouvoir [m]
สิทธิ[n.] (sitthi) EN: right ; privilege ; monopoly ; franchise ; authority   FR: droit [m] ; privilège [m]
สิทธิพิเศษ[n. exp.] (sitthi phisēt) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise   FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit particulier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANCHISE    F R AE1 N CH AY2 Z
FRANCHISED    F R AE1 N CH AY0 Z D
FRANCHISEE    F R AE2 N CH AY2 Z IY1
FRANCHISER    F R AE1 N CH AY2 Z ER0
FRANCHISES    F R AE1 N CH AY2 Z AH0 Z
FRANCHISE'S    F R AE1 N CH AY2 Z AH0 Z
FRANCHISEES    F R AE2 N CH AY0 Z IY1 Z
FRANCHISERS    F R AE1 N CH AY2 Z ER0 Z
FRANCHISEES'    F R AE2 N CH AY0 Z IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
franchise    (n) (f r a1 n ch ai z)
franchisee    (n) (f r a1 n ch ai z ii1)
franchiser    (n) (f r a1 n ch ai z @ r)
franchised    (n) (f r a1 n ch ai z d)
franchises    (n) (f r a1 n ch ai z i z)
franchisees    (n) (f r a1 n ch ai z ii1 z)
franchisers    (n) (f r a1 n ch ai z @@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Franchise {f}; Lizenz {f}; Verkaufskonzession {f}franchise [Add to Longdo]
Franchiseklausel {f}franchise clause [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フランチャイザー[, furanchaiza-] (n) franchisor; franchiser [Add to Longdo]
フランチャイズ[, furanchaizu] (n) franchise; (P) [Add to Longdo]
フランチャイズチェーン[, furanchaizuchie-n] (n) franchise chain; FC [Add to Longdo]
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P) [Add to Longdo]
参政権[さんせいけん, sanseiken] (n) suffrage; franchise; (P) [Add to Longdo]
失権[しっけん, shikken] (n,vs) loss of rights; disenfranchisement [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] (n,adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) [Add to Longdo]
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ˊ, / ] franchised operation; franchising [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Franchise \Fran"chise\ (? or ?; 277), n. [F., fr. franc, fem.
   franche, free. See {Frank}, a.]
   1. Exemption from constraint or oppression; freedom; liberty.
    [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (LAw) A particular privilege conferred by grant from a
    sovereign or a government, and vested in individuals; an
    immunity or exemption from ordinary jurisdiction; a
    constitutional or statutory right or privilege, esp. the
    right to vote.
    [1913 Webster]
 
       Election by universal suffrage, as modified by the
       Constitution, is the one crowning franchise of the
       American people.           --W. H.
                          Seward.
    [1913 Webster]
 
   3. The district or jurisdiction to which a particular
    privilege extends; the limits of an immunity; hence, an
    asylum or sanctuary.
    [1913 Webster]
 
       Churches and mobasteries in Spain are franchises for
       criminals.              --London
                          Encyc.
    [1913 Webster]
 
   4. Magnanimity; generosity; liberality; frankness; nobility.
    "Franchise in woman." [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Elective franchise}, the privilege or right of voting in an
    election of public officers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Franchise \Fran"chise\, v. t. [imp. & p. p. {Franchised}; p. pr.
   & vb. n. {Franchising}.] [Cf. OF. franchir to free, F., to
   cross.]
   To make free; to enfranchise; to give liberty to. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 franchise
   n 1: an authorization to sell a company's goods or services in a
      particular place
   2: a business established or operated under an authorization to
     sell or distribute a company's goods or services in a
     particular area [syn: {franchise}, {dealership}]
   3: a statutory right or privilege granted to a person or group
     by a government (especially the rights of citizenship and the
     right to vote) [syn: {franchise}, {enfranchisement}]
   v 1: grant a franchise to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top